دانلود فایل بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 7
فرمت فایل docx
حجم فایل 531 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 134

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………….2

فصل اول :كلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………….. 4

2-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………… 4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………. 6

4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………….. . 7

5-1 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………. 8

6-1 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………….. 12

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………….12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه…………………………………………………………………………………… 15

2-2-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………….. 16

1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان………………………………………..16

2-2-2هدف حسابداری وگزارشگری مالی…………………………………………………..17

3-2 مفاهیم سود در حسابداری………………………………………………………………. 17

1-3-2-مفهوم اقتصادی سود………………………………………………………………….18

عنوان صفحه

2-3-2-پیدایش نظریه كیفیت سود……………………………………………………………. 19

3-3-2-مفهوم كیفیت سود…………………………………………………………………….20

4-3-2-معیارهای اندازه گیری كیفیت سود…………………………………………………..22

4-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود…………………………………………………. 23

1-4-2 تئوری بازار کارآ…………………………………………………………………….26

2-4-2 تأثیر کارایی: ………………………………………………………………………. 26

3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ……………………………………………………… 27

4-4-2پاسخ نظریه بازار کارا ………………………………………………………………28

5-4-2 بازار چطور کارآ می شود………………………………………………………….28

6-4-2 درجات کارایی………………………………………………………………………28

5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود………………………………………………… 29

1-5-2مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری………. ………. ………. ………. ………… ….29

2-5-2مدل اقلام تعهدی یگانه ………………………………………………………33

3-5-2مدل جمع اقلام تعهدی………. ………. ………. ………. ………. ……………..34

4-5-2مدل توزیعی………. ………. ………. ………. ………. ………. ………………35

6-2 کارایی سرمایه گذاری………. ………. ………. ………. ………. ……………….36

7-2 پیشینه تحقیق………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……..41

1-7-2 تحقیقات خارجی………. ………. ………. ……………….. ……………. ……41

2-7-2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………….44

عنوان صفحه

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………46

2-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………… 46

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری………………………………………………………….47

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها……………………………………………….48

1-4-3متغیر وابسته…………………………………………………………………….48

1-1-4-3کارایی سرمایه گذاری………………………………………………………..48

2-4-3متغیر مستقل…………………………………………………………………….49

1-2-4-3 کیفیت گزارشگری مالی………………………………………………………49

3-4-3متغیر های تعدیل…………………………………………………………………51

5-3 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………….52

1-5-3 قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………….. 52

2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………….52

3-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………..52

6-3 روش های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….52

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………53

1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی……………………………………53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………….60

عنوان صفحه

2-4 شا خص های توصیفی متغیرها…………………………………………………………60

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق……………………………………………………..63

1-3-4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ……………………………………………..63

2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه…………………………………….64

1-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………64

2-2-3-4-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………………….. 67

3-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم………………………………………69

4-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم…………………………………..71

5-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم……………………………………..73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه …………………………………………………………………………….79

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………..80

1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول ………………………………………………………..80

2-2-5نتایج فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………..80

3-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم ……………………………………………………….81

4-2-5نتایج فرضیه اصلی چهارم ……………………………………………………..81

5-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم ………………………………………………………82

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق ………………………………………………………….82

4-5 پیشنهادها ………………………………………………………………………..83

عنوان صفحه

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش………………………………….83

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………..83

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………..82

پیوست ها

جدول صنایع ونام شركت های آماری …………………………………………………………86

منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………..92

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………94

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………96

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………..97

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-1):نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری10

جدول (1-2): معیارهای ارزیابی كیفیت سود……………………………………………….. 22

جدول (1-4) :شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع(آماری)………………………………………… 61

جدول ( 2-4 ): آزمون کولموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) تحقیق …………………………………………………………………………64

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری………………………..64

جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری…………………………………………………………..65

جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………..66

جدول( 6-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر اندازه شرکت بر ضرایب مدل رگرسیون……………………………………………………………………………….68

جدول(7-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر ضرایب مدل رگرسیون……………………………………………….70

جدول ( 8-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون………………………………………………………………….72

عنوان صفحه

جدول( 9-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر عینی بودن دارایی بر ضرایب مدل رگرسیون…………………………………………………………………74

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل………………………………………………75

جدول (11-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter………………..76

فهرست نمودارها

نمودار( 1-3): ضریب ریسك………………………………………………………………..57

نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری……………………………………………….. 67

چکیده

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.

مقدمه

عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

بررسي رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=135039

ذخیره شده

مشابه

توسط خدايي وله زاقرد محمد
اين تحقيق رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري را در 210 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بين سال هاي 1383 تا 1387 مورد …

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی …

prozhe20.ir › حسابداری

ذخیره شده

مشابه

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران گزارشگری مالی پایان نامه موضوع جدید پروپوزال کارشناسی ارشد …

مقاله بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی …

www.civilica.com/Paper-CAFM01-CAFM01_009=بررسی-رابطه-بین-کیفیت-گزار…

ذخیره شده

مشابه

دراین پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را دربازار بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم درنمونه گیری حذف سیستما…

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه …

jma.srbiau.ac.ir/article_4703_958.html

ذخیره شده

مشابه

توسط خدائی ولهزاقرد – ‏2010
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران … اوراق بهادار تهران، بین سال های 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار داده است .

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه …

www.noormags.ir/…/بررسی-رابطه-بین-کیفیت-گزارشگری-مالی-و-کارایی-سرمایه-گ…
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. نویسنده: خدائی وله زاقرد، محمد؛ یحیایی، منیزه؛. تابستان 1389 – شماره 5 …

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه …

www.ensani.ir/fa/content/264908/default.aspx

ذخیره شده

مشابه

چکیده: این تحقیق رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را در 210 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1383 تا 1387 مورد …

بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_35523_4581.html

ذخیره شده

مشابه

توسط بادآور نهندی – ‏2013
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجلهحسابداریمدیریت سال سوم، 3 (5): 15-1.##. سجادی، س. ح. و ناصح، ل.

بررسی ارتباط بین کیفیت‌گزارشگری مالی با کارایی …

amf.ui.ac.ir/article_21154.html

ذخیره شده

پژوهش حاضر رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری شرکتها و … پژوهش نیز نمونه ای متشکل از92 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در …

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه …

library.tebyan.net/…/بررسی-رابطه-بین-کیفیت-گزارشگری-مالی-و-کارایی-سرمایه-…

ذخیره شده

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. [منبع الکترونیکی]. افزودن به کتابخانه شخصی …

کارایی سرمایه گذاری

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=کارایی+سرمایه+گذاری&topic_1=444474

ذخیره شده

بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر بهبود کارایی سرمایه گذاری … تعهدی بر کارایی سرمایه‌ گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … رابطه بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای …

تأثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی …

jha.sums.ac.ir/article_17125.html

توسط کاشانی‌پور – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
بنابراین، مدیران می‌توانند با دستکاری اقلام تعهدی بر کیفیت گزارش‌های مالی تأثیر بگذارند. … است و هدف بررسی تأثیر آن بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

مقالات دانشجویان حسابداری

raja.ac.ir/Doc_hesabdari.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسی ارتباط بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در … سرمایه فکری و بازدهی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و هزينه هاي مالکيت در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی کارایی واکنش بازار به اخبار سود حسابداری دربورس اوراق بهادار تهران.

پروپوزال بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و …

www.karenthesis.ir/…/پروپوزال-بررسی-ارتباط-بین-کیفیت-گزارشگری-مالی-و-ک…

ذخیره شده

پروپوزال بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران چکیده حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور …

[XLS]حسابداری – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2016/04/hesabdari.xlsx

ذخیره شده

… کاری کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 91 … بررسی رابطه بین تاخیر در اعلان سود با کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورت های … 19, 18, مهدی کردجوادی, زهرا لشگری, علی باغانی, برسی ارتباط بین محافظه کاری و ….. رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهیها با کارآیی سرمایه گذاری در …

کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری

jfm.alzahra.ac.ir/article_1805_0.html

ذخیره شده

توسط مشایخی – ‏2014
نتایج مطالعه نشان می‌دهد، کیفیت گزارشگری مالی (به‌ویژه با استفاده از مدل کاسزینک) و … «اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت‌های رشد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی)». … «رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران».

ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری …

ijar.alzahra.ac.ir/article_2016.html

ذخیره شده

توسط محمودآبادی – ‏2015
خدایی وله زاقرد و یحیایی (1389) به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. طبق نتایج یک رابطه منفی …

بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به …

qjma.atu.ac.ir/article_1094_46.html

ذخیره شده

مشابه

توسط مرادزاده فرد – ‏2015
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز … تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … مدرس، احمد و حصارزاده، رضا، ( 1387 )، “کیفیت گزارشگری مالی و کارائی

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و …

mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسی-ارتباط-بین-کیفیت-گز-2.htm

ذخیره شده

۱- هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ۲-اهداف فرعی: اهداف …

[DOC]متن کامل (DOCX) – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=426&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ذخیره شده

توسط SH Sajjadi
تاثير معيارهاي کيفيت حسابرسي بر ريسک سرمايه گذاري در شرکتهاي … سه فرضيه تدوين و دادههاي مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دورهی زماني بين … حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بر ريسک سرمايه گذاري بررسی میشوند. اين عوامل با توجه به تاثيري که بر شفافیت محیط گزارشگری مالی، کاهش عدم …

ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام

faar.iauctb.ac.ir/article_510524_110085.html

ذخیره شده

مشابه

همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که در بورس اوراق بهادار ایران سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به … خانی، عبدالله و داوود فراهانی، (1387)، «ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با … محمد طالبیان، (1387)، «کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه»، … نوروش، ایرج، (1377)، «بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد …

بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و …

scholar.conference.ac/…/2329-Investigating-the-Relationship-between-Financial-Repo…

ذخیره شده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی کوتاه … گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران.

مجله مديريت دارايي و تامين مالي، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7027

ذخیره شده

مشابه

بررسي تاثير مديريت واقعي سود و انگيزه هاي مديريت بر چسبندگي هزينه ها … چهارعاملي كارهارت در تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي با كارايي سرمايه گذاري و تاثير …

بررسی تأثیر تأمین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه‌ …

jak.uk.ac.ir/?_action=articleInfo&article=504

ذخیره شده

در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه‌گذاری کم‌تر و بیش‌تر از حد … مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … environment and the information asymmetry between insiders and outsiders.

[PDF]تأثیر اهرم مالی و محافظه کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه …

qfaj.ir/article-1-239-fa.pdf

ذخیره شده

این پژوهش به بررسی تأثیر اهرم مالی و محافظه … شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای. 7811. تا ….. اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی را بر کارایی سرمایه. گذاری … در پژوهشی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و تصمیمات سرمایه. گذار. ی.

ارتباط بین استعداد مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر …

jpm.iaut.ac.ir/article_528667.html

ذخیره شده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین استعداد مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری و نیز … در این پژوهش از داده های124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره … سرمایه گذاری با استفاده از مدل چن و همکاران (2011)، کیفیت گزارشگری مالی با …

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-ارزیابی-رابطه-بین-مسئولیت-اجتماعی-و-کیفیت-گزارشگ…

ذخیره شده

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه … (1386) “بررسی رابطه بین ویژگیهای کیغی سود و زینه سرمایه سهام عادی”. … کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره2، تابستان87، صص 116-85.

کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ …

jaa.shirazu.ac.ir/article_505_111.html

ذخیره شده

مشابه

توسط ثقفی – ‏2012
بین کیفیت بالای اطلاعات حسابداری و تخصیص کارایی سرمایه ارتباط معنادار وجود دارد … بین کیفیت گزارش‌گری مالی و سرمایه‌گذاری بیش(کم‌تر) از حد رابطهی منفی وجود دارد … به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده‌های پژوهش که … جامعهی آماری، شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی …

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1062438.html

ذخیره شده

توسط نصیرزاده – ‏2015
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری , 2015-12-17. عنوان : ( بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی … مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی میشود.

مدیریت مالی – موضوع پایان نامه

financial212.blogfa.com/post/4

ذخیره شده

مشابه

بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتهای درج شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس … رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بورس بررسی رابطه تنوع پرتفوی تسهیلات اعطایی با کارایی، ریسک و سرمایه گذاری در بانکها … بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سودآوری شرکتها

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه …

paperjoo.com/بررسی-رابطه-بین-کیفیت-گزارشگری-مالی-و-ک/

ذخیره شده

نتایج بدست آمده نشان می دهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر ازحد … بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران.

رشته حسابداری – دانشکده علوم مالی

fs.khu.ac.ir/رشته-حسابداری

ذخیره شده

17, ن‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ب‍ررس‍ی‌ روي‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ درآم‍د س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاری‌ (س‍ود س‍ه‍ام‌) در اي‍ران‌ … ارت‍ب‍اط س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ …. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌، ک‍اراي‍ی‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و وض‍ع‍ي‍ت‌ …. با کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 1394/06/30.

پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و …

download-thesis.blogsky.com/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-بین-کیفیت-گزارشگر…

ذخیره شده

۹ مرداد ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران …

مقالات حسابداری و حسابرسی

moslemv.blogfa.com/1392/02

ذخیره شده

مشابه

مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی, ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری در … مالی, بررسي ارتباط بين داده هاي حسابداري با چرخه هاي تجاري در بورس اوراق … برسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق … اهرم مالی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مجید محمدی, 11.

1390 1 1 1 142 بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر …

jfak.journals.ikiu.ac.ir/?_action=export&rf=isc&s=isc&volume…

ذخیره شده

مشابه

همچنین، با بررسی حالت پویای رابطه بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه، … ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین، تأکید بر کارایی، اثربخشی و صرفه ی اقتصادی … بوده و هم قابلیت استفاده در بورس اوراق بهادار تهران را داشته باشد انتخاب گردید. … سطح کیفیت گزارشگری مالی، به دنبال بررسی ارتباط بین تقاضای سرمایه گذاران …

پایان نامه بررسی رابطه كارایی سرمایه گذاری و كیفیت …

ofmas.ir/product-127-The-Relationship-between-investment-performance-an.aspx

ذخیره شده

پایان نامه بررسی رابطه كارایی سرمایه گذاری و كیفیت گزارشگری مالی در ۴۱ صفحه ورد … پذیرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شركت ها در فاصله … فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال۸۰ الی ۸۹

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

gorganiau.ac.ir › ‏ منو‏

ذخیره شده

مشابه

1, بررسی رابطه بین کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق … 19, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران … 55, بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته … 95, بررسی رابطه بین مالکیت نهادی، محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری.

موضوع پایان نامه حسابرسی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI – …

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-حسابرسی/

ذخیره شده

مشابه

اث‍ر ب‍خ‍شی و ک‍ف‍اي‍ت‌ م‍ق‍ررات‌ اف‍ش‍اء در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … ارت‍ب‍اط س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍الی، ک‍ارايی س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ق‍اب‍ل‌ …

ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با کارآیی سرمایه گذاری در بورس …

marketingarticles.ir/…/697-ارتباط-عدم-تقارن-اطلاعاتی-با-کارآیی-سرمایه-گذاری-در-ب…

ذخیره شده

مشابه

ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با کارآیی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران … در این پژوهش ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با کارآیی سرمایهگذاری بررسی شد. … با ایجاد راهکارهایی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی افزایش و استفاده …

انجام پایان نامه مدیریت مالی

www.moshaveran-iran.com/انجام-پایان-نامه-مدیریت-مالی.html

ذخیره شده

۸ اسفند ۱۳۹۴ – انجام پایان نامه بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران در سطح … نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در …

[PDF]بررسی رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی در صنعت و …

hesabrasinazarieh-amal.ir/article-1-92-fa.pdf

ذخیره شده

بررسی رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی در صنعت و. کیفیت … شده در بورس. اوراق بهادار تهران … کیفیت. گزارشگری. مالی. در. شرکت. اه. ی. پذيرفته. شده. در. بورس. اوراق. بهادار. تهران …. ان يک سازوکار کنترلی با هدف کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان ….. به بررسی. تأثیر. وجود. کمیته. حسابرسی. بر. جلب. نظر. سرمايه. گذاران. جهت.

[PDF]ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮرﺳ

jiar.scu.ac.ir/article_11497_f4fd85424e16981ff9cd42f841c0569c.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزه …. ﮔﺬاران و. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ. ﻫﻢ. ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ . زﯾﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ …. ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. (اﻫﺮم) در. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ …… ﺗﺮ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ.

موضوعات پایان نامه حسابداری | موسسه افرا

afraresearch.ir/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری/

ذخیره شده

مشابه

ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران … امکان سنجی تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه های دولتی ایران … بررسی ارتباط تقسیم سود و ساختار سرمایه در شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس … بررسی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس …

حمزه دیدار

facultystaff.urmia.ac.ir/h.didar

ذخیره شده

… شده در بورس اوراق بهادار تهران”, بررسی های حسابداری وحسابرسی, 1393, 21,4. … تبیین مدل رابطه کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری در … 2-محمد دهقاني ونستان, “بررسي ارتباط بين ساختار رقابتي بازار و سطح افشاء”, …

[PDF]گذاری در بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت …

iranjoman.org/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/Images/file/147.pdf

ذخیره شده

… جریانات نقدی سرمایه. گذاری در. شرکت. های پذیرفته شده در بورس اوراق. بهادار تهران. مجتبی افسرده ….. شود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایه. گذاری بیشتر … نشان داد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایه. گذاری در شرکت.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه …

rialchanges.ir/?…بررسی…بین+کیفیت+گزارشگری+مالی…کارایی+سرمایه+گذاری…

ذخیره شده

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اراق … پایداری اقلام تعهدی حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از … بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق …

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس …

jes.iaushiraz.ac.ir/article_517247.html

ذخیره شده

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران( … البته انگیزه بیشتر سهامداران از سرمایه گذاری در شرکتها، بدست آوردن کنترل و اداره آن … و تحلیل دادهها با استفاده از رابطه بین ساختار مالکیت و کارایی شرکت پرداخت. …. چونکه از گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی در ارایه اطلاعات مالی هنوز …

[XLS]مدیریت مالی

https://sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/کتابخانه/…/مدیریت%20مالی.xls

ذخیره شده

8, 6, دهقانی اشکذری،منصور, 1383, فدائی نژاد،اسماعیل, بررسی رابطه بین نگرش … بررسی کارایی شاخص موزون قیمت 50 شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران, 411 … برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ….. عارفی، اصغر, تاثیر کیفیت گزارشگری در نوسان پذیری غیر عادی بازده سهام, 1530.

ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214

مشابه

ارزي‍اب‍ي‌ ک‍اراي‍ي‌ ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌ …. ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍واد و م‍ح‍ص‍ولات‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ … ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ وک‍اراي‍ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ه‍اي‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در ش‍رک‍ت‌ …

تأثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصتهای رشد بر رابطه …

www.iaujournals.ir/article_510520_110085.html

ذخیره شده

جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین … سجاد، (1391)، “بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری و …

[PDF]بررسی تأثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه …

qjerp.ir/article-1-612-fa.pdf

ذخیره شده

ﺑﺨﺸﯽ. ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری. در ﺑﻬﺒﻮد. ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاری. در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. ﺑﻪ. ا. ﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ….. ارﺗﺒـﺎط. ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ﮔﺰارﺷـﮕﺮی. ﻣـﺎﻟﯽ. ﺑـﺎ. ﮐـﺎراﯾﯽ. ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔــﺬاری. ﺑــﻪ. ﺗﺒﯿــﯿﻦ. اﯾــﻦ. ﻣﻮﺿــﻮع … ط ﺑـﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـ. ﺖ ﮔﺰارﺷـﮕﺮی ﻣـﺎﻟﯽ و ﮐـﺎراﯾﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاری ﻓـﺮاﻫﻢ. ﻧﻤﻮدﻧـﺪ . آﻧﻬـﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ. ﭘـﯿﺶ.

نمونه پروپوزال حسابداری – انجام پایان نامه,انجام پایان نامه …

farjamedanesh.com/tag/نمونه-پروپوزال-حسابداری/

ذخیره شده

مشابه

بررسی مقایسه ای ارتباط بین ساختار مالکیت و بازدهی سهام در صنایع مختلف در بورس اوراق … بررسی رابطه بین کیفیت عملیات حسابرسی داخلی و مدیریت سود … بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با …. مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

[DOC]2-3طرح مسئله تحقیق – پایان نامه حسابداری

thesisaccounting.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-بیش-سرمایه-گذاری-بر-واکنش-سرمایه-گذاران…

ذخیره شده

آنها همچنین به این نتیجه دست یافتند که کیفیت بالای گزارشگری مالی در … در ارتباط است رابطه علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری وجود دارد و بین … به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداختند. … هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب واطلاعات مالي آن …

Accounting and Auditing – 30 مقاله برتر حسابداری

behzad865.blogfa.com/post/33

ذخیره شده

مشابه

شركت اصلي در بورس اوراق بهادار تهران. سعيد جبارزاده لنگرلوئي / حيدر … بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران.

پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و …

scholarship.blog.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-بین-کیفیت-گزارشگری-مالی-و-کا…

ذخیره شده

۹ مرداد ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 5-1 فرضیه های تحقیق فرضیه …

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته … پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و … بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران …

تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و …

download-thesis.com/product/تأثير-تركيب-تنوع-هيات-مديره-بر-كيفيت-گز/

ذخیره شده

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و … کلمات کلیدی : ترکیب هیات مدیره ،حاکمیت شرکتی ،کیفیت گزارشگری مالی ،ریسک ،اقلام تعهدی. …… بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران،مجله حسابداری …. کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.

[PDF]Untitled – ماهنامه علمی ، تخصصی شباک

shebakmag.ir/upload/Single/Content/160720_14/Shebak-Nama.pdf

ذخیره شده

بررسي ابزارهاي مالي وساختار سرمایه بر ارزش بازار سهام 40شرکت بورسي از سال 1389 تا سال 1392 … بررسی ارتباط بین نوسانات جریان های نقدی و نوسانات آن با سرمایه گذاری در بورس … کیفیت افشا برنقد شوندگی سهام و سرمایه شرکت ها، در بورس اوراق بهادار تهران … رابطه بین کارآیي عملیاتي مدیر با ویژگي هاي کیفي سود حسابداري.

[DOC]دریافت فایل ضمیمه

pajohesh.iaupg.ac.ir/FtpHost/0/NewsModules/Images/635929502745234871.docx

ذخیره شده

مالی, باورصاد, ارتباط بین ویژگی های مدیریت و کارایی سرمایه گذاری شرکت های غعال … بررسی رابطه نرخ ارز و بازده سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران, 93 … بررسی تاثیر جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی …

اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرش شده در همایش – دانشگاه آزاد …

conf.iauba.ac.ir/aim/fa/news.php?rid=15

ذخیره شده

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ – بررسی رابطه بین اطلاعیه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی ارتباط بین حضور سهامداران نهادی و هزینه‌ی تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران … بررسی تاثیر مهاجرت وفرارمغزها بر کیفیت آموزشی دانشگاه ها از دیدگاه اعضا هیئت …

پروژه دات کام | پایان نامه های حسابداری

perojeh.com/#!cat-12295

ذخیره شده

پایان نامه رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) … و شاخص های کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس …

پیشینه تحقیق نسبت های مالی و گزارشگری مالی

payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-نسبت-هاي-مالي-و-گزارشگری-م/

ذخیره شده

۲ـ۱۳ـ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری: ۲۵ … بازده دارایی ها(ROA) در راستای ارزیابی عملکرد شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، … نمازی، محمد و رستمی،نورالدین(۱۳۸۵)، «بررسی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام …. ضمن اینکه داده های مالی قابلیت اتکای بیشتری دارند و با ایجاد ارتباط بین داده های آن …

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – شریف یار

sharifyar.com/accounting-subject/

ذخیره شده

مشابه

رتبه: ۴ – ‏بازبینی توسط شریف یار۲۷ مهر ۱۳۹۱ – … از ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در … ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ق‍درت‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ازار … ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ک‍اراي‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ …

بررسی رابطه اهرم مالی و نقد شوندگی دارایی ها در بورس اوراق …

roozirazi.blogfa.com/post/314

ذخیره شده

مشابه

برخی از پژوهش های قبلی بیانگر وجود رابطه بین اهرم مالی و عواملی همچون نرخ بازده … ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با کارآیی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران … شد که با ایجاد راهکارهایی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی افزایش …

[PDF]مقاله علمی ترویجی نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

joas.ir/Admin/…/وریا%20احمدی،%20فرزاد%20ناصری،%20علی%20نعیمی325.pdf

ذخیره شده

گذاری در شرکت. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. می … معناداری بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش سرمایه. گذاری دارد … رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت. گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. و تأثیر …

اصغر اسدیان

46.225.124.84/Public/Professor/ProfHome.aspx?PID=61

ذخیره شده

1, بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود با تاکید بر چرخه عمر … 2, تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری در … مالی بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فرهاد صادقی … 8, بررسی رابطه بین حسابرسی و کنترلهای داخلی با موفقیت مدیریت ریسک در …

[DOC]حسابداري – دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/Uploads/Library/Payannameh/Hesabdari.doc

ذخیره شده

مشابه

آسيب شناسي سيستم حسابداري و گزارشگري مالي در شرکت هاي کوچک/ فاطمه صغري يعقوبي. … بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سيستم هاي ارزيابي عملکرد در شرکت هاي … بررسي تاثير کيفيت اطلاعات حسابداري بر بيش سرمايه گذاري در بورس اوراق …. بر کارايي مديريت سرمايه در گردش در بورس اوراق بهادار تهران/ ساعده سليماني.

دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری – …

https://www.symposia.ir/CAFM02

ذخیره شده

بررسی ارتباط بین عملکرد پرتفلیو شرکت های سرمایه گذاری و سود تقسیمی آنها در بورس … بررسی رابطه میان سیاستهای مالی و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران …. بررسی کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه بر معیارهای ارزیابی عملکرد ….. بررسی رابطه استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی(مطالعه موردی …

مقالات حاوی کلیدواژه “بیش سرمایه گذاری” – جویشگر علمی …

elmnet.ir/keyword/بیش-سرمایه-گذاری

ذخیره شده

آزمون اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری … هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت – 1395 … بررسی ارتباط خوش بینی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری و ارزشیابی شرکت … مالی و سررسید بدهی بلندمدت بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری – خرید پایان نامه ارشد

shopthesis.com/1395/02/19/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری/

ذخیره شده

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر … بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری … پایان نامه ارشد حسابداری بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی …

[PDF]ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

www.baboliau.ac.ir/Portals/0/research/modiriyat1.pdf

ذخیره شده

مشابه

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در ﺑـﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. (. ازدﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ) … ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزدﻩ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺘﻐﻴﺮهﺎﯼ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در. ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان … اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ زﺑﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ. XBRL …

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه …

arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادي و کیفیت گزارش گري مالی … بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران … ارتباط بین نظام راهبري و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. رابطه اقلام تعهدي اختیاري با وجه نقد عملیاتی، بازده سهام و کارایی سرمایه گذاري دارایی هاي سرمایه …

[DOC]محافظه کاری حسابداری – Page for modir3-3.ir

modir3-3.ir/article-farsi/arf22-12389.docx

ذخیره شده

مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای ملی حسابداری، محافظه کاری … آن است که نخست رابطه بین کیفیت صورتهای مالی و محافظه کاری حسابداری را بررسی نماید. …. آنها استدلال کردند که عدم تقارن اطلاعاتی بین عوامل داخل شرکت و سرمایه گذاران … بر پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند.

علی اصغر قربانی، یاسر رضائی پیته نوئی،دکتر مهدی …

www.bandargaziau.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4876&Site=DouranPortal…fa…

ذخیره شده

مشابه

ارزیابی کارایی نسبی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران با … بررسی اثرات مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در …. بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق …

بورس و مالی – خبرگزاری ثروت آفرین

servatafarin.com/مقالات-ثروت/بورس-و-مالی.html

ذخیره شده

کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری . … بررسی عوامل موثر بر سیاست تقسیمی سود شرکت های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تحقیق رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و …

bankmaghaleh.ir/تحقيق-رابطه-بين-محافظه-کاری-در-گزارشگر/

ذخیره شده

… پایینی قرار دارد. واژه های کلیدی: محافظه کاری، گزارشگری مالی ، نقدشوندگی سهام ، معیارهای معاملاتی، معیارهای اطلاعاتی …. «بررسی رابطه بین هزینههای سیاسی و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران». … رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران». ….. چرا که توجه اکثر سرمایه گذاران و سهامداران به نقد شوندگی سهام شرکت ها است.

[DOC]لیست پروپوزالهای بررسی شده در پنجاه و ششمین جلسه شورای …

damavandiau.ac.ir/Files/پ‍‍‍ژوهش/حاجی%20نوروزی/abc.doc

ذخیره شده

مشابه

1-94-93, —–, دکتر کیومرث آریا, بررسی ارتباط متقابل شاخص قیمت سهام و قیمت … بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران ….. 1-94-93, دکتر سید احمد شیبت الحمدی, ارزیابی کارایی موسسات مالی و اعتباری با … مدت بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده …

مقالات يازدهمين همايش سراسري حسابداري ايران – وب سایت …

www.drzavari.com/9901/مقالات-يازدهمين-همايش-سراسري-حسابدار/

ذخیره شده

مشابه

۲۵ اسفند ۱۳۹۳ – ۳, اثر کیفیت حسابرس منتخب بر هزینه سرمایه در شرکت های با ارزش … ۱۹, بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی، و سیستم مالی در شرکتهای …. مالی شرکت¬¬های سرمایه¬گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, علیرضا حیدری …. ۱۴۷, تأثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکت‌ها با بررسی اثر ساختار سرمایه به …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری | – صحافی پایان نامه

mosaiebi.com/بایگانی/21831

ذخیره شده

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ – ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای … بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با … بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در …

دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و …

https://www.callforpapers.ir › مقالات علمی کنفرانس › ویژه

ذخیره شده

عنوان مقاله: گزارشگری مالی و حسابرسی XBRL … بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …. بررسی ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی مستقل و ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران … بررسی رابطه بین نقد شوندگی و عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پايان‌نامه‌ها – دانشگاه خاتم

khatam.ac.ir/teacher/thesis/modares

ذخیره شده

مشابه

ارتباط بين فعاليت هاي خارج از ترازنامه و عدم كارايي هزينه بانك ها, 1390. حفاظت هاي موثر بر … كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري, 1388. بررسي ارتباط … بررسي مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران, 1386. ارزيابي …

[XLS]لیست-پایان-نامه-های-رشته-حسابداری.xlsx

proacc.ir/wp-content/uploads/2014/02/لیست-پایان-نامه-های-رشته-حسابداری.xlsx

مشابه

188, 187, بررسی پیرام‍ون‌ س‍ه‍ام‌ ج‍ایزه‌ و ت‍ج‍زیه‌ س‍ه‍ام‌ در بورس‌ اوراق‌ به‍ادار ت‍ه‍ران‌, 72 … 213, 212, ایجاد مدل برای رابطه بین سود، تقسیم سود و سرمایه گذاری, 73, تهران … 241, 240, تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارایی فراگیران در جهادسازندگی استان اصفهان بین ….. 428, 427, تحقیق پیرامون ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد …

[PDF]اﺛﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد

www.sciencejournals.ir/uploads/pdf/20164239849655.pdf

ذخیره شده

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و. ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري … وﻟﯿﮑﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي:.

گروه مديريت صنعتي/ – دانشگاه قم

www.qom.ac.ir/Portal/home/?person/5593/23529/29342/

ذخیره شده

مشابه

دفاع از رساله دکتري تحت عنوان “آينده‌پژوهي تحقيق در عمليات بر اساس بررسي …. شده در بورس اوراق بهادار تهران”؛ فصلنامه علمي- پژوهشي مديريت دارايي و تأمين مالي، …. بررسي تأثير تأمين مالي بر رابطه کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري، … بررسي ارتباط بين هزينه نمايندگي، پاداش مديران و شکاف قيمت گذاري سهام در …

[PDF]بررسی رابطه بین میزان ریسک عملیاتی با محافظه کاری …

joeat.ir/article-1-23-fa.pdf

ذخیره شده

بیـن شـرکت های پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران پرداختـه شـد. … به عبارت دیگـر می تـوان گفـت کـه کیفیـت اطالعات … اوراق بهـادار مطـرح می شـود، کارایـی بـازار اسـت، کـه بـر طبـق آن تمامـی اطالعات موجـود …. محافظـه کاری در گزارشـگری مالـی پرداختنـد. … بیـن سـرمایه گـذاران و سـطح محافظـه کاری اعمـال شـده در صورت هـای مالی اسـت.

[PDF]تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطالعات حسابداری شرکت های …

jebr.azad.ac.ir/article_515237_4a1a5099523cee82fc330fc9c98159d8.pdf

ذخیره شده

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ازمیان آنها تعداد 70 شرکت براساس روش حذف سیستماتیك طی دورۀ … مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران، از این ویژگی … مالی، تأثیر قطعی-تری در اصالح کارآیی سرمایهگذاری … سود را براي بررسي کیفیت اطالعات حسابداري به کار … وجود رابطه بین محافظه کاری صعودی)مشروط یا نامشروط(.

بررسي امکان ارتباط بازده تحقق يافته با سود تقسيمي در …

www.cpro.ir/…/بررسی-امکان-ارتباط-بازده-تحقق-یافته-با-سود-تقسیمی-در-شرکت…

ذخیره شده

موضوع تحقیق حاضر عبارت از بررسی امکان ارتباط بازده تحقق یافته با سود تقسیمی در … شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386آزمون شده است. … بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري: تحت سناريو فرصت هاي …

نتیجه داوری مقالات – دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی

www.ircgnc.ir/Congress/UIPanel/CongressNewsView?id=26

ذخیره شده

بررسی رابطه بین شاخص های حاکمیت شرکتی و واکنش سرمایه گذاران در بازار بورس … نقش حاکمیت شرکتی در کیفیت حسابرسی … بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و شفافیت سود با استفاده از مدل فازی … تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

[PDF]در شرکتهای پذیرفته شده بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی …

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/spring/6.pdf

ذخیره شده

جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تهران می …. ،در پژوهشی. رابطة بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بررسی کرد.

پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و …

www.sorendoc.ir › پایان نامه › پایان نامه حسابداری

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *