دانلود فایل بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 5
فرمت فایل docx
حجم فایل 2375 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3 ـ 1 بیان مسئله 7

4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق. 8

5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق. 10

6 ـ 1 اهداف تحقیق. 10

7ـ 1 حدود مطالعاتی. 13

1-7-1قلمرو مكانی تحقیق. 14

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق. 14

3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق. 14

8 ـ 1 فرضیه های تحقیق. 14

9 ـ 1 ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 18

2 ـ 2 بازار مالی. 19

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی. 19

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول. 19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه 19

3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واكنش بازار سرمایه 20

4 ـ 2 پژوهش بال وبراون. 22

5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری. 22

6 ـ 2 تاریخچه پیش بینی سود 24

7 ـ 2 سود سهام پیش بینی شده 25

8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیش بینی شده 26

9 ـ 2 دقت پیش بینی سود در عرضه اولیه سهام 26

10 ـ 2 روشهای پیش بینی سود 27

1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكینز. 28

2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی. 29

11 ـ 2 بازده 30

12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 30

1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته 31

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار. 31

13 ـ 2 اجزای بازده 31

1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی. 31

2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه 31

14 ـ 2 بازده غیرعادی سهام 32

15 ـ 2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیّه 35

1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 35

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 35

2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راك. 36

2 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی. 38

3 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر. 40

4 ـ 15 ـ 2 فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران. 40

5 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 41

16 ـ 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران. 42

17 ـ 2 پیشینه تحقیق. 43

1 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی. 43

2 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی. 46

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 49

2 ـ 3 ـ روش تحقیق. 49

3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 50

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 51

5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری داده ها 54

6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 54

1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 55

7 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 62

2 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها 62

3 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق. 66

4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 66

5 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 67

6ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفكیك. 68

1ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 68

1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل. 71

2 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 77

1ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل. 81

3ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی. 86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 89

2 ـ 5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 90

1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول. 90

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل. 91

2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم 91

1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل. 92

3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی. 92

3ـ5 نتیجه گیری كلی تحقیق. 92

4ـ5 پیشنهادها 93

1ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 93

2ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های كلی پژوهش.. 93

3ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 94

5ـ 5محدودیتهای تحقیق. 94

پیوست ها

پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 97

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 101

منابع لاتین: 104

منابع اینترنتی : 107

چکیده لاتین. 108

جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق. 9

جدول (2 ـ 1) شیوه اندازه گیری متغیرهای كنترل. 13

جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل. 53

جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق. 57

جدول (1ـ4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) 63

جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یك سال پس از ورود به بورس(B ) 64

جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) 67

جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه 68

جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A.. 73

جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter 74

جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76

جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 77

جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B.. 82

جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83

جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85

جدول (16ـ4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل به تفكیك صنعت 86

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A.. 70

نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A.. 71

نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B.. 79

نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B.. 80

چكیده:

پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.

این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.

در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

مقدمه:

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.

از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .

سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=128469

ذخیره شده

مشابه

توسط كردستاني غلامرضا
… بيني سود و بازده غيرعادي سهام شرکت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران. … شواهد تجربي نشان مي دهد، سرمايه گذاران به اطلاعاتي نظير پيش بيني سود هر سهم …

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام …

www.ensani.ir/fa/content/219632/default.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های … شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در … بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های …

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام …

www.noormags.ir/…/بررسی-رابطه-بین-خطای-پیش-بینی-سود-و-بازده-غیر-عادی-سهام-…
غلام رضا کردستانی,علی آشتاب ; مجله: بررسی های حسابداری و حسابرسی ; تابستان 1389 … بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدی الورود به بورس اوراق بهادار تهران … شواهد تجربی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت‌گذاری سهام از آن‌ استفاده می‌کنند.

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-بین-خطای-پیش-بینی-سود-هر-سهم-و-بازده-…

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی …

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …

290990.com › حسابداری

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه پروپوزال.

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام …

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_21210_0.html

ذخیره شده

توسط کردستانی – ‏2010
شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا … سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس …

پایان نامه خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام – …

mihandoc.net/خطای-پیش-بینی-سود-هر-سهم/

ذخیره شده

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران … این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری …

پایان نامه پیش بینی سود هر سهم و بازدهی سهام – میهن داکیومنت

mihandoc.net/پیش-بینی-سود-هر-سهم-و-بازدهی-سهام/

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي

far.ui.ac.ir/article_16968_00514b63b52b4b2284d6f6d24fa1c2a2.pdf

ذخیره شده

۲۵ دی ۱۳۹۰ – ﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ. 92. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل. ﻫﺎي … ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد . واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم، ﺑﺎزده واﻗﻌﻲ ﺳﻬﺎم و ….. از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﺷـﺮﻛﺖ، اﻧـﺪازه ﺷـﺮﻛﺖ، اﻓـﻖ. زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﻧﺴﺒﺖ اﻫﺮﻣـﻲ، ﻧﺴـﺒﺖ … ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺧﻄﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ ….. ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻮرود ﺑﻪ ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬـﺮان.

[PDF]بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی …

jemr.khu.ac.ir/article-1-1340-fa.pdf

ذخیره شده

ز ﺳﻮد ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ. ة. ﺳﻬﺎم ﺑﺎ. ﺑﺎزده. ﻗﯿﻤﺖ. ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎﻃﺎﻧﯽ. 1،. ﻋﻠﯽ ﺳﻮري. 2 … اﻧﺤﺮاف ﺳﻮدﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺤﺮاف در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ …. ﻫﺮ. ﺳﻬﻢ از ﺳﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه. اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﻪ ﻗﯿﻤ. ﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ. ﺑﺮ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ. ﺳﻬﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ….. ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود ﺑﻪ ﺑﻮرس. 1.

بانك اقتصاد نوين – اخبار

www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1113&p=8654

مشابه

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، هفت شعبه اين بانک در تهران انواع ….. مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت پرداخت نوين آرين برگزار شد …… بانک اقتصادنوين، بسته ويژه اعتباري ويژه شرکت‌هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار با هدف …… هدف اين سامانه تسهيل در ارتباط و افزايش سطح دسترسي به خدمات غير حضوري مي‌‌باشد.

رابطه بین پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکتهای …

www.civilica.com/Printable-NDMCONFT01_428=رابطه-بین-پیش-بینی-سود-و-باز…

ذخیره شده

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکتهای … خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در دو …

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …

20015.ir › حسابداری

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه پروپوزال.

مقالات حسابداری و حسابرسی – آخرین اپدیت مقالات ارائه شده تا …

moslemv.blogfa.com/post/14

ذخیره شده

مشابه

دانش حسابداری, ارزیابی الگوهای پیش بینی بحران مالی برای شرکتهای ایرانی … سود و بازده آینده سهام در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فائزه پاک پور, 4 … پژوهش های حسابداری مالی, بررسي ارتباط بين داده هاي حسابداري با چرخه هاي …. رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدید الورود …

محتوای اطلاعاتی سود اعلان‌شده و پیش‌بینی‌شده هر سهم در …

faar.iauctb.ac.ir/article_510525.html

ذخیره شده

کردستانی، غلام‌رضا و علی آشتاب، (1389)، «بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادارتهران»، بررسیهای …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بازده سهام

www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/بازده-سهام

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام …. بدین منظور ، داده های مربوط به 84 شرکت جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره …

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و …

7maghale.sellfile.ir/prod-411526-دانلود+مقاله+بررسی+ارتباط+بین+خطای+پیش+بی…

ذخیره شده

این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه … در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای … هر سهم و بازده غير عادي سهام شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو …

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …

mag-iran.com/بررسی-ارتباط-بین-خطای-پیش-بینی-سود-هر-س-2.htm

ذخیره شده

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. چكيده: ۱ مقدمه: ۲ فصل اول: كليات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۴

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …

fuka.ir/1395/04/05/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-بین-خطای-پیش-ب-3/

ذخیره شده

۵ تیر ۱۳۹۵ – بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. برای رعایت حریم خصوصی …

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. 50. بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل …

عباس بختیاروند – بازده سهام – بلاگفا

bakhtyarvand.blogfa.com/post/19

ذخیره شده

مشابه

مخصوصاً اين كه بررسي بازده به گذشته در تخمين و پيشبيني بازدههاي آتي نقش زيادي دارد . …. مزایای سهام جایزه+مزایای حق تقدم+سود نقدی ناخالص هر سهم(D)+تفاوت قیمتی …. خطای پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام جدید الورود به بورس است که در نهایت …. بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران.

شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی در عرضه های اولیه سهام …

jfksa.srbiau.ac.ir/article_3043_640.html

ذخیره شده

مشابه

توسط گرکز – ‏2012
… احتمالی موثر بر بازدهی غیرعادی شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران رابرای بازه زمانی … شرکت، نوع مالکیت، خطای پیشبینی سود هر سهم، بازدهحقوق صاحبان سهام، نسبت … غیرعادی در عرضه های اولیه سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران.

:: مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، …

marketingarticles.ir/…/99–مروری-بر-تحقیقات-انجام-شده-در-زمینه-بازدهی-غیرعادی%2…

ذخیره شده

TMBA دکتر میرفیض فلاح شمس – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی … بررسی های اخیر نشان می دهد که بازده غیرعادی می تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی … های 1977- 1992 ارتباط بین سود پیش بینی شده و ارزش شرکت و بازده غیرعادی سهام … تحقیق مذکور در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ترکیه انجام می گیرد.

دانلود این فایل پی دی اف

pubj.ricest.ac.ir/index.php/code14dh/article/download/4118/4230
ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮرﺳﯽ واﮐﻨﺶ ﺑﺎزار ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ. آن ….. ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،. ﻧﺘﺎﯾﺞ … ﺧﻄﺎي. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم و رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ …. ﺧﻄﺎي. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺳﻮد ﻫﺮ دوره،. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ. ﺳﻮد. ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. واﻗﻌﯽ. ﻫﺮ دوره و. ﺳﻮد ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه.

پروژه دات کام | پایان نامه های حسابداری

perojeh.com/#!cat-12295

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران …

[PDF]اصل مقاله – دانش حسابداری

jak.uk.ac.ir/article_988_5a3336999c84127fd8c65d9f7d72abff.pdf

ذخیره شده

بررسی تأثیر خطای پیش. بینی سود. دورۀ قبل. بر واکنش بازار به پیش. بینی. سود مدیریت، ….. ها دارای محتوای اطالعاتی و كارایی است و بین اعالم سود. پیش. بینی. شده و. بازده. سهام … برآوردی. انتشار یافته هر سهم دارای محتوای اطالعاتی بوده و باعث تغییر … غیرعادی سهام شركتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران پرداختند،. نتایج.

[PDF]سهام مدت کوتاه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی تقارن عدم های …

qjma.atu.ac.ir/article_1130_6579c9b198a8fdd057800b8a0e7c393e.pdf

ذخیره شده

توسط بولو – ‏2013
57. رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی. کوتاه. مدت. سهام. عرضه. های عمومی اولیه … بورس اوراق بهادار تهران و همچنين، تاثير سطوح عدم تقارن اطالعاتي موجود بين ذينفعان …. محافظه كاري را سازوكاري موثر در قراردادهاي بين شركت و اعتباردهندگان و ….. پيش بيني … كه بين قيمت عرضه سهم با سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم قبل از تاريخ عرضه.

نیک فایل – پايان نامه بازده پرتفوي سهام شركت هاي سرمايه … – …

nikfile.b88.ir/archive1396-2-35.html

ذخیره شده

جهت دريافت فايل با عنوان {بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركت هاي جديدالورود در بورس اوراق بهادار تهران} به لينك توضيحات و …

[PDF]بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه حسابرسی و قیمت …

qfaj.ir/article-1-391-fa.pdf

ذخیره شده

های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. … گیری بازده کوتاه مدت غیرعادی سهام … که بازده کوتاه مدت سهام. عرضه. ها. ی اولیه نتیجه عدم تقارن اطالعات بین. یذ. نفع … است سهام کمتر از واقع قیمت گذاری شده را به گونه ای به مدیران شرکت عرضه کننده ….. خطای پیش بینی سود هر سهم به صورت مثبت و شرایط عمومی بازار قبل از عرضه و نسبت.

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه حسابداری جستجوي بهترين معيار. … نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری …

ارزیابی آثار شیوه‌های افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای …

vista.ir/…/ارزیابی-آثار-شیوه‌های-افزایش-سرمایه-بر-بازده-سهام-شرکتهای-پذیرفته-ش…

ذخیره شده

مشابه

۱۸ فروردین ۱۳۸۶ – حال با توجه به اینكه شركتهای پذیرفته شده در بوس اوراق بهادار، گرایش فراوانی … می‌بایست تاثیر افزایش سرمایه را بر بازده سهام عادی بررسی و مورد آزمون قرار داد. … افزایش سرمایه توسط شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. …. درآمد هر سهم بخشی از سود یك دوره مالی است كه به دارنده سهم تعلق می‌گیرد.

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – دانلود فایل : پایان نامه …

download-thesis.blogsky.com/1395/12/14/post-6565/

ذخیره شده

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود … بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران … بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود … پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر …

پایان نامه حسابداری – دانلود مقاله و پروژه

projheh.com/tag/پایان-نامه-حسابداری/

ذخیره شده

بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر … بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام … بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. … ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران.

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری | مرجع دانلود پایان نامه ارشد

full-thesis.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق … سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران · پایان نامه کارشناسی ارشد … رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود · پایان نامه …

دانلود پایان نامه در مورد ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس …

hadisezendegi.blog.ir/…/دانلود-پایان-نامه-در-مورد-ارتباط-بین-سود-و-قیمت-سهام-در-ب…

ذخیره شده

۲۶ فروردین ۱۳۹۵ – پایان نامه بررسی ارتباط بین قیمت سهام و سود در بورس تهران . … [DOC]بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده سهام شرکت‌های . … پیش بینی … سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران .

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های …

prozhe20.ir › حسابداری

ذخیره شده

مشابه

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 27 ….. يعني شركت عرضه كننده سهم،بانك سرمايه گذار و سرمايه گذاران بالقوه در بازار نهاده و هر …. ارتباط معنی دار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجود دارد(فرت،2001،ص65) . … مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های …

سفارش پایان نامه حسابداری – خرید و فروش و دانلود پایان نامه …

thesis-acc.mihanblog.com/post/25

ذخیره شده

۴ آبان ۱۳۹۵ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، … بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران.

انجمن راسخون – بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

rasekhoon.net › … › علوم دانشگاهی › علوم انساني › رشته حسابداری

ذخیره شده

۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ – متغيرهاي حسابداري مورد بررسي شامل ارزش دفتري هر سهم، بازده دارايي ها، گردش دارايي ها، جريان نقد عملياتي هر ….. بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شرکت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران …. بررسي ارتباط بين تغييرات سهم بازار با ارزش گذاري عايدات و فرصت هاي رشد آتي شركت ها.

مقاله حسابداری – نرم افزار حسابداری تحت وب

www.2to.ir/n%20web%20text%20page/maghalat/default.aspx

ذخیره شده

119, بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و … سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران … 163, بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت‌های …. 286, رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار …

بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی …

jera.alzahra.ac.ir/article_636.html

ذخیره شده

توسط صالح نژاد – ‏2015
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر وجود الگوهای پایدار در رشد سود بر واکنش … The sample includes 104 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2006 and 2011. …. 4) واکنش قیمت سهام به افق ‌پیش‌بینی سود هر سهم در شرکت‌های با رشد پایدار … جهت تبیین اثرات این متغیر بر واکنش واکنش قیمت سهام (بازده غیرعادی سهام) رشد …

[DOC]رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي …

danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=425&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ذخیره شده

هدف این تحقيق بررسي تاثير کيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام براساس رويکرد مقايسه اي کيفيت … هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. …. اقلام تعهدي، پايداري، قابليت پيش بيني و هموار بودن در شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. ….. سود هر سهم قبل از اقلام غير مترقبه مثبت باشد).

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …

iranifarda.ir/file-48-بررسی-ارتباط-بین-خطای-پیش-بینی-سود-هر/

ذخیره شده

۲۹ دی ۱۳۹۵ – بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. 122 صفحه در قالب word.

پروپوزال بازده سهام – سورن داک

www.sorendoc.ir/Articles/q/پروپوزال-بازده-سهام

ذخیره شده

چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به …

[PDF]PDF: بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

significantarticles.ir/…/15903-بررسی-ارتباط-بین-سود-و-قیمت-سهام-در-بورس.pdf

ذخیره شده

ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی. ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ… q. ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﺑﺎزده ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود در …

[PDF]PDF: بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در …

significantarticles.ir/articles/6438-بررسی-عوامل-مرتبط-با-بازده-غیر-عادی-سال.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﺑﺎزده ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود در ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭼﮑﯿﺪه: ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد …

تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام | مقالات کانالی!

channelarticle.ir/2017/03/4312-تاثیر-سود-هر-سهم-بر-بازده-سهام.html

ذخیره شده

۳۰ اسفند ۱۳۹۵ – از دانلود فایل مطمئن هستم تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام – قالب ورد (113 … 122 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام … بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *