دانلود فایل بررسی تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 1047 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 159

بررسی تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

بررسی تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1) مقدمه 4

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1) بیان مسأله 12

4-1) چهارچوب نظری تحقیق. 16

5-1) فرضیه های پژوهش.. 17

6-1) اهداف تحقیق. 17

7-1 اهمیت تحقیق. 18

8-1 حدود مطالعاتی. 19

9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 19

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2) مقدمه 22

2-2) مفاهیم مختلف سود 24

1-2-2) سود 24

2-2-2) اهداف گزارشگری سود 24

3-2-2) پیش بینی سود و استفاده كنندگان پیش بینی سود 25

4-2-2) فواید سود برای سرمایه گذاران. 26

3-2) مدیریت سود 28

1-3-2) فرضیه های طرح پاداش.. 30

2-3-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 30

3-3-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 31

4-3-2) تئوری نمایندگی. 31

5-3-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 35

1-5-3-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 36

2-5-3-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرك. 36

6-3-2) هموار سازی سود 37

1-6-3-2) انواع هموارسازی سود 39

2-6-3-2) روش های هموارسازی سود 41

7-3-2) حسابداری تعدیلات جامع. 41

8-3-2) حساب سازی. 41

9-3-2) انگیزه های مدیریت سود 42

1-9-3-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 42

2-9-3-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی 42

3-9-3-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. 43

4-9-3-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 43

5-9-3-2) تعویض مدیریت.. 43

10-3-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 44

4-2) کیفیت حسابرسی. 45

1-4-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 46

2-4-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 48

1-2-4-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 50

2-2-4-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 51

3-2-4-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 52

4-2-4-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 54

5-2-4-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 60

3-4-2) اندازه حسابرس.. 63

4-4-2) تخصص گرایی در صنعت.. 65

1-4-4-2) دوره تصدی حسابرس.. 67

5-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 68

1-5-2) تبیین فرضیه های پژوهش.. 72

6-2) بحث کلی. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3) مقدمه 83

2-3) روش پژوهش.. 83

3-3) فرضیه های پژوهش.. 83

4-3) جامعه و نمونه آماری. 85

1-4-3) جامعه آماری. 85

2-4-3) نمونه آماری. 85

5-3) روش ها و ابزار های جمع آوری اطلاعات.. 86

6-3) متغیرهای پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها 86

7-3) آمار توصیفی. 89

8-3) آمار استباطی. 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 92

2-4) روش تجزیه وتحلیل داده ها 93

3-4) آمار توصیفی. 93

4-4) آمار استنباطی. 98

1-4-4) آزمون فرضیه فرعی اول. 99

2-4-4) آزمون فرضیه اصلی. 101

1-2-4-4) آزمون همبستگی با استفاده از رگرسیون خطی ساده 101

2-2-4-4) تاثیر متغیرهای کنترل بر ارتباط بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی. 103

5-4) خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها 106

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 108

2-5) نتایج آزمون فرضیه ها 108

1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 108

2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 109

3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی. 110

3-5) نتیجه گیری. 112

4-5) پیشنهادها 113

1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 113

2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 114

5-5) محدودیت های پژوهش.. 115

پیوست ها

جدول لیست شرکت ها ومؤسسات حسابرس آنها 117

خروجی نرم افزار SPSS. 120

جداول و نمودارهای آماری. 130

منابع و ماخذ

منابع فارسی. 140

منابع لاتین. 143

چکیده انگلیسی. 145

جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی. 56

جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس.. 61

جدول (1-4) جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر وابسته مدیریت سود قبل از نرمال کردن. 93

جدول (2-4) جدول آزمون نرمال بودن برای متغیر وابسته مدیریت سود 93

جدول (3-4) جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر وابسته مدیریت سود بعد از نرمال کردن. 95

جدول (4-4) جدول آزمون نرمال بودن برای متغیر وابسته مدیریت سود بعد از حذف داده های پرت.. 96

جدول (5-4) نتایج آمار توصیفی. 98

جدول (6-4) شاخص نسبت همبستگی مجدور اتا ، پیرسون واسپیرمن فرضیه فرعی اول. 100

جدول (7-4) شاخص نسبت همبستگی مجدور اتا ،پیرسون واسپیرمن فرضیه فرعی دوم 100

جدول (8-4) نتایج آزمون بر اساس آماره ضریب همبستگی پیرسون. 101

جدول (9-4) نتایج حاصل از بررسی مدل رگرسیون خطی ساده قبل از متغیرهای كنترل. 102

جدول (10-4) تحلیل واریانس قبل از متغیرهای كنترل. 102

جدول (11-4) جدول همبستگی مدل رگرسیون خطی چندگانه با وجود متغیرهای كنترل. 103

جدول (12-4) ضرایب رگرسیون چندگانه با وجود متغیرهای كنترل. 104

جدول (13-4) تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه 104

جدول (14-4) نتایج كلی آزمون فرضیه های پژوهش برحسب میزان P- مقدار. 105

نمودار (1-2) انواع هموارسازی سود 40

نمودار (2-2) چارچوب كیفیت حسلبرسی. 47

نمودار (3-2)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی. 49

نمودار (1-4)نمودار میله ای مربوط به متغیر وابسته مدیریت سود قبل از نرمال کردن. 94

نمودار (2-4)نمودار Q-Q مربوط به متغیر وابسته مدیریت سود قبل از نرمال کردن. 94

نمودار (3-4) نمودار جعبه ای مربوط به متغیر وابسته مدیریت سود قبل از نرمال کردن. 95

نمودار (4-4) نمودار میله ای مربوط به متغیر وابسته مدیریت سود بعد از نرمال کردن. 96

نمودار (5-4)نمودار Q-Q مربوط به متغیر وابسته مدیریت سود بعد از نرمال کردن. 96

نمودار (6-4) نمودار جعبه ای مربوط به متغیر وابسته مدیریت سود بعد از نرمال کردن. 97

چكیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز ،1995 و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و مجزوراتا ( ) در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود و معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و در نهایت کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ضعیف اما معنی داری وجود دارد. به صورتی که با افزایش متغیرهای کنترل شامل جریان های نقدی استاندارد شده، شاخص زیان، شاخص درآمد و اندازه شرکت به مدل، همبستگی بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی تا اندازه بسیار کمی یعنی از 238/0 به 250/0 افزایش می یابد.

مقدمه:

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهد كه مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند كه تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادی شركت گمراه نماید. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به بررسی رابطه بین کیفیت حساببرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود شرکت …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=153242

ذخیره شده

مشابه

توسط نمازي محمد
اين پژوهش به بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. جهت تعيين کيفيت حسابرسي از دو …

[PDF]بررسی رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت …

qfaj.ir/article-1-557-fa.pdf

ذخیره شده

سود و مد. یری. ت. وجه نقد در شرکت. ها. ی. یپذ. رفته. شده. در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی. رابطه. کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت. های مالی ناشی. از. مدیریت سود و مدیریت جریان نقد در بورس اوراق بهادار تهران است. … شرکت پذیرفته …. این پژوهش در جستجوی تبیین رابطه میان کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه ناشی از مدیریت.

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت …

www.ensani.ir/fa/content/227117/default.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. محمد نمازی · انور بایزیدی · سعید جبارزاده کنگرلویی. فایل تمام …

تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت …

20015.ir › حسابداری

ذخیره شده

مشابه

تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در …. جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی 56 … و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود و ساختار مالکیت نهادی در …

www.civilica.com/Paper-ICEMSS01-ICEMSS01_033=بررسی-رابطه-بین-کیفیت-…

ذخیره شده

مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود و ساختار مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, در کنفرانس بین المللی … محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی … اسفندیار ملکیان – دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده امور اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران، ایران … برریس و تبیین رابطه … Ball …

مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود بر …

www.civilica.com/Paper-IMIIMAIEO02-IMIIMAIEO02_118=بررسی-ارتباط-بین-…

ذخیره شده

مشابه

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی است .از میان شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار ته… … سود بر مبنای فعالیت های واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران … بررسی قدرت توضیحی ارزش دفتری و سود خالص در تبیین قیمت سهام در صنایع …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls

ذخیره شده

مشابه

6, 3, رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق … 7, 4, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم, محسن رحیمی … 18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس … حسابداري در تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

[DOC]بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر …

danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=438&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ذخیره شده

بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با … حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ….. نمازی و همکاران(1390) به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با ….. قدرت تبیین داشته، همچنین سطح معنی داری تصدی موسسه حسابرسی(متغیر مستقل) …

بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته …

jak.uk.ac.ir/article_43_10.html

ذخیره شده

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار … 2عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، حسابداری و مدیریت دانشگاه یزد. چکیده … حساس یگانه، یحیی؛ مرادی، محمد و هدی اسکندر (1387)، «بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت» بررسیهای حسابداری و …

بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود و …

jera.alzahra.ac.ir/article_1886.html

ذخیره شده

توسط تنانی – ‏2015
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی کسب وکار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1391 میپردازد. … برای اندازهگیری محافظهکاری حسابداری از شاخص محافظهکاری گیولی و هاین … نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان مدیریت سود در شرکت‌های تدافعی نسبت به …

رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی – راهبرد مدیریت …

jfm.alzahra.ac.ir/article_1961.html

ذخیره شده

توسط صالحی – ‏2015
… کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. … «بررسی و تبیین ارتباط بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود … «کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی» مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، …

[PDF]رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی ی …

hesabrasinazarieh-amal.ir/article-1-54-fa.pdf

ذخیره شده

و ضریب واکنش سود در. شرکت. ها. ی پذیرفته شده در بورس. اوراق بهادار تهران … اين پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضريب واکنش سود پرداخته است. … های زيادی درباره کیفیت سود حسابداری و رابطه آن با کیفیت فرآيند حسابرسی مانند … زيرا مديريت سود بر اساس اقالم تعهدی بیشتر در معرض ديد حسابرسان است )اکالی،.

رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

jpm.iaut.ac.ir/article_518573.html

ذخیره شده

… حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی … «بررسی های حسابداری و حسابرسی، 36، ص 63- 47. … محمدزاده سالطه، حیدر (1389)، ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، رساله … مشایخ، شهناز (1385)، «بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول …

دانلود مقاله تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت …

mag-iran.com/دانلود-مقاله-تبیین-رابطه-بین-مدیریت-سو-2.htm

ذخیره شده

چكيده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این …

فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی – …

https://acctgrev.ut.ac.ir/?_action=press

ذخیره شده

مشابه

بررسی و تبیین نیازها و اولویت های اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت … بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی … سالانه و وی‍‍ژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی رابطه کیفیت سود و ساختار سرمایه (مطالعه موردی: …

ecj.iauctb.ac.ir/article_512789_0.html

ذخیره شده

مشابه

ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری میباشد. … در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. … (مطالعه موردی: شرکتهای غیرمالی پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران) …. رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

پایان نامه تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی …

www.karenthesis.ir/…/پایان-نامه-تبیین-رابطه-بین-مدیریت-سود-و-کیفیت-حسابر…

ذخیره شده

… مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود و معیارهای اندازه …. بهن و همکاران ،2007، به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود …

تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی برکیفیت سود … – …

jma.srbiau.ac.ir/article_2674_0.html

ذخیره شده

مشابه

توسط مهدوی – ‏2013
نمونه آماری پژوهش را تعداد 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در طی سال های 1384 تا 1388 تشکیل می دهند. … کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ندارد. … بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه » … تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود »

فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 14 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5623&Number=14

ذخیره شده

مشابه

رابطه بين عدم اطمينان هاي محيطي و استفاده مديران از اقلام تعهدي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در … بررسي رابطه بين ساز و كارهاي راهبري شركتي و انتخاب حسابرس در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي مقايسه اي كيفيت سود گزارش شده با سود تجديد ارائه شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ستایش محمدحسین’s personal homepage – دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/setayesh

ذخیره شده

آدرس پستی: شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشكده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی … رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت ….. Setayesh M, Ashoub M (2016), Rreview impact diversification audit firm on audit quality, … طرح پژوهشي تحت عنوان: «سود حسابداري و ارزش سهام».

[PDF]بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود …

joeat.ir/article-1-25-fa.pdf

ذخیره شده

بررسـی ارتباط بين محافظه کاری و کيفيت سـود شـرکت های پذيرفته شـده دربورس … نمونـه آمـاری تحقيـق شـامل 95 شـرکت از شـرکت های پذيرفته شـده در بـورس. اوراق بهـادار تهـران می باشـد کـه داده هـای تاريخـی ايـن شـرکت ها مربوط بـه سـال های 1388 تا … تا زمانی که برای گزارشـگری عملكرد مديريت از معيارها و شـاخص های حسـابداری اسـتفاده.

توانایی مدیریت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=توانایی+مدیریت&topic_3=535573

ذخیره شده

جامعه آماری، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می‌گیرد. فرضیه اول که به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی می‌پردازد، … تبیین ارتباط بین توانایی عملیاتی مدیر با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در …

موضوعات پایان نامه حسابداری | موسسه افرا

afraresearch.ir/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری/

ذخیره شده

مشابه

ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره وری سرمایه … بين كيفيت سود و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … ارزیابی عملکرد پر تقوی درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران بررسی کاربرد ارزش … بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در …

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس …

jes.iaushiraz.ac.ir/article_517247.html

ذخیره شده

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس … آنها اعلام کردند علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، ترکیب سهامداران در … شرکت (مبتنی بر شرکتهای یونانی)” به تبیین شاخصی برای حاکمیت شرکتی با … جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال …

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای …

qjma.atu.ac.ir/article_2538_365.html

ذخیره شده

توسط صفری گرایلی – ‏2015
باانتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … اما فرصتهای سرمایه گذاری شرکت و کیفیت حسابرسی بر کیفیت حاکمیت … حساس یگانه، یحیی و توکلی، فاطمه، رابطه بین ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت … مهرانی، کاوه و صفر زاده، محمد حسین، تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

[XLS]حسابداری – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2016/04/hesabdari.xlsx

ذخیره شده

23, 22, انیسه خورسند, محمدرضا ستایش, مهدی معدنچی زاج, بررسی رابطه بین ابعاد … بررسی رابطه بین سود حسابداری و خالص گردش وجه نقد با عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین … بر کیفیت سود و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 92 … بازار و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران, 92.

دکتر محمد ایمانی برندق | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

asatid.urmia.ac.ir/m.imanibarandagh

ذخیره شده

مشابه

مدارک علمی دانشگاهی (حسابداری) : کارشناسی( دانشگاه صنعت نفت)، کارشناسی … ارائه مدل رابطه بين كيفيت سود و بازده سهام براي شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران … پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری ، دانشگاه الزهرا) … چالاکی، ایمانی برندق و عزیز زاده ،بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی …

[PDF]ﻫﺎي ﮐﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ

www.sciencejournals.ir/uploads/pdf/201648143642158.pdf

ذخیره شده

ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ. ﮐﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﮑﻮ. ﯽﺋ. راد … ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و … ﻫﺎي. ﺟﺪﯾﺪ. در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري. -2. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮔﺰارش. ﻫﺎي. ﻣﺎﻟﯽ. ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ،. ارزﯾﺎﺑﯽ. روﯾﺪادﻫﺎي. ﮔﺬﺷﺘﻪ. ،. ﺣﺎل. و. ﭘﯿﺶ ….. ﺳﻮدآوري ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪي از ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از.

تاثیر خودکنترلی و تعهدات دینی مدیران مالی بر کیفیت …

aapc.khu.ac.ir/article-1-142-fa.html

ذخیره شده

انتظار میرود که خصوصیات و ویژگیهای فردی مدیران بر کیفیت افشای اطلاعات … و رعایت تعهدات دینی مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اراق بهادار تهران به … (۱۳۹۱)، بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر، مجله علمی … شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت¬های حسابداری …

موضوعات پایان نامه ارائه شده ارشد حسابداری – انجام پروژه های …

acconter.blogsky.com/1395/05/08/post-74/

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – مقایسه توان تبیین معیارهای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 2. … بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران 22 . … ارتباط بین نظام راهبری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت های تولیدی …

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی – دانلود پایان نامه های …

download-thesis.com/product/بررسی-تاثیر-کیفیت-حسابرسی-تخصص،-دوره-ت/

ذخیره شده

بدین منظور رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه‌ای صورت های مالی در دوره های آتی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. … 2-4- تبيين فرضیه های پژوهش 54 ….. بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” .

[PDF]: فردی مشخصات 8 استادیار متاهل 5316 ایرانی جلیلی صابر : …

www.m-iau.ac.ir/blogs/jalili/jalili-CV%20(3).pdf

ذخیره شده

مشابه

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده … بررسی رابطه بین دوره تصدی مدیر عامل و حسابداری تهاجمی … بررسی رابطه بین مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه … ارزیابی توان شاخص های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام.

[DOC]( پروپوزال )طرح پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

www.mau.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/arshad/pr.doc

ذخیره شده

مشابه

دانشكده مديريت و حسابداري ، گروه حسابداري. طرح پایان نامه …. رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه …

[XLS]مدیریت مالی

https://sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/کتابخانه/…/مدیریت%20مالی.xls

ذخیره شده

… تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 7 … بررسی رابطه شاخص های ریسک عدم نقدشوندگی و مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس ….. رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران, 1003.

[DOC]موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی …

www.nasir-institute.com/word/175.docx

ذخیره شده

… در حسابداری; بررسی وضعیت ترجمان دانش حسابداری در ایران; بررسی و تبیین نقش و … رابطه بین کیفیت حسابرسی و شفافیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در … سود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران; بررسی رابطه بین …

نتیجه داوری مقالات – دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی

www.ircgnc.ir/Congress/UIPanel/CongressNewsView?id=26

ذخیره شده

بررسی رابطه میان میزان مربوط بودن در ارزش ارقام حسابداری، مدیریت سود و حاکمیت … ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش ذاتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق … بررسی رابطه بین شاخص های حاکمیت شرکتی و واکنش سرمایه گذاران در بازار بورس ایران.

[XLS]و بدهي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

accounting92.um.ac.ir/uploading/accounting92.um.ac.ir/images/Ghabel_chap.xls

ذخیره شده

مشابه

7, 6, 128, بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت : آزمون مجدد تئوري … ها ، تنوع بخشي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … 47, 46, 278, طراحي و تبيين مدل ارزيابي سهام در بورس و اوراق بهادار تهران با …. 83, 82, 380, تأثير کيفيت حسابرسي بر شفافيت سود شواهدي از بورس اوراق بهادارتهران …

تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه …

www.jmsp.ir/article_11184_0.html

ذخیره شده

مشابه

توسط نگین تاجی – ‏2015
بدین منظور، اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی … گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن … و …. به بررسی «رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس …

Accounting and Auditing – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری

www.behzad865.blogfa.com/post/3

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 27 . بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدي اختیاري و برخی از ابزارهاي …. بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدي.

[PDF]The subject of Paper or thesis 1

proacc.ir/wp-content/uploads/2017/04/1.The-subject-of-Paper-or-thesis-1.pdf

ذخیره شده

رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در … تاثیر قرارداد روانی بین حسابرسی و موسسه حسابرسی بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی. 10 … رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در … گذاري با مدیریت سود فزاینده شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از …. تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي – فصلنامه علوم …

journal.iams.ir/pdf_71_13604d1ffdb8ed3d576cbe0011fcc0c5.html

ذخیره شده

مشابه

در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ رو، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . در ﺳﺎل. 1929 … راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. 77. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ. ﮐﻨﻨﺪ …. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺑﺮس داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد. ﻧﺪارد . ﺣﺴﯿﻨﯽ. (. 1386. ) …… ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎ ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮدﻣﻨﺪي. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري …

موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و …

parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/

ذخیره شده

مشابه

ایرج خوش خلق – « بررسی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت … بررسی آثار بکارگیری همزمان حجم مبنا وحد نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی اثر گزارشهای حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی …. بررسی ارتباط بین شاخص های سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع پایان نامه حسابرسی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI – …

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-حسابرسی/

ذخیره شده

مشابه

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه حسابرسی و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور. … ارت‍ب‍اط س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … ب‍ررسی ت‍طب‍ي‍قی ره‍ن‍م‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاري‍ه‍ا ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍الی و م‍ال‍ي‍اتی … ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ در گ‍ردش‌ و ري‍س‍ک‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گی در ش‍رک‍ت‍ه‍ا

اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرش شده در همایش – دانشگاه آزاد …

conf.iauba.ac.ir/aim/fa/news.php?rid=15

ذخیره شده

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ – تاثیر پیچیدگی در فناوری اطلاعات بر ریسک حسابرسی … رابطه بین شاخص‌های حاکمیت شرکتی و پیش بینی سود در صنعت خودرو وساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران … سود توسط مدیران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی تاثیر مهاجرت وفرارمغزها بر کیفیت آموزشی دانشگاه ها از دیدگاه …

پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سود-نقدی-سهام-و-رشد-درآمد-در-شرکت-ها…

ذخیره شده

پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس … سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است زیرا سود … سود سهام پرداختی بر رشد درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … تبیین تاثیر نسبت پرداخت سود سهام بر رشد درآمد «عایدی» آتی در شرایط وجود …

ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214

مشابه

ح‍س‍اب‍داري. ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ و س‍ود و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در … ارزي‍اب‍ي‌ ک‍اراي‍ي‌ ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌ …. ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍واد و م‍ح‍ص‍ولات‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ …… ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در …

بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر مدیریت سود … – دانش …

jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_764.html

توسط خواجوی – ‏2015
در این پژوهش، اثرات سطح افشای داوطلبانه بر انواع مدیریت سود (مدیریت سود … یافته‌های حاصل از بررسی 121 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1390 بیانگر آن است که بین سطح … با انواع مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر در شرکت‌های … بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، …

نمونه پروپوزال حسابداری – انجام پایان نامه,انجام پایان نامه …

farjamedanesh.com/tag/نمونه-پروپوزال-حسابداری/

ذخیره شده

مشابه

بررسی و تبیین رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس … بررسی رابطه بین کیفیت عملیات حسابرسی داخلی و مدیریت سود … بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با …

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – شریف یار

sharifyar.com/accounting-subject/

ذخیره شده

مشابه

رتبه: ۴ – ‏بازبینی توسط شریف یار۲۷ مهر ۱۳۹۱ – انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری اولین مرحله از کار پایان نامه است. … م‍ال‍ي‍ات‍ی‌; ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در … ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ق‍درت‌ ق‍ي‍م‍ت‌ … در ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ …

[PDF]تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات …

taxjournal.ir/article-1-715-fa.pdf

ذخیره شده

تحقيق شامل 78 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی … نتایج تحقيق نشان می دهد بين شاخص هزینه ورود و اجتناب از پرداخت ماليات رابطه … برای محاسبه سود و زیان طبق استانداردهای حسابداری، از منظر مالياتی در زمره هزینه … در این تحقيق، به بررسی این موضوع می پردازیم كه رقابت بازار محصول به عنوان عامل برون.

پایان نامه تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی …

payannamedl.ir/پایان-نامه-تبیین-رابطه-بین-مدیریت-سود-و/

ذخیره شده

۳ تیر ۱۳۹۵ – هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت …

سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی – دانشگاه سیستان و …

seminars.usb.ac.ir/acc3/fa-ir/

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین چرخش اجباری حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دکتر محمود … تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود: شواهدی از ایران … مطالعه موردی، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. تبیین رفتار حسابداران در مواجهه با حسابرسان در زمان حسابرسی.

[PDF]ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮرﺳ

jiar.scu.ac.ir/article_11497_f4fd85424e16981ff9cd42f841c0569c.pdf

ذخیره شده

وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻣﺤﻤﺪ …. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ. ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺪﯾﺮان. را. ﮐﻪ. ﻣﻮﺟﺐ. ﮐﺎﻫﺶ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮي. ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ … 1389. )، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ. ﮥ. ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي و ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺖ … ﻓﺮوش راﺑﻄﻪ. اي ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺠﺎد. ي و ﻫﻤﮑﺎران. (. 1389. )، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در …

شرکت سامانه ساز مرواريد-تست – دانشگاه گنبد کاووس

erp.gonbad.ac.ir/SubSystem/Edari/PRelate/Site/Site_TextView.aspx?rowId…

ذخیره شده

لشکري زهرا، اسکو وحيد، داغاني رضا (1388)، بررسي رابطه بين نسبت‌هاي بدهي با اجزاء … بررسي تاثير هموارسازي سود بر مربوط بودن نسبت هاي سودآوري در شرکت هاي … در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، مجله علمي مهندسي مديريت نوين. … بررسي اشتراك اطلاعات در گريد، سمينار منطقه‌اي حسابداري و مديريت، دانشگاه آزاد …

[DOC]دریافت فایل ضمیمه – زیر پورتال امور پژوهشی دانشگاه

pajohesh.iaupg.ac.ir/FtpHost/0/NewsModules/Images/635903463727501966.docx

ذخیره شده

… تقارن بر ساختار سرمایه (شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) … بین دوران تصدی مدیر عامل ، سرمایه گذاری بیش از حد و مدیریت سود در شرکت های … مورد تایید است, مالی, منتظر حجت, 5/11/94, بررسی رابطه نرخ ارز و بازده سهام با … شرکتی بر رابطه بین کیفیت سود وجریان وجه نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران …

[PDF]تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطالعات حسابداری شرکت های …

jebr.azad.ac.ir/article_515237_4a1a5099523cee82fc330fc9c98159d8.pdf

ذخیره شده

در این تحقیق، تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطالعات حسابداری و نیز بر ابعاد مربوط … پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ازمیان آنها تعداد 70 شرکت … شکاف روزافزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی … سود را براي بررسي کیفیت اطالعات حسابداري به کار … وجود رابطه بین محافظه کاری صعودی)مشروط یا نامشروط(.

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری – خرید پایان نامه ارشد

shopthesis.com/1395/02/19/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری/

ذخیره شده

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای … بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری … پایان نامه ارشد حسابداری بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی …

[PDF]کارنامه علمی

www.nrisp.ac.ir/sites/default/files/Sedighi.pdf

ذخیره شده

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﯿﺮ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم)، ﺷﻬﺮﯾﻮر. 1394. ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ. … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ، ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ … ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ … ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش … ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻬﺮان، آذر.

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه …

arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین مالکیت نهادي سهام و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق … بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدي

علیرضا معطوفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

gorganiau.ac.ir › ‏اعضای هیات علمی‏ › ‏مدیریت و علوم تربیتی‏

ذخیره شده

مشابه

عنوان پایان نامه: تبیین مشخصه های استرس مالی در بازار سرمایه ایران. …. بررسی رابطه بین مدت تصدی مدیرعامل و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس … مالی با کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1394 …

[DOC]توضیحات نیمسال اخذ پایان نامه استاد مشاور رشته استاد راهنما …

damavandiau.ac.ir/Files/پایان%20نامه%20ها/63.doc

ذخیره شده

مشابه

اثر اهرم بر مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران … رابطه بین اهرم مالی تجربه مدیر عامل وبازده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس … حسابداری. دکتر یزدانی. بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل در موسسات … اقتصادی در جهت تبیین مدل اقتصاد مقاومتی (با رویکرد مدیریت استراتژیک).

حسابدار – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری

hesabdaran90.blogfa.com/post/4

ذخیره شده

مشابه

مقایسه توان تبیین معیارهاي سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 2. … بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود. 6. … بررسی رابطه بین مالکیت نهادي سهام و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 9. … بررسی ساختاري قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران.

معاونت برنامه ريزي – مقالات چاپ شده در مجلات

barname.iau.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=466…

ذخیره شده

مشابه

مجله علمی و پژوهشی «بررسی های حسابداری و حسابرسی» دانشگاه تهران سال 1386(ISC). 18. بررسی و تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس … با سود آوری سهام شرکت های گروه قند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی رابطه بین شاخص های پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با …

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ – انجمن …

www.imaa-fr.com/uploads/MAG/Draft%2010-h.pdf
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در. اﯾﺮان. ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪس ﭘﻮر … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ اﻓﺸﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدي. در. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان …… ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ….. ﻣﻮﺿﻮع آن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﯾﮑﯽ از.

بانك اقتصاد نوين – اخبار

www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1113&p=8654

مشابه

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام براي بررسي و تصويب عملکرد شرکت ليزينگ ….. وي ضمن تاکيد بر هماهنگي و همكاري موثر بين هيات مديره، مديران و كاركنان شركت و تشكر …… با توجه به اهميت و جايگاه شرکت‌هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار، ارايه خدمات به اين …. حقوقي بانک اقتصادنوين بر اساس فاکتورهاي سود و زيان” پذيرفته شده به عنوان …

نوین گراف

novingeraf.rozblog.com/

ذخیره شده

-فایل بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی … سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران … -دانلود (پایان نامه عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک) … با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته

[PDF]رابطه بين حق الزحمه حسابرسي و تجربه حسابرس با كيفيت …

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/spring/16.pdf

ذخیره شده

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دروره زمانی. 1386 … تغییر حق الزحمه حسابرس بر کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و ا … در همین راستا هزینه های نمایندگی ناشی از تالش های مالکان برای کنترل مدیران، اغلب قابل توجه و با …… پژوهشی رابطه بین تجربه حسابرس و کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار د.

[PDF]بررسی تأثیر شرکت‌های واگذار شده در بورس اوراق بهادار بر …

qjfep.ir/article-1-136-fa.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ. 44 … ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ارزش دﻓﺘﺮی و …. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در ارزش …. ﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدی، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدی. و … ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد در …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

www.downloadpaper.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-…

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۹ – 4034 – بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان … 4044 – بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده) ….. 4377 – تحلیل و تبیین ذهنیت فلسفی مدیران ، مربیان و ورزشکاران تیم های …… حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)

رابطه چسبندگی هزینه‌ها با کیفیت سود و خطای پیش‌بینی – …

www.iaujournals.ir/article_510522_110085.html

ذخیره شده

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه‌ها … هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه‌ها را در بورس اوراق بهادار تهران … «بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود … چقا، معصومه، (1389)، «بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در …

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/…/fa/fa_50K.txt

مشابه

هاي 574332. شده 560797 … تهران 189746 … بين 107659 … بررسی 46725 …. مدیریت 26200 … رابطه 26083 … بورس 24739 …. سود 17146 …. کیفیت 12580 …. اوراق 8914. ریشه 8901. قضایی 8900. هاشمی 8899. ظاهر 8885. اشتباه 8874 ….. پذیرفته 5966. پایتخت …. شرکتهای 5350 …. تبیین 4630 …. بهادار 4090 …… حسابرسی 750.

مبارزه با رانت ارزی تنها در قامت سیاست‌های دولت است – عصر …

www.sarkhat.com/fa/news/142636848/
۱ روز پیش – وی ادامه داد: اکنون این عوامل ایجاد شده در اثر پمپاژ ارز در دولت گذشته تغییر … عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تغییرات … این نهادها و دستگاه‌ها به دنبال شفاف‌سازی رابطه بین ارز‌های مختلف برای ایجاد … ضمن آنکه سیاست‌های دولت متفاوت بوده و همه این‌ها شرایط را برای مدیریت ارز پیچیده‌تر کرده است.

پایان نامه تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی …

www.sorendoc.ir › پایان نامه › پایان نامه حسابداری

ذخیره شده

گرایش: حسابداری. چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ماد – سیاستمدار کیست؟

maadnews.com/Promises/complaint/سیاستمدار-کیست؟

مشابه

۲۱ شهریور ۱۳۹۲ – طی دو دهه اخیر، 250 دانشكده اقتصاد و مدیریت در چین تأسیس شده تا …. سردار جزایری: هدایت حملات تروریستی تهران توسط آمریکا و عربستان بوده … فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بین 11 تا 15 سنت … پاسخ روحانی به قطع رابطه از سوی عربستان … رشد شاخص های گروه سایپا در ارزیابی شرکت بازرسی و کیفیت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *