دانلود فایل بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 6
فرمت فایل docx
حجم فایل 1061 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان دارای 120صفحه وبا فرمت ورد

فصل اول کلیات تحقیق 11
مقدمه 12
1-1) بیان مساله و تبیین موضوع : 12
1-2) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : 14
1-3)اهداف اصلی تحقیق : 15
1-4)فرضیه های تحقیق: 16
1-5) تعریف واژگان تحقیق 16
1-5-1) اعتبار بخشی: 16
1-6) فرهنگ سازمانی: 18
1-6-1) عملکرد بیمارستانی : 18
فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2-1 ) اعتبار بخشی : 21
2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2-1 ) مدل JCI : 24
2-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 25
2-1-3-1) خود ارزیابی : 25
2-1-3-2) بررسی حضوری : 25
2-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 26
2-1-4 )کاربرد : 26
2-1-4-1) رفتار پرسنلی : 26
2-1-4-2) گسترش تغییرات : 27
2-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 27
2-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 27
2-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28
2-1-4-6 ) افشای عمومی : 28
2-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 28
2-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 29
2-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29
2-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30
2-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 30
2-2) فرهنگ سازمانی 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36
1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38
1 – مدل اهداف عقلایی 39
2- مدل سیستم های باز 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 – مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48
2-5) پیشینه تحقیق 49
2-5-1) مطالعات داخلی 49
2-5-2) مطالعات خارجی 50
فصل سوم روش شناسی تحقیق 54
3-1) روش تحقیق 55
3-2) جامعه آماری 56
3-3) نمونه آماری 56
3-4) روش و ابزار گرد آوری داده ها 57
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه 59
3-5-1) روایی پرسشنامه 59
3-5-2) پایایی پرسشنامه 63
3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 63
روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده : 64
فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها 65
4-1)آمارتوصیفی 66
4-1-1) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها 66
4-2) آمار استنباطی 69
4-2-1) بررسی نرمال بودن دادهها 69
4-2-2) بررسی فرضیه های تحقیق 69
4-2-2-1 )بررسی فرضیه اول: 69
4-2-2-2) بررسی فرضیه دوم: 71
4-2-2-3 )بررسی فرضیه سوم: 73
4-2-2-4) بررسی فرضیه چهارم: 75
4-2-2-5)بررسی فرضیه پنجم : 77
4-2-3 ) خلاصه نتایج فرضیه ها 79
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد 81
5-1) مرور کلی تحقیق 82
5-2) بحث و نتیجه گیری: 83
5-3 )تحلیل مدل مفهومی پژوهش 86
5-4 ) محدودیت ها 87
5-4-1 ) محدودیت های تحقیق 87
5-5 )پیشنهادهای کاربردی 87
5-6 )پیشنهادهای پژوهشی 89

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتباربخشی و عملکرد …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/786458
تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتباربخشی و عملکرد سازمانی … ای نو در جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می باشد. … بیمار و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی بر این رابطه بود .

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و نوآوری در …

modiriatzanjireharzesh.ir/article_20848.html

ذخیره شده

E-CRM relationship between the company and customers to create and enhance … بررسی تأثیر استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمانی، نوآوری و رضایت کارکنان بر … اعتبار یک سازمان موفق، بر پایه روابط بلندمدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است. … نتایج نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌های مشتری اثرات مثبتی بر عملکرد ارتباط با …

[PDF]اثر ميانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بين سبک رهبری مدیران و …

www.ensani.ir/storage/Files/20130702160721-9487-94.pdf

ذخیره شده

۱۱ تیر ۱۳۹۲ – این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خالقیت … معنادار متغیر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطة میان سبک رهبری و خالقیت است. …. بهينه از حق بيمه هاي تحصيل شــده، بخشي از منابع مالي …. و افراد و ســازمان ها را به ســمت عملكرد باالتری ارتقا. (. …… اعتبار، روایی و هنجاریابــی آزمون خالقيت تورنس در.

مقاله بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان …

www.civilica.com/Paper-NCPM02-NCPM02_040=بررسی-تاثیر-فرهنگ-سازمانی-ب…

ذخیره شده

مشابه

مقاله بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شرکت چوفا), … ادراک و ارزیابی فرهنگ سازمانی می تواند به معنای تفاوت بین موفقیت و شکست، در … آن با متغیرهای نظیر بهره وری، ساختار سازمانی، سبک رهبری، کارایی و اثر بخشی و . … موردی شرکت چوفا)، دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران، سازمان مدیریت و …

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی …

www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0451=بررسی-رابطه-بین-فرهنگ-سازما…

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیستایلام. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۲۰۵ | نظرات: ۰. سال انتشار: … کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، کارایی ، اثر بخشی، بهره وری … فرهنگ و عملکرد سازمان، دانش مدیریت، … زارعی متین.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻳﺎﺑﻲ

journals.ut.ac.ir/article_59150_7784b7a1f675fa717c95a88c16a9f260.pdf

توسط قنبرپور نصرتی – ‏2016
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺪراﺳﻴﻮن. ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﻮد …. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد و …

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و …

https://parsproje.com/pn/92-mo.html

ذخیره شده

SA30- پایان نامه بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره … SA65- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس شهرستان . ….. MO102- تهیه و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه … mo115- سنجش نظر سر پرستان نسبت به اثر بخشی عملکرد کارکنان در شرکت …

[PDF]مدل براساس سازمانی اثربخشی و سازمانی فرهنگ بین رابطه …

edu.bojnourdiau.ac.ir/article_517731_84ca1ded4f26aebab1579b37a3117cc9.pdf

ذخیره شده

بررسی. رابطه. بین. فرهنگ. سازمانی. و. اثربخشی. سازمانی. براساس. مدل. سازمانی … سنجش اعتبار پرسشنامه … های اثر. بخشی سازمان چون عملکرد، اعتمادبه نفس ،نیارش ،رفتاار. فردی ،انییزه، رضایت شغلی، سطح تعهدنیروی انسانی، طراحی ساختار ونظاا.

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – سایت دانلود – پایان نامه ارشد

a.elmyar.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-مدیریت/

ذخیره شده

۱ مهر ۱۳۹۵ – … پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی … تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان …

[PDF]( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ) ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻳﺴ

www.jdem.ir/article_41_78f310aa0879746695b01c418c84973e.pdf

ذخیره شده

توسط یگانگی – ‏2010
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮان و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم … ﺳﺎزﻣﺎن. -. ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. رود، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي. در ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ … رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، … اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري ﺑﺮرﺳﻲ …… ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻧﻤﻲ. ﺗﻮان رد. ﻛﺮد. ردﺷﺪ. -. ردﺷﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﻔﺘﻢ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر. ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻣﺪﻳﺮان و. اﺛﺮ …

سمینار کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر فرهنگ سازمانی …

tezbank.ir/?p=6262

ذخیره شده

۲ مرداد ۱۳۹۵ – سمینار کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان. در پایان نامه مدیریت …

پایان‌نامه‌ها – سايت شخصی دکتر حسن زارعی متین

www.zareimatin.ir/pg/payannameh.htm

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب استان قم»، حسن … طراحی و اعتبار بخشی مدل ارزشهای کاری(work values )کارکنان بخش آموزش … بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با شایسته گزینی در سازمانهای دولتی ایران، فهیمه غفرانی … بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر سکوت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق …

[PDF]از دﯾﺪ ﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸ – Sid

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/21113860108.pdf

ذخیره شده

مشابه

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ رﻓﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﺤﻘﻖ … ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺳﻌﯽ ﻣﺪﯾﺮ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوﻫﯽ … اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ. ،. ﻣﺸﺎرﮐﺖ. ،. ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ. ،. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎد. ي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ، …. اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ … ﺑﺮرﺳﯽ و. اوﻟﻮ. ﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ در. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان. -6. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻮاﻧﻊ.

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – پایان نامه های کارشناسی …

download-thesis.blogsky.com/1395/12/14/post-6564/

ذخیره شده

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ – پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های … تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان.

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با …

journalie.ir/article-1-196-fa.pdf

ذخیره شده

هدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید … داری بر عملکرد سازمانی دارد، به عالوه نوآوری می تواند نقش واسطه ای بین فرهنگ و عملکرد، و … ساختار، سهم بیشتری در مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی ….. فرهنگ سازمان نیز به عنوان متغیر واسطه بر این رابطه اثر می … برای برآورد اعتبار مقدماتی.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – 2016 – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

ذخیره شده

رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتاری مشتری: نقش ارزش افزوده تجربی توسط نیرو های … و رتبه بندی منابع انسانی و استراتژی های تجاری در سازمان ها (نشریه الزویر) · آیا خط … (نشریه الزویر) · بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در … رابطه دو طرفه اجرای ERP: تاثیر الیناسیون و پشتیبانی سازمانی در موسسات …

لیست پایان نامه های دفاع شده – تامین اجتماعی

www.tamin.ir/News/Item/5377/2/5377.html

ذخیره شده

۷ تیر ۱۳۹۳ – ١١, ابوالقاسم نوروز علی, بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اثر بخشی. … رابطه بین سرمایه اجتماعی با سرمایه انسانی و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان …

[PDF]مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی میانجی …

rmt.iranjournals.ir/article_24843_9fc3b8d20108ac73d368f8631acb4d1d.pdf

ذخیره شده

توسط صادقی – ‏2016
مديريت دانش بر رابطه بين هوش. سازماني با. اثربخشي. سازماني در. سازمان بنادر و. دريانوردی …. شوند. در اين. فرهنگ. ها. نحوه. عملکرد، تفکر و واکنش مجدد نسبت به محيط اطراف آن. قدر همسان شده …. در پژوهشي به اعتبار يابي برای مديريت دانش. در دانشگاه …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

ذخیره شده

مشابه

12, 12, بررسی تاثیر فشارهای شغلی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی در بین مدیران جهاد … 15, 15, بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در واحدهای سازمان سیاحتی و مراکز … 27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع فولاد …. 96, 96, بررسی فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت تولیدی بهران محور سایپا بر …

دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت

manacc.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis
4, تاثیر استقلال هیات مدیره بر رابطه بین میزان افشاء و عملکرد مالی واقعی … 31, بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در …. 85, بررسی تاثیر شهرت سازمان بر قصد استفاده و تبلیغات شفاهی با تاکید بر ….. 162, نقش نوآوری در رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد …

[PDF]ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎزار ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺄﺛﻴ

journal.iams.ir/article_119_6113523048f917e63568d0a6eb72b921.pdf

ذخیره شده

ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﮔﺮاﻳﺶ. ﺑﺎزار. و. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﻛﻮﭼﻚ. و. ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻓﻌﺎل. در. اﺳﺘﺎن. ﺗﻬﺮان …. ﻫﺎي ﭘﺎداش ﺑﺎزارﮔﺮا، ﺗﻌﺎرض و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن، و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ. ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺮ ﻣﻴﺰان … راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ را … ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ….. آﻧﭽﻪ در ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺨﺸﻲ رواﺑﻂ.

[PDF]بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه …

jhsw.tums.ac.ir/article-1-5332-fa.pdf

ذخیره شده

توسط خالقی نژاد – ‏2015
بررسی رابطه بين جو ايمنی و عملکرد ايمنی کارکنان با توجه به نقش ميانجی دانش ايمنی … 69 …. اين حادثه عوامل سازمانی نظير فرهنگ و به خصوص. جو ايمنی به عنوان علل موثر بر … ابعاد آن را متناسب با نوع صنعت و ويژگی های سازمان .)Bahari … ارزيابي اثر بخشي آن استفاده نشده است. اميد است ….. جدول6. بررسی اعتبار متغيرهای تحقيق.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان

faar.iauctb.ac.ir/article_525414.html

توسط بنی مهد – ‏2016
هدف این تحقیق باتوجه به تاثیر فرهنگ باویژه فرهنگ سازمانی بر روی … حسابرسان، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی براساس تئوری هافستد بر تعهد کاری حسابرسان میباشد. … مورگان معتقد است که فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده ی اثرگذار بر عملکرد آن … بخشی مقطعی به این نتیجه رسید که بین فرهنگ سازمانی ایجاد شده توسط رهبران …

برنامه‌ریزی راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه‌ریزی_راهبردی

ذخیره شده

مشابه

مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند. … اين مرحله ضرورت برنامه ريزي استراتژيك براي سازمان مورد برنامه ريزي بررسي شده … فرد، گروه يا سازماني است كه مي‌تواند بر نگرش، منابع يا خروجي‌هاي سازمان تأثير … نيز در قالب ورودي‌ها، خروجي‌ها، فرايند و عملكرد سازمان مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. ….. فرهنگ و تعاون، شماره ۵۱.

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮرﺳ

mri.modares.ac.ir/article_2548_5662d4d5dca85e0f9a0f23694bb5d1e2.pdf

ذخیره شده

توسط فانی – ‏2013
ﮔﺮ در اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻛﻠﻴﺪ. واژه … دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﺳﺆال اﺳﺖ اول اﻳﻨﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. در ﺳﺎزﻣﺎن … وﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. 7[ ….. اﻋﺘﺒﺎر. ﻳﺎ. ﺷﻬﺮت. ﺳﺎزﻣﺎن. : ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺳﺎﻟﻢ. ادراﻛﺎت. از. اﻋﺘﺒﺎر. و. ﺷﻬﺮت. ﻣﺜﺒﺖ. را. ﺑﻪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن.

نمايندگي ولي فقيه/عنوان مقاله : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی …

www.maj.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object…WebPartID…ID…

ذخیره شده

بنابر این بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی وزارت جهاد کشاورزی وفناوری اطلاعات … همان‌طور که در تعریف فرهنگ سازمان مشاهده می‌شود، فرهنگ هر سازمان را می‌توان در عملکرد کارکنان آن و … براساس نتایج حاصله فرض وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سازمانی و میزان …. موجود وارتقا ئ سطح اثر بخشی وکارائی در وزارت جهاد کشاورزی مطرح می گردد:

[PDF]بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه …

ejip.ir/article-1-679-fa.pdf

ذخیره شده

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ….. ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداری … ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم. ﺟﻤﻊ …. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ) ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ. در اداﻣﻪ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺨﻤـﯿﻦ …. ﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺘـﻮا و رواﯾـﯽ ﺗﻌـﺪاد. 140 …. اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. −.

[PDF]دریافت فایل

www.iranculture.org/UserFiles/Rahbord/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf

مشابه

۳ بهمن ۱۳۵۲ – جايگاه و عملكرد رسانه ها و دستگاه هاي فرهنگي كشور … فرهنگ. داراي اعتبار علمي پژوهشي: …. سنجش رابطه جامعه پذيري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي دانشجويان … بررسي تأثير سرمايه اقتصادي بر شادي جوانان … بررسي فرهنگ سازماني شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ….. بخشي از وحي مورد عمل و مورد قبولOld Testaments4.

[PDF]بررسی تأثیر هوش هیجاني بر یادگیري سازماني با … – مدیریت …

www.nowavari.ir/article_14714_4fa263be2d77c3690cf42a6a75145c73.pdf

ذخیره شده

از این ظرفیت جهت ارتقاء یادگیری سازمانی و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان و افزایش مزیت … بررسی ارتباط هر سه متغیر هوش هیجاني، یادگیري سازماني و فرهنگ سازماني ….. به گونه اي باشد که از یادگیري سازماني حمایت کند و همچنین بخشي از آن به ذهن افراد …. رید، ارتباط بین هوش هیجاني، سبک رهبري و فرهنگ سازماني را بررسي کرده است.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با تعهد سازمانی در بین کارکنان …

jss.iaut.ac.ir/article_525195.html

ذخیره شده

ولی متغیر فرصتهای جایگزین شغلی رابطه معنیداری با تعهد سازمانی کارکنان ندارد. … درباره میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار کارکنان در سازمان، بررسی موضوع میزان … بین اثربخشی ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل فرهنگ و …. اثر- بخشی ارزیابی عملکرد، متغیر وابسته به ترتیب افزایش و کاهش مییابد.

مقالات – سایت شخصی دکتر حسین خنیفر

www.khanifar.ir/pg/articles.htm

ذخیره شده

مشابه

فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات … طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتبار بخشی آن با استفاده از نظر … بررسی رابطه بین سبک هویتی دانشجویان با شادی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای … درآمدی به فلسفه اخلاق در سازمان، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های فلسفی …

[PDF]اطالعات فناوری از استفاده در بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی …

ardabilprisons.ir/…/u0645u0642u0627u0644u0647-u0627u0646u0632u0627u0628…

ذخیره شده

ر بخشی يک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی … فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای … پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطالعات در …. و اعتبار پرسشنامه فناوری اطالعات و.

[PDF]ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴ

jem.journals.umz.ac.ir/article_1271_48822e4f63185ec03bb95a46a6688788.pdf

ذخیره شده

توسط هدایتی ولوکلا – ‏2016
1394. ﭼﻜﻴﺪﻩ: ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ. ﺭﻭﻱ. ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ … ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. -. ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ … ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧ. ﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ. ﭘﺬﻳﺮﺩ . ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ: ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ….. ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ(ﻳﻮ ﻭ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ. 39F. 4،.

بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه …

journal.bpj.ir/article_523876.html

توسط زارعی – ‏2016
تأثیر مستقیم و معنادار مدیریت دانش بر هوش سازمانی و نوآوری سازمانی نیز تأیید شد. … path analysis technique, which is the structural part of the structural equation modeling. … (1389)، بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمان های دولتی … (1387)، ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش فرآیند یادگیری سازمانی، دو …

[DOC]XML

jbmp.sbu.ac.ir/article/view/7107/4186

توسط محمدعلی بابایی زکلیکی
بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد در صنعت بانکداری از اهمیت ویژه‌ای … این رابطه و اینکه چگونه سازمان‌ها فرهنگ بازارگرایی را به عملکرد بالاتر تبدیل می‌کنند … بین بخشی، استفاده هماهنگ از منابع سازمانی جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتریان فعلی و … دارایی‌های شهرت با دو بعد قدرت برند و تصویر ذهنی سازمان سنجیده می‌شود.

[DOC]بررسي تاثير فرهنگ اخلاقي سازمان بر رفتار حسابرس – دانش …

danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=418&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ذخیره شده

هدف اين پژوهش، بررسي تأثير فرهنگ اخلاقي سازمان بر رفتار حسابرس است. … همچنين، اين رسواييها باعث از بين رفتن اعتبار و شهرت صدها هزار نفر افرادي ميشود که … رهبران از طريق عملکرد خود، بر فرهنگ اخلاقي سازمان يا جو اخلاقي تأثير ميگذارند. …. (2001) در پژوهشي به بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني، ارزشهاي شخصي حسابرسان و …

[DOC]پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد مصوب در شورای پژوهشی …

www.miau.ac.ir/uploads/پروپوزالهای_مصوب_در_شورای__302_4153.docx

ذخیره شده

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ – 940491893, علی عباس, حمیدآباد, بررسی تأثیر جو سازمانی بر عملکرد مالی از طریق سرمایه فکری (مطالعه موردی :سازمان تعاون روستایی … 930465708, امین, شیخی, بررسی نقش انگیزه بیرونی در رابطه بین محیط کار و تعهد سازمانی ( مطالعه … تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت مدیریت …

پایان نامه، مدیریت، آینار، aynar، بازرگانی، دولتی، موضوع، …

aynargroup.ir/1817-2/

ذخیره شده

۲۲ آبان ۱۳۹۴ – بررسی ارتباط بین تعهد کارمند و سیاست های سازمانی …. تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان …

[PDF]( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺮك ﺧﺪﻣ – آینده پژوهی …

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5184_2cd49ae8ff102ef929fb2a44342944b1.pdf

ذخیره شده

توسط ودادی – ‏2013
۵ بهمن ۱۳۹۱ – ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري …. ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﻗﻮي دارد و ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ. ﻫﻨﺠﺎري راﺑﻄﻪ …. ﺑﺨﺸﯽ آﻟﻦ و ﻣﯽ. ﯾﺮ ﺻﻮرت … راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ …. ﻫﻢ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﻢ از اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ . ( ….. ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺑﯿﻌﯽ ﻣﻨﺪﺟﯿﻦ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻌﺎون ،. ﺷﻤﺎره .6.

[PDF]شورای پژوهشی 95-12-18 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

iausdj.ac.ir/edu/Documents/…/شورای%20پژوهشی%2095-12-18.pdf

ذخیره شده

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج … ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب. داﻧﺶ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي. اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن. ﻧﮕﺎر ﺳﺮﺷﯿﻮي ….. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ. 59. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي … ﻣﺸﻬﻮر و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻘﺶ … ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ….. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻌﻤﺖ. ﭘﻮر. 940051510. ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و. ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮدزﻧﯽ و.

بررسی رابطه بین عملکرد مالی و غیرمالی سازمان با مسولیت …

isihome.ir/479-بررسی-رابطه-بین-عملکرد-مالی-و-غیرمالی-سازمان-با-مسولیت-اجتماع…

ذخیره شده

خانه > بررسی رابطه بین عملکرد مالی و غیرمالی سازمان با مسولیت اجتماعی … که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است. … این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، کافی نیست و نباید … برای سازمان ها عبارت است از: اعتلای برند و افزایش اعتبار ؛ امکان جذب بیشتر منابع …

[PDF]های زنجیره تأمین و نقش تعدیلگری فرهنگ نقش مستقیم محرک …

jims.atu.ac.ir/article_4170_1681113f99a84b0431b1fcf3b9e84c51.pdf

ذخیره شده

توسط فضلی – ‏2016
سازمانی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین … کپارچگ. ی. نشان داد که فرهنگ سازمان. ی. اثر تعد. لی. کنندگ. ی. در رابطه بین محرکهای خارجی و یکپارچگی. زنجیره. دارد ….. نتایج بررسی اعتبار متغییرها. متغیر ….. Transportation Research Part E: Logistics …

[PDF]The Impact of Accreditation on Productivity Indexes in … – …

jha.iums.ac.ir/article-1-1702-en.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛ. ﺮﯿ. اﺟﺮا. ي. اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه. وري در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزﮔﺮ ﺗﻬﺮان … اﮐﺒﺮ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن. 3. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ: اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﯿﻦ … ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. … ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي … ر ﺳــﺎزﻣﺎن ﯾــﮏ ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﯾﻤﻨــﯽ ﺑﯿﻤــﺎر را اﯾﺠــﺎد. ﻣﯽ ….. ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳـﺖ؛.

دانلود رایگان مقاله در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد

birdownload.epage.ir/…/incl.news_connector.NewsPrintVersion.Html_TypeId.1_New…

ذخیره شده

… بر عملکرد سازمانها و … [PDF]های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی بررسی اثر مولفه . … مقدمه: امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی موثر بر عملکرد سازمان تلقی می‌گردد. … که رابطه معکوس و … تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتباربخشی و عملکرد

بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک …

jwsps.alzahra.ac.ir/article_2245.html

ذخیره شده

توسط قلی‌پور – ‏2015
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی در به اشتراک‌گذاری دانش … در سازمان است و بین راهبردهای مدیریتی و عوامل سازمانی و ادراکات کارکنان دربارۀ … از سویی دیگر، ادبیات با سیستم‌های خبره مرتبط است که هدف آن کسب بخشی از … به بررسی ارتباط میان توانمندسازی رهبری در مدیریت گروه‌ها و تسهیم دانش و عملکرد …

Bank Refah Kargaran – بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

www.refah-bank.ir/portal/default-1466.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسی اثر بخشی کانالهای ارتباطی بانک و مشتری. 19 …. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سرمایه انسانی در بانک رفاه مناطق شمال و غرب تهران … رابطه‌ی بین اندازه سازمان و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بانک رفاه کارگران استان … شناسایی عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی بانک رفاه کارگران، مطالعه موردی: شعب شهرستان مشهد.

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/bahrevari.docx

ذخیره شده

مشابه

در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت … در یک تعریف نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در وظایف محوله و …. در زمینه رابطه بین عوامل مرتبط با عملکرد و رضایت ارباب رجوع تحقیقات زیادی انجام ….. داشتن فرهنگ سازماني كه در راستاي افزايش بهره‌وري حركت نمايد، مي‌تواند بهبود …

[PDF]ي ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اي – پژوهش های …

jmr.usb.ac.ir/article_3105_686e6ca5630e85f6ad4a8d11f61877dc.pdf

ذخیره شده

توسط ابراهیمی نژاد – ‏2017
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ي. ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺧﻼﻗﯽ. در … 109. ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ …. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ، ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن.

[PDF]ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – Home

home.shirazu.ac.ir/~iaeej/JELDHA/volume-11-1-94/full-pdf/full-6.pdf

ذخیره شده

ﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ. ﯽ. راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﯽ. و اﺑﻌﺎد آن. ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ. ي. ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﯽ ….. اﺛـﺮ. ﺑﺨﺸـ. ،ﯽ. ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫﻤﮑـﺎري. و. ﮐﺎرآ. ﯾﯽ. ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﻓـﺮاد. و. ﺑﻬـﺮه. وري و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ. ﺗـﺮي در ….. از ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ. ﻫﺎي. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر. ﻣﺪل ﻣـﯽ. ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻣﯿـﺰان و ﺳـﻄﺢ …. ﺑﺨﺸﯿ. ﺪ. ﺗﻘﻮﯾ. ﺖ رﻓﺘﺎر. ﻓﺮا ﻧﻘﺸﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ. ي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﻫﮑﺎري ﺑﺮاي. ﺧﺮوج ﺳﺎزﻣﺎن. از ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﻗﺮار.

[PDF]نشريه شماره 43 – معاونت درمان – دانشگاه علوم پزشکی شیراز

darman.sums.ac.ir/nursing/images/nursing/majalle/majale43.pdf

ذخیره شده

2-ارتباط بین فرهنگ ایمنی و عملکرد ایمن پرستاران در بخشهای جراحی مراکز آموزشی – درمانی وابسته. به دانشگاه … 5- اثر بخشی آموزش بر آگاهی ونگرش پرستاران در باره ویتامین دی ونقش آن در سالمت……………… … خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را …. یعنی بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

[PDF]الفبايي عنوان.xlsx – دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir/po/SiteAssets/Lists/List15/AllItems/الفبايي%20عنوان.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻨﺠﺎر ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ زاﮐﺮﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ 289 … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و اﺛﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ زﯾﺮ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺿﻄﺮاب در داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ دو ﺗﮑﻨﯿﮏ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ- رﻓﺘﺎري و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي …. ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ …

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ‌ سازمانی و رفتار شهروندی …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-فرهنگ-سازمانی-و-رفتار-شهروندی-سازما…

ذخیره شده

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ‌ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌ گری … ازآنجاکه؛ فرهنگ‌سازمانی به سازمان هویت می‌دهد (زهیر و همکاران[3]، 2011) و به هماهنگی … با توجه به اینکه فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد افراد تأثیر می‌گذارد (هنری[6]، 2006)، …. اورگان[20] (1988)، رفتار شهروندی کارکنان را به‌عنوان اقدامات مثبت بخشی از …

عملكرد – بارلها به فریادمان رس

alidostmohamadi.blogfa.com/post-399.aspx

ذخیره شده

مشابه

شكل شماره 21-2 رابطه توان و عملكرد (Cummings & Ochwab, 1973) …. ü اعتبار: (Validity) اين شاخصه اشاره به قانوني و معتبر بودن تصميمات مدير در رابطه با نيروي انساني دارد. … 3-6-2- نقش فرهنگ سازماني در اثر بخشي و كارآيي سازمان …. بررسي ها و مطالعات نشان مي دهد كه بين فرهنگ سازماني در رضايت شغلي افراد همبستگي و ارتباط …

دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و …

https://www.callforpapers.ir › مقالات علمی کنفرانس › ویژه

ذخیره شده

رابطه فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان … بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و سکوت سازمانی … بررسی تأثیر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد (مطالعه موردی: دستگاه های اجرایی استان های … اعتبار بخشی محتوا و مواد آموزشی دوره پیش دبستانی در منطقه هشت آموزش وپرورش شهر تهران

[PDF]ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﺮﮐﺖ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ) ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﮔﺮا – کاوشهای …

bar.yazd.ac.ir/article_744_af1c60e83d5ff38005acaa8bb7351db2.pdf

ذخیره شده

توسط تقوی فرد – ‏2015
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻓﻠﺴﻔﻪ. ي. وﺟﻮدي و رﺳﺎﻟﺖ … ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ. (. ﻣﺸﺘﺮي. ﮔﺮاﯾﯽ، رﻗﯿﺐ. ﮔﺮاﯾﯽ و. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ. ﺑﯿﻦ. ﺑﺨﺸﯽ. ) ﺑﺮ. ﻣﻮﻟﻔﻪ …. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده. اﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ….. ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﻮدآوري راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ …. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ.

پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

pajooheh.ir/بانک-موضوعات-پایان-نامه-رشته-مدیریت-آم/

ذخیره شده

بررسی تأثير بازی رايانه‌ای بر نگرش و پيشرفت تحصیلی دانش‌آموزان … سنجش و ارزيابی ميزان اثر بخشی سيستم آموزش بر سبک فکری بررسی رابطه … بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان … بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش … … -رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان

دانشگاه فردوسی مشهد – محمد حسین دیانی – بررسی رابطه بین …

dayani.profcms.um.ac.ir/index.php?option=com_content…id…

ذخیره شده

از این رو، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش مورد توجه این … موجود در سازمان یاری ده خلق و تسهیم دانش در سازمان است و به عنوان مزیت سازمانی پایدار باید مورد ….. بطور کلی مطالبی را که در این قسمت در رابطه با تاثیر ابعاد سه گانه سرمایه ….. در ابعاد تولید دانش، اعتبار بخشی به دانش، اشتراک دانش و کاربرد دانش …

[DOC]رزومه – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

www.imps.ac.ir/uploads/رزومه_حبیب_الله_طاهر_پور_کلانتری_2503.doc

ذخیره شده

مشابه

1- بررسی عوامل موثر در موفقیت نمایشگاههای تخصصی صادراتی بین المللی در توسعه … موثر بر اثر بخشی مذاکرات سازمانی مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 27- رابطه فرهنگ سازمانی و گرایش به برون سپاری در سازمان تامین اجتماعی. 28- بررسی تاثیر عوامل کیفیت زندگی کاری بر میزان عملكرد کارکنان بانک …

[DOC]فرهنگ سازمانی

shn.umsha.ac.ir/uploads/Organizational-Culture.doc

ذخیره شده

مشابه

با بررسی كه توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به عنوان … فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است نظر به … را پدید می آورند كه بر رفتار انسانی تأثیر می گذارد و ارتباط میان مردم را آسان می سازد. …. اگر به مفهوم سازمان توجه كنیم رابطه ای خاص میان دو مفهوم فرهنگ و سازمان می یابیم.

آرشیو مقالات مجازی کنفرانس – کنفرانس بین المللی ابزار و …

www.managementtools.ir/fa/page.php?rid=41

ذخیره شده

مشابه

توسعه سلامت و رفاه الکترونیک با رویکرد هوشمند سازی سازمان … بررسی اثر بخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بانک ملت بر اساس روش بازخورد 360درجه …. بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی، شخصیت فراکنشی با توانمندسازی روان شناختی و خلاقیت … بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تعهد سازمانی.

[DOC]بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار

hamayesh.irantvto.ir/my_files/article_files/59_1360.doc

ذخیره شده

مشابه

بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در …. شايد بخشي از مشكلات فعلي نظام آموزش و پرورش ناشي از بي توجهي به رضايت شغلي … و تأثير گذار بر متغير ديگري به نام رفتار شهروندي سازماني در نظر گرفته شده است. …… 18- زارع، حمید،(1383)، نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان، فرهنگ …

[PDF]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ 1395 ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اي اداره ﮐﻞ آﻣﻮ – پزوهشي …

www.redumaz.ir/include/apps/upload/news_peyvast/1523137425.pdf

ذخیره شده

ﻃﺮاﺣﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪل ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ 9. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن(pfc)ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 10. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻫﻤﻪ … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 19 … راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ … ﺗﺎﺛﯿﺮ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻌﻠﻤﺎن.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:: برسی تاثیر ارتباط فناوری …

www.mimt.gov.ir/…/برسی-تاثیر-ارتباط-فناوری-اطلاعات-it-مدیریت-کیفیت-جامع-t…

ذخیره شده

در فرهنگ سازمانی، غالباً این مفاهیم به جای یکدیگر به کار می روند، در حالیکه کاملاً … فرآیند کارایی و اثر بخشی و بهره وری در یک سیستم را می توان به صورت زیر … ارزیابی ها می تواند مبنای خوبی برای شناخت وضعیت کارکنان و عملکرد آنها باشد. ….. بررسی رابطه بین tqm و نوآوری، از سه نظر برای ما مهم است: … اعتبار معیار (848/0=α)

فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت، شماره 32 – …

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5533&number=32

ذخیره شده

۲۳ آبان ۱۳۹۵ – بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر ايجاد توانمندي فناورانه در سازمان هاي پژوهش و فناوري (مطالعه موردي: پژوهشگاه صنعت …. تاثير شايعات سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان شركت مجتمع گاز پارس جنوبي … بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و فرايند مديريت دانش (مورد مطالعه: مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران)

نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در …

jtdm.irost.ir/article_352_bf41da99ef56014c26b9d981124ab620.pdf

توسط منطقی – ‏2016
بر اثر بخشي انتقال تکنولوژي در بنگاه هاي ایراني تولیدکننده تجهیزات برق را مورد بررسی قرار دادند. یافته های … در رابطه بین انتقال دانش و عملکرد قراردادهای ادغام و اکتساب فناوری پرداختند. … الگویی که کارکردی خوب داشته، کسب اعتبار نموده و می توان … تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی.

بررسي تاثير مدیریت استراتژیک منابع انساني بر روي …

athir.blogfa.com/post-5338.aspx

ذخیره شده

مشابه

کليد وارژه ها: مدیریت استراتزیک، منابع انساني، فرهنگ سازماني، سازمان تامین اجتماعی … گيرد تأثير زيادي بر دستيابي به تعالي مطلوب و عملكرد موفق سازمان مي گذارد. … ايجاد اعتبار و اعتماد بالا تاثير پايداري بر كيفيت و نوع مهارت هاي كاركنان جديد خواهند داشت. …. جدول 1: بررسي رابطه بين استراتژیک منابع انساني و فرهنگ سازماني …

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مشاوره – اداره پژوهش …

psychology.old.iiau.ac.ir/…/عنوان.پایان.نامه.های.اجرا.شده.در.دانشکده.علوم.تربیتی.و.ر…

ذخیره شده

رابطه فرهنگ و تعهد سازمانی با میزان استقبال مدیران مدارس اسلامشهر از سیستم … طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی پیش دبستانی با تأکید بر دانش آموزان ناتوان … بررسی اثربخشی آموزشهای کوتاه مدت بر عملکرد کارکنان حوزه تحقیقات سازمان هوا فضا … مقایسه تأثیر بین شیوه های رهبری مرا ورده ای و تحویل گرا در توانمندسازی روش های …

[DOC]سمینار، مقاله و پروژه – Nasir-Institute | موسسه علمی پژوهشی …

www.nasir-institute.com/word/183.docx

ذخیره شده

بررسي‌ پيامدهاي‌ نگرش‌ نامطلوب‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ دولتي‌ شهر; نگرش کارکنان شهرداري … بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراکز تفريحي … بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان دولت (مورد شركت …. و فرهنگ سازمانی; بررسی رابطه میانجی مدیریت دانش در رابطه بین محیط و ساختار …

[PDF]مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با …

ntsmj.issma.ir/article-1-67-fa.pdf

ذخیره شده

سازی معادالت ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با خالقیت مدیران فدراسیون. های. ورزشی جمهوری …. لذا سازمان. های امروزی باید انقالبی در اذهان. مدیران و کارکنان خود به وجود آورند. آن ها باید شرا … ای است که نه تنها شامل عملکرد عینی …. اﻇهار کرد. که فرهنگ سازمانی به عنوان … تعارض رقابت بر اثر بخشی تیمی منﻔی ومعنی دار ومسیر.

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

porseshname.com/

ذخیره شده

مشابه

مثلا برای جستجوی پرسشنامه در مورد ” بررسی تاثیر فناوری بر یادگیری دانشجویان” اگر …. 1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان کد پرسشنامه : …. پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی کد پرسشنامه : 1606 ….. پرسشنامه رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت خدماتی و …

عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی – ویستا

vista.ir/article/363896/عوامل-موثر-بر-نگرش-و-تاثیر-آن-بر-رفتار-سازمانی

ذخیره شده

مشابه

۱۳ اسفند ۱۳۸۷ – تغییر و تحول سازمانی و تاثیر آن برنگرش افراد و نقش ها …. آنان از مجرای تصمیماتی که می‌گیرند و رفتار الگومآبانه خود به فرهنگ تغییرات سازمانی شکل می‌دهند. … های سیاسی و تاکتیک های رفتار سیاسی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد . …… بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مجتمع فولاد اهواز.

[PDF]ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ وﻓﺎداري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺧﻼق ﻛﺎري ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ در …

iranethics.ir/files/site1/pages/article_5_bahar_90.pdf

ذخیره شده

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ وﻓﺎداري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در ﻳﻜﻲ از ﺷ. ﺮﻛﺘﻬﺎي …. ادراﻛﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ از ﺟﻮ اﺧﻼﻗﻲ در درون ﻳـﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻲ.

لیست اسامی مقالات پذیرش شده – پنجمین کنفرانس بین …

icsm2017.com/123.php

ذخیره شده

1, 42, مهدی خضرلو *, عدالت سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها با تاکید بر دیوان … 1, 47, دکتر عزت دیره * مهرداد طباطبایی شوریجه *, بررسي اثر بخشی راهبردهای مقابله … 1, 55, مهدي درياني نعمتي * مریم مهرآراء *, مطالعه رابطه بین کیفیت حسابرسی و … بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی.

Sitemap – مدیران نواندیش

www.sawaedy.com/sitemap/

ذخیره شده

مشابه

اعتبار سنجی: ابزار كنترل كیفیت آموزش · icon … نکات برجسته گزارش عملکرد هیات‌های مدیره در سال 2011 · icon …. نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان · icon ….. بررسي رابطه بين فرايند مديريت دانش و شاخص هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز · icon …

رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش – وبلاگ جامع مدیریت …

hasanzadeh9.blogfa.com/post-506.aspx

ذخیره شده

مشابه

این تحقیق با عنوان « بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش براساس مدل … به طور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد ، اعتبار بخشی و کاربرد در محصولات و خدمات … در سطح سازمان هم بر سرعت عملکرد و هم بر کیفیت عملکرد سازمان اثر مثبت دارد .

سازمان دامپزشکی کشور-پورتال مركزي

ivo.ir/portal/home/?16590/شرح-وظايف

ذخیره شده

همكاري و هماهنگي با دفاتر درون سازماني و برون سازماني در اجراي برنامه ها و اهداف سازماني. …. اتخاذ تدابير مناسب در جهت ايجاد حسن رابطه بين كاركنان ومسئولان سازمان ازطريق … جمع بندي ، بررسي و ارزيابي گزارش عملكرد ادارات كل دامپزشكي استان ها در زمينه ….. اجراي ضوابط و الزامات استاندارد (17025)و اعتبار بخشي كليه آزمون هاي در حال انجام .

[PDF])مطالعه استراتژی مدیریت سبز و عملکرد سازمان بررسی …

bikport.pmo.ir/…/ea1c%204ab8%20e1af%20dce2%202d5f%20a67f%206068%2024…

ذخیره شده

مشابه

بین نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده و اقدام استراتژی رابطه …. کاوش اقدام استراتژیک مدیریت سبز بر عملکرد سازمانی )مالی و غیرمالی( …. زمانی اثر بخشی و کارآیی را که حاصل فعالیت های سازمان است را مقایسه کرد. … استفاده در این تحقیق دارای اعتبار مناسب بوده و در واقع ا …. نهادینه کردن فرهنگ سبز بودن در سازمان.

بررسی تاثیر تبلیغات بر محصولات فرهنگی در جامعه ایرانی …

www.modiryar.com › … › مديريت بازرگاني › مدیریت تبلیغات

ذخیره شده

۲۶ آذر ۱۳۹۴ – در این مقاله که به بررسی چگونگی تاثیر تبلیغات بر محصولات فرهنگی در … بین تبلیغات محصولات فرهنگی و فرهنگ تبلیغات چه رابطه ای وجود دارد. … 1)حیثیت و اعتبار: تبلیغاتگر، برای مردمی که می خواهد آنها را تحت نفوذ خود …. و نهایتا سرنوشت فرهنگ توده ای با سرنوشت سرمایه داری سازمان یافته گره خورده است.

[DOC]الف – بهره وری از دید کارکنان

www.prozhebist.ir/wp…/پایان-نامه-فرهنگ-سازمانی-و-بهره-وری-نیروی-انسانی.docx

ذخیره شده

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی …… و فرهنگ بر عملکرد و اثربخشی سازمان تاثیر مستقیمی و بسزایی دارد همچنین بین وجود ارتباطات … اما اين‌كه‌ آيا فرهنگ‌هاي قوي اثر بخشي بيش‌تري را موجب مي‌شوند يا خير، بستگي به … 2-شناخت 3-كمك 4-تمایل 5-ارزیابی 6-اعتبار 7-محیط به‌طوری‌كه بهبود عملكرد و بهره‌وری با …

بیمارستان پارس – تشریح کاربردی ترین مدل های بهبود کیفیت

pars-hospital.com/FA/Post/تشریح-کاربردی-ترین-مدل-های-بهبود-کیفیت

ذخیره شده

مشابه

۱۷ مرداد ۱۳۹۳ – تشریح کاربردی ترین مدل های بهبود کیفیت در حوزه سلامت و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها. بهبود عملکرد در بیمارستان ها مستلزم داشتن مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد است. … بالدریچ ،حاکمیت بالینی،1TQM،تعالی سازمانی و اعتبار بخشی اشاره … های مدیریت کیفیت سازمان ها را به طور محسوس تحت تاثیر قرار دادند:

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی – پارس تز ایرانیان

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-مدیریت-منابع-انسانی/

ذخیره شده

مشابه

… پذیرش مقالات اساتید · پذیرش مقاله مصاحبه دکتری · نحوه نگارش افیلیشن · شناسایی مجلات جعلی · مجلات فاقد اعتبار وزارت علوم … بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با میزان عملکرد و بهره وری کارکنان … بررسی ارتباط بین میل به ترک خدمت با اثر بخشی سازمانی آنها … بررسي سبك رهبري و فرهنگ سازماني بر كاركرد سازمان يادگيرنده (قم)

[PDF]بررسی رابطه عملکرد مدیران ارشد ناجا با عملکرد کارکنان …

journals.police.ir/backend/…/e825a3178eaf13e63f108c1740756df60596bab1.pdf

ذخیره شده

نشان داد، بین مزد کافی و مناسب و کیفیت زندگی کاری و عملکرد مديران ارشد، رابطه معناداری …. اثربخش مديران ارشد سازمانی و تأثیر عملکرد مثبت و منفی ايشان بر کل سازمان، …. فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان مي شود. …. بنابراين هر سه پرسشنامه مورد بررسی از اعتبار ساختاری مناسب برخوردار می باشند.

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ – انجمن …

www.imaa-fr.com/uploads/MAG/Draft%2010-h.pdf
ر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺦ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. …. ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﻓﺮزاﻧﻪ ﺣﯿﺪرﭘﻮر. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺮب ﻣﺨﺘﺎري. 47. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ … ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐ. ﯿ. ﺮﻫﺎي. ﻣﺴﺘﻘﻞ. (ﻗﺪرت،. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ) و. ﻣﺘﻐ.

[DOC]فرم برگزاری جلسه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

iau-saveh.ac.ir/Files/صورتجلسه%2020%20اسفند%20علوم%20انسانی.doc

ذخیره شده

مشابه

۲۰ اسفند ۱۳۹۳ – بررسی پروپوزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری … ابوالحسنی – اسماعیل- مدیریت بازرگانی 91- رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد در … اکبری – غلامحسین – روان شناسی بالینی 92- اثر بخشی نرم افزار تجاری تمرین مغزی ….. روان بخش – محمد هادی – مدیریت بازرگانی91- تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت …

نقش حیاتی روابط عمومی در سازمان – شارا – شبکه اطلاع رسانی …

www.shara.ir/view/240/نقش-حیاتی-روابط-عمومی-در-سازمان-

ذخیره شده

مشابه

۱۹ فروردین ۱۳۹۱ – صاحب نظران معتقدند اگر نقش روابط عمومی را در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، … گرفته و آن را همان گونه که برای اثر بخشی سازمانی مورد نیاز است پردازش کند. …. بنابراین شناسایی و بررسی ابعاد کلیدی ارزش مشتری در جهت بهبود عملکرد رابطه با مشتری فوق …. 7) ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.

بانک صادرات ایران – کوچک سازی و فرهنگ سازمانی

https://www.bsi.ir/Pages/AboutUs/…/MinimazationAndSystematicCulture.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسی انجام شده در شرکت «ویات» (Wyatt) بین سالهای 1985 تا 1990 نشان داد که 89 درصد … این مقاله بیان میکند که مهمترین اثر کوچکسازی، تغییر فرهنگ سازمانی است نه … دلیل دیگری که نمیتوان یک رابطه مشخصی بین کوچکسازی و فرهنگ سازمانی … از فعالیتهای سازمانی که بخشی از مدیریت یک سازمان را برعهده دارد و برای توسعه …

[PDF]ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان سیدالشهداء …

ijnr.ir/article-1-1662-fa.pdf

ذخیره شده

بررسی تاﺛیر آموزش مدیریت ﺧﻄراﺕ اتاﻕ عمﻞ برمیﺰان دانش و نحوه عملکرد پرسنﻞ …. بیمارستان مورد ارزیابی در بعد یادگیری سازمانی و بهبود مستمر در سطح باال )74/5٪( و در بعد پاسخ غیرتنبیهی … در رابطه با خطاها، تناوب گزارش دهی حوادث، بهبود کار تیمی بین بخشی و پاسخ ….. ارزیابی فرهنگ ایمنی، ادراکات مربوط به ایمنی در سازمان.

اعتباربخشی ابزاری برای بهبود کیفیت و ایمنی خدمات …

www.salamatnews.com › نظام سلامت

ذخیره شده

مشابه

۲ دی ۱۳۹۴ – با توجه به ساختار و فرهنگ کشور سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی درگیر تأمین مالی و … اعتباربخشي بيمارستاني فرايند ارزشيابي سیستماتیک و تعيين اعتبار … است از آن به عنوان ابزاری برای تغییر و توسعه سازمانی استفاده می‌کنند. … استقلال بین اداره اعتباربخشی و موسسات پزشکی باید عملکردی باشد.

[PDF]فصلنامه دانش ارزيابی

file.qums.ac.ir/repository/bazresi/nashriyat/arzyabi/Daneshe-Arzyabi_16.pdf

ذخیره شده

فصلنامه دانش ارزيابي به استناد مجوز شماره 124/۱۶۱۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی … بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی کارکنان و کیفیت ارایه خدمات بر اساس مدل …. عوامل در بهبود عملکرد و تحقق مأموريت های يک سازمان نقش دارند. … 1- راهبردهای مديريتی بر شرايط سازمانی سازمان بازرسی کل کشور اثر مستقيم و … بخشي است.

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت – مادسیج

madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-مدیریت/

ذخیره شده

مشابه

۱۸ آبان ۱۳۹۴ – موضوع پایان نامه : بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان در ایران … اما به دلایلی که در فرایند تحقیق پیش آمد مطالعه موردی، در دو سازمان تولیدی و …. معنا بخشی به زندگی فردی و سازمانی کارکنان یکی از برنامه های …… برای سنجش رابطه بین کارآفرینی اجتماعی و اثر بخشی عملکرد از ابزار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *