دانلود فایل تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 4
فرمت فایل docx
حجم فایل 4003 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1بیان مسئله 10

4-1چارچوب نظری تحقیق. 11

5-1سؤالات تحقیق. 12

6-1 فرضیه های تحقیق. 13

7-1اهداف تحقیق. 13

8-1 ضرورت تحقیق. 14

9-1حدود مطالعاتی. 14

1-9-1 قلمرو موضوعی. 15

2-9-1 قلمرو مکانی تحقیق. 15

3-9-1 قلمرو زمانی تحقیق. 15

10-1 تعریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات.. 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 18

2-2سرمایهگذاری. 19

1-2-2مراحل اجرای بودجهبندی سرمایهای: 20

2-2-2طبقه بندی طرحهای سرمایهگذاری. 21

3-2-2نشانگرهای سرمایه گذاری کارا: 22

3-2عدم تقارن اطلاعات: 25

4-2سیستم جامع مدیریت نقدینگی: 26

1-4-2رابطه سود آوری و نقدینگی: 28

5-2مدیریت وجوه نقد 28

1-5-2تعریف و اهمیت موجودی نقد 29

2-5-2انگیزه نگهداری وجه نقد 31

3-5-2انگیزه احتیاطی: 32

4-5-2سطح بهینه و مطلوب وجه نقد 34

6-2مدل های جدید صندوق: 36

7-2مروری بر تحقیقات پیشین. 36

8-2جمع بندی ادبیات تحقیق. 42

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 46

2-3طرح مسئله تحقیق. 46

3-3فرضیه های تحقیق. 47

4-3مدل تحقیق. 47

5-3 روش اجرای تحقیق. 50

6-3 روش شناسی تحقیق. 50

1- 6-3 نوع روش تحقیق. 50

2-6-3 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 50

3-6-3 روش تحلیل داده ها: 51

7-3 جـامـعه آمـاری. 51

8-3نحوه جمع آوری اطلاعات.. 53

9-3روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات.. 53

1-9-3آزمون معنی دار بودن مدل. 53

2-9-3آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. 54

3-9-3آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک: 54

4-9-3تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 57

2-4آمار توصیفی. 57

3-4آزمون فرضیات: 62

4-4آزمون فرضیه اول: 66

4-4-خلاصه فصل. 68

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 70

2-5نتایج تحقیق. 71

1-2-5نتایج حاصل از فرضیه اول. 71

2-2-5نتایج حاصل از فرضیه دوم : 72

3-5پیشنهاد‌های تحقیق. 73

4-5پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی. 75

5-5 محدودیت‌های تحقیق. 75

پیوست ها

پیوست الف : نمونه آماری. 77

پیوست ب: خروجی نرم افزار. 80

پیوست ج:مدل تخمین سرمایه گذاری غیر عادی یا غیر منتظره 82

پیوست د:آزمون اسمیرنوف کلوموگروف برای مدل یک… 85

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 89

منابع لاتین: 90

چکیده انگلیسی: 92

جدول 1-4 آمار توصیفی متغیر وابسته تحقیق. 57

جدول 2-4 آمار توصیفی متغیر های مستقل. 58

جدول 3-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل یا تركیبی. 59

جدول 4-4 پانل با اثرات ثابت.. 60

جدول 5-4 خلاصه آزمون ها 61

جدول 6-4 پانل بدون اثرات.. 63

جدول 7-4 خلاصه آزمون ها 63

جدول 8-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل یا تركیبی. 63

جدول 9-4 پانل با اثرات ثابت.. 64

جدول 10-4 خلاصه آزمون ها 64

جدول 11-4 بررسی ارزش نهایی وجه نقد در شركتهای با بیش سرمایه گذاری و بدون بیش سرمایه گذاری 66

جدول1-5 نتایج فرضیه اول. 71

جدول 2-5 نتایج فرضیه دوم 72

نمودار1-2 ارتباط یک گزارشگر مالی و کارایی سرمایه گذاری (نمودار تعدیل شده وردی 2006) 24

نمودار1-3 فرآیند انتخاب شركت های نمونه به روش غربال گری. 52

نمودار 1-4 توزیع ارزش بازار. 67

نمودار 2-4 توزیع ارزش نهایی وجه نقد 67

نمودار 3-4 توزیع سرمایه گذاری غیر منتظره(بیش یا کم سرمایه گذاری) 68

نمودار 1-5 توزیع ارزش نهایی وجه نقد 73

چكیده:

در این تحقیق رابطه بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق ارزش نهایی وجه نقد را از طریق واکنش بازار به تغییرات وجه نقد اندازه گیری می نماید. مطالعه حاضر برای دوره 1382 الی 1387 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 564 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش اماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات وجه نقد تاثیرمثبت بر ارزش بازار شرکتها دارد و ارزش نهایی وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد . درواقع سرمایه گذاران بازار سرمایه در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تغییرات مثبت وجه نقد را با تخفیف ارزیابی می نمایند. از نتایج دیگر این تحقیق بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تفاوت معناداری با ارزش نهایی وجه نقد شرکتهایی است که دارای بیش سرمایه گذاری نیستند و ارزش نهایی در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری است.

کلید واژگان: بیش سرمایه گذاری، ارزش نهایی وجه نقد، بدون بیش سرمایه گذاری

مقدمه:

رشد وتوسعه شرکتها و تفکیک مالکیت از مدیریت ، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است . از تضاد منافع بین مدیران ومالکان و نیز عدم تقارن اطلاعاتی بین دو گروه مذکورمی توان به عنوان دو عامل کلیدی درایجاد مسائل نمایندگی یاد کرد. براساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درخصوص جریانهای نقدی، فرصتهای سرمایه گذاری وبه طورکلی چشم اندازآتی وارزش واقعی شرکت اطلاعاتی بیش ازسرمایه‌گذاران برونسازمانی دراختیاردارند. مایرز و ماجلوف(1984) معتقدند اطلاعات کمترسرمایه گذاران نسبت به مدیران پیرامون ارزش واقعی شرکت ممکن است قیمت گذاری اشتباه سهام شرکت را درپی داشته باشد. درصورتی که شرکت ناگزیربه تأمین مالی پروژه های جدید خود ازمحل انتشارسهام باشد ، ممکن است قیمت گذاری کمتراز واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش ازارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند ودرنتیجه سهامداران فعلی متحمل زیان گردند. بنابراین درچنین شرایطی شرکت ناچار به چشم پوشی از پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت و یاتأمین مالی این پروژه ها ازمحل منابع داخلی خود میباشد و درصورت عدم تکافوی منابع داخلی، جهت اجتناب از رد فرصتهای سرمایه گذاری ارزشمند، منابع مالی لازم را، ازمحل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتراز واقع آن دربازار، پایین تراست ( ماننداوراق قرضه)، تأمین می نماید.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران …

www.accpapers.com/Article/Index/1053-پایان-نامه-تاثیر-بیش-سرمایه-گذاری-بر-واک

ذخیره شده

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ – دانلود پایان نامه حسابداری و مالی با عنوان “تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده” به منظور مطالعه دانشجویان …

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران …

www.karenthesis.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-بیش-سرمایه-گذاری-بر-واکنش-سرمایه-گذاران…

ذخیره شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این …

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران …

fuka.ir/1395/04/03/پایان-نامه-تاثیر-بیش-سرمایه-گذاری-بر-وا/

ذخیره شده

۳ تیر ۱۳۹۵ – تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده. برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده …

[DOC]2-3طرح مسئله تحقیق – پایان نامه حسابداری

thesisaccounting.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-بیش-سرمایه-گذاری-بر-واکنش-سرمایه-گذاران…

ذخیره شده

تحقیق به بررسی تاثیر بیش سرمایه گذاری بر ارزش نهایی وجه نقد پرداختند. … همچنین از نتایج دیگر این تحقیق کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هم زمان با افزایش … بازده دارایی ها کمتراست وسرمایه گذاري دردارایی هاي سرمایه اي آنها نسبت به جریان هاي نقدي … ایشان در یک بررسی به تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به …

کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ …

jaa.shirazu.ac.ir/article_505_111.html

ذخیره شده

مشابه

توسط ثقفی – ‏2012
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد، جریان‌ نقد آزاد8 در واحد تجاری است. … از اطلاعات حسابداری ‌شده و به سرمایه‌گذاران در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک ‌کند. … و سرمایه‌گذاری بیش از حد، جهت آگاه ساختن سرمایه‌گذاران نسبت به میزان مفید بودن …. کیفیت گزارش‌گری مالی سرمایه‌گذاری بیش(کم‌تر) از حد را تحت تأثیر قرار …

محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌های …

ijar.alzahra.ac.ir/article_2018.html

ذخیره شده

توسط ملکیان – ‏2015
این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظهکاری بر ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌ها … از نیاز به تأمین مالی خارجی پرهزینه برای فرصت‌های سرمایهگذاری پیش رو بینیاز نماید. …. تأثیر محافظه‌کاری و کیفیت سود بر روی عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به سطح وجه … سرمایه در واکنش نسبت به سطح وجه نقد اضافی نگهداری شده، تأثیرگذار می‌باشد.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪي راﻫﺒﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺑﺎز – دانش مالی …

jfksa.srbiau.ac.ir/article_2624_d6b8dc2cf2516effe11b7765eebd894e.pdf

ذخیره شده

توسط معین الدین – ‏2013
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، راﻫﺒﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻓﺮﺿﯿﮥ واﮐﻨﺶ ﺑﯿﺶ … ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮدﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ … راﻫﺒﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻌﮑﻮس، ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه، دوره ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري، واﮐﻨﺶ ﺑﯿﺶ …. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺛﺒﺎت در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ. 158 … ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﻮد، ﺑـﺎزده، ﺟﺮﯾـﺎن وﺟـﻮه ﻧﻘـﺪ و.

[PDF]بررسی تاثیر نگهداشت وجه نقد اضافی بر روی سهامداران و ارائه …

confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/accounting92/324_1.pdf

ذخیره شده

مشابه

انتفاعی قادر باشد نسبت به نیازها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش نشان دهد. … عیب دیگر نگهداری وجوه نقد باال را می توان به بازده پایین این دارایی ها نسبت ب … انجام می شود و به نظر می آید که بستانكاران و سرمایه گذاران نیز بر مبنای جریانهای نقدی ….. سرمایه گذاری وجوه مازاد پیش بینی شده و یا تامین مالی کمبودهای پیش بینی شده است.

حسابداری – کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view…id…

ذخیره شده

۱۵ تیر ۱۳۹۴ – بررسی رابطه ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه گذاری با سایر … پيش بيني بند شرط گزارش حسابرسي مرتبط با برآوردهاي حسابداري: رويکرد داده کاوي …. بررسي واکنش سرمايه‌گذاران نسبت به پايداري معيارهاي عملکرد؛ 4. ….. 5- توصیه می گردد اثر نسبت وجه نقد نگهداری شده به کل دارایی ها، سرمایه در گردش به کل …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls

ذخیره شده

مشابه

4, 1, ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت های … 6, 3, رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق … 18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس …. 87, 84, مطالعه واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به عملکرد مالی سهام …

[PDF]اصل مقاله – دانش حسابداری

jak.uk.ac.ir/article_991_874682388add3976a93450eba9fc3f83.pdf

ذخیره شده

شده است. نتایج تحقیق نشان می. دهد که محافظه. کاری ارزش نهایی نگهداشت. وجه نقد را … سرمایه. گذاری به هنگام محدودیت در تأمین مالی خارجی. ، زمینه ساز ایجاد مشکالتی چون … کیفیت سود نیز عاملی تأثیر. گذار بر. میزان نگهداری وجه نقد بوده و واکنش بازار … واکنش محتاطانه نسبت به عدم اطمینان به منظورحصول اطمینان کافی از در نظر گرفتن.

[PDF]اصل مقاله

jak.uk.ac.ir/article_114_f32474c5b154e73c1671773cf4e256f2.pdf

ذخیره شده

زﻳـﺎن ﺑـﺎ. ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي زﻳﺎﻧﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. ؛. ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬاري ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟـﺐ. ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ زﻳﺎن و … و از ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ …. در ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗ. ﺸﺮﻳﺢ و ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻛﺎر ….. ﻧﻘﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺷﺪه، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه. (. ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي آﻏﺎز. دوره داراﻳﻴﻬﺎ. ) ، رﺷﺪ ﻓﺮوش، …

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_36588_fc664d17b83571478c32a2091b198dd5.pdf

ذخیره شده

توسط سپاسی – ‏2014
ﺻﺺ. 76-61. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺳﻄﺢ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﮕﻬﺪاري. ﺷﺪه. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي ﻧﻘﺪي. ﺳﺤﺮ ﺳﭙﺎﺳﻲ. 1، … ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻃﺮح. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ. (. دﺳﺘﮕﻴﺮ،. ).1385. وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ … ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي روزﻣﺮه، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳـﺎدي وﺟـﻪ. ﻧﻘﺪ دارﻧﺪ … ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاران. اﺳـﺖ. ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. واﻛﻨﺶ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ. ﻧﮕـﻪ. داﺷـﺖ. وﺟـﻪ ﻧﻘﺪﺷـﺎن در اﺛـﺮ. روﺑـﻪ.

172 ﺗﺎ 151 ص / 1394 / ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 21 داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري/ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ/ ش ﻪ ﻣﺠﻠ

pubj.ricest.ac.ir/index.php/code14dh/article/download/4121/4233
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ. ﮐﺎري ارزش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ. وﺟﻪ ﻧﻘﺪ را. ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ. ﺑﺨﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ. ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭼﻮن. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﺎﻟﻘﻮ. ة. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ … ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﺮ. ﻣﯿﺰان ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻮده و واﮐﻨﺶ ﺑﺎزار را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از اﯾﻦ رو … واﮐﻨﺶ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ.

[PDF]Corporate Governance and Financial Constraints …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4018013931002.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ (ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ) … ﻋﻤﺪه و اﺳﺘﻘﻼل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق … ﻣﺸﺎﺑﻪ، واﮐﻨﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺑﻪ …. دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ، از ﻃﺮﯾﻖ وﺟﻮد …. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻧﻬﺎدي و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ.

تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و …

faar.iauctb.ac.ir/article_520133_110240.html

ذخیره شده

مالکیت نهادی به عنوان درصد سهام آورده شده به وسیله سرمایهگذاران حقوقی تعریف … آزاد را به عنوان شاخص معرفی کردند که میتواند خطر بالقوه ناشی از سرمایهگذاری بیش … ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری و … درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی، بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری از …

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

raja.ac.ir/Journal-hesabdari.aspx

ذخیره شده

مشابه

تأثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام (علی قاسمی، وهاب … تقارن اطلاعاتی و سطح نگه داشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار … تعیین تداوم اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری در پیش بینی سود و تأثیر آنها بر …. واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به انواع افشای رفتارهای اجتماعی شرکتی(رضوان …

[PDF]بررسی میزان حساسیت جریان‌های نقدی وجوه نقد در شرایط وجود …

qfaj.ir/article-1-309-fa.pdf

ذخیره شده

بوده كه میزان آن نسبت شرایط تقارن اطالعاتی بیشتر است. …. و مشكالت نمایندگی واكنش. ها. ی … نشان دادند كه سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان های نقدی دارد و … ایجاد موازنه و ارائه دالیل قانع كننده برای نگهداری وجوه نقد منجر به بروز مشكالت …. موثر. و. حساسیت. سرمایه. گذاری. -. جریان. های. نقدی. در. شركت. های. پذیرفته. شده.

کیفیت گزارشگری مالی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=کیفیت+گزارشگری+مالی&topic_3=100052

ذخیره شده

مشابه

در بازار های سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات به صورت مستقیم در … همچنین در این تحقیق الگوی رفتاری فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید … اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر کیفیت گزارشگری بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکتها انجام شده است. … کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه گذاری …

پروفایل شخصی – حمید حقیقت – دانشگاه بین المللی امام …

www.ikiu.ac.ir/members/?id=115&lang=0

ذخیره شده

مشابه

١, بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, ١٣٨٦ … ٥, بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به جنبه های سرمایه گذاری اقلام تعهدی, ١٣٨٩ … ١١, حساسیت جریانهای نقد نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده, مطالعات حسابداری, —.

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های … تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده. 95.

پروژه دات کام | پایان نامه های حسابداری

perojeh.com/#!cat-12295

ذخیره شده

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان …. بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای … پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد …

[PDF]با ارتباط راهبرد تنوع بخشی و ارزش سطح نگهداشت وجه نقد …

www.ensani.ir/storage/Files/20140414155929-9856-82.pdf

ذخیره شده

مشابه

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ – تنوع و سطح وجه نقد نگهداری شده با بازده غير عادی … سرمايه. گذاری و ارزش شرکت مي. شود. ضرورت وجود هماهنگي و ايجاد … داده در سطح بهينه نگهداشت وجه نقد و تاثير آن بر عملکرد شرکت … قيقات خود سعي در نشان دادن واکنش … سرمايه. گذاران نسبت به اطالعات حسابداری در بازار کم. مي. باشد. …. تواند سبب بيش سرمايه.

تورم منفی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تورم_منفی

ذخیره شده

مشابه

تورم منفی زمانی روی می‌دهد که، تورم به زیر صفر (۰٫۰٪) سقوط کند(نرخ تورم منفی). … به سمت منفی می‌رود سرمایه گذاران و خریداران به جای سرمایه‌گذاری به نگهداری پول روی می‌آورند. … در یک اقتصاد باز نیز منجر به نگهداری سرمایه و کاهش ارزش پول خواهد شد. ….. این امری قبول شده است که احتکار پول به صورت وجه نقد یا حساب بانکی بدون …

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

… نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر … تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده …

موضوع پایان نامه حسابرسی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI – …

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-حسابرسی/

ذخیره شده

مشابه

ارت‍ب‍اط س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار … ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ري‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ارزش‌ س‍ه‍ام‌ … ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍وس‍ان‌ س‍ود و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍نی س‍ود … ب‍ررسی راب‍طه‌ پ‍وي‍ای‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ … ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍ي‍رع‍ادی‌ ح‍س‍اب‍رسی

[PDF]ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدي و ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻪ ﻧﻘﺪ

iranianaa.ir/sites/default/files/pdf/32-2.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻧﮕﻬﺪاري. وﺟﻪ ﻧﻘﺪ. راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران ﻧﻬﺎدي و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ. وﺟﻪ ﻧﻘﺪ …. اﺛﺮ. ﮔﺬاري. ﺑﺮ. ﻣﯿﺰان. ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ. وﺟﻪ. ﻧﻘﺪ. ﺷﺮﮐﺖ. اﺳﺖ،. ﻣﯽ. ﺗﻮان. اﻧﺘﻈﺎر. داﺷﺖ. ﮐﻪ. ﺣﻀ. ﻮر. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. ﺷﺪه. و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. وﺟﻪ. ﻧﻘﺪ. ﺷﺮﮐﺖ. را. ﺑﻬﺒﻮد. ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ. ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ. وﺟﻪ. ﻧﻘﺪ ….. ﻫﺎي. ﻧﻘﺪي. ﺑﺎ. رﯾﺴﮏ. ﺑﺎﻻﺗﺮ،. ﺑﻪ. ﻧﺴﺒﺖ. وﺟﻪ. ﻧﻘﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮي. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﮐﻞ. داراﯾﯿﻬﺎي. ﻏﯿﺮ. يﻧﻘﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري.

[PDF]تاثیر قابلیت اتکای اقالم تعهدی بر پایداری سود و قیمت …

danesh.dmk.ir/article-1-1103-fa.pdf

ذخیره شده

ایـن اقـالم، اندازه گیـری شـده و ارتبـاط بین قابلیـت اتکای اقالم تعهدی و پایداری سـود بررسـی …. پایـداري سـود در بـازار اوراق بهـادار کـره بیـش از اقـالم تعهـدی، بـه جزء نقدي قابل … حقیقـت و ایرانشـاهی )1389(، واکنش سـرمایه گذاران نسـبت به جنبه هاي پایداري …. تغییـر در دارایی هـای عملیاتـی جاری )خالص وجـه نقد و سـرمایه گذاری های کوتاه.

دانلود مقاله بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد …

mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسی-نقش-کیفیت-اقلام-تعه.htm

ذخیره شده

اما سرمایه گداری در وجه نقد به خاطر بازده پایین بر شرکت هزینه فرصت تحمیل میکند. … با این وجود شرکتها جهت انعطاف در واکنش نسبت به موقعیت های پیش بینی نشده و … عوامل اثر گذار بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت در تحقیقات مختلف با وارد کردن … پیش بینی جریانهای نقدی)در حال حاضر با توجه به رشد روز افزون سرمایه گذاری …

مدیریت مالی – مدیریت سرمایه در گردش

www.financialmanegment.blogfa.com/post-16.aspx

ذخیره شده

سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی های جاری و سرمایه در گردش خالص به … و یا دارائی جاری بیش از حد نگهداری کرده میتواند یک سوئ مدیریت را نشان دهد. …. 3- شواهد كه نشان مي دهد يك دلار سرمايه گذاري شده خالص سرمايه در گردش عملياتي ارزش كمتري نسبت به … مديريت سرمايه در گردش و سوداوري شركت: يك چرخه بهينه تبديل وجه نقد

[DOC]خلاصه فصل ششم تئوری حسابداری

proacc.ir/wp-content/uploads/…/خلاصه-فصل-ششم-تئوری-حسابداری-شباهنگ.doc

ذخیره شده

مشابه

ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان … و سود جاری حسابداری به عنوان مبنایی مفید برای پیش بینی سودهای اتی مد نظر … خالص گردش وجوه نقد هر دوره نیز به عنوان گردش وجوه نقد عملیاتی منهای سرمایه گذاری نقدی در داراییها تعریف شده است …. چنانچه اوراق بهادار نسبت به ارقام سودی که منحصرا بر اثر روشهای حسایداری …

بررسي تاثير اعتمادبه نفس بيش از¬حد مديران ارشد بر …

boroujerd-financial.blogfa.com/post/46

ذخیره شده

پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که حساسيت سرمايه گذاري- جريان هاي نقدي علاوه بر … از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اعتمادبه نفس بيش از حد مديران ارشد بر … بنابراين وجود بيش(کم) سرمايه گذاري نسبت به جريان هاي نقدي داخلي و فرصت …. Cash: موجودي نقد شرکت که از طريق لگاريتم طبيعي مجموع وجوه نقد و سرمايه گذاري در …

[PDF]ﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ر ﺑﺮ ﺣﻤﺰه ﻋﺴﮕﺮي رﺷﺘ

www.sciencejournals.ir/uploads/pdf/2017216171258831.pdf

ذخیره شده

وﺟﻪ. ﻧﻘﺪ. ﻣﺎزاد. در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. در ﺳﺎل. 1393. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ … ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﯾﺮي. در. ﻧﺸﺎن. دادن. واﮐﻨﺶ. ﻫﺎي. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎي. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﻧﺸﺪه. و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ … ﻧﮕﻬﺪاري وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ؛ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در راﺑﻄﻪ … ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺮداﺧﺖ و.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/…/fa/fa_50K.txt

مشابه

به 3759482. از 2937785 … شده 560797. خود 511217 … نسبت 86704 … بیش 52767 … سرمایه 41379 …. گذاري 26137 …. تاثیر 17458 …. نقد 12204. جایی 12189. گروهی 12185. هرچه 12130. موضع 12117. تفاوت 12114 … خبری 10722. نبايد 10707. ايم 10706. کنونی 10697. گيلان 10697. وجه 10678 ….. واکنش 7071 … نگهداری 6625.

میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

www.mihantarjomeh.com/

ذخیره شده

مشابه

اثر عدالت درون سازمانی ادراکی بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی2017 …. واکنش سلول های بنیادین مزانشیمی در محیط آزمایشگاه نسبت به یک ماده پلیمری … تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام: برگرفته از بازار سهام چین ….. مشارکت کارمند به عنوان پیش بینی کننده نگهداری و حفظ دریانوردان: مطالعه ای در …

مقاله فارسی . بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد …

7maghale.sellfile.ir/prod-412864-بررسی+نقش+کیفیت+اقلام+تعهدی+بر+وجه+نقد+…

ذخیره شده

12-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 25 … بين نسبت اقلام تعهدي سرمايه در گردش به ميانگين دارايي ها و وجه نقد نگهداري شده در شركت ها 68 …. با این وجود شرکتها جهت انعطاف در واکنش نسبت به موقعیت های پیش بینی نشده و … گارسیا و همکاران ، در بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان وجه نقد شرکتهای کوچک و …

مقالات حسابداری و حسابرسی – آخرین اپدیت مقالات ارائه شده تا …

moslemv.blogfa.com/post/14

ذخیره شده

مشابه

مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی, ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری در … رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت … مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی, تاثير انعطاف پذيري مالي بر تصميمات سرمايه گذاري … شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران به اين …

2.استاندارد حسابداری شماره 15 – نمایش قوانین و مقررات

www.barnameh-bodjeh.ir/fa/RulesView.html?ItemID=232

ذخیره شده

مشابه

… بار دانلود شده است. استاندارد حسابداری شماره 15- سرمایه گذاریها – تجدیدنظر شده 1392 … تعهد قراردادی: 1 . برای تحویل وجه نقد یا دارایی مالی دیگر به اشخاص دیگر، یا.

[PPT]ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان …

comptable.persiangig.com/Erae-Theory1/pishvaie-8.pptx

ذخیره شده

مشابه

سیستم حسابدرای تعهدی برای پیش بینی گردش وجوه نقد آتی مفیدتر از … در صورتی اطلاعات برای سرمایه گذاران ارزش دارد که شواهدی برای تاثیر بر قیمت اوراق … ریسک که به ریسک خاص نیز معروف است مختص سرمایه گذاری در سهام خاصی است و … واکنش نشان دهد فرضیه سرمایه گذاران بی تجربه … اگر قیمت اوراق نسبت به سود اعلام شده:.

حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

www.iauz.ac.ir/subcontent/details/624

ذخیره شده

مشابه

۲۷ آذر ۱۳۹۳ – 4, تاثیر گزارش حسابرسی روی حساسیت جریان نقد عملیاتی به سرمایه … محتوای نسبی اطلاعاتی نسبت های مالی مرتبط با صورت جریان وجوه نقد سه مرحله¬ای و پنج مرحله ای در پیش بینی بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار … بر واکنش سرمایه¬گذاری به جریان وجوه نقد در شرکت¬های پذیرفته شده در …

[PPT]مدیریت مالی 2

libportal.imamreza.ac.ir/documents/10157/130306/مدیریت+مالی+2

ذخیره شده

مشابه

براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از 50% است . … نرخ كاهش موجوديها بر اثر استفاده را نرخ استفاده مي خوانيم . صفحه 8. متوسط سرمايه گذاري در اين قلم كالا مقدار وجه نقد مورد نياز براي خريد هر واحد (c) ضربدر …. مخاطره كاهش قيمت موجودي به نوع موجودي بستگي دارد موجودي كالاي ساخته شده غالباَ به …

[XLS]کل پایان نامه های دفاع شده – مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی …

ierc.sbu.ac.ir/File.ashx?ID=3637

مشابه

در فصل اول دیدگاه اسلام نسبت به کا اقتصادی بیان شده در فصل دوم دیدگاه فقه در مورد ….. 37, 56, اثر ابزارهاي مستقيم سياست پولي بر رشد و تورم در نظام بانكداري بدون ربـا، ….. 103, 136, امكان سنجي فقهي ايجاد و توسعه سرمايه گذاري ريسك پذير اسلامي …… 2) از شرایـط اساسی عقـد مضـاربه وجـه نقـد بـودن سرمـایـه است و مضـاربه با کالا …

[PDF]اثرپذیری گزارش های مالی از راهبرد حسابداری محافظه کارانه در …

www.iraniancpa.ir/…/AsarPazirieGozareshMali-Deilamipour&Kordloyi&Mohamadi.p…

ذخیره شده

مشابه

ایــن پژوهش به گونه ی تجربی به تحلیل گران مالی، ســرمایه گذاران، مدیران و ســایر … مالی 102 شــرکت پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1385 … از اطالعات حســابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از. آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می کنند. …. از مدل فلتهام و اوهلسون )1995(، تأثیر محافظه کاری بر واکنش.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

www.downloadpaper.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-…

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۹ – 4097 – بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار (چکیده) ….. 4313 – پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با …. 4397 – اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی (چکیده) …… 4889 – بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر …

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تاثیر-مدیریت-سرمایه-در-گردش-بر-عملکرد-شرک…

ذخیره شده

هرگونه بازدهی روی سرمایه های تأسیسی منوط به بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده است و این … سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و … اگر سرمایه در گردش بیش از حد نیاز نگهداری شود؛ آنگاه شرکت بیش از حد در …. چرخه نقدینگی نیز فاصله زمانی وجوه نقد برای خرید موجودی برای استفاده در …

پیشینه تحقیق سرمایه گذاری – کیفیت گزارشگری مالی و …

payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-سرمایه-گذاری-کیفیت-گزارش/

ذخیره شده

۱۳-۲-۱) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود ۳۵ … کیفیت اطلاعات حسابداری ، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد ” ، مجله پیشرفت های … بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام. … کل کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی موجود را تحت تأثیر قرار دهند در …

EPS تاثیر مازاد نقدینگی بر بازده سهام – بانك شهر

shahr-bank.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=1487&newsview=1030
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – اخبار > DPSپیش‌بینی و EPS واقعی،EPS تاثیر مازاد نقدینگی بر بازده سهام، … و نتیجه‌گیری در مورد آنها کمک شایانی به سرمایه‌گذاران و مدیران است‌. … اما توجه به ظرفیت درآمدی میزان وجه نقد ناشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، … به فرصت جدید واکنش نشان داده و از این نقدینگی بیش از اندازه جهت اهداف رقابتی بهره بگیرند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک، مستغلات – پایگاه اطلاع رسانی …

www.sena.ir/Sena__37314__صندوق‌های-سرمایه‌گذاری-املاک،-مستغلات،-زمین-و-ساختما…

ذخیره شده

۳ بهمن ۱۳۹۵ – صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که … اشکال مختلف این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که پرتفوی شامل دارایی‌های با نقد … نباید بیش از 10 درصد اوراق صاحب رأی یک ناشر خاص را نگهداری نماید. …. و مستغلات، وجوه حاصل از عملیات هر سهم نسبت به سود هرسهم سنجه بهتری است.

موضوعات پایان نامه ارائه شده ارشد حسابداری – انجام پروژه های …

acconter.blogsky.com/1395/05/08/post-74/

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380 … بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس … بررسی مقایسه ای توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش … بررسی واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه های …

[PDF]: ۱۵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬارﻳﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ( 1392 ﺗ

finance.rhc.ac.ir/Files/Forms/2014-11-01_02.16.33_15%20-%20sarmayegozariha.pdf

مشابه

۱۰ آبان ۱۳۹۳ – ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ. ۱۵. : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬارﻳﻬﺎ. (. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. 1392. ) … ﺑـﻪ. آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . )3(. ﻧﺤﻮه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺘﻘﻪ،. ﻛـﻪ …. ﻫﺮ ﻗﺮاردادي ﻛﻪ ﻣﻌﺮف وﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﻳﻴﻬﺎي واﺣﺪ ﺗﺠﺎري … ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزار واﻛﻨﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري … وﺟﻪ. ﻧﻘﺪ. ﻳﺎ. داراﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ. ا. ﺷﺨ. ﺎ. ص. دﻳﮕﺮ، ﻳﺎ .2. ﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻟﻪ داراﻳﻴﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ.

[PDF]ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﮐﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

journals.scu.ac.ir/article_11512_5fd1e13932f04b98d4e57a58a2fe9023.pdf

ذخیره شده

ﻫﺎي واﻗﻌﯽ. ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮ. ﺳﺎن و. ﻗﺎﻧﻮن. ﮔﺬاران. (. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ) ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢ … ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺰارش. ﺷﺪه. ) ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. (. ﻫﯿﻠﯽ و واﻟﻦ. 4،. 1999 .) در ﺗﻌﺮﯾﻒ. اﺧﯿﺮ،. ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه … از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮑﺎري اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ روي وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﺪارد …. ﻫﺎي واﻗﻌﯽ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ. ﮐﺎري اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي دارﻧﺪ . اول، دﺳﺖ. ﮐﺎري اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺶ. ﺗﺮي … ﮔﺬاري و ﻧﯿﺰ دﺳﺖ.

انجام پایان نامه

www.moshaveran-iran.com/industrial-mali.html

ذخیره شده

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – تاثیر نگهداری وجه نقد بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران 14. … اعتماد به نفس،اعتقاد به کارایی بازار و رفتار سرمایه گذاری اساتید مالی و … تاثیر هزینه های نمایندگی بر شاخص های عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در …. بررسی واکنش حسابرسان ( از نظرکیفیت کار حسابرسی) نسبت به حق …

[PDF]ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس ﺻﻨﺪوق – بورس اوراق بهادار تهران

www.irbourse.com/CoDoc/ETF-%20Final%20version.pdf

ذخیره شده

مشابه

اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاران، در ﻣﻘﻴﺎس ﺑـﺰرگ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛﺴـﺐ … ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاران ﻳﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم. (. واﺣـﺪﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬاري. ) 2. ﺻـﻨﺪوق ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﻬﻢ ﻳـﺎ ﻣﻴـﺰان … در ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﺻﻨﺪوق. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. در ﺑﻮرس. 3. ﻫﺴـﺘﻨﺪ ….. ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ. ﺑـﻴﺶ. ﺗـﺮ. ي ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاران ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر …

مقالات – پرتال فاینانس

portal.finance/fa/articl01-مقالات

ذخیره شده

اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 …. هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی … هدف این تحقیق بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران نسبت به اخبار سودهای ….. سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه …

[PDF]مقاله علمی ترویجی نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

joas.ir/Admin/…/وریا%20احمدی،%20فرزاد%20ناصری،%20علی%20نعیمی325.pdf

ذخیره شده

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. می … های نقد آزاد باال منجر به افزایش عدم کارایی سرمایه گذاری می. شود … يکل. د. :ي. کیفیت گزارشگری مالی، بیش سرمایه گذاری، جریان. های نقد آز. اد … مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوا … وجه. نقد. باید. در. سطحی نگهداری. شود. که. بین. هزینه. ی. نگهداری. وجه. نقد. و. هزی. نه.

دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری – …

https://www.symposia.ir/CAFM02

ذخیره شده

بررسی واکنش حسابرسان ( از نظرکیفیت کار حسابرسی) نسبت به حق الزحمه های … بررسی تفاوت تأثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد بین دوره نهم و دهم ریاست …. مقایسه بین نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی …. بررسی ارتباط بین درصد سرمایه گذاری های شرکت با مانده نگهداری شده وجه نقد در شرکت.

[PDF]نسبت كفايت سرمايه بانك مسكن 6درصد باالتر از استاندارد … …

bank-maskan.ir/documents/23494/0/…/3e9653e6-a978-4c86-a023-ac39e97bbe1f

ذخیره شده

۶ خرداد ۱۳۹۶ – ذی نفعان آن حاصل شده، ریســک مالی آن کاهش یافته و با افزایش … حفاظتی این نسبت،. حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع … اکنون که با افزایش سرمایه بانک مسکن به بیش از80 هزار میلیارد ….. ســرمایه نقد و سرمایه گذاری در بانک ها و نوع دوم …. متوجه سپرده گذاران و مشتریان بانک عنوان کرد.

[DOC]سود حسابداری

www.moshaveranetehran.net/…/پایان%20نامه%20ارتباط%20بين%20سود%20و%20ق…

ذخیره شده

توزيع سود سهام، فراهم كننده بازده سرمايه گذاري سهامداران است. … از ديـدگـاه شركتهاي پذيرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و ساير شركتهاي سهامي عام : شركتها … برخي از سهامداران به توزيع سود نقدي علاقه دارند بدليل اينكه به وجه نقد نياز دارندو …. بعبارت دیگر تأثیر اعلان سود حسابداری و پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام مطالعه خواهد شد .

[PDF]آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺒﺪﮔﺮداﻧﻲ ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮم ﻫﺎ ) ( ﻗﺮارداد،

www.mehrbroker.com/Uploads/…/702d0cdashnaye%20ba%20sabad%20gardani.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻃﻲ دوره ﻗﺮارداد ﺳﺒﺪﮔﺮداﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻳﺎ وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ را دارد . … ﺪ ، ﻓﺮوش و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري اورا … در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار و ﻣﻴﺰات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺮ … ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ، ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺳﻮدﻫﺎي ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ، ﻣﺪل ﮔﻮردون ، ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﺑﻪ روش ﻧﺴﺒﺖ و ارزش …. ﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه. ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺪﮔﺮدان ﻇﺮف. 7. روز ﻛﺎري از ﺗﺎرﻳﺦ وارﻳﺰ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ. اوراق ﺑﻬﺎدار ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻋﺪم …

خلاصه فصل 5و6و7 کتاب دکتر شباهنگ – فاروق رسولی

faroughrasouli.blogfa.com/post/23

ذخیره شده

مشابه

رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود کم و بیش رویکردی سنتی در حسابداری محسوب … که به سرمایه گذاران امکان میدهد نرخ بازده داخلی واحد انتفاعی را بطور کلی پیش … v واکنش قیمت اوراق بهادار دربازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده …. وجوه نقد دریافتی (یا کسری آن) نسبت به وجوه نقد مصرف شده (سرمایه گذاری شده) در بلند مدت می باشد.

[PDF]Liquidity farsi – بورس اوراق بهادار تهران

old.tse.ir/cms/LinkClick.aspx?fileticket=GugJBqVEtC4=&tabid=410&mid…

ذخیره شده

اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن. ﻫﺎي. اوراق. ﺑﻬﺎدار. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. در. ﻣﻮرد. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ. ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ. در. ﺑﺎزارﻫﺎي. ﻧﻮﻇﻬـﻮر …. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. ﻫﺎي آﻧ. ﺎن. ﺑﺮ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ. ﮐﺎرﺑﺮد. اﺳﺘﺮاﺗﮋي … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ. اﻣﮑﺎن. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮع را. ﻧﯿﺰ. ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﯽ ….. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻟﺰي. ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ. ﺗﺮي از وﺟﻮه ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر. ﻣﺪﯾﺮان. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. ازﺧﺎرج. ﺻﻨﺪوق.

7 متغیر پیش بینی بازده سهام – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/news/402427

ذخیره شده

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ – بیشتر سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه در تحلیل مالی و پیش‌بینی … قسمتی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی واحدهای … نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری است. … به اعتقاد این اندیشمندان، صرف ناشی از نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار نتیجه‌ واکنش بیش از …

حسابداری نوین – ارزش اطلاعات

salarhesabdar.blogfa.com/post-18.aspx

ذخیره شده

مشابه

ارزش اطلاعات حسابدرای برای سرمایه گذاران واعتبار دهندگان … در آخر سود جاری حسابداری به عنوان مبنای مفید برای پیش بینی سودهای آتی مد نظر قرار … خالص گردش وجوه نقد هر دوره نیز به عنوان گردش وجوه نقد عملیاتی منهای سرمایه گذاری نقدی در داراییها تعریف شده است . … 2-قیمت های بازار نسبت به اطلاعات جدید فورا واکنش نشان می دهند.

[PDF]گزارش سالیانه سال ۱۳۹۴ – شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

www.sanainvest.com/fa/wp-content/uploads/sites/2/2016/…/Annoual-Spread_2.pdf

ذخیره شده

بعــاوه، تــاش دســت انــدرکاران و سیاســت گــذاران، در کنــار اهمیــت انــرژی … یــک وجــه تمایــز رقابتــی در شــرکت ســنا مــورد هدفگــذاری بــوده اســت، … ترکیبـی خـرم آبـاد تغییـر خواهـد یافـت امـا همـواره نظـر سـهامداران محتـرم نسـبت بـه اثـرات منفی نوسـانات … امضـا شـده و بـا توجـه بـه نهایـی شـدن قـرارداد سـرمایه گـذاری دو جانبـه، در آینـده …

[PDF]اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ Financial Strategies

www.hajarian.com/esterategic/tarjomeh/mirab2.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻘﺪي و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ …. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ … اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي …. ه از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ …. واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

[PDF]مدیریت مالی 1 – دانشگاه پیام نور واحد دهق

dehagh.isfpnu.ac.ir/portals/35/مدیریت%20مالی1.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎو ﺗﻌﻬﺪات .5 … ﺗﺤﻠﯿﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. : اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد. اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري در ﺑﺎزار.

موضوع پایان نامه حسابداری – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله …

www.master-thesis.ir/Thesis/Human-Science/Accounting

مشابه

ارزيابي تاثير تنوع بخشي خريد سهام بر کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي ارتباط بين وجه نقد حاصل از عمليات و سود عملياتي با بازده سهام در … بررسي دلايل عدم تمايل شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ….. مطالعه واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به عملکرد مالی سهام ارزشی …

Fars News Agency : سهامداران بايد 7 متغير سطح بازده مورد …

www.farsnews.com/printable.php?nn=9002200262

ذخیره شده

مشابه

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ – بيشتر سرمايه‌گذاران بالفعل و بالقوه در تحليل مالي و پيش‌بيني … قسمتي از متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي واحدهاي … نقد ورودي آتي به واحد تجاري و به تبع آن پيش‌بيني بازده سرمايه‌گذاري است. … به اعتقاد اين انديشمندان، صرف ناشي از نسبت ارزش دفتري به قيمت بازار نتيجه‌ واكنش بيش از …

[PDF]سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه – شرکت سپرده گذاری …

www.csdiran.com/Content/pages/documents/Binder1390.pdf

ذخیره شده

مشابه

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامي عام( … و با توجه به آگاهي قبلي از مقررات پیش بیني شده در پیش نویس الیحه بازار اوراق بهادار جمهوري … همچنین در همان مجمع افزایش سرمایه شرکت از صد میلیارد ریال به دویست میلیارد … 1- افتتاح و نگهداري حساب وجوه و اوراق بهادار بازارهاي خارج از بورس، بورس هاي اوراق بهادار.

مقالات حسابداری و مدیریت – اخوان محاسب جنوب

www.amj.ir/PaigahDanesh/7

ذخیره شده

عنوان : اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای …. عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری ….. عنوان : نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید …

[DOC]انعكاس‌ به‌ خالص ارزش فروش

arvand-saz.ir/wp-content/uploads/2011/06/15-.doc.doc

ذخیره شده

مشابه

پيش نويس …. (5) طبق استاندارد تجدیدنظر شده، تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریهای بلندمدت به … اين استاندارد نحوه حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در …. ارزش آن در واکنش به تغییرات قیمت دارایی پایه مانند قیمت سهام و قیمت کالا تغییر کند. … برای تحویل وجه نقد یا دارایی مالی دیگر به اشخاص دیگر، یا.

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی …

prozhe20.ir › حسابداری

ذخیره شده

مشابه

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه … عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری …. و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. …. مثل اندازه شرکت، میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و …

اندیکاتورهای اقتصاد جهانی و شاخص‌های فارکس – Forex

https://alpari-forex.org › صفحه اصلی › آنالیز فارکس › تجزیه و تحلیل بنیادی

ذخیره شده

اجزای اصلی GDP عبارتند از: حوزه مصرف، سرمایه گذاری، صادرات خالص، خریدهای دولتی … روش تاثیر: نرخ بالای بهره سرعت رشد وام‌های مصرفی را کاهش می‌دهد و پس انداز رشد خواهد … و سرمایه گذاران با پیش بینی رشد درآمد شرکت‌های تولیدی در بازار سهام واکنش انجام ….. مفهوم: این شاخص نشان دهنده نسبت پرداخت‌های وارد شده به کشور به پرداخت‌های …

صندوق مشترک سرمایه گذاری – ویستا

vista.ir/article/315571/صندوق-مشترک-سرمایه-گذاری

ذخیره شده

مشابه

۴ خرداد ۱۳۸۷ – یک صندوق مشترک سرمایه گذاری به دو طریق کلی می تواند از این اوراق پول به … این تغییرات یعنی رشد بیش تر صندوق های سرمایه گذاری با اهداف بلندمدت نسبت به صندوق های … ۳) افزایش ارزش دارایی های پایه نگهداری شده (ارزش سرمایه ای در این …. از محل وجوه نقد خود به سرمایه گذاران مطابق مواد اساسنامه، وجوه نقد کافی در …

بانک صادرات ایران – مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها و …

https://www.bsi.ir/…/TheManagementOfAssetAndDebtsInBanksFinancialInstitute.aspx

ذخیره شده

مشابه

بانکها نیز در یک واکنش نسبت به این درخواستهای فزاینده و تأمین مالی رو به رشد، … همچنین، برای مدیریت اثر بخش داراییها و بدهیها لازم است اطلاعات و ارقام آماری مورد …. سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران، افزایش شدید معاملات در بازارهای پول و سرمایه و ارز …. تا در قبال وجوه نقد مازاد نگهداری شده توسط آنها به ادارات کل خود بهره پرداخت نمایند.

اصول تحلیل فاندامنتال(بنیادی) – آدان تحلیل

www.adantahlil.com/archive/index.php?t-421.html

ذخیره شده

مشابه

======+نقدینگی و تاثیر آن در فاند شرکتهای سرمایه پذیر … اﻟﻒ) داراﯾﯽﻫﺎي ﺟﺎري(ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در اوراق ﺑﻬﺎدار ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت، ﺣﺴﺎبﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ، ﻣﻮﺟﻮديﻫﺎي ﮐﺎﻻ و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ). … در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ …. صورت سود و زیان استاندارد شده تا حدود زیادي به سوالات مطروحه در بخش قبلی …

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

https://bashgah.com/blog/ارزش-گذاری-سهام-شرکت-در-بورس-nav-pe-پی-بر-ای/

ذخیره شده

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ – ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام آن به دست … فرض کنیم شرکت سهامی الف که ۳ سال پیش تاسیس شده است، قصد دارد … بازار به سرعت نسبت به ارزش ذاتی واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه بعد از … بسیاری از سرمایه‌گذاران برای اخذ تصمیمات خود در امر سرمایه‌گذاری از ….. b (درصد سود نگهداری شده)

[PDF]چكیده – پژوهشنامه بازرگانی

pajooheshnameh.itsr.ir/article_15679_ce817d678fbff6a10ae8fe9e643e7854.pdf

ذخیره شده

این هدف، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان … بنابراین، هموارکردن سود براي کسب اطمینان بیش تر سرمایه گذاران از پایداري سود، … پیش روی شرکت را شناسایي کرده تا بتوانند نسبت به تغییرات محیطي واکنش معقولي …. رقابتی به افزایش پایداری و در نهایت افزایش بازدهی سرمایه گذاری ختم شود.

تامین سرمایه آرمان

www.armanib.com/

ذخیره شده

شرکت تأمین‌سرمایه آرمان (سهامی خاص) با هدف ارائه سبد کاملی از خدمات مالی به مشتریان خود در تاریخ 1390/12/21 و با سرمایه اولیه 1000 میلیارد ریال با شماره 422558 در …

[PDF]گزارش سالانه 1393 – بانک کارآفرین

www.karafarinbank.ir/PortalData/Subsystems/Article/Attachments/2111522562.pdf

مشابه

اجرايی، كارنامه مثبت بانك كارآفرين را در گزارش پیش روی به سهامداران ارجمند … موفق شده است ضمن رعايت قوانین و مقررات با استفاده از راهكارهاي مناسب نسبت ….. در جدول زیر سرمایه اختصاص یافته ریسک اعتباری بانک کارآفرین، محاسبه شده …. شعب، سقف مجاز نگهداری وجوه نقد به منظور تامین نیازهای نقدی مشتريان بهینه يابی شده است.

[PDF]ذاري ـگ دانش سرمايه پژوهشي – علمي هـ فصلنام دكتر هاشم …

www.ifea-fr.com/uploads/MAG/final%2013-E.pdf

مشابه

شود ضمن رعايت موضوعات تخصصي مجله، در حوزه مهندسي مالي، سرمايه. گذاري، …. بررسی تاثیر معامالت اشخاص حقیقی و حقوقی در بروز حباب قیمتی … سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. در بازارهای کمتر نقدشونده نسبت به بازار های … در نتیجه، وجه نقد خود به عنوان دارایی که دارای بیشترین درجه نقدشوندگی است.

[PDF]ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻴــﺄﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺻﺎﺣﺒـﺎ – بانک گردشگری

www.tourismbank.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/majma91farvardin.pdf

ذخیره شده

مشابه

3-3- صورت جريان وجوه نقد … بر تصمیمات استفاده كنندگان تاثیر داشته افشا گردید. … در تاريخ تهيه اين گزارش افزايش سرمايه بانک از مبلغ 2000 ميليارد به 4,000 … و نگهداري حساب سپرده هاي قرض الحسنه جاري يا پس انداز، سرمايه گذاري کوتاه مدت يا … همچنين سهامداران دارای مالکيت بيش از يک درصد سهام در تاريخ 30 بهمن ماه 1391 به …

[PDF]خانم خرقانی – ریسک و بازده سرمایه گذاری

fe.iauq.ac.ir/assets/…/fe/…/_/_/ریسک%20و%20بازده%20سرمایه%20گذاری-خرقانی.pdf

ذخیره شده

سرمایه گذاران بر این تصورند که بازده واقعی کمتر از بازده مورد انتظار است … ارزش هر سرمایه گذاری به میزان سود و عایدات آن و همچنین نرخی که برای محاسبه ارزش فعلی آن بکار … ریسک تورم به عدم اطمینان نسبت به سطح نرخ تورم در سالهای آینده اطالق می گردد … تورم در آینده را پیش بینی می کنند و آن را به نرخ بازده مورد توقع خود اضافه می …

خرید و فروش و دانلود پایان نامه حسابداری

thesis-acc.mihanblog.com/

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری …… تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده.

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه …

arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

مشابه

ارایه مدل براي پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …. بررسی واکنش سهامداران بر اثر اعلان سود نقدي هر سهم در شرایط رکود و رونق در بورس … بررسی واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه هاي …. رابطه اقلام تعهدي اختیاري با وجه نقد عملیاتی، بازده سهام و کارایی سرمایه گذاري …

سهامداران بايد 7 متغير سطح بازده مورد انتظار را شناسايي كنند …

www.boursenews.ir/…/سهامداران-بايد-7-متغير-سطح-بازده-مورد-انتظار-را-شناسايي-ك…

ذخیره شده

مشابه

بدون ترديد سرمايه‌گذاري در بورس، بخش مهمي از اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد و بدون شك … نقد ورودي آتي به واحد تجاري و به تبع آن پيش‌بيني بازده سرمايه‌گذاري است. … در مجموع همه‌ اين عوامل سبب مي‌شود نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران از سهام … صرف ناشي از نسبت ارزش دفتري به قيمت بازار نتيجه‌ واكنش بيش از حد سرمايه‌گذاران است كه …

خلاصه ای از تئوری های حسابداری – شرکت حسابداری مصباح

mesbahsanj.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

تعاريف گوناگوني كه تا كنون از حسابداري ارائه شده است بر شمرده و هريك را به … تئوری های اثباتی فرض میگیرد که انسان تحت تاثیر علائق خود در به … تئوري هاي توصيفي (اثباتی) و تجويزي(دستوری ، هنجاری) را مورد نقد و تحليل قرار دهيد. …. سرمایه نیز سرمایه گذاران در دارایی ها هستند که حقوق و ادعای متفاوت نسبت به آن دارند.

[PDF]تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک ها با رویکرد …

jmbr.mbri.ac.ir/article-1-91-fa.pdf
(ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰي و ﺳـﺎﯾﺮ. ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ. ) ﺑﻪ …. ﯾﺰﺑﻮدن، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﮐـﻨﺶ ﺷـﺪﯾﺪي. ﻧﺸﺎن داده و …. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺷﻮك. ﻫﺎي. ﻗﻮي اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﯾـﮏ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻣﺮﮐﺰي اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﺎﻇﺮان ﭘـﻮﻟﯽ از …. ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ. ﻫﺎي ﻣﻮزون. ﺷﺪه ﺑﻪ رﯾﺴﮏ. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻄﺢ. 1 ….. ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺑﻨﮕـﺎه ….. ﻧﮕﻬﺪاري داراﯾﯽ.

اسفندیار ملکیان کله بستی – لیست دانشکده ها و گروه ها – …

cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/140/Esfandiar_malekian

ذخیره شده

بیوگرافی; سوابق تحصیلی; مقالات; دروس تدریس شده; علایق پژوهشی; جوایز و افتخارات; اطلاعات تماس. نام : اسفندیار نام خانوادگی : ملکیان کله بستی تاریخ تولد : …

پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه …

file-download.11gig.ir/product/24227

ذخیره شده

نگهداری وجه نقد بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی تاثیر دارد. اهرم مالی بر … نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : با تاکید بر محدودیت های مالی. …. پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به … 10 مارس …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *