دانلود فایل بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 9
فرمت فایل docx
حجم فایل 512 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1) مقدمه 4

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1) بیان مسئله 6

4-1) چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1) فرضیه های تحقیق. 8

1-5-1) فرضیه اصلی: 8

2-5-1) فرضیه های فرعی: 8

6-1) اهداف تحقیق. 8

7-1) اهمیت تحقیق. 9

8-1) حدود مطالعاتی. 10

1-8-1) قلمرو زمانی. 10

2-8-1) قلمرو مکانی. 10

3-8-1) قلمرو موضوعی. 10

9-1) تعاریف علیاتی. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2)مقدمه 13

2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13

1-2-2) هموار سازی سود 13

2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13

3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود 15

4-2-2)ابعاد هموار سازی سود 18

3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن. 19

1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 19

2-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 22

3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می كند؟ 23

4-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 24

1-4-3-2) معیارهای خارجی. 24

2-4-3-2) معیارهای داخلی. 27

5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی. 30

6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 30

7ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 34

8-3-2) سرمایه 34

9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 35

10-3-2) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه 35

11-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 41

12-3-2) مشكلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 43

13-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 44

14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 46

15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 47

1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویكرد عملیاتی. 49

2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویكرد مالی. 49

16-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 50

17-3-2 ) تعدیلات.. 51

1-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه 51

2-17-3-2 ) موجودی 54

3-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی 54

4-17-3-2 ) نامشهودها 55

5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) 58

6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی. 60

7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز. 61

8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام 61

18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی. 61

19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی. 62

20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR.. 64

21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام 64

4-2) پیشینه تحقیق. 66

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 70

2-3) جامعه ی آماری. 70

3-3) روش نمونه گیری. 70

4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 71

5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات.. 71

6-3) روش اجرای تحقیق. 72

7-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 72

1-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود 72

2-7-3) ارزش افزوده اقتصادی : 74

8-3) روشهای آماری. 77

9-3) بررسی اعتبار تحقیق. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 80

2-4) توصیف دادهای آماری. 80

3-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق. 83

1-3-4) بررسی فرضیه فرعی. 83

4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: 85

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه 88

2-5) نتایج فرضیه تحقیق. 88

3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق. 89

4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 89

5-5) محدودیت های تحقیق. 90

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 95

منابع لاتین: 97

چکیده انگلیسی: 98

جدول 1-4 لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز. 80

جدول 2-4 نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز. 82

جدول 3-4 ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز. 83

جدول 4-4، نتایج خروجی SPSS آزمون لون. 84

جدول 5-4، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه تحقیق. 84

جدول 6-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 86

جدول الف پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرض نرمال بودن داده های تحقیق 92

جدول ب پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای توصیف داده های تحقیق. 92

جدول ج پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق. 93

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 71

نمودار 1-4 فراوانی شرکتهای نمونه از منظر هموارساز بودن یا نبودن سود 82

چكیده:

این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :

همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪ فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

مقدمه:

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و… و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA ، ROI ، EPS و… همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و … و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی تا حدودی عیوب مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

[PDF]بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی …

www.ensani.ir/storage/Files/20161010105043-9414-208.pdf

ذخیره شده

سال شانزدهم شماره 63 تابستان 95. بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls

ذخیره شده

مشابه

9, 6, اثر تورم ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي … 18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس, اکبر … 23, 20, بررسی رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در …. بر رفتار هموارسازي سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

مقاله بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی …

www.civilica.com/Paper-EMCONF01-EMCONF01_245=بررسی-اثرات-هموارسازی-سو…

ذخیره شده

مشابه

مقاله بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های عضو بورس اوراق … جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه …

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-پیش-بینی-ارزش-افزوده-اقتصادی-شرکتهای-پذیرفته-شده-…

ذخیره شده

… یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. … ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. … نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات ….. پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای …

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی …

danesh.dmk.ir/article-1-1262-fa.html

ذخیره شده

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *محسن دارایی **مهناز جنتی.

پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی …

www.karenthesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تاثیر-هموارسازی-سود-بر-بازده-غیرعادی-شر…

ذخیره شده

… هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان … یک واحد اقتصادی است و درک و شناخت و رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر … این تحقیق با هدف مشخص نمودن تاثیر هموارسازی سود برکسب بازده غیرعادی سهام ….. پایان نامه بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد هموارسازی سود

www.karenthesis.ir/پایان-نامه/q/هموارسازی-سود

ذخیره شده

پایان نامه بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده … شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و سودآوری …

iranianaa.ir/…/تاثیر-مالیات-بر-ارزش-افزوده-بر-ساختار-سرمایه-و-سودآوری-شرکتهای…

ذخیره شده

مشابه

مسئله ساختار سرمایه در شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت … خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی … جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره … سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند.

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

raja.ac.ir/Journal-hesabdari.aspx

ذخیره شده

مشابه

اثر رابطه بین تمرکز مالکیت و درصد مالکیت سهامداران اقلیت با هموارسازی سود در شرکت … مالكيت نهادي بانكها و هزينه بدهي شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران … بررسي ارتباط ميان ارزش افزوده اقتصادي و شاخص‌هاي حسابداري با ارزش بازار …

موضوعات پایان نامه حسابداری | موسسه افرا

afraresearch.ir/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری/

ذخیره شده

مشابه

آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق … ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی رابطه بین سود آوری بازده سهام نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با اهرم مالی در شرکت

پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه رشته حسابداری

pajooheh.ir/بانک-موضوعات-پایان-نامه-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های … مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی تأثیر هموار سازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

موضوعات پایان نامه ارائه شده ارشد حسابداری – انجام پروژه های …

acconter.blogsky.com/1395/05/08/post-74/

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – بررسی رابطه جریانهای نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد … بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380 … بررسی هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم شفافیت سود

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از …. بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق …

[PDF]The Investigation of Intangible Value Created by …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6003913901205.pdf

ذخیره شده

مشابه

در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدارﺗﻬﺮان ﻃـﻲ دور. ه. 1386- … ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارزش ﻧﺎﻣﺸـﻬﻮدي ﺑـﺮاي ﺧـﻮد ﻓـﺮاﻫﻢ. ﺳـﺎزﻧﺪ. از . … از اﻳﻨـﺮو، دراﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ارزش ﻧﺎﻣﺸـﻬﻮد واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎري، در. ﺷﺮﻛﺖ …. در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻼن ﺑﻪ …. ﺷـﺮﻛﺖ. ﻫـﺎ. و. ارزش. ﺑـﺎزار و ﻗﻴﻤـﺖ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ. ﺳﻬﺎم. ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﻮرس. اوراق. ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان. در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺑـ. ﺮاي.

رشته حسابداری – دانشکده علوم مالی

fs.khu.ac.ir/رشته-حسابداری

ذخیره شده

5, م‍ه‍اج‍رم‍ن‍ق‍وش‌، ح‍س‍ي‍ن‌, ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ک‍ان‍ي‍زه‌ ک‍ردن‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا … و س‍وده‍ای‌ غ‍ي‍ر ه‍م‍وار ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌, 1388, چکيده … 34, ق‍ي‍طاس‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌, اث‍ر چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر واح‍د ت‍ج‍اری‌ روی‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ ارزش‌ ع‍وام‍ل‌ ري‍س‍ک‌ …. 89, اس‍دي‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌, ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍الاي‍ش‌ ش‍ده‌ و س‍ود …

بانك موضوعات پايان نامه رشته حسابداري – ایران پژوهان

www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/28-بانك…/45-حسابداري.html

ذخیره شده

مشابه

بهادار x; تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس … بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شركتهاي پذيرفته شده در … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکت¬هاي … شده در بورس اوراق بهادار تهران; مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی …

انتخاب و پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

www.payan-nameh.com/article/name-master-of-accountancy

ذخیره شده

بررسی تاثیر حسابداری سرمایه در گردش بر سود آوری شرکتها پذیرفته شده بورس … حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در … تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

[PDF]The subject of Paper or thesis 1

proacc.ir/wp-content/uploads/2017/04/1.The-subject-of-Paper-or-thesis-1.pdf

ذخیره شده

اثر تورم. ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزیابي عملكرد شركت هاي … تاثیر هموار سازي سود بر محتواي اطالعاتي آن در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران. 8 … بررسی رفتار رمه وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای).

ارزش افزوده اقتصادی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=ارزش+افزوده+اقتصادی&topic_2=360066

ذخیره شده

بررسی اثرات سود باقیمانده (محاسبه‌شده با روش‌های ارزش افزوده اقتصادی و حسابداری) و … جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی …

فصلنامه دانش حسابداري، شماره 28 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6085

ذخیره شده

مشابه

بررسي اثر ساز و كارهاي راهبري شركتي و مديريت سود بر نقدشوندگي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دكتر كاوه …. تاثير توانايي مديريت بر اجتناب مالياتي و ارزش شركت با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها شيما كمالي … تاثير تعديل گري اندازه شركت بر رابطه بين حاكميت شركتي و عملكرد اقتصادي شركت ها

[XLS]و بدهي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

accounting92.um.ac.ir/uploading/accounting92.um.ac.ir/images/Ghabel_chap.xls

ذخیره شده

مشابه

… سرمايه فکري با ارزش افزوده اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار … 36, 35, 243, بررسي ارتباط بين اعلان سود با بازده غيرعادي و نقدشوندگي سهام … 50, 49, 291, اثر اندازه شرکت بر نوسانات غير سيستماتيک بازده سهام هر شرکت در ….. حسابرس بر هموارسازي سود در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

مدیریت مالی – موضوع پایان نامه

financial212.blogfa.com/post/4

ذخیره شده

مشابه

بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتهای درج شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبتهای … بررسی نسبی و تفاضلی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی،سود حسابداری و جریانات نقدی … ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس کارایی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس … بررسی رابطه هموارسازی سود و هزینه سرمایه شرکتهای بورسی

موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و …

parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/

ذخیره شده

مشابه

بررسی اثر حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی اثرات سود باقیمانده (محاسبه شده با روش های ارزش افزوده اقتصادی و حسابداری) و … امنیت شغلی مدیران و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

Accounting and Auditing – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری …

behzad865.blogfa.com/post/13

ذخیره شده

مشابه

بررسی ارتباط بین ارکان سود وزیان با تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران … 14: بررسی خصوصی سازی دربخش حمل و نقل کارکنان شهرداری تهران و اثرات آن بر کارارئی … و سود انباشته بر قیمت سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … 78: ارتباط ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری

به صفحه شخصی دکتر سيد حسين سجادي خوش آمديد.

www.scu.ac.ir/HomePage.aspx?site=economics.scu.ac&tabid=4933&lang=fa…

ذخیره شده

1- مفاهیم بنیادین در حسابرسی، بررسی های حسابداری، دانشگاه تهران، ص66-53، … و عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، فصلنامه بررسیهای اقتصادی دانشکده … ي تبليغات و ارزش شركت با معيار Q tobin مجله بورس اوراق بهادار ، سال سوم، شماره ي 9، بهار 1389 … 61- تاثیر اقلام غیر مترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموار سازی سود، …

خانم دکتر پری چالاکی | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

asatid.urmia.ac.ir/p.chalaki

ذخیره شده

مشابه

بررسي رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي و محتواي اطلاعاتي سود در بورس اوراق … شركتي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، نشريه علمي … و ارزش افزوده اقتصادي شرکت”، دومين کنفرانس ملي حسابداري و مديريت(ACCfin … هموار سازي سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس …

مقالات حسابداری و حسابرسی – آخرین اپدیت مقالات ارائه شده تا …

moslemv.blogfa.com/post/14

ذخیره شده

مشابه

… افزوده نقدی،ارزش افزوده اقتصادی وجریانهای نقدی آزاد و سود باقیمانده با ارزش ایجاد شده … بررسي ارتباط بين داده هاي حسابداري با چرخه هاي تجاري در بورس اوراق بهادار … و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مجید محمدی, 11 … هموار سازی کیفیت سود با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های هلدینگ و تابعه در بورس …

jfm.alzahra.ac.ir/article_2669_0.html

ذخیره شده

توسط اسعدی – ‏2017
مولفه‌های حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده بازار به عنوان متغیرهای تحقیق در نظر گرفته شده‌اند. نمونه آماری مورد مطالعه شرکت‌های هلدینگ و تابعه آنها در بورس اوراق بهادار تهران هستند … “بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس … و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش‌گری مالی”، …

اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرش شده در همایش – دانشگاه آزاد …

conf.iauba.ac.ir/aim/fa/news.php?rid=15

ذخیره شده

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ – بررسی تاثیر هموارسازی سود و اظهار نظرحسابرسی بر دقت پیش‌بینی سود … در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی رابطه بین سرمایه گذاری کل و رشد اقتصادی طی دوره (1393_1360) … و بعد از قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار.

تحقیقات حسابداری و حسابرسی | انجمن حسابداری ایران

iranianaa.com/نشریه/تحقیقات-حسابداری-و-حسابرسی?page=27

ذخیره شده

بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته … بررسی رابطه ی بین گواهی های ایزو و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران … بینی و هموار بودن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1379 … بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود.

مقالات بورس | کیان تدبیر کوشــا

www.kiantadbir.com/?q=content/مقالات-بورس

ذخیره شده

آثار هموار سازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شركتهاي پذيرفته شده در بورس … بررسی ارتباط بین هموار سازي سود و درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: … بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهاي پذیرفته … بررسی رابطه متغیرهاي کلان اقتصادي و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق …

چاپ – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mashaykhi/print/

ذخیره شده

مشابه

… از مالیات و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، صبری علی … جریان نقد آزاد و هموارسازی سود: با تاکید بر نقش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، وحید حاجی … بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی حسابرسی داخلی، الهه زمان کوچه باغ، …. “محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده نقدی درمقابل سود …

[PDF]مقایسه مدل های تنزیلی سود تقسیمی – فصلنامه حسابداری مالی

qfaj.ir/article-1-78-fa.pdf

ذخیره شده

تنزیلی، مدل سود باقیمانده تنزیلی و مدل تنزیل جریان های نقدی، تفاوتی معنی دار وجود دارد. یا خیر. …. الیت و سودآوری شركت، اقدام به هموارسازی سود می نمایند. بنابراین سود ….. آن ها نشان می دهد كه مدل های ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده در پیش بینی ارزش … تحقق یافته سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های.

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری – خرید پایان نامه ارشد

shopthesis.com/1395/02/19/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری/

ذخیره شده

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای …

[XLS]حسابداری – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2016/04/hesabdari.xlsx

ذخیره شده

… کاری کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 91 … فاطمه صمدی, بررسی تاثیر متغیر های محافظه کاری و حاکمیت شرکتی بر سود … بررسی تاثیر اجزا سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای فعال در صنایع مختلف با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده فکری, 91.

ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214

مشابه

ارزي‍اب‍ي‌ ک‍اراي‍ي‌ ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌ … ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ه‍م‍وارس‍ازي‌ س‍ود ب‍ر م‍ح‍ت‍وي‌ اطلاع‍ات‍ي‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ … ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ و ارزش‌ اف‍زوده‌ ه‍ا اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ و …

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – شریف یار

sharifyar.com/accounting-subject/

ذخیره شده

مشابه

رتبه: ۴ – ‏بازبینی توسط شریف یار۲۷ مهر ۱۳۹۱ – … س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر … ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زاي‍ش‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ دول‍ت‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ آن‌ … ن‍ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ازاد س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍ود ه‍ر … ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر ک‍اراي‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ …

شرکت سامانه ساز مرواريد-تست – دانشگاه گنبد کاووس

erp.gonbad.ac.ir/SubSystem/Edari/PRelate/Site/Site_TextView.aspx?rowId…

ذخیره شده

اسکو وحيد، تاکر رضا (1393)، بررسي تاثير هموارسازي سود بر مربوط بودن … نمايندگي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، مجله علمي مهندسي مديريت نوين. …. آن در اجرايي سازي اقتصاد مقاومتي، چهارمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، … اسکو وحيد، شجاعي ميثم (1393)، آشنايي بيشتر با ماليات بر ارزش افزوده و اثر آن …

پروپوزال آماده بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی …

sahafiran.com/tag/پروپوزال-آماده/

ذخیره شده

۱۵ مرداد ۱۳۹۵ – ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای …

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

… محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه … ارشد رشته حسابداری : بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی …

حسابدار نمونه – مقالات قابل دانلود مرتبط با حسابداری و اقتصاد

bahram2003.blogfa.com/post-6.aspx

ذخیره شده

مشابه

آثار مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار اوراق بهادار تهران دانلود آزمون تاثیر … بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری دانلود بررسی … بررسی انگیزه های هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس دانلود بررسی …

هموارسازی سود چیست؟ – مجله آموزشی و پژوهشی مالی – پرشین …

hesabyar.persianblog.ir/page/135

ذخیره شده

مشابه

هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای ان می … برای مثال FASB دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت … اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات تا زمانی که هر موسسه تهیه کننده ی انحصاری …. سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – صحافی فوری

sahafifori.ir/2016/08/21/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-حسابد/

ذخیره شده

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ – ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای …

تاثیر کیفیت سود بر پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده …

faar.iauctb.ac.ir/article_510518_110085.html

ذخیره شده

مشابه

در نمونه‌ای که از بین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید، ابتدا بر … (1391)، “بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی، کیفیت سود و نسبت‌های اهرمی‌بر … سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت‌های پذیرفته شده در … “بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران”.

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در …

mag-iran.com/پیش-بینی-ارزش-افزوده-اقتصادی-شرکتهای-پ.htm

ذخیره شده

۳-۲ بررسی مفاهیم مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ۱۷ … ۲-۴ آماده سازی داده ها ۷۱ … یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. …. شده و نتايج حاصله و نيز ايرادات وارده بر سود خالص مانند هموارسازي، اثر برآوردها، …

پايان‌نامه‌ها – دانشگاه خاتم

khatam.ac.ir/teacher/thesis/modares

ذخیره شده

مشابه

راهبردهاي انتخاب پرتفوي با استفاده از ارزش افزوده اقتصادي نسبت سود و ارزش دفتري به … براورد اثر فعاليت هاي اقلام خارج از ترازنامه بر ريسك و بازدهي بانك ها, 1389 … بررسي هموار سازي شاخصهاي سودآوري در شركتهاي پيشرو حاصل از مدل امتياز جي در … شركتي بر بازده سهامداران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 1386.

لیست عنوان های پایان نامه در رشته حسابداری|دپارتمان مدبران …

departemanemodaberan.ir/proposal/page/page.php?id_web=179

ذخیره شده

مشابه

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ – اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد … (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 42. … بررسي تأثير هموار سازي سود بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر

اصل مقاله

qjma.atu.ac.ir/article_4196_c1248e6079d81cede44132f6de530cba.pdf

توسط نادری نورعینی – ‏2016
… ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. … ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﮔﺮﺩﺩ ﺁﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ … ﺳﻮﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﺳﺎﺯﻱ، ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻼﻳﻖ ﻭ …، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻲ …. ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ. ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ.

[PDF]ﺑﻴـﻨﻲ ﺗﻌﻴـﻴـﻦ ﻣﺪﻟـﻲ ﺑﺮاي ﭘـﻴـﺶ ﺑـﺎزده ﺑـﻮرس اوراق ﺑـﻬــ

joer.atu.ac.ir/article_3396_ec5906c32287ddbd896862aad24b9101.pdf

ذخیره شده

ﺗﻌﻴـﻴـﻦ ﻣﺪﻟـﻲ ﺑﺮاي ﭘـﻴـﺶ. ﺑﻴـﻨﻲ. ﺑـﺎزده ﺑـﻮرس اوراق ﺑـﻬــﺎدار. ﺗﻬﺮان. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي. EVA …. ارزش اﻓﺰودة. اﻗﺘﺼﺎدي. را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد . اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺳـﻮد. ﻳـﺎ. ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي ﻧﻘـﺪي. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ. ﻪ ﺑ، …. ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي. در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎ، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺑﺎزدة ﺳﻬﺎم دارد. ،. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ….. ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس ﺗﻬـﺮان و ﻗﻠﻤـﺮو زﻣـﺎﻧﻲ …. وزن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤـﻮار ﺳـﺎزي را.

[PDF]اصل مقاله – حسابداری مدیریت

jma.srbiau.ac.ir/article_6506_3517f1e3a0ff56b2d8c335ea231c638c.pdf

ذخیره شده

توسط نیکومرام – ‏2015
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین پاداش مدیریت و پایداری سود را. طی یک دوره. 01 … شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، است. روش تحقیق از نوع.

حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

www.iauz.ac.ir/subcontent/details/624

ذخیره شده

مشابه

۲۷ آذر ۱۳۹۳ – 5, بررسی ادراکات افراد از ریسک سرمایه گذاری و تأثیر آن بر سرمایه … 7, آثار ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده … 14, تمرکز مالکیت، نقدینگی و ارزش افزوده در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … 17, تأثیر هموارسازی سود بر اختلاف بین مالیات ابرازی و مالیات …

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه …

arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه جریانهاي نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادي با ثروت …. بررسی هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 86 . … سهامداران بر اثر اعلان سود نقدي هر سهم در شرایط رکود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران

سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی – دانشگاه سیستان و …

seminars.usb.ac.ir/acc3/fa-ir/

ذخیره شده

مشابه

اصل مقالات پذیرفته شده به صورت الکترونیکی از طریق سایت همایش منتشر خواهد شد. …. اجباری حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … اثر هموارسازی سود بر شناسایی به موقع تر زیان های اقتصادی آتی در شرکتهای … بررسی ارتباط بین موجودی نقد نگهداری شده و ارزش شرکت درشرکتهای پذیرفته …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری | – صحافی پایان نامه

mosaiebi.com/بایگانی/21831

ذخیره شده

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ – ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای …

سامانه ملی جزوات دانشگاهی پیام نور – دانلود رایگان پایان نامه

www.ahpnu.blogfa.com/tag/دانلود-رایگان-پایان-نامه

ذخیره شده

ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار … بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پ.

حسابدار – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری

hesabdaran90.blogfa.com/post/4

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه جریانهاي نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادي با ثروت …. بررسی هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 86 . … سهامداران بر اثر اعلان سود نقدي هر سهم در شرایط رکود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران.

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته حسابداری|انجام پایان …

drtahqiqco.com/موضوعات-پیشنهادی-برای-پایان-نامه-رشته/

ذخیره شده

۳۱ فروردین ۱۳۹۵ – بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های … اوراق بهادار تهران; مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش … فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار; بررسی تأثیر هموار سازی سود بر …

بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود …

20015.ir › حسابداری

ذخیره شده

بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره وهموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در … پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ نسلهاﻱ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻨﻮﻧﻲﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . …. جهت آزمون تاثیر هموارسازی سود بر افزایش ارزش شرکت از چهار مدل رگرسیون دو …

انجام پایان نامه مدیریت مالی

www.moshaveran-iran.com/انجام-پایان-نامه-مدیریت-مالی.html

ذخیره شده

۸ اسفند ۱۳۹۴ – انجام پایان نامه بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمهقوی 10. …. انجام پایان نامه اثر ماه رمضان بر بازار بورس اوراق بهادار تهران … بیش از حد مدیریت و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. و مالکیت مدیریتی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

منبع مقالات فارسی و لاتین – مقالات جدید حسابداری

accarticles.blogfa.com/post-148.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسی انگیزه های هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس دانلود … سهام در بازار اوراق بهادار تهران دانلودآزمون تاثیر گذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی … مختلف اقتصاد ایران دانلودبررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر …

[DOC]لیست پروپوزالهای بررسی شده در پنجاه و ششمین جلسه شورای …

damavandiau.ac.ir/Files/پ‍‍‍ژوهش/حاجی%20نوروزی/abc.doc

ذخیره شده

مشابه

1-94-93, —–, دکتر کیومرث آریا, بررسی آثار اقتصادی و سیاسی هزینه فرصت در بازار … سهام و ارزش افزوده بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ….. رابطه بین هموارسازی سود ورفتار خوش بینانه مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران … 1-94-93, دکتر احمد فرمهینی فراهانی, دکتر سیامک برادران, بررسی و اثر بخشی …

مقاله فارسی . دانلود مقاله تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار …

7maghale.sellfile.ir/prod-425042-دانلود+مقاله+تبین+رابطه+مقایسه+ای+بین+ساختار…

ذخیره شده

هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه برای کاهش تغييرها و نوسان های دوره ای سود گزارش شده …. 9 بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ومعیارهای حسابداری ازجمله سود … کیمیا گری وعینعلی 1387 متغیرهای فرصت رشد،ساختار دارایی وبازده سهام اثر منفی … های سود آوری با ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

[PDF]پایان نامه کارشناسی حسابداری لاتین

www.profit-loss.ir/پایان-نامه-کارشناسی-حسابداری-لاتین/?print=pdf

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. داﻧﻠﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ … آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. داﻧﻠﻮد … ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی. داﻧﻠﻮد.

تهیه سمینار ، پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه دوام …

simorgh-researchgroup.ir/1393/04/09/post-131/1

ذخیره شده

مشابه

نوسان پذیری جریان نقدی ، هموارسازی سود و پاداش هیات مدیره واکنش بازار سرمایه نسبت به کیفیت سودهای هموار شده در بورس اوراق بهادار تهران … ارزش گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداربر اساس رویکرد استفاده از وجوه نقد واقعی با … بررسی اثرات سود باقیمانده (محاسبه شده با روش های ارزش افزوده اقتصادی و حسابداری) و …

[XLS]شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

madsg.com/wp-content/uploads/2013/…/List-of-M1.A.-Phd-Theses-in-Accounitng.xls

مشابه

شرکت ها? پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سايت اين شرکت ها, /آتري نادرپور؛ … 11, مديريت كيفيت جامع و اثر آن بر بهرهوري در شركتهاي خودروسازي, /مرضيه …. 31, بررسي ارتباط ساختار سرمايه و ارزش افزوده اقتصادي, /اعظم صوفياني؛ به … هموارسازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت بين شركتهاي پذيرفته شده در بروس اوراق …

[PDF]ﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ( ﭘﻮﺳﺘﺮ ) ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ردﯾ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿ 1 – مرکز آموزشی و …

ahvaz-samaschools.ir/Files/Barnameye%20Zamani%20Erae%20Pooster%20.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺪف در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ. 3 … ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزده ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم در. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. 4. ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ، … ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. 10 … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزي ﺳﻮد و ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حسابداري – کالج پروژه

collegeprozheh.ir/موضوعات-پايان-نامه-رشته-حسابداري/

ذخیره شده

مشابه

بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار; بررسی … بهادار x; تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت¬های پذیرفته شده در … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های … شده در بورس اوراق بهادار تهران; مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی …

لیست کامل موضوعات مرتبط با مقالات و پاورپوینت ها – انجمن …

hesabdarijam.blogfa.com/category/2

ذخیره شده

مشابه

رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص Qتوبین با بازده سهام. بررسی تأثیر … بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران. تجزیه و …. مقاله لاتین حسابداری ( اثرات پیاده سازی استانداردهای بین المللی در یونان) · مقاله لاتین … بررسی انگیزه های هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس دانلود. بررسی …

[PDF]Untitled – ماهنامه علمی ، تخصصی شباک

shebakmag.ir/upload/Single/Content/160720_14/Shebak-Nama.pdf

ذخیره شده

کیفیت افشا برنقد شوندگی سهام و سرمایه شرکت ها، در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی اثرات و پیامد های تحریم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی … تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد مالي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 67. تاثیر هموار سازی سود بر درآمد مشمول مالیات.

پروژه دات کام | پایان نامه های حسابداری

perojeh.com/#!cat-12295

ذخیره شده

پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس … بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران … پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با …

حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان – برخی موضوعات پایان نامه های …

www.jit.blogfa.com/post-235.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسی مشکلات بهره گیری از گزارشهای حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده … 113: ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدلهای ارزش افزوده اقتصادی EVA … 114: تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … 146: تاثیر پذیرش شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران بر هموار سازی سود.

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی …

www.noormags.ir/…/بررسی-اثرات-هموار-سازی-سود-بر-ارزش-افزوده-اقتصادی-شرکتهای…
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نویسنده: دارایی، محسن؛ جنتی، مهناز؛.

لیست پایان نامه علوم و تحقیقات تهران – حسابداري 1

ltuasr.blogfa.com/post-58.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسي اثرات خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق … واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته … بررسي نقش عوامل موثر بر هموارسازي سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ …. ضرورت تهيه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي در …

[DOC]بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای …

www.cafm.ir/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/…/program%20final.doc

ذخیره شده

مشابه

آيا هيات مديره شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سياستهاي فرار مالياتي در شركتها اعمال می نمایند ؟ … تاثیر هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی.

پایان نامه ها و پروژه ها [بایگانی] – باشگاه دانشجویان دانشگاه …

forum.pnu-club.com/archive/f-728.html

ذخیره شده

برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روش ناپارامتریکی(1380-1350) · بررسی رابطه بین نرخهای ارز و تورم مطالعه موردی برای اقتصاد ایران طی دوره … نرخ بازده سرمايه و سود هر سهم شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي رابطه ارزش هاي فرهنگي با هموار سازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در …

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، …

download-thesis.com/product/بررسی-تاثیر-کیفیت-حسابرسی-تخصص،-دوره-ت/

ذخیره شده

برای بررسی کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی‌گری حسابرس،تخصص … تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه …. و تصميم گيري هاي اقتصادي ياري دهد (کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري مالي، …. بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” .

نوین اقتصاد – رابطه بین ارزش‌افزوده اقتصادی و ساختار سرمایه

www.new-economics.blogfa.com/post/69

ذخیره شده

سود خالص خود دارای ابهامهای زیادی است؛ از جمله امکان هموارسازی سود، استفاده از براوردها و … ارزش‌افزوده اقتصادی سود واقعی شرکتها را بررسی می‌‌کند؛ یعنی هزینه‌های … و تجهیزات پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» این مسئله را بررسی کردند که آیا بین …

تحقیق عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده …

bankmaghale.ir/تحقیق-عوامل-موثر-بر-ارزش-شرکت-در-شرکتها/

ذخیره شده

فرضیه ۱ : نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده با ارزش شرکت رابطه دارد . ۸۵ … ۷- دامودار گجراتی ، مبانی اقتصاد سنجی ،‌ترجمه دکتر حمید ابریشمی ، جلد دوم … مهدی،« بررسی علل نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد … به طوری که در این کشورها در دو دهه گذشته موج خصوصی سازی گسترش یافته است .

مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM – انواع …

audit0711.blogfa.com/cat-24.aspx

ذخیره شده

مشابه

::بررسی دیدگاه حسابرسان و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به ضرورت … های مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ….. بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری دانلود …. آثار هموار سازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

موضوع پایان نامه حسابداری – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله …

www.master-thesis.ir/Thesis/Human-Science/Accounting

مشابه

بررسي اثرات خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق …. بررسي تحليلي محتواي افزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده …. عوامل موثر بر هموارسازي سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

[XLS]Winlib Report Generator – اداره کل آموزش بانک ملی ایران

https://amoozesh.bmi.ir/UploadedFiles/gFiles/d956d0442260425.XLS

ذخیره شده

مشابه

20, بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق … 22, بررسی تاثیر روش های آموزشی کارکنان بانک ملی شهر تهران در ارائه خدمات …. خطی اندازه شرکت و سودآوری آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد …

INF – دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد

inf.blogfa.com/post/168

ذخیره شده

مشابه

دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍وده‍ای‌ ه‍م‍وار ش‍ده‌ و س‍وده‍ای‌ غ‍ي‍ر ه‍م‍وار ب‍ر ب‍ازده‌ … دانلود رایگان پایان نامه بررسی دنباله پهن در بورس اوراق بهادار تهران … دانلود رایگان پایان نامه م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ ” ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ح‍ول‌ در ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اي‍ران‌ ” …. بر نرخ رشد سود هر سهم، بازده، و ارزش بازار سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

[PDF]اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان اﻓﺰوده ارزش راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و

www.qjerp.ir/files/site1/user_files_b0419b/admin-A-10-1-49-2816fab.pdf

ذخیره شده

مشابه

اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺳﻮد. ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻣﻼک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای. ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش و ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ و از. ارزش. اﻓﺰوده … راﺑﻄﻪ و اﺛﺮ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿ. ﮏ ﺑﺮ. ارزش … ﺷﺮﮐﺖ. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﺎل. ﻫﺎی. )1389-1379(. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ … ﺑﻮدن آن و اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﯽ ….. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و. ارزش. اﻓﺰوده. اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ.

علی اصغر قربانی، یاسر رضائی پیته نوئی،دکتر مهدی …

www.bandargaziau.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4876&Site=DouranPortal…fa…

ذخیره شده

مشابه

برای مقالات پذیرفته شده به صورت ارائه مبلغ 200000 ریال و برای مقالات پذیرفته … رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر هموار سازی سود … ارزیابی کارایی نسبی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران با … بررسی اثرات مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

موضوع پایان نامه حسابداری – موسسه پژوهشی اوج دانش

www.sciencepeak.com/?page_id=4645

ذخیره شده

موضوع پایان نامه حسابداری در حیطه بررسی پایداری اجزاء بخش نقدی سود و … بررسی تاثیر اثر تکانه ای بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … ارتباط بین بیش ارزش گذاری سهام و ثروت سهامداران با هموارسازی سود.

حسابداری رونیز – مقالات حسابداری

hesabroniz.blogfa.com/post-16.aspx

ذخیره شده

مشابه

۵ فروردین ۱۳۹۰ – بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هموار سازی سود شرکت های پذیرفته شده … سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری … و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی رابطه ی متغیر های کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران …. مالیات بر ارزش افزوده.

مقالات – Home

www.znu.ac.ir/members/articles/imani_mohammad

ذخیره شده

بررسی رابطه بین ناپایداری جریان های نقدی عملیاتی و هموارسازی سود با پاداش پرداخت … بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک … بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس تهران … مدیریت و چسبندگی هزینه ها درشركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

www.downloadmaghale.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رای…

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۹ – 5 – بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس … 42 – شبيه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمايی در سيستم …… 568 – برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات (چکیده) …… 2019 – بررسی اثر افزایش سرمایه برارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران …

دکتر ایرج نوروش – ژرف اندیش نوین

zharfandishnovin.ir/2016/12/17/دکتر-ایرج-نوروش/

ذخیره شده

۲۷ آذر ۱۳۹۵ – ۱۳ محتوای فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود … ۲۱ بررسی مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده بورس تهران مجله علوم اجتماعی و … ۲۳ بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی ۱۳۸۴ … ۶ كارشناس ارشد و مشاور / بورس اوراق بهادار تهران ۶۸-۷۱.

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های …

payaname.com/…/1951-ارزیابی-تأثیر-حاکمیت-شرکتی-بر-مدیریت-سود-در-شرکت…

ذخیره شده

مشابه

حاکمیت شرکتی خوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این … بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی ….. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای ….. صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی بادولت ، صورت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *