دانلود فایل بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 10
فرمت فایل docx
حجم فایل 2243 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

چكیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 تاریخچه تحقیق. 5

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5- 1 اهداف تحقیق. 6

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

7-1 فرضیات تحقیق. 7

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصی سازی. 11

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 11

3-2 اهداف خصوصی سازی. 12

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص… 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15

4-4-2روش چهارم : تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر. 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی… 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17

6-2خصوصی سازی در ایران. 19

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22

8-2 مشكلات خصوصی سازی. 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23

1-9-2شاخص های سنجش عملكرد 23

10-2معیارهای مالی سنتی. 25

1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26

2-10-2سود باقی مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلایل مطرح شدن EVA.. 28

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29

13-2سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمایه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39

15-2 استاندارد سازی EVA.. 40

16-2 اهمیت و كاربرد EVA.. 41

17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43

18-2 مزایای EVA.. 46

19-2 معایب EVA.. 48

20-2 نتیجه گیری. 48

21-2سابقه تحقیق. 48

1-21-2 تحقیقات جهانی. 48

2-21-2 تحقیقات در ایران. 50

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 53

2-3 روش تحقیق. 53

3-3 اهداف تحقیق. 53

4-3 فرضیات تحقیق. 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54

6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54

7-3 جامعه آماری. 55

8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56

9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 59

2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 72

1-5 نتیجه گیری. 72

1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72

2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72

3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73

2-5 پیشنهادات.. 73

1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73

2-2-5 پیشنهادات آتی. 74

3-5 محدودیت های تحقیق. 75

4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76

پیوستها:

پیوست شماره 1: 79

پیوست شماره 2: 80

پیوست شماره 3: 84

پیوست شماره 4: 91

پیوست شماره 5: 97

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 104

منابع لاتین: 105

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….106

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987. 16

جدول 2-2 : آمار واگذاری شركتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21

جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی… 60

جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61

جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61

جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62

جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65

جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 65

جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66

جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67

جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68

جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 68

جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69

جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69

جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75

چكیده:

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شركت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملكرد مدیران چهار رویكرد مورد استفاده قرار می گیرد

1 . رویكرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی

2 . رویكرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

3 . رویكرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری

4 . رویكرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویكرد اقتصادی در ارزیابی عملكرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملكرد مالی شركتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است كه آیا بازدهی و سودآوری شركتهایی كه به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری كرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

مقدمه:

خصوصی سازی به مفهوم كاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود كارایی فعالیت شركتها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور یا به منظور «كاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا كارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره كرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی را بر بازدهی و عملكرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است كه نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش …

www.civilica.com/Paper-CAFM02-CAFM02_513=بررسی-تاثیر-خصوصی-سازی-ش…

ذخیره شده

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصم…

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

7maghale.sellfile.ir/prod-417344-دانلود+مقاله+بررسی+تاثیر+خصوصی+سازی+شرک…

ذخیره شده

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها. فرضیه فرعی 1 : بین ميانگين نرخ بازده سرمایه شركتها قبل از خصوصي سازي …

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده …

20015.ir › اقتصاد

ذخیره شده

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پایان نامه پروپوزال دانلود کارشناسی ارشد خصوصی سازی موضوع جدید پروپوزال …

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسی-تاثیر-خصوصی-سازی-شر.htm

ذخیره شده

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها. چكيده:.. ۱ مقدمه:.. ۲ فصل اول: كليات تحقيق ۱-۱-مقدمه : ۴ ۲-۱ بيان مسئله ۴ ۳-۱ تاريخچه …

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی – میهن داکیومنت

mihandoc.net/خصوصی-سازی-شرکتهای-دولتی/

ذخیره شده

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل و بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها می …

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

thesisdoc.ir/دانلود/…/پایان-نامه-بررسی-تاثیر-خصوصی-سازی-شرکتهای-دولتی-بر-ا…

ذخیره شده

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: از مهمترین …

تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-تاثیر-خصوصی-سازی-شرکتهای-د/

ذخیره شده

تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۴ صفحه است .

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

m-sanati.ir › آخرین مطالب › خرید پایان نامه و کارورزی / پروژه

ذخیره شده

۱۸ آبان ۱۳۹۵ – عنوان : بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها تعداد صفحات : ۱۱۸ صفحه فرمت فایل : word و PDF حجم فایل : ۴٫۴ …

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده …

pad.um.ac.ir/file/view/11263559
عنوان: بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها; نویسنده (گان): احمد, احمدپور; وحید, خادمی; امیرعلی, بندریان; نوع مقاله: مقاله کنفرانس …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls

ذخیره شده

مشابه

7, 4, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم, محسن رحیمی … 9, 6, اثر تورم ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي … با بازده و قیمت سهام و نقش آنها در پیش بینی سود خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس …. در اولين عرضه ي سهام شركتهاي دولتي خصوصي سازي شده در بورس اوراق بهادار تهران …

پروژه مالی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش …

www.irhesabdaran.ir › پروژه های رشته حسابداری

ذخیره شده

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن …

[PDF]بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های واگذار شده قبل و بعد از …

www.ensani.ir/storage/Files/20151031172634-9414-146.pdf

ذخیره شده

۹ آبان ۱۳۹۴ – شاخص هایي از قبیل کیوتوبین، ارزش افزوده بازار، بازدهي دارائي، بازدهي … خصوصي سازي، واگذاري، ارزش شرکت ، مدل تعالي سازماني مدیریت کیفیت، کلمات کلیدی: … عملکرد دولت در مقایسه با سایر بخش هاي اقتصادي مي باشد . …. با موضوعیت “بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده …

[PDF]تاثير خصوصي سازي بر عملكرد بنگاههاي اقتصادي بر اساس …

conference.khuisf.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/pazhohesh/…/NCFPIE170.pdf

ذخیره شده

مشابه

ه ف این پژوهش، بررسای تاییر خصوصی سازی بر ومک رد باااههای. اقتصاادی طی ساال های …… همبسته برای بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ارزش افزوده اقتصادی. (EVA).

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت و …

www.karenthesis.ir/دانلود/…/پایان-نامه-تاثیر-خصوصی-سازی-شرکت-ها-بر-سود-آوری-…

ذخیره شده

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکت ها بر سود آوری شرکت و سایر معیارهای مالی … مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولتی بود. …. «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

ذخیره شده

مشابه

12, 12, بررسی تاثیر فشارهای شغلی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی در بین مدیران … 34, 34, سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری موسسات …. 79, 79, بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت ….. 194, 194, رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده واقعی سهام در گروههای منتخب …

عملکرد، چالش‌ها و راهکارهای خصوصی‌سازی در ایران – اقتصاد مالی …

ecj.iauctb.ac.ir/article_511187.html

ذخیره شده

برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q … کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی … نسبت‌های پرمعنی مالی به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای …

پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه رشته حسابداری

pajooheh.ir/بانک-موضوعات-پایان-نامه-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال … بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های … استاندارد حسابداری (برمبنای چارچوب نظری) برای دستگاه‌های اجرایی دولتی

بانك موضوعات پايان نامه رشته حسابداري – ایران پژوهان

www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان…بانك…عنوان-پايان…/45-حسابداري.htm…

ذخیره شده

مشابه

… عملياتي (مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استانx بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ … بهادار x; تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت¬هاي پذيرفته شده در … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکت¬هاي … بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده …. بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها.

[PDF]اصل مقاله – دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

jmaak.srbiau.ac.ir/article_7718_d06109dc6e4f22446dad23f5aa2e7577.pdf

ذخیره شده

قبل و بعد از واگذاری و مقایسه آن با عملكرد شرکت های خصوصی شده ترکيه … اصالحات اقتصادی و روش خصوصی سازی و عدم تاثير راهبری شرکتی بر عملكرد شرکت ها بود. … کننده تغييرات عملياتی و به طور خاص به بررسی روش های. خصوصی ….. ارزش افزوده اقتصادی استفاده کردند. … زیر ارزش ذاتی شرکت های غير دولتی در سررسيدهای یك.

[PDF]ارزيابی مقايسه ای بهره وری، قبل و بعد از خصوصی سازی با …

jpbud.ir/article-1-720-fa.pdf

ذخیره شده

۱۹ بهمن ۱۳۹۲ – خصوصی سازی، بهره وری، شرکت های دولتی، شركت های خصوصی شده، کليدواژه ها: … مجارستان و اوکراين بعد از خصوصي سازي وجود دارد، اگرچه تأثيرات آن در … خصوصي سازي بر افزايش بهره وري بنگاه هاي مزبور بررسي مي گردد. …. از حاصل تقسيم محصول يا ارزش افزوده فعاليت اقتصادي طي يک دوره بهره وري مواد اوليه:.

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر رقابت پذیری صنعت بیمه …

iraninsurance.ir/-/بررسی-تاثیر-خصوصی-سازی-بر-رقابت-پذیری-صنعت-بیمه-ایران

ذخیره شده

مشابه

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر رقابت پذیری صنعت بیمه ایران … تاثیر صنعت بیمه بر فعالیت های اقتصاد جهان از دو منظر حائز اهمیت است: 1- نقش آن در جبران … در سطح کلان، صنعت بیمه با ایجاد ارزش افزوده به تشکیل درآمد ملی کمک می کند. … دولتی بودن شرکت های بیمه و نبود شرایط کافی برای رقابت از ضعف های صنعت بیمه به …

[PDF]The subject of Paper or thesis 1

proacc.ir/wp-content/uploads/2017/04/1.The-subject-of-Paper-or-thesis-1.pdf

ذخیره شده

ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزیابي عملكرد شركت هاي پذیرفته شده در … تاثیر هموار سازي سود بر محتواي اطالعاتي آن در شركت هاي پذیرفته شده در بورس … ارزیابی مقایسه ای حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ایران … بررسی. رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس.

بررسی تاثیر اجرای سیاست‌های‌ اصل 44 قانون اساسی بر نقد …

jera.alzahra.ac.ir/article_2110_391.html

ذخیره شده

توسط همّتی آسیابرکی – ‏2015
از آنجا که اجرای برنامه خصوصی‌سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت‌های دولتی در بورس … در بازار سرمایه سبب توسعه آن بازار (سرمایه‌گذاری بازار و ارزش افزوده) خواهد شد. … هدف این تحقیق، بررسی روند خصوصی‌سازی بر بهبود وضعیت اقتصادی، می‌باشد.

مالیات بر ارزش افزوده – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/مالیات_بر_ارزش_افزوده

ذخیره شده

مشابه

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه … و برخی خدمات دولتی و شبه دولتی در بعضی کشورها (ازجمله آتش‌نشانی، دادگستری، … ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد … اره سازی، فروشنده‌های عمده و خرده اره، تا کاغذ ساز، کاغذ فروش، شرکت‌های باربری و …

انتخاب و پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

www.payan-nameh.com/article/name-master-of-accountancy

ذخیره شده

بررسی تاثیر حسابداری سرمایه در گردش بر سود آوری شرکتها پذیرفته شده … بررسی جایگاه همپیشگان حسابرسی در موسسات حسابرسی کل کشور و تاثیر آن بر … مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده … بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 14 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5623&Number=14

ذخیره شده

مشابه

بررسي نقش عدم تقارن اطلاعاتي در تصميمات ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در … تاثير مالكيت خصوصي بر ارزش افزوده اقتصادي EVA و نرخ بازده دارايي ها ROA در … باتوجه به اينكه امر واگذاري شركت هاي دولتي و به عبارتي خصوصي سازي در سال هاي … عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امكان جايگزيني آن

چاپ – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/abdoli/print/

ذخیره شده

مشابه

بررسی تطبیقی متغیر های موثر بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در تالار تهران و زاهدان، …. و بررسی برخی اثار ان با رویکرد تئوری بازیها، کامیار حسین خانزاد، کاربردی، …. نژاد، کاربردی، فلسفه، 1388/10/07; تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر … و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران با تاکید بر کشش شدت آلودگی، غلامرضا …

اثار خصوصی سازی – حقوق خصوصی

tibamarkazishiraz.persianblog.ir/tag/اثار_خصوصی_سازی

ذخیره شده

مشابه

ماهیت حقوقی خصوصی سازی و اثار ان در حقوق ایران … در سیاست های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی نیز حمایت از ارزش افزوده و سرمایه گذاری و …. سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای … لذا برای بررسی خصوصی سازی باید بهسوالات متعددی هم پاسخ نظری وهم کاربردی،منطبق باشرایط …

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی …

economic.mefa.ir/portal/home/?publishing/353690/353789/205800/…اقتصادی‌…
۲۰ مهر ۱۳۹۳ – ضرورت ادغام شعب بانکهای دولتی در خارج از کشور … بررسی نقش تولید و صادرات فرش دستباف و تأثیر آن بر اشتغال در استان اصفهان … بررسی فرآیند خصوصی سازی در راستای اهداف برنامه سوم توسعه و طرح ساماندهی اقتصادی … ارایه سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن برای شرکتها و صاحبان مشاغل در …

[PDF]ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآوري ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ واﮔﺬاري ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﺎز

jmr.usb.ac.ir/article_647_d72dec163d5a31299950b13eb53982f1.pdf

ذخیره شده

1390. ﺻﻔﺤﻪ. 72 -49. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ واﮔﺬاري ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآوري. و ﺑﺎزدﻫﻲ آﻧﻬﺎ. دﻛﺘﺮ. ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ … و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ،. واﮔﺬار. ي. ﻓﻌﺎﻟ. ﻴ. ﺖ. ﻫﺎ. ي. اﻗﺘﺼﺎد. ي. ﺑﻪ. ﺑﺨﺶ. ﺧﺼﻮﺻ. ﻲ … از اﻳﻨﺮو در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﺧﺼﻮﺻﻲ. ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآوري و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي واﮔﺬار …. ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ارزش. 90 …… ﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ. اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ …

گفتگو : طعم تلخ خصوصی‌سازی

www.goftogu.com/article/2009/09/taste.html

ذخیره شده

مشابه

آن ضرورت‌های حیاتی برای خصوصی‌سازی در کلیت اقتصادی کشور، به نحو اکید در حوزه صنعت … فعلی که ۲۵% آن باید متعلق به بخش صنعت باشد، می‌بایست بتواند ارزش افزوده …. میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی تحت پوشش وزارت صنایع و معادن … داخلی و دیدگاه یادگیری و رشد به منظور شناسایی تأثیرات خصوصی سازی بر آنهاست ».

موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و …

parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/

ذخیره شده

مشابه

بررسی آثار و پیامدهای مالی ناشی از خصوصی سازی در شرکت سهامی تجهیزات ایمنی راهها … بررسی اثر گزارشهای حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی … بررسی اثرات سود باقیمانده (محاسبه شده با روش های ارزش افزوده اقتصادی و حسابداری) و … بررسی ارتباط بین بتای حسابداری و بتای بازار و مقایسه توان پیش بینی آنها

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – شریف یار

sharifyar.com/accounting-subject/

ذخیره شده

مشابه

رتبه: ۴ – ‏بازبینی توسط شریف یار۲۷ مهر ۱۳۹۱ – ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وح‍دت‌ ب‍ودج‍ه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌; ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍ر … ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر روش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌ … ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر ک‍اراي‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ …. دستگاههاي دولتي استان اصفهان); اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده …

تاثیرات پیوستن شرکت های دولتی به بورس اوراق بهادار – …

vista.ir/article/290042/تاثیرات-پیوستن-شرکت-های-دولتی-به-بورس-اوراق-بهادار

ذخیره شده

مشابه

۴ دی ۱۳۸۶ – خصوصی سازی و واگذاری شرکت هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش … با اهمیت و روز اقتصاد ایران می باشد، فرآیند خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در. … شرکت های دولتی با پیوستن به سازمان بورس اوراق بهادار و واگذاری سهام خود … مورد نظر بورس بررسی می نماید، سپس گزارش جامعی تهیه و نسخه ای از آن را …

نقش طرح جامع مالیاتی در پیشبرد دولت الکترونیک

e2.tax.gov.ir/pages/action/news/5487

ذخیره شده

دولت الکترونیک گامی است در جهت پاسخگویی، مسولیت پذیری و شفاف سازی … میان دولت و شرکت های خصوصی، دولت با شهروندان، شهروندان با دولت، ارتباطات درون سازمانی … قبل از تهیه و اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، اطلاعات مربوط فعالیت های اقتصادی یا از … و سازمان های دولتی و یا به طور مستقیم و با تکیه بر روش های سنتی و بررسی …

[DOC]3-2 مباني نظري و فلسفه ايجاد شرکتهاي دولتي

www.daneshir.ir/fileEssay/eghtesad-1387-4-29-ghp-a(44).DOC

ذخیره شده

و یا تا چه حد توانسته است در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی … واگذاری شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی توانسته است بر عملکرد مالی آن ها … در این فصل ابتدا نگاهی گذرا به بررسی روند مبانی نظری خصوصی سازی …… تلکوم ترک، متولی اصلی مخابرات در ترکیه، انواع خدمات مختلف ارزش افزوده ای …

کشاورزی و توسعه پایدار – خصوصی سازی و جذب اعتبارات در …

sirusgashtasbi.blogfa.com/post-29.aspx

ذخیره شده

مشابه

همگان بر لزوم اجراي اين سياست ها كه فرايند خصوصي سازي شركت هاي دولتي را تضمين … بخش كشاورزي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي است كه نقش آن در اقتصاد، براساس … از صاحب‌نظران علم اقتصاد، سهم بخش دولتي در توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزي … و وظايف خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي كرده و در صورت تشخيص و …

لیست عنوان های پایان نامه در رشته حسابداری|دپارتمان مدبران …

departemanemodaberan.ir/proposal/page/page.php?id_web=179

ذخیره شده

مشابه

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ – بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x … تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت¬هاي پذيرفته شده در … بر مبناي فعاليت در بودجه‌بندي عملياتي (مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استانx … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد …

[PDF]ﻓﮭرﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎى اراﯾﮫ ﺷده داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ردﯾف ﺍ 1 – بانک تجارت

www.tejaratbank.ir/file_manager/…/فهرست-پایان-نامه-های-ارائه-شده-دانشجویی.html

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺯی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 8. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 9 … ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ. 25 … ﻳﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎﺭﺕ. 42. ﺗﺎﺛﻴﺮ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺭﻭﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ:ﺍﻳﺮﺍﻥ). 68.

ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214

مشابه

ارزي‍اب‍ي‌ اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‍ه‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ و دول‍ت‍ي‌ … ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ک‍اراي‍ي‌ پ‍ي‍اده‌ س‍ازي‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ (ABB) در دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ … ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ه‍م‍وارس‍ازي‌ س‍ود ب‍ر م‍ح‍ت‍واي‌ اطلاع‍ات‍ي‌ درآم‍ده‍ا در ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ و دوره‌ گ‍ردش‌ وج‍ه‍ن‍ق‍د در ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ …

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته … بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها …

[PDF]ﻓﺼﻞ اول

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/565296

ذخیره شده

مشابه

ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ . در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ … ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد داردو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮﯾﮏ از اﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻮداوري و رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺳﻌﻪ. و ﺗﺤﻮل در … ﺳﻤﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ، ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ. ﻣﺤﻠﯽ اﻣﻦ ﺑﺮاي … ﮐﻤﯿﺎب، ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻗﺎﺑﻞ. اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ . -1 …. ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه. (. REVA. و).

بانک صادرات ایران – خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

https://www.bsi.ir/Pages/…/MakingPrivateAndTheDefectsOfFinancialSystem.aspx

ذخیره شده

مشابه

خصوصی‌سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. … روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال ….. آنها با تحلیل پیامدهای وقایع بر روی ارزش سهام، قبل از دیگران اقدام به خرید یا ….. ضعف تعادل اقتصادی، حاکمیت روابط و تأثیر تنشهای سیاسی، از طریق بررسی …

[DOC]واگذاري نيروگاهها و امنيت شغلي كاركنان

wamp.tavanir.org.ir/meeting/getFile/?id=1823

ذخیره شده

مشابه

وقايع دو دهه اخير، شامل خصوصي سازي شركتهاي صنعتي و شركتهاي دولتي خدماتي در … ريزي هاي اقتصادي متمركز توسط سوسياليست ها ، بهترين شواهد تأثير نيروهاي … دربسياري از كشورهاي آفريقا ، آسيا و آمريكاي لاتين در دهه هاي 1970 و 1980 افزوده است . ….. بنگاههاي دولتي مي گذارند آنها اغلب به ارزش اسمي يا ارزش فني دارايي ها توجه دارند …

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش …

www.iranconferences.ir/component/adsmanager/2…و…/5497-فراخوان-مقاله-نخ.html

ذخیره شده

نقش‌آفرینی حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی … اخلاق حرفه ‌ای حسابداری و تاثیر آن برتداوم ارزش ‌آفرینی … کاهش قیمت بهای تمام ‌شده کالاو خدمات در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی …. ماليات بر ارزش افزوده و بررسی امكان جايگزيني آن بجاي درآمد نفت در بودجه كل … ارزیابی کارنامه خصوصی سازی در کشور و آسیب شناسی آن

دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و …

https://www.callforpapers.ir › مقالات علمی کنفرانس › ویژه

ذخیره شده

بررسی تأثیر قوانین و مقررات لازم الاجرا و استانداردهای حسابداری دولتی در بهبود … بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در … سیستم تلفیقی هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و ارزش افزوده اقتصادی به …. خصوصی سازی سیستم بانکی و اثرات آن بر بهبود وضعیت مالی و بهره وری در …

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته حسابداری|انجام پایان …

drtahqiqco.com/موضوعات-پیشنهادی-برای-پایان-نامه-رشته/

ذخیره شده

۳۱ فروردین ۱۳۹۵ – اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد … برای دستگاه‌های اجرایی دولتی; بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان … آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار; بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در …

خصوصی‌سازی صنایع پتروشیمی را به ورطه نابودی کشاند | نظر

nazarnews.com/76370

ذخیره شده

۶ مهر ۱۳۹۴ – اقتصاد؛ نظر- خصوصی‌سازی در صنایع بالادستی کشور نزدیک به یک دهه است … «دنیای نفت»، واگذاری سهام شرکت‌ها و سازمانهای تخصصی به واحد‌های دولتی غیر … خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی صرفا با واگذاری واحدهای تولیدی آن انجام شد و … جای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر به سمت تولید محصولاتی برود …

تحلیلی بر موانع برون سپاری و خصوصی سازی در شرکتهای …

hesabyar.persianblog.ir/post/2/

ذخیره شده

مشابه

از آن زمان تا کنون روند خصوصی سازی با جهش های عظیم در زمینه نحوه اجراء در جریان بوده … از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارائی، کسب درآمد و … در موارد بسیاری شرکتها و سازمانهای دولتی تاثیر برون سپاری را روی نیروی … انجام برون سپاری بدون تحلیل و بررسی مسایل پیشگفته ، ریسک عملیاتی …

موضوعات پایان نامه حسابداری | موسسه افرا

afraresearch.ir/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری/

ذخیره شده

مشابه

آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار … تاثیرگذاری محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر … ارزیابی روند بازدهی سهام شرکتهای خصوصی سازی شده از طریق بورس اوراق بهادار … بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ضریب P/E در شرکتهای شیمیایی و …

به صفحه شخصی دکتر سيد حسين سجادي خوش آمديد.

www.scu.ac.ir/HomePage.aspx?site=economics.scu.ac&tabid=4933&lang=fa…

ذخیره شده

1- مفاهیم بنیادین در حسابرسی، بررسی های حسابداری، دانشگاه تهران، ص66-53، زمستان … 2- کاربرد مفهوم ارزش افزوده در تصمیمات اقتصادی، تحقیقات مالی، دانشگاه تهران- … 3- عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام، بررسیهای حسابداری و …. 63- تاثیر فرآیند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده، …

معرفی معاونت پژوهشی – موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

www.raghebisf.ac.ir/fa/momopajoheshi.aspx

ذخیره شده

مشابه

26- سامتي ، مرتضي و شهنازي ، روح الله ، بررسي اثر آزادي اقتصادي برفساد مالي … ولي اله ”بررسي تأثير هزينه هاي دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ، فصلنامه علمي و … فعاليت هاي اقتصادي بين بخش خصوصي و دولتي ، ارائه شده در سمينار كنكاشي …. 20- فرار مالياتي و تاثير ان بر توزيع درآمد ، دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان …

مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب – …

revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14820

ذخیره شده

مشابه

در مورد خصوصی سازی نیز هیئت وزیران در جلسات سال 1370 با توجه به اصل 134 و …. سهم ارزش افزوده گروه نفت در طی سال های مورد بررسی از 17/0 به 10/0 درصد کاهش یافته است. … در عمل تنها در مالکیت شرکت های دولتی تغییراتی ایجاد شد و مالکیت آن ها از ….. تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و در آمد کشورهای …

[PDF]كيفيت گزارشگري مالي، ريسك اطلاعاتي و هزينه سرمايه – …

qjma.atu.ac.ir/article_7100_66685f9cfc2444e6389cb96ca90a49ba.pdf

ذخیره شده

توسط دیانتی دیلمی – ‏2016
امروزه، اصالحات اقتصادي ازنوع خصوصي سازي دربسياري ازكشورها به ويژه كشورهاي درحال توسعه به عنوان …. و نيز عملكرد شركت ها اثرگذار بوده باشد و تحقيق حاضر به دنبال بررسي اين موضوع ….. )خصوصي سازي( و تاثير آن بر رقابت بازار، استفاده از ابزارهاي حسابداري ….. ارزش افزوده اقتصادي به شرح زير مي باشد)آذربايجاني وهمكاران،.

[PDF]فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری … – دانشگاه …

www.sbu.ac.ir/…/فهرست%20کامل%20پایان%20نامه%20های%20دانشکده%20مدیریت%…

مشابه

عنوان: بررسی اثر بخشی اطالعات حسابداری در تعیین ارزش سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در … دارائیهای ثابت حاصل از اجرای طرحهای عمرانی انتقاعی در شرکتهای دولتی … عنوان: بررسی خصوصی سازی در شرکت مخابرات استان فارس و تاثیر آن بر عملکرد … عنوان: بررسی رابطه بین تغییرات شاخص های کالن اقتصادی و تغییرات شاخص …

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری – خرید پایان نامه ارشد

shopthesis.com/1395/02/19/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری/

ذخیره شده

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ – آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی … ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در … بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی …

موضوع پایان نامه – موضوع پروژه های مالی حسابداری

ilamhatef.blogfa.com/post/27

ذخیره شده

مشابه

پروژه اسناد حسابداری مربوط به شرکتهای 2 کامل 280 سند. پروژه بودچه جامع 3 … خصوصي سازي صنعت بيمه. عوامل مؤثر بر … اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه. تحلیل مالی … بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف اقتصاد ایران. بررسی لایحه … خصوصي سازي و تاثير آن در رشد اقتصادي-.

دکتر محمد ایمانی برندق | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

asatid.urmia.ac.ir/m.imanibarandagh

ذخیره شده

مشابه

آزمون اثر مراحل عمر بنگاه تجاری بر سودآوری و رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس … بررسيرابطهاندازههاي قابل افشاگازباارزش جايگزيني آن ( علمي ترويجي دانشگاه … طالب نیا، ایمانی برندق ، پور رضا ، بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با … استان آذربايجان غربي در خصوصي سازي كنفرانس ملي اقتصاد اروميه ، خردادماه 91 …

انجام پایان نامه

www.moshaveran-iran.com/industrial-mali.html

ذخیره شده

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – بررسی تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در … بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در سازمان امور اقتصادی و دارایی،اداره کل امور … شناسایی معیارهای جدید رشد و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها …. بررسی و برآورد تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی

معرفی – مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان

iresc.ir/?page_id=46

ذخیره شده

چشم انداز بهبود اقتصاد کشور عزیزمان از طریق ارایه تحلیل بنیادین اقتصادی در سطح … و ضعف شرکتها از لحاظ برنامه ریزی راهبردی در مباحث مالی ، اقتصادی و بهره وری … و تاثیر پارامترهای انتخابی; شبیه سازی سناریو های انتخابی و آنالیز تاثیر آنها در … بررسی سهم بخش خصوصی، شبه دولتی، دولتی در ایجاد ارزش افزوده و چگونگی …

[DOC]موضوع پایان نامه ارشد مدیریت – پایان نامه ارشد مدیریت دولتی …

phdkar.ir/wp-content/uploads/2015/03/موضوع-پایان-نامه-ارشد-مدیریت1.docx

ذخیره شده

مشابه

بررسی آثار اقتصادی و سیاسی هزینه فرصت در بازار سرمایه ایران. 1381-1392. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانک ها به تفکیک دولتی و خصوصی. بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر نقدشوندگی سهام و ارزش افزوده بازار سهام در … رابطه بین توانایی زبان آموزان در ارایه قوانین گرامری و دقت عملکرد آنها در مهارت “نوشتن”.

پروپوزال آماده بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی …

sahafiran.com/tag/پروپوزال-آماده/

ذخیره شده

۱۵ مرداد ۱۳۹۵ – آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی … ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور … بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در … بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی …

[XLS]شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

madsg.com/wp-content/uploads/2013/…/List-of-M1.A.-Phd-Theses-in-Accounitng.xls

مشابه

23, بررسي محتواي اطلاعاتي وجه نقد عملياتي هر سهم و مقايسه آن با سود هر سهم, /وحيده طبيبي … 31, بررسي ارتباط ساختار سرمايه و ارزش افزوده اقتصادي, /اعظم صوفياني؛ به …… 172, تاثير خصوصيسازي شرکتهاي دولتي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار …

خصوصی سازی شرکت های آب و برق چالش ها و فرصت ها – آفتاب

www.aftabir.com › مقالات › اقتصاد و بازرگانی › صنایع

ذخیره شده

مشابه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ – بررسی تطبیقی شیوه‌های گوناگون خصوصی‌‌سازی در صنعت آب و برق … شرکت‌های دولتی در شیلی و در دوره اصلاحات اقتصادی پینوشه در دهه ۱۹۷۰ روی داد. … در پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، فروش شرکت‌های دولتی تا حدودی تحت تاثیر … بین رفت) و این امر آنها را به بنگاه‌هایی تبدیل کرد که میزان ارزش‌افزوده بالاتری تولید می‌نمودند …

[PDF]شادی شاهوردیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

teacher.qodsiau.ac.ir/_teacher/documents/شاهوردیانی.pdf

ذخیره شده

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ایجاد و توسعه مراکز رشد دانشگاهها )رهیافتی نو بر دانشگاه … بررسی رابطه کیفیت محصول سبز و تصویر ذهنی از برند شرکت سبز با … های دولتی قبل و بعد از خصوصی سازی بر ارزش. افزوده اقتصادی و سرمایه فکری. آنها.

مرکز نگهداری بیماران روانی بوعلی – دولت و خصوصی سازی در …

mehrafarinanbuali.blogfa.com/post-41.aspx

ذخیره شده

مشابه

هر ساله وقتي به تاريخ 12 تير ماه نزديك مي‌شويم به منظور بررسي عملكرد قانون اصل … خصوصي سازي در پي آن است كه بازار انحصاري دولتي را به بازار رقابتي تبديل كند كه … تنها در شركت‌هاي صدر اصل 44 كه صنايع مادر و بزرگ هستند اين سهم 20 درصدي باقي … ثابت ، ايجاد موسسات جديد و ارزش افزوده به رشد اقتصادي خوبی رسیده است .

بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای …

www.jmsp.ir/article_7723.html

ذخیره شده

از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال … چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که …. نتایج نشان میدهد که متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و تسهیلات اعطایی به این … هادیان و وهام (1389)، در مطالعهای به بررسی تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایهگذاری …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎر در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺣ #

www.rmto.ir/…/راهكارهاي%20سرمايه%20گذاري%20در%20شهركهاي%20حمل%20و%20نق…

مشابه

ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﯽ. ١. ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و … درﺻﺪ از ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر … درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﻣﯽ … آن. ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی و اﻧﺒﺎر ﺳﺎزی ﮐﺎﻻ. $. ﺑﺠﺰ ﺧﺮده ﺑﺎر. #. در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ …. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر … ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.

[XLS]حسابداری – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2016/04/hesabdari.xlsx

ذخیره شده

24, 23, معصومه خلیقی, زهره حاجیها, حسین جباری, بررسی تاثیر کاربرد فناوری … رابطه بین تنوع سازی شرکت و نگهداشت وجوه نقد در شرکتهای بورس اوراق بهادار …. بررسی تاثیر متغییرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه(مطالعه موردی …. 142, 141, محمدرضا شرفي پور, هوشنگ اميري, زهرا لشگري, برسي ماليات بر ارزش افزوده بر …

پسابرجام صندوقها؛ رشد سرمایه گذاری به سود بیمه شدگان – …

www.tamin.ir/News/Item/37474/2/37474.html

ذخیره شده

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ – بررسی دستاوردها و چالشهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی به بهانه آغاز … اقتصادی و مالی آنها و همچنین وابستگی روزافزون به منابع دولتی و … گو اینکه از رهگذر ٥ مصوب های که در دهه ٨٠ سازمان خصوصی سازی مجری آن بود، سهام ٥٠ شرکت از … و درنهایت بیمه شدگان و مستمری بگیران از ارزش افزوده آن برخوردار شوند.».

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حسابداري – کالج پروژه

collegeprozheh.ir/موضوعات-پايان-نامه-رشته-حسابداري/

ذخیره شده

مشابه

اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های … تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار; بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس …. (مورد مطالعه: دستگاههای دولتی استانx; بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و …

وزیر اقتصاد: شرکت دولتی یعنی رانت، سفر خارجی و حقوق …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951211000186

ذخیره شده

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – اگر کسی درباره خصوصی‌سازی ایرادی دارد، راه منطقی آن سؤال کردن است و اگر … یک مأمور نباشد، بلکه درون سیستم در عرصه جغرافیایی کشور بررسی شود. … وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مالیات ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد، یادآور شد: …

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی و علل ناکارآمدی نظام مالیاتی …

https://www.linkedin.com/…/نقش-مالیات-بر-توسعه-اقتصادی-و-علل-ناکارآمدی-نظام-ما…

ذخیره شده

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ – توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. … بهره، کاهش ارزش پول و سیاست های تورم بر درآمد مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. … تولید مانند نیروی کار و سرمایه را برحسب سهم در ارزش افزوده اندازه گیری می کنند. آن … تبعیض مالیاتی نسبت به شرکت های دولتی، خصوصی و مؤسسه های خیریه …

[PDF]محورهای پژوهشی – شبکه پژوهش دیوان محاسبات کشور

pazhoohesh.dmk.ir/files/site1/files/mehvarha.pdf

ذخیره شده

مشابه

هستند در رشته های حسابداری، حسابرسی، اقتصاد، حقوق،. ش اخه های … خصوصي سازي و ديوان محاسبات كشور. 10. …. اجرايي. 10. بررسي تأثير بکارگيري استانداردهاي حسابرسي دولتي بر … بررس ي علل انحراف عملکرد شركتهاي دولتي از بودجه. مصوب . 43. … مالي ات بر ارزش افزوده و بررس ي امکان جايگزيني آن. بجاي درآمد نفت در …

electronicaccounting – پایان نامه

electronicaccounting.blogfa.com/cat-2.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسي مسايل گزارشگري حسابرسي عملياتي دستگاههاي دولتي . 3.جهاني شدن اقتصاد ايران و بررسي آثار آن بر بخش كشاورزي . 4. … بررسي و تحليل قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 1387 . … تجربه کشورها در خصوصی سازی با استفاده از مکانیزم بورس اوراق بهادار … بررسی اثر ساختار مالکیتی (ownership structure) بر ارزش شرکت‌ها.

محورهای همایش – همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد و بانکداری

caei.ir/page.aspx?id=846

ذخیره شده

مشابه

دومین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و بانکداری با هدف بررسی اثر حسابداری … گيری مديران و بهبود اقتصاد كشور; قانون ماليات و حسابداری ماليات بر ارزش افزوده … تمام ‌شده کالاو خدمات در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی; حسابداری مدیریت و نقش آن در … سازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري; حسابداري دولتي و …

[PDF]ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

www.baboliau.ac.ir/Portals/0/research/modiriyat1.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻧﺪازﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﻳﺴﮏ و ﺑﺎزدﻩ ﺁن … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ارزش اﻓﺰودﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ وارزش اﻓﺰودﻩ ﺑﺎزاردرﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ … ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ واﻗﻌﻲ ارز ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ …. رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﻴﻨﺪال …. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي.

رشته حسابداری – دانشکده علوم مالی

fs.khu.ac.ir/رشته-حسابداری

ذخیره شده

5, م‍ه‍اج‍رم‍ن‍ق‍وش‌، ح‍س‍ي‍ن‌, ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ک‍ان‍ي‍زه‌ ک‍ردن‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا ب‍ر رون‍د … ب‍ررس‍ی‌ روي‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ درآم‍د س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاری‌ (س‍ود س‍ه‍ام‌) در اي‍ران‌ و ت‍طب‍ي‍ق‌ آن‌ ب‍ا …. ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍الاي‍ش‌ ش‍ده‌ و س‍ود ق‍ب‍ل‌ از ب‍ه‍ره‌ و م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ا ارزش‌ اف‍زوده‌ س‍ه‍ام‍داران‌ در … 111, مرتضی برزگر, بررسی رابطه بین میزان خصوصی سازی، میزان استفاده از …

مالیات بر ارزش افزوده بایگانی – مقالات مالیاتی : مقالات مالیاتی

vatarticle.ir/?tag=مالیات-بر-ارزش-افزوده

ذخیره شده

درگیر بودن فعال دولت و بخش خصوصی برای به دست آوردن نتایج پایدار ضروری است. … و تشویق رشد بخش خصوصی، باید به صورت راهبردی و واقع‌گرایانه به آن نزدیک شد. … بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات … بر ارزش افزوده با مالیات کنونی شرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی در استان مازندران است.

موضوعات پایان نامه ارائه شده ارشد حسابداری – انجام پروژه های …

acconter.blogsky.com/1395/05/08/post-74/

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – توبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس … بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران …. ارزیابی روند بازدهی سهام شرکتهای خصوصی سازی شده از طریق بورس اوراق بهادار ….. اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان …

خصوصي سازي: بايدها و نبايدها :: مقاله در راهكار مديريت

www.mgtsolution.com/olib/810594278.aspx

ذخیره شده

مشابه

در اين مقاله موضوع خصوصي سازي مورد بررسي قرار مي گيرد. … بهينه و ناكارآمد منابع توليد در اثر گسترش حجم دولت و ايده بازنگري در سهم و اندازه دخالت دولت، جدي تر شد. …. شده است كه علل عمده آن ناآگاهي مديران اقتصادي كشور به مقوله خصوصي سازي، عدم وجود … اگر كاستي در اين قيمت‌گذاري انجام گيرد از ارزش شركت‌هاي دولتي كاسته شده و …

پورتال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران …

www.imidro.gov.ir/…/3477-نقش-صنعت-فولاد-در-توسعه-درس-هایی-از-تجربه-کشوره…

ذخیره شده

۴ مرداد ۱۳۹۳ – ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه و تداوم آن را بر آهن و فولاد بنا نهاد و اکنون … هم نقش دولت توسعه گرا و هم نقش اقتصاد آزاد و بخش خصوصی بر جسته است . … در هند تا قبل از دهه 1990 شرکت های فولادی دولتی نقش مهمی داشته اند پس از آن با آزاد سازی ، سه … کشورهای فوق به جز هند 80 درصد محصولات با ارزش افزوده بالا را از …

بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف …

penco.ir/…/بررسی-وتبیین-نقش-حسابداری-مدیریت-در-تعیین-اهداف-استراتژیک-با…

ذخیره شده

کلمات کلیدی:حسابداری مدیریت ، اهداف استراتژیک ، ارزش افزوده ، ارزیابی عملکرد …. به علت نقش نداشتن استفاده‌كنندگان در تهيه اين گزارش‌ها، مجامع دولتي و موسسات علمي … و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با …. كه موجب تصميم سازي و تصميم گيري مديران ارشد در اداره موفقيت آميز امور شركت ها …

[PDF]ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

www.cbi.ir/page/6162.aspx

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﺷـﺪ … ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ ﮔﺎﻡ … ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓـﺰﻭﺩﻩ ﺑـﻪ ….. ﺳـﺎﺯﻱ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﺍﺯ ﺗـﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘـﻮﻕ … ﺩﻭﻟﺘﻲ. ) ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻪ. ﻃﻮﺭﻱ. ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮ. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ۵- ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ …

[DOC]شرکت های دانش بنیان R&D – معاونت پژوهشی

research.ilam-iau.ac.ir/userfiles/file/Research/Forms/KB_R_and_D.docx

ذخیره شده

مشابه

2- شركت دانش‌بنيان: شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور … برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود. شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت‌ها و موسساتي كه … 3- سامانه: درگاه الكترونيكي متمركزي است كه اطلاعات شركت‌هاي متقاضي، جهت بررسي در آن وارد مي شود.

چكيده فارسي – موسسه کار و تامین اجتماعی

www.lssi.ir/print.aspx?TabID=4822&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR…

مشابه

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی مقرری بیمه بیکاری در زندگی کارگران استفاده کننده. دكتر عزت الله ….. عوامل مرتبط با كارآفريني شركتهاي دولتي تابع قانون كار ” ….. تأثير خصوصي سازي بر اشتغال واحدهاي واگذار شده و ارائه شده راهكارهاي حفظ سطح اشتغال …. همچنين بخش مهمي از ارزش افزوده مربوط به صنايع دستي توسط آنها ايجاد ميشود.

[PDF]ﭼﮑﻴﺪﻩ – World Bank Group

siteresources.worldbank.org/INTMENA/Publications/20262258/employmentfarsi.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي را در اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﯽ اﻗﺸﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺁن ﺳﺎزوﮐﺎر ه. ﺎ. ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻬﺎﺋﻲ ﮐﻪ … ﺷﺮﮐﺖ هﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ، اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ، ﺁزادﺳﺎزي ﺗﺠﺎرت و ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ. و ﺗﻘﻮﻳﺖ ….. هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺛﺮ ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ هﺎي ﮐﺎﻓﻲ اﺷﺘﻐﺎل در اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻤﻲ ، ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ … ﺑﺮرﺳﻲ هﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ روﻳﮑﺮد …. ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ارزش اﻓﺰودﻩ در دردهﻪ.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – 2016 – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

ذخیره شده

رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتاری مشتری: نقش ارزش افزوده تجربی توسط نیرو های … بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در شرکت های … ERP: تاثیر الیناسیون و پشتیبانی سازمانی در موسسات تجاری دولتی (نشریه الزویر) ….. تاثیر مدلینگ مالی جهانی سازی نوع بی 2 بر عکس العمل آن در اقتصاد حقیقی …

بیانیه اتاق بازرگانی ایران درباره اولویت‌های اقتصادی … – …

kayhan.london/fa/1396/03/01/بیانیه-اتاق-بازرگانی-ایران-درباره-اول/

ذخیره شده

۱ خرداد ۱۳۹۶ – ازجمله مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور و بخش خصوصی بوده، وجود … بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه … شدت تحت تأثیر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات …. آنها است که این مساله کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *