دانلود فایل تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 572 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: آلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 بیان مسئله: 6

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 10

6-1 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 13

7-1 فرضیه‏های تحقیق: 15

8-1 تعریف واژه های و اصطلاحات.. 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 19

2-2 مفهوم سود در سطح ساختار. 21

1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود 21

2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود 22

3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) 22

1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی. 22

2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی. 23

4-2 مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) 25

1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. 25

2-4-2 رویکرد بازار سرمایه 26

5-2 مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی. 27

6-2 سود حسابداری. 27

7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی. 27

8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام 28

1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری. 28

9-2 پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری. 29

10-2 ارتباط بین سود و قیمت سهام 29

11-2 سود خالص به عنوان عاملی برای پیش بینی وجوه نقد 30

12-2 ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن. 31

13-2 پیش بینی جریان های نقدی آینده 32

14-2 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها 34

2-14-2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها 39

15-2سود تقسیمی ((DPS. 40

16-2 پیشینه تحقیق. 71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 84

2-3 روش تحقیق. 84

3-3 جامعه مطالعاتی. 85

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 85

5-3 نمونه و نمونه گیری. 88

6-3 قلمرو تحقیق. 89

7-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 89

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 90

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 90

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 96

10-3 نرم افزار تحلیل آماری. 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 100

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 100

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 102

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 104

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 105

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 105

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 108

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 112

-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی. 168

-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی و سه متغیرکمکی. 169

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 176

2-5- خلاصه تحقیق. 176

3-5 نتایج آزمون فرضیه ها 177

1-3-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 177

1-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-1. 178

2-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-1. 178

3-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-1. 179

4-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-1. 179

5-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-1. 180

6-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-1. 180

2-3-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 180

1-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-2. 181

2-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-2. 181

3-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-2. 182

4-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-2. 182

5-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-2. 183

6-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-2. 183

3-3-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 183

1-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-3. 184

2-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-3. 184

3-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-3. 185

4-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-3. 185

5-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-3. 186

6-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-3. 186

4-3-5 نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته 187

5-3-5 نتایج سه متغیراصلی و سه متغیرمجازی با متغیر وابسته 187

4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 188

5-5 پیشنهادها 189

1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 189

2-5-5 سایر پیشنهادها 191

3-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 191

6-5 محدودیت های تحقیق. 192

پیوست ها

پیوست الف مربوط به نام شركت های نمونه آماری. 195

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 201

منابع لاتین: 205

منابع اینترنتی. 206

جدول (1- 1) تحقیقات انجام شده 11

جدول 1-2 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام 48

جدول 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 101

جدول 2-۴ آزمون کلموگروف – اسمیرنوف K-S)) 105

جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی. 106

جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 106

جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 107

جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 108

جدول شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سودآتی و سودهرسهم 109

جدول شماره (8-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 110

جدول شماره (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 110

جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 111

جدول شماره (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سودآتی و تغییرات سود هر سهم 112

جدول شماره (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 113

جدول شماره (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 113

جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 114

جدول شماره (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 115

جدول شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 116

جدول شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 117

جدول شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 118

جدول شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 119

جدول شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 120

جدول شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 121

جدول شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 122

جدول شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 123

جدول شماره (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 124

جدول شماره (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 125

جدول شماره (29-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 126

جدول شماره (31-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان بالاتری دارند 127

جدول شماره (32-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 128

جدول شماره (33-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 129

جدول شماره (35-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 130

جدول شماره (36-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 131

جدول شماره (37-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 131

جدول شماره (39-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 133

جدول شماره (40-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 134

جدول شماره (41-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 134

جدول شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 136

جدول شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 137

جدول شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون () 137

جدول شماره (46-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 139

جدول شماره (47-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 140

جدول شماره (48-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 140

جدول شماره (50-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 142

جدول شماره (51-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 143

جدول شماره (52-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 143

جدول شماره (54-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند. 145

جدول شماره (55-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 146

جدول شماره (56-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 146

جدول شماره (58-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 147

جدول شماره (59-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 148

جدول شماره (60-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 149

جدول شماره (62-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 150

جدول شماره (63-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 151

جدول شماره (64-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 152

جدول شماره (66-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 153

جدول شماره (67-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 154

جدول شماره (68-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 155

جدول شماره (70-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 156

جدول شماره (71-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 157

جدول شماره (72-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 158

جدول شماره (74-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 159

جدول شماره (75-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 160

جدول شماره (76-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 161

جدول شماره (78-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند. 162

جدول شماره (79-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 163

جدول شماره (80-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 164

جدول شماره (82-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 165

جدول شماره (83-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 166

جدول شماره (84-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 166

جدول شماره (86-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغییرات سود تقسیمی ،سودهر سهم،تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی به طور كلی. 168

جدول شماره (87-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 168

جدول 88-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه(متغیرهای اصلی) به روش Enter 168

جدول شماره (89-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغییرات سود تقسیمی ،سودهر سهم،تغییرات سود هر سهم و سه متغیر مجازی قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به دفتری ، بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات سود آتی به طور كلی. 169

جدول شماره (90-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 170

جدول 91-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه(متغیرهای اصلی و مجازی) به روش Enter 170

جدول 92-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی 12 فرضیه مورد نظر در رگرسیون متغیره 172

جدول93- 4. برازش رگرسیون چند گانه و تفكیكی از كلیه متغیر های تحقیق. 174

نمودار 1-2 نحوه محاسبه استهلاک در اقتصاد و حسابداری. 24

نمودار 2-2 ـ عایدات ، سرمایه گذاری و منابع مالی جدید 61

نمودار (3-2 ) درصد نرخ تنزیل به نسبت سود باقیمانده 65

چكیده:

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شركت هایی كه قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. كه از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، كه این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذكور می باشد.

واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغییرات سود آتی، ارزش بازار به دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام.

مقدمه:

با توجه به اینكه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند ، دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است كه مدیریت یك شركت در مورد چشم انداز آینده شركت نسبت به سهامداران شركت از اطلاعات بیشتری برخورداراست.بر اساس این تئوری اگر شركت سود سهام بیشتری نسبت به آنچه توسط بازار پیش بینی شده است اظهار كند،این موضوع ممكن است نشانه این باشد كه چشم انداز مالی آینده شركت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است. اگر مدیران یك شركت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند ، همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان كه به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد بود.حتی اگر شركت برخی فرصت های سرمایه گذاری جذاب داشته باشد كه ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن باشد،مدیریت ممكن است اگر قبول این فرصت ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر كند.بنابراین به نظر می رسد اگر شركتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ كند،آن دسته از سرمایه گذاران كه سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شركت است و آن دسته از سرمایه گذاران كه این سیاست را به عنوان یك خبر خوب تلقی می كنند ، اقدام به خرید سهام می كنند و تا زمانی كه این سیاست تغییر نكند ، سهامدار شركت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شركت است.بنابراین عكس العمل بازار در تاریخ اعلام ، آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.این پژوهش با توجه به فرضیه علامت دهی به دنبال بررسی و شناخت روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. لذا می توان انتظار داشت كه سرمایه گذاران بازار سرمایه كشور، با شناخت بهتر اثرات تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم ، در مورد سودهای آتی صنایع مختلف ، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شركت هایی نمایند كه كسب حداكثر بازدهی را برای آنها میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد كشور گردد.در این راستا نحوه عملكرد مدیرانی كه توانسته باشند علاوه بر حفظ كارائی عوامل مختلف در عملكرد شركت ، توان سودآوری شركت را نیز افزایش دهند و از طریق افزایش ارزش شركت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران بیافزایند حایز اهمیت است.

عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در …

mihandoc.net/تغييرات-سود-تقسيمي-و-سود-آتي/

ذخیره شده

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران می …

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغیبرات سود تقسیمی و …

www.civilica.com/Paper-AEFMC02-AEFMC02_112=تحلیلی-بر-عوامل-مرتبط-با-ت…

ذخیره شده

مقاله تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغیبرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران, در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی …

تحليلی بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمی و …

payaname.com/…/1921-تحليلی-بر-عوامل-مرتبط-با-تغييرات-سود-تقسيمی-و-تغي…

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری تحليلی بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمی و تغييرات سود آتی در بازار سرمايه ايران سود آتی بازار سرمایه بانک بورس …

[PDF]بررسـی تاثیر سود تقسـیمی بر سـرمایه گذاری شـرکت ها با …

www.ensani.ir/storage/Files/20160528143545-9414-165.pdf

ذخیره شده

۸ خرداد ۱۳۹۵ – سـود تقسـیمی را مـی تـوان یکـی از عوامل تاثیر گـذار در میزان سـرمایه … شـرکت و نیـز قضـاوت نسـبت بـه منابـع، زمان و میـزان اطمینـان از تحقـق جریان هـاي نقـدي آتي به … اجـراي سیاسـت هاي مناسـب تقسـیم سـود در بـازار کامل سـرمایه موجبـات …. نتایج آن ها نشـان داد که بین تغییرات سـود تقسـیمي با درآمدهاي گذشـته و حال.

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك … تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سود تقسیمی

www.karenthesis.ir/پایان-نامه/q/سود-تقسیمی

ذخیره شده

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی … تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است. … خریداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداری اقدام به … سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی …

[DOC]تغيير در قيمت سهام با تغيير در سود ، وابستگي و ارتباط دارد

www.moshaveranetehran.net/…/پایان%20نامه%20ارتباط%20بين%20سود%20و%20ق…

ذخیره شده

در اين تحقيق سعي خواهد شد كه از طريق تجزيه و تحليل روابط بين سود تقسيمي … شايد يكي از عوامل مهم تاثيرسود برقيمت سهام اين باشد كه سود پيش بيني شده و سود مورد … در صورت وجود چنين ارتباطي ، ميتـوان با اطلاع از وضعيت سودهاي آتي شركتها ، و در … بازار سرمایه در ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار تهران می گنجد که پیشینه …

[PDF]مقایسه مدل های تنزیلی سود تقسیمی – فصلنامه حسابداری مالی

qfaj.ir/article-1-78-fa.pdf

ذخیره شده

تنزیلی، مدل سود باقیمانده تنزیلی و مدل تنزیل جریان های نقدی، تفاوتی معنی دار … حسابداری، دهاقان، اصفهان، ایران … نقد آزاد، سود باقیمانده، ارزشیابی سهام، تحلیل واریانس … بنیادگراها در تالش هستند كه تغییرات قیمت آتی سهام را با بررسی عوامل …. گذاری سهام مبتنی بر اطالعات حسابداری عبارتند از: مدل ارزش دفتری، مدل سرمایه ای كردن.

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

… نامه حسابداری جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران … تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار …

[DOC]روشهای پرداخت سود سهام – پایان نامه حسابداری

thesisaccounting.ir/…/تحليلي-بر-عوامل-مرتبط-با-تغييرات-سود-تقسيمي-و-تغيي…

ذخیره شده

سياست تقسيم سود با افزايش ثروت سهامداران سازگار نيست و با افزودن الگوي … پرداختهاي تقسيم سود مي تواند بعنوان انعكاس عوامل اقتصادي در ارزيابي شركت تلقي شود. … تغییرات در سود سهام حاوی اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران می باشد. …. که میزان سود تقسیمی شرکت دستخوش تغییرات چرخه های تجاری و نوسانات بازار قرار …

سیاست تقسیم سود شرکتها – دانلود پایان نامه، پروپوزال

thesisdoc.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/سیاست-تقسیم-سود-شرکتها

ذخیره شده

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران · حسابداری; ۲۱۹. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد …

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بازار …

thesisdoc.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/بازار-توان-راکتیو

ذخیره شده

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد بازار توان راکتیو و گزارش سمینار و پروژه … بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران … پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در …

[PDF]ﮔﺬاري در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮ

www.cbi.ir/page/5921.aspx

ذخیره شده

مشابه

ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و … ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از رﻳﺴﻚ و ﺧﻄﺮ. ﮔﺮﻳﺰان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎزده و ﺳﻮد ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮاﺳﺖ. ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ … ﻫﻤﻮاره دو ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده را در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺪ ﺳ …. آﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ اوراق ﻣﻲ … ﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ … ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺮه ﻳﺎ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ.

[PDF]بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام و …

danesh.dmk.ir/article-1-1348-fa.pdf

ذخیره شده

بـا ارزش فعلـی جریـان وجـوه نقد آتی در طول دوره سـرمایه گذاری اسـت، لذا آگاهی … گـزاران و بـازار سـرمایه را افزایـش دهـد و ارزش شـرکت را در کوتـاه مدت دچار نوسـان نمایـد و از طرفی … اطالعاتـی سـرمایه گـذاران با تحلیل جریان های نقـد بهتر برآورده می شـود؛ زیرا وجوه نقـد … تغییرات قیمت سـهام و سـود تقسـیمی هر سـهم طی دوره اسـتفاده شـده اسـت.

[DOC]رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي …

danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=425&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ذخیره شده

برقراري تعادل ميان ريسک و بازده از جمله کارکردهاي مهم بازار سرمايه است. … گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است. … آيا بين هزينه حقوق صاحبان سهام با ويژگي شرکتهاي داراي سود با كيفيت بالا …. نتايج تحقيق نشان داد سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغييرات سود نقدي، …

3 عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌های بورسی

https://bashgah.com/blog/۳-عامل-تاثیرگذار-قیمت-سهام-شرکت-بورسی/

ذخیره شده

۱۸ مهر ۱۳۹۵ – بیشتر تحلیل‌گران بازار سرمایه عوامل مؤثر بر قیمت سهام شرکت‌های بورسی … خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف در بورس اوراق بهادار همواره با سود و زیان‌های … و یا حتی تغییرات نرخ بیکاری نیز باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می‌شود. … با توجه به این توصیه می‌شود قبل از خرید سهام شرکت‌ها بورسی، تحلیل از آن …

پیشینه تحقیق دیدگاه ها و نظریه های سیاست های تقسیم سود و …

payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-دیدگاه-ها-و-نظریه-های-سياس/

ذخیره شده

۲-۱-۴- فواید سود برای سرمایه گذاران ۱۰ … تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک: …

[DOC]عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیران شرکت های …

tahereskandarlee.persiangig.com/article.doc

ذخیره شده

مشابه

سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی ، ابزار سنجش اثر بخش مدیریت و وسیله … در بورس اوراق بهادار معمولا قيمت سهم تابعي از ارزش فعلي سودهاي آتي است ،حال اگر … جيانگ [ 11] عوامل تعيين كننده مرتبط با دقت سود مديران و تحليل گران را طبق …. كه رابطه معني داري ميان تغييرات غيرمنتظره سود و تغييرات غير عادي بازده سهام وجود …

بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه …

mag-iran.com/بررسی-رابطه-بین-عملکرد-وتقسیم-سود-نقدی.htm

ذخیره شده

۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی ۷۲ … ۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۲۳ … جدول (۱-۱): تحقیقات مرتبط با تقسیم سود نقدی ۵ …. تی دقیقاً در زمان تغییرات سود سهام پرداختی تغییرات تعدیل شده با اهمیتی در سود وجود … بین تقسیم سود نقدی با فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل …

[PDF]اصل مقاله

journals.atu.ac.ir/article_1713_e49fd1ca0dc9409f51ae84b9048ef967.pdf

ذخیره شده

توسط مهام – ‏2012
ادبیات مربوط به فرضیه محتوای اطالعاتی سود تقسیمی با این مضمون که. تصمیمات … آزمون رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سودهای آتی و قیمت. های سهام به.

[PDF]اصل مقاله (316 K) – دانشگاه تهران

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_35521_d9f15c4c61ee985202c83843de06e595.pdf

ذخیره شده

توسط یحیی‎ زاده‎ فر – ‏2013
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزش دﻓﺘﺮي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﻮد. ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ. را. ﺑﻪ. ﻣﻨﺰﻟﺔ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ … ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳـﺮان. ﻣـﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﻣـﺪﻳﺮان و. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ….. ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن … ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي آزاد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و … دﺳـﺘﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﭼـﻮن اﻧـﺪازه … ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ. ارزش. ﮔﺬاري. ﻋﺎﻳﺪات و ﻓﺮﺻـﺖ. ﻫـﺎي رﺷـﺪ. آﺗﻲ. ،. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺟﺎري ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﻬﻢ …

فارکس – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/فارکس

ذخیره شده

مشابه

بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس (به انگلیسی: FOREX ) اصطلاحی است … البته بیشترین حجم تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد. … در ایران غلات، در تبت بسته چای، در ویرجینیا بسته تنباکو، در حبشه بسته فلفل و …. همچنین ساعات کاری پلت‌فرم‌های معاملاتی نیز تابع تغییرات تابستانه و …

حسابداری – کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view…id…

ذخیره شده

۱۵ تیر ۱۳۹۴ – پيش بيني بند شرط گزارش حسابرسي مرتبط با برآوردهاي حسابداري: رويکرد داده کاوي … بررسي تغييرات سود سهام با توجه به پايداري معيارهاي عملکرد مالي شرکت هاي … به محققان آتي پيشنهاد مي شود كه تاثير ساير متغيرهاي حاكم بر محيط ….. بر رابطه خطای پیش بینی سود و چسبندگی هزینه ها در بازار سرمایه ایران.

sanjesh7.com | پایگاه دانلود مقالات و پایان نامه های علمی …

www.sanjesh7.com/tag/سهامداران-عمده/
پایان نامه: بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در … پایان نامه :تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در … پایان نامه: اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق … تغییرات سازمانی در بخش اداری و مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران …

بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته …

ijar.alzahra.ac.ir/article_2137.html

ذخیره شده

توسط نبیئی بروجنی – ‏2015
این پژوهش با هدف بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با … پس با توجه به آنچه بیان شد، به بررسی ساختار سرمایه و رابطه آن با تغییرات … اگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت تغییر کند، در نتیجه درصد سود تقسیمی را با …. می‌رود متغیرهای حسابداری در تصیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت‌های ایرانی …

عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه

jera.alzahra.ac.ir/article_1909.html

ذخیره شده

توسط اسدی – ‏2015
بین پارامتر‌هایی نظیر نرخ پرداخت سود تقسیمی و ارزش وثیقه گذاری دارایی‌ها با اهرم … و عوامل تأثیر گذار روی آن، گامی موثر در راستای تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه … این نسبت نشانگر درصد تغییرات در کل ارزش دفتری دارایی‌های سال جاری نسبت به کل … بررسی تأثیر عوامل موثر بر ساختار سرمایه با تاکید بر رقابت در بازار تولید …

[PDF]اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار …

conf.semnan.ac.ir/uploads/Cfma_pdf_conf/023-M506.pdf

ذخیره شده

مشابه

بنابراین در این مقاله با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه … شود که اولویت. بندی عوامل مهم در انتخاب سها. م در بازار. سرمایه از. نظر سرمایه …. به درآمد، درآمد هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، نسبت …. اتی بر میانگین آن … در بازده کل اوراق بهادار که مستقیما با تغییرات و تحوالت کلی در بازار یا اقتصاد.

[PDF]The relation between information asymmetry and divided …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4018113910208.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1391. راﺑﻄﻪ. ي ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎي. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد. در. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻈﺮي. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه … ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮده و از … ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪازه، ﺳﻮد آوري و رﻳﺴﻚ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد … اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺮان … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، اﻧﺪازه …. ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻣﻬﻤﻲ. را. در. داﻣﻨﻪ. ﻗﻴﻤﺖ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي. ﺧﺮﻳﺪ. و. ﻓﺮوش. ﺳﻬﺎم. ﭘﺲ. از. اﻋﻼن. ﺳﻮد،.

پروژه مدیریت: دانلود پایان نامه|دانلود پروژه|دانلود مقاله

projehmodiriat.ir/

ذخیره شده

مشابه

… نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی … دانلود پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران …

سیاست تقسیم سود – حسابداری وحسابرسی ومالیاتی وپولشویی

ezatmakiani.blogfa.com/post/3/موضوع-مقاله-سیاست-تقسیم-سود

ذخیره شده

2-8- مروری اجمالی بر تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود در ایران. … کشف و شناسایی عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود می تواند برای مدیران شرکت ها … به عقیده آنها در بازار سرمایه کامل، بین سیاست تقسیم سود و ارزش بازار سهام شرکت ها …. سعی می کنند سود تقسیمی سال های مختلف را هموار نموده و از تغییرات در سود تقسیمی که …

پایان نامه بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته …

https://downloadocx.com/article=22032/refer=22093

ذخیره شده

۲ آبان ۱۳۹۵ – تحقیق تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران 2016-11-21 علوم انسانی » اقتصاد فرمت فایل …

45 مورد از مفاهیم مهم بورس اوراق بهادار تهران – بورسینس

www.bourseiness.com › آموزش بورس برای تازه‌کاران

ذخیره شده

۲۲ آبان ۱۳۹۵ – آموزش بورس و مفاهیم اساسی بازار سرمایه. … در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم 45 مورد از مفاهیم اساسی را با هم مرور کنیم. لینک‌هایی در …. تغییرات سود پیش بینی شده (EPS) شرکتها طی سال مالی را تعدیل می گویند. … مفهوم سیزدهم: سود تقسیمی (DPS) …. محصول مرتبط : آموزش تحلیل بنیادی کاربردی در بورس ایران …

Accounting and Auditing – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری …

behzad865.blogfa.com/post/13

ذخیره شده

مشابه

بررسی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و گردش وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده … بررسی ارتباط بین ارکان سود وزیان با تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران … 13: بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهرادار تهران … 37: بررسی تحلیلی حسابداری (درآمد – هزینه ) شرکتهای بیمه در ایران

[DOC]تدوین مدل پیش‌بینی سود با استفاده از اطلاعات تاریخی در …

yektamohaseb.com/…/تدوین-مدل-پیش‌بینی-سود-با-استفاده-از-اطلاعات-تاریخی-در-…

ذخیره شده

مشابه

به منظور تجزيه و تحليل داده هاي سري هاي زماني سود شرکت هاي مورد آزمون در نمونه … از اينرو سرمايه گذاران مي توانند از متغير سود هر سهم با روش آماري هموارسازي نمائي ساده …. تغييرات در «سري هاي زماني» مي تواند به علت تغييرات برخي از عوامل بوجود آيند كه …. تا 1384 در بازار سرمايه مالي براي سرمايه گذاران فعلي و آتي در امور تعيين ارزش …

2th International Conference on Accounting, Economics …

https://en.symposia.ir/AEFMC02

ذخیره شده

رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران … تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغیبرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران.

رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام

faar.iauctb.ac.ir/article_514028.html

توسط دستگیر – ‏2015
هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام با استفاده از … تحلیل داده‌های گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از روشهای رگرسیون و آزمون … همواره به دنبال تبیین عوامل تعیین کننده بازده سهام شرکت جهت انتخاب پورتفوی سرمایه …. بازده سهام ، تغییرات سود خالص تعدیل شده با ارزش بازار سهام ابتدای دوره، …

[PDF]تحليل بنيادي – بورس اوراق بهادار تهران

old.tse.ir/cms/Portals/1/Amouzesh/34-tahlil%20bonyadi.pdf

ذخیره شده

ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ذاﺗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار را ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ. ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻮاﯾﺪ، … ﻫﺎي آﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎن رﮐﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران ﻓﻬ. ﻢ اﯾﻦ. ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن. ﻫﺎ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶ …. ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در رﺷﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ از ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ …… ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﯾﺮان.

تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه …

www.jmsp.ir/article_11184.html

ذخیره شده

روش گردآوری داده‌هابه صورت اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی است. … هزینه سرمایه مورد انتظار و بازده اضافی به عنوان متغیرهای وابسته و شفافیت سود شرکت به … این شکل از فرضیه کارا حاکی از آن است که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری … که شاخص مرتبط با بازده مورد انتظار همان پیش‌بینی‌های مربوط به بازده سهام است.

تحقیق اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکت …

bankmaghaleh.ir/تحقیق-اثر-نوسانات-درصد-سود-تقسيمي-بر-با/

ذخیره شده

فصل پنجم تحقیق به بیان نتایج و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی اختصاص یافته است. … ۲- بین نسبت سود تقسیمی سهام و تغییرات قیمت سهام در فرضیه فرعی اول … ۳- رابطه بین توزیع سود نقدی بیشتر و قیمت سهام با رابطه بین توزیع سود نقدی …. مالی شرکت‌ها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران؛ حسابدار شماره ۱۰۷و۱۰۸ سال ۷۳٫

حسابداری – مفاهیم سود در گزارشات مالی

mrahbari.blogfa.com/post/9

ذخیره شده

مشابه

دیدگاه رفتاری:بررسي سود با توجه به روشي كه سرمايه گذاران آن را به كار مي برند … پيش‌بيني آينده واحد انتفاعي و توزيع آتي سود سهام … چنانچه تغییر ارزش دارایی ها و بدهی ها به دلیل تغییرات ارزشیابی بازار یا تنها تغییر انتظارات واقع شده باشد، در فرآیند اندازه …. تحقیقات رفتاری انجام شده در حسابداری نیز با موارد فوق مرتبط است.

تحلیل بورس تهران – مطالب آموزشی

bourse4iran.blogfa.com/cat-8.aspx

ذخیره شده

مشابه

باشروع فصل مجامع شرکتهای بورس موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهامداران شرکت های … البته قیمت سهام براثر تغییرات درعرضه و تقاضای بازار قابل تغییراست لذا … در روش سوم با سلب حق تقدم سهامداران ، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت … در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی …

[PDF]ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎم و ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮ – دانش مالی تحلیل …

jfksa.srbiau.ac.ir/article_5002_7358fdea7263616a1bfed80dcf277512.pdf

ذخیره شده

توسط بنی مهد – ‏2009
اﻧﻮاع ﺳﻮد،. ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ. ي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ،. ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪي آزاد،. اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪي،. ﺑـﺎزده ﺳـﻬﺎم،. ﻣﻌﯿـﺎر. ﻋﻤﻠﮑﺮد،. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ … ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،زﻣﺎن ﺑﻨﺪي وﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي آﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ. ﯾﺎ ﺑﻬﺮه وﻏﯿﺮه …

[DOC]استان: چهارمحال و بختياري

pubj.ricest.ac.ir/index.php/code1ph/article/view/5619/5748
بین دو متغیر نسبت سرمایه در گردش به داراییها و نرخ رشد داراییها با قیمت سهام، … در بازار سهام، کسب بازده معقول است و بازده از دو بخشِ تغييرات قيمت سهام و سود سهام … در بازار بورس ايران، وجود عواملي چون سرمایهگذاران فرصتطلب، دخالتهاي دولت و وجود …. بازده سهام شرکتهاي کوچک، تازه‌تأسيس، پرنوسان، غيرسودده، فاقد سود تقسيمي، …

تیر 1392 – تجربه های من از بورس

bourse-1392.blogfa.com/1392/04

ذخیره شده

مشابه

در بورس هم شاخص‌ها، در واقع معيارهاي مهمي هستند که با بررسي و تحليل آنها، مي‌توان … تغييرات شاخص کل نيز دقيقا بيانگر ميانگين بازدهي بورس است، بنابراين، اگر به …. ميزان سودي که به ازاي هر سهـم، بين سهامداران توزيع مي شود، سود تقسيمي هر سهم يا ….. در پايـان، توجه به اين نکته لازم است که در بازار سرمايه ايران، قرارداد آتي صرفا …

معمای سود سهام | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

www.ikido.org/1393/04/news/9033/

ذخیره شده

مشابه

با در نظر گرفتن این فرض‌ها هر دلار از سود سهام تقسیمی در زمان حال به معنای یک دلار سود … افق‌هایی را در آینده این پژوهش متصور شدند که در آنها عوامل ناکارایی بازار و به طور … در تعبیری تحلیلی و بسیار پیچیده‌تر از تئوری «پرنده در دست» مایرن گوردون …. کردند که تغییرات در سود تقسیمی سهام قابلیت پیش‌بینی افزایش درآمدهای آتی …

موضوعات پایان نامه حسابداری | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-1/

ذخیره شده

مشابه

تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها … رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده بازار … رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به … عوامل موثر بر تقسیم نقدی سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره‌های آموزشی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

seba.ir › ‏کپی آموزش 910225‏ › ‏معرفی دوره های آموزشی‏

ذخیره شده

مشابه

اصول بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق بهادار تأمین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه، معامله‌گری بورس کالا، … نام دوره: قوانین مالیاتی مرتبط با بازار سرمایه …. دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران و (اصلاحی مورخ …. نام دوره: فهم و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مقدماتی ….. 3- سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود.

بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود در بازار سرمایه ایران …

20015.ir › حسابداری

ذخیره شده

بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود در بازار سرمایه ایران دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی … جدول(1-1): تحقیقات مرتبط با تقسیم سود 10 … به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی … درک و فهم عوامل مؤثر به سیاست های تقسیم سود علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران باعث رشد …

مقاله فارسی . دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با …

7maghale.sellfile.ir/prod-425182-دانلود+مقاله+مقایسه+ارتباط+تقسیم+سود+نقدی+ب…

ذخیره شده

سیفرت (1997) تغییرات سود تعدیل شده و تغییرات سود سهام پرداختی را مورد … عوامل: اندازه شرکت ، سود تقسیمی در سال گذشته ، فرصت های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط عوامل دیگر شامل … بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.

رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد …

download-thesis.com/product/رابطه-بین-ارزشگذاری-سهام-به-روش-های-جری/

ذخیره شده

قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند كه به درستي تعداد و ميزان تاثير … رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم مورد بررسي قرار گرفته است تا تصور سرمایه …. مهمترین فایده سیستم های حسابداری، تجهیز سرمایه گذاران با این اطلاعات مرتبط، جهت … و آتی سهام تاثیر گذار باشد؛ متغیرهای سود تقسیمی[2] سود هر سهم[3]، جریان نقدی …

[PDF]فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری … – دانشگاه …

www.sbu.ac.ir/…/فهرست%20کامل%20پایان%20نامه%20های%20دانشکده%20مدیریت%…

مشابه

عنوان: برنامه ریزی سود عملیاتی بهینه شرکت ایران تایر از طریق تعیین الگوی … عنوان: بررسی نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق …. عنوان: بررسی محدودیت های منابع تامین مالی با نگرش بر ابداعیات مالی در … عنوان: بررسی تحلیلی نگرش حسابرسی در خصوص تأثیر افشاء عوامل مؤثر در تغییرات سود …

تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه، سود و زیان و حجم …

amp.requestarticle.ir/…/تحقیق-ارتباط-بین-تغییرات-اقلام-ترازنامه-سود-زیان-حجم-مباد…
دانلود تحقیق با موضوع تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران، در قالب word و در 221 صفحه، قابل ویرایش، شامل …

[PPT]سرمایه گذاری در بورس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/introdaction%5B2480246%5D.PPSX

ذخیره شده

تعریف سرمایه گذاری و مفاهیم اولیه; آشنایی با انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی; آشنایی با … با تحلیل بنیادی; آشنایی با تحلیل تکنیکال; آشنایی با قراردادهای آتی …. بازار فرابورس ایران، بازاری منعطف و در عین حال تحت نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق ….. بنابراین شاخص مزبور نه تنها تغییرات قیمت را نشان می دهد بلکه سود تقسیمی …

[PDF]بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی …

jemr.khu.ac.ir/article-1-1340-fa.pdf

ذخیره شده

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ از ﺳﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ دارد. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ … ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم، ﺑﺎزده ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎزار، ﺳﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﺳﻮد ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﺪه، …. ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي آﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ از داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ. دﺳﺖ آورﻧﺪ. ﺑﺎ. ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ … ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺷﺪه ﺳﻮدﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺳﺎل … در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت.

تحلیل علم – کیفیت سود

managementanalyser.blogfa.com/post/5

ذخیره شده

بر اساس مباني نظري گزارشگري مالي ايران، اطلاعات ارائه شده توسط سيستم … در این تحقیق به کیفیت سود و جنبه های گوناگون مرتبط با آن پرداخته می شود. … به نظر ایشان در واقع انگیزه اصلی کیفیت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد …… مي كند كه سود سال آتي بر اساس تغييرات در سود سال جاري قابل پيش بيني است.

[DOC]خط بازار سرمایه

www.hotup.ir/upload/lura_305.docx

ذخیره شده

مشابه

پیمانهای آتی چیست؟ … بازار سرمایه:اوراق قرضه خزانه،اوراق شهرداری ها،اوراق قرضه با سود ثابت … و عدم سقوط قیمت سهام شرکت خود صرف میکنند چیزی که در ایران کمتر اتفاق می افتد. … نرخ بهره واقعی(مورد انتظار)در طول زمان تغییر می کند،به کمک سه نظریه این …. CML می تواند برای تعیین بازده مورد انتظار مرتبط با سطوح مختلف ریسک …

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه …

arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده … بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهاي آتی در بورس کالاي ایران … بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدي … تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضاي حالت

[PDF]گزارش سالیانه سال ۱۳۹۴ – شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

www.sanainvest.com/fa/wp-content/uploads/sites/2/2016/…/Annoual-Spread_2.pdf

ذخیره شده

نــرخ ارز، ســود ابــرازی شــرکت بــا کاهــش همــراه مــی باشــد. اگــر چــه ایــن …. سرمایه. سرمایه گذاری ها. بازار سرمایه. روند تغییرات عناصر صورت های مالی. شاخص های بهره …

Sena.ir | بورس | پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران | …

www.sena.ir/Sena__29492__بررسی-بورس-تهران-در-7-سال-گذشته.Se

ذخیره شده

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ – در این تحلیل نیز تلاش شد بورس کشور در بازه 7 سال گذشته مورد موشکافی قرار … جهت پیشبینی روند سالهای آتی به تحلیلگر دهد چرا که بازار سرمایه مملو از اتفاقات مشابه است. … در چنین شرایطی سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران که عمدتا … در سال 1391 بازار سرمایه با چندین محرک رشد روبرو شده است.

مهم‌ترین پی‌آمدهای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری …

hesabdar.iica.ir/article/1395-295-26-46

ذخیره شده

بسیاری از مطالعات، اثر پذیرش را بر کیفیت اطلاعات در بازار سرمایه، در … و با توجه به تحلیل ادبیات فعلی، راه‌هایی برای تحقیقات آتی معرفی شده ‌است. … اگرچه انتظار می‌رود مزایای ناشی از پذیرش، از هزینه های مرتبط با این تغییر در پارادایم، بیشتر باشد. ….. به این ترتیب که کاهش سود تقسیمی به‌منظور جلوگیری از توزیع درآمدهای …

هفت متغير پيش‌بيني بازده سهام – شرکت ذخیره شاهد

zakhireh.co.ir/?part=article&inc=article&id=72

ذخیره شده

مشابه

۱۳ خرداد ۱۳۹۲ – علاوه بر پيش‌بيني بازده آتي سهام به وسيله داده‌هاي تاريخي سري‌هاي … تمام عوامل تاثيرگذار بر استفاده‌كنندگان، شبكه حسابداري و بازارهاي سرمايه است. … به اعتقاد بال، نسبت سود به قيمت دربرگيرنده‌ مجموع عوامل ناشناخته مرتبط با بازده سهام است … سهام، سپرده بانكي، اوراق مشاركت، طلا و ارز نگهداري مي‌كنند، تغييرات در …

خرید و فروش و دانلود پایان نامه حسابداری

thesis-acc.mihanblog.com/

ذخیره شده

مشابه

دانلود پایان نامه : تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران. دانلود پایان نامه : سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی …

پایان نامه های حسابداری – دانلود سرای دانشجویی

studownload.ir/cat/13

ذخیره شده

پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به …… نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار …

[PDF]ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/496085

ذخیره شده

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺛﺒﺎت ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ و ﺗﻔـﺎوت … ﻣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري داراﯾﯿﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اول در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري …. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد … ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد …… ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﺴﺸـﺘﺮ. ﻧﮕﺮان. ﺗﻐﯿﯿـﺮات و. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت. ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ …

گام نهم و آخر : تحلیل تکنیکال و بنیادی – مرجع آموزش بازار …

www.fxf1.com/index.php/bourse…iran…iran/3388-dissolved-tekniki-and-basic

ذخیره شده

توضیحات: دسته: آموزش بورس ایران: بازدید: 917 … ما در بازار سرمایه بصورت کلی دو نوع تحلیل داریم:تحلیل فاندمنتال و تکنیکال ، که درین … و تغییرات قیمت برای پیش بینی تغییرات آتی قیمت دراین تحلیل استفاده …. آموزش اندیکاتورهای مرتبط با امواج …. ۲-مفهوم سود و زیان تحلیل یک شرکت در قیاس با سود و زیان پیش بینی شده.

[PDF]ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼ – دانشگاه اصفهان

far.ui.ac.ir/article_16903_31dd39f5c05cb216561269fe5344641b.pdf

ذخیره شده

۲۶ بهمن ۱۳۸۹ – اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮﺿﻴﺢ راﺑﻄﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴـﺎري ﺑـﺮاي ﻛﻴﻔﻴـﺖ … ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬار. ﻗـﺮار ﻣـﻲ. ﮔﻴـﺮد، ﺑـﺎزده. و ﺑﺮرﺳـﻲ روﻧـﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻗﻴﻤﺖ. ﺳﻬﺎم. اﺳﺖ … ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ … ﺣﺴﺎﺑﺪاري را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺑﺎ ارزش و ارزﻳﺎﺑﻲ …. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ ….. ﺳﻮدآوري آﺗـﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻮد ﺗﻘﺴـﻴﻤﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و.

موضوع پایان نامه حسابداری – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله …

www.master-thesis.ir/Thesis/Human-Science/Accounting

مشابه

تحلیل آماری … بررسي رابطه بين سياستهاي تقسيم سود و تغييرات قميت سهام در شركتهاي …. بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي محتواي اطلاعاتي جريان هاي نقدي و شاخص هاي حسابداري تعهدي مرتبط با آنها در … بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريانات نقدي.

[PPT]سود

proacc.ir/wp-content/uploads/2013/…/فصل-نهم-تئوری-حسابداری-هندریکسن1.pptx

ذخیره شده

مشابه

سرمايه و سود، دو مفهوم اساسي حسابداري محسوب مي‌شوند كه هر دو در نهايت به جریان وجوه نقد، … بنابراين، در تحليل نهايي، جريانهاي ورود و خروج وجه نقد از واحد انتفاعي، … با اين ترتيب ،سود را نيز مي توان بر اساس تغييرات وجوه نقد مورد انتظار تعريف كرد . …. مرتبط با گردش وجه نقد به شرح زیر نسبت به پیش بینی توزیع وجوه نقد اتی …

Fars News Agency : سهامداران بايد 7 متغير سطح بازده مورد …

www.farsnews.com/printable.php?nn=9002200262

ذخیره شده

مشابه

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ – تعيين بازده آتي به طور دقيق امكان پذير نيست، بنابراين سهام‌داران هنگام … بيشتر سرمايه‌گذاران بالفعل و بالقوه در تحليل مالي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي ورودي آتي به واحد … *مقدمه امروزه با توجه به اهميت و گسترش روزافزون بازارهاي سرمايه در …. نسبت سود به قيمت دربرگيرنده‌ مجموع عوامل ناشناخته‌ي مرتبط با بازده …

[PDF]470 K – پژوهشنامه بازرگانی

pajooheshnameh.itsr.ir/article_9141_0aa0f749407d429a1830b281805d58f5.pdf

ذخیره شده

در راستاي توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد سازمان يافته بازار سرمايه، … از اين طريق سرمايه گذاران بتوانند سهام شرکت های مختلف را با يکديگر مقايسه کنند. … اقتصادي ايران ايجاد کرده است. …. .4اقتصادي حال و جهت گيری های آتي به دقت تجزيه و تحليل می شوند ….. به تغييرات غيرمنتظره سود حسابداري و سود سهام واکنش نشان می دهد.

آشنایی با محاسبه سود هر سهم، DPS، EPS و تعدیل | گلدن سهم

goldensahm.com/آشنایی-با-محاسبه-سود-هر-سهم،-dps،-eps-و-تعدیل/

ذخیره شده

۱۹ اسفند ۱۳۹۴ – EPS یا Earning Per Share پیش‌بینی درآمد سود هر سهم برای سال مالی گزارش‌شده، است. … اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی آتی خود را در سامانه کدال ارائه نمایند. … لازم به ذکر است سود تقسیمی (DPS) نباید کمتر از ۱۰% سود تحقق یافته … ملی مس نسبت به آخرین پیش بینی با تغییرات مثبت یا منفی اعلام می‌شود.

مقاله های آموزشی | تالار بورس

https://forum.talarebourse.com › انجمن ها › تالار فرعي › مقاله‌های آموزشی

ذخیره شده

۲۲ مرداد ۱۳۸۷ – 20پست – ‏3 نویسنده
بورس چیست و چه نقشی در بازار سرمایه دارد سقوط غیرمنتظره ارزش سهام … در همین زمینه، رئيس ایرانی دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکائی پاریس توضیح می‌دهد: … تا اینجا ما جنبه های مختلفی از تحلیل اوراق بهادار ازجمله : شرایط ….. بنابراین قیمت آتی هر سهم شرکت با توجه به چشم انداز تغییر سود تقسیمی(و بازده مورد …

[PDF]عوامل مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس …

qjfep.ir/article-1-73-fa.pdf

ذخیره شده

ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮی از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب … ﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش، ﻧﺮخ ﺑﺎزده … ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرس اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺤﯿﺢ … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻬﺎم را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﺮای ﺣﻞ. ﺗﺼﻤﯿﻢ …. ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ … ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار، ﻧﺴﺒﺖ ارزش دﻓﺘﺮی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ.

سهام یاب – شاراک ( پتروشیمی شازند )

www.sahamyab.com/stocktwits/IRO1PARK0001

ذخیره شده

مشابه

اولین شبکه اجتماعی بورس و بازار سرمایه ایده ها و نظرات خود پیرامون بازار سرمایه و شرکت های حاضر در بورس را به … #شاراک سود شاراک تغییر کرد و ماه مرداد موکول شد …

پرتال شرکت مخابرات ایران > درباره ما > درباره شرکت > اساسنامه

https://eportal.tci.ir/درباره-ما/درباره-شرکت/اساسنامه

ذخیره شده

انجام كليه فعاليتهای مرتبط با قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 … حمايت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انسانی و ساير عوامل موثر در بهبود … تغييرات سرمايه شرکت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون … تبصره: مطالبات نقدي سهامداران بابت سود با تصويب يا اجراي افزايش سرمايه از اين …

انجام پایان نامه

www.moshaveran-iran.com/industrial-mali.html

ذخیره شده

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – مدیریت و تحلیل ریسک مالی … بررسی عوامل مرتبط با تمکین مالیاتی از دیدگاه ماموران و مودیان مالیاتی … رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در … بررسی رابطه افزایش سرمایه با سود حسابداری و قیمت سهامشرکتهای … تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر قیمت سهام و عملکرد عملیاتی …

[PDF]تحلیل بنیادی

www.arzeshafarin.ir/customized_images/br_get_file2.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران. ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ. اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را …. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻏﻠﺐ در رﺷﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ از ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ …

آشنایی با فرآیندهای صحیح خرید سهام در بورس اوراق بهادار

www.myindustry.ir/accounting-and-financial…/article/stock-market-process.html

ذخیره شده

مشابه

این موضوع بیشتر در کشورهایی مطرح است که بازار اوراق بهادار (بورس) کارآیی ندارند. … زیرا سودهای آتی شرکت با نرخ تنزیل بالاتری به ارزش فعلی تبدیل می‌شود و ارزش … برای کسب سود بیشتر، سهام خود را به فروش رسانند و سرمایه حاصله را به بازار غیر … در ایران تغییرات نرخ ارز، وضعیت ارزبری درآمدهای ارزی شرکت بر قیمت سهام …

گزارش تحلیلی آذراب – شرکت کارگزاری آتیه

www.atieh-broker.com/default.aspx?tabid=347&ArticleId=182

ذخیره شده

مشابه

شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران … شرکت آذرآب که با نماد «فاذر» در بورس حضور دارد، پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به … 4- پوشش 6 ماهه سود هر سهم به مبلغ 153 ریال و معادل 47 درصد از بودجه سالیانه می باشد. 5- مطابق ….. یکی از ریسکهای‌ زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارز روی مي‌دهد.

پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم …

elmyar.net/دانلود-رایگان-پروپوزال-کامل-رشته-حساب/

ذخیره شده

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم … این دو عامل سبب افزایش تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در … عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ، شاهد خواهیم بود که این امر تحلیل های نادرست و … آیا سودهای تقسیمی اطلاعاتی درباره سودهای مورد انتظار آتی و کیفیت سود بدست می …

تغییرات قیمت سهام’ سود و ریسک شرکت پیرامون تاریخ عرضه …

vista.ir/…/تغییرات-قیمت-سهام‘-سود-و-ریسک-شرکت-پیرامون-تاریخ-عرضه-سهام-جدی…

ذخیره شده

مشابه

۲۶ آبان ۱۳۸۷ – سپس تغییرات قیمت سهام و اعلان عرضه سهام جدید در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. … به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از تجزیه و تحلیل میانگین و میانه اطلاعات … آتی شرکت به سرمایه گذاران می باشد؛ به همین دلیل همزمان با آن قیمت سهام شرکتهای عرضه کننده سهام’ در بازار اوراق بهادار افزایش می یابد. … مطالب مرتبط.

7 متغیر پیش بینی بازده سهام – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/news/402427

ذخیره شده

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ – تعیین بازده آتی به طور دقیق امکان پذیر نیست، بنابراین سهامداران هنگام … بالفعل و بالقوه در تحلیل مالی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی ورودی آتی به … امروزه با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون بازارهای سرمایه در تجهیز و …. به اعتقاد بال، نسبت سود به قیمت دربرگیرنده‌ مجموع عوامل ناشناخته مرتبط با بازده سهام است که …

[PDF]اصل مقاله

jak.uk.ac.ir/article_116_4d1d56c7a83bc5d0e0a3481bbadfe9a9.pdf

ذخیره شده

و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ﺑﻪ روش. داده … ﻧﻘﺪي ﺳﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻬﺪي، ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺰء ﺳﻮم اﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺳﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ …. ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ … 2008. درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ، واﻛﻨﺶ. ﺑﺎزار. ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد ﻧﻘﺪي ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ … ﺎﺗﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ، … اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد … ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. وﺟﻪ. ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ. ي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻣﻲ.

دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=7-1912869&CultureID…

ذخیره شده

بررسی ارتباط شاخص¬های بهره¬وری كار و سرمایه با شاخص¬های سود آوری در … بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش¬گذاری عایدات و فرصت¬های رشد آتی شركت¬ها … تحلیل تأثیر ماه مبارك رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران , حسنعلی سینایی ….. بررسی عوامل مرتبط با سیاست تقسیم سود (نسبت درصد توزیع سود سهام) در …

تحلیل بنیادی شلیا – سایت تحلیلی کارگزاری بانک ملی ایران

bmitahlil.com/fundamental/-/tagged_content/Vce4/id/…/تحلیل+بنیادی+شلیا

ذخیره شده

با توجه به رشد روز افزون مصرف فرآورده های الیاف شیشه بخصوص تیشوی فایبر …. و اطلاعات مرتبط به میزان مصرف مواد اولیه برای تولید، قیمت مواد اولیه برای سال مالی آتی و … نرخ سود تقسیمی معادل 85 درصد در نظر گرفته شد و سود فعلی را معادل 10 تومان( … که در بازار سرمایه ما این مفروضات برقرار نیستند و تغییرات قوانین و مقررات، …

[PDF]رﻳﺴﻚ ﺳﻘﻮط آﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﻛﺎري ﺷﺮﻃﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴ

jaa.shirazu.ac.ir/article_1729_3acf63ef5edc9dac8ea349736831eb81.pdf

ذخیره شده

توسط فروغی – ‏2012
اﻳـﻦ. ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط و ﺟﻬﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم رخ ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاران ﺑﺮ ….. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺒﺎر ﺧﻮب و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﻴـﺎر اﺧﺒـﺎر ﺑـﺪ در ﻧﻈـﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

دریافت موضوعات ارائه شده پروپوزال و پایان نامه رشته … – …

www.iranidata.com › آموزشی › رشته حسابداری

ذخیره شده

مشابه

۱۲ آبان ۱۳۹۳ – بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات … بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران … بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی … تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با ….. مطالب مرتبط …

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان – …

www.abanbroker.com/dideban-details-tahlil-sherkatha/p69085552.ab

ذخیره شده

مشابه

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – سایتهای مرتبط … ایران با ٧٠ واحد تولیدکننده سیمان ؛ ظرفیت سالانه ٨٠ میلیون تنی در این بخش دارد … داشتن قیمت ثابت یا متعادل که تغییرات آن قابل محاسبه باشد، وجود ندارد. … دلیل تغییر در نرخ‌های حمل‌ونقل میزان عرضه و تقاضا در بازار است. … *در بودجه 93 ؛ سود حاصل از فروش سرمایه گذاری نسبت به سال قبل کاهش …

[PDF]ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺄ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬاري ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ – پژوهشکده بیمه

jir.irc.ac.ir/article_5888_1ba734e9bf3084a8021521bc35ffeb33.pdf

ذخیره شده

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺄ. ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. : 29 … رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﻖ. ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﺷﺎن. ﻣﯽ. ﺷﻮد. و. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺳﻮد. ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ. از. دﯾﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﺳﻮدآوري. آﺗﯽ. 1. …. ﻣﮑﺘﺐ اول، ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎزار ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ …. ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد.

[PDF]گزارش سالانه 1393 – بانک کارآفرین

www.karafarinbank.ir/PortalData/Subsystems/Article/Attachments/2111522562.pdf

مشابه

افزايش مستمر سهم بازار بانك كارآفرين از سپرده ها و تسهیالت سیستم بانكی. 2. …. سیاست هاي پولي و اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ….. پوشش كلیه تعهدات ناشی از تغییرات منتظره يا غیر منتظره اقالم ترازنامه … سود و زيان آنها تحلیل می گردد. ….. سرمايه( ناشی از سود تقسیمی شركت ها و سود حاصل از فروش سهام شد كه با توجه به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *