دانلود فایل سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 11
فرمت فایل docx
حجم فایل 517 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 158

سود مندی سود تقسیمی در تبین  بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

چکیده…………………………….. 1

مقدمه…………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1 -1)مقدمه………………………… 6

2-1(بیان مسئله……………………… 7

3-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق……….. 8

4- 1( اهداف تحقیق…………………… 9

5-1) چار چوب نظری تحقیق……………. 10

6-1)مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها. 11

7-1) فرضیه های تحقیق……………….. 13

8-1) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق……. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2)مقدمه…………………………. 21

2-2)محدودیت ها وعوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود 21

1-2-2)وضعیت نقدینگی………………… 21

1-2-2) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه 21

3-2-2)محدودیت های قرار دادهای استقراض… 22

4-2-2)محدودیت های قانونی……………. 23

5-2-2)سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری.. 23

6-2-2)مالیات………………………. 23

7 -2-2)نیاز سهامداران………………. 23

3-2)دلایل پرداخت سود سهام……………. 24

4-2)روشهای پرداخت سود سهام………….. 25

1-4-2)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد.. 25

2-4-2)سود سهمی…………………….. 26

5-2)شیوه پرداخت سود سهام در ایران……. 26

6-2)سیاست های متداول تقسیم سود………. 28

1-6-2 )نسبت سود تقسیمی ثابت…………. 28

2-6-2)پرداخت سود ثابت………………. 28

3-6-2)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی 29

7-2)نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام 29

8-2)مکاتب فکری در مورد تقسیم سود…….. 30

1-8-2)نظریه ارتباط سیاست های تقسیم سود با قیمت سهام 31

2-8-2)فرضیه نامربوطی سود سهام ـ فرضیه مودیلیانی و میلر 44

9 -2)فرضیه علامت دهی سود سهام……….. 47

102)بازده………………………… 48

1-10-2)انواع بازده………………. 49

1-1-10-2)بازده کمی………………….. 49

2-1-10-2 ) بازده کیفی……………….. 53

2-10-2) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی 54

1-2-10-2)نرخ بازده مورد انتظار……….. 55

2-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول ). 56

3-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم ). 56

11-2)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی ) 59

12-2) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران 60

13-2) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار …………………………………. 60

14-2) بررسی تجربیات گذشته…………… 62

1-14-2)تحقیقات خارجی………………… 62

1-1-14-2) تحقیقات لینتنر…………….. 63

2-1-14-2)تحقیق علامت‌دهی با سودهای تقسیمی . 65

3-1-14-2 )خلاصه تحقیق چون ـ چیاچنگ، پراوین كومار، كا. سیوارا ماكریشنان…………………………. 70

2-14-2) تحقیقات داخلی……………….. 74

1-2-14-2) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده 74

2-2-14-2) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی 75

3-2-14-2) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانی 76

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3 -1) مقدمه……………………….. 82

2-3 )روش تحقیق…………………….. 82

3-3 )جامعه مطالعاتی………………… 83

4-3) قلمرو تحقیق…………………… 84

1-4-3) قلمرو مکانی تحقیق…………… 84

2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق……………. 84

3-4-3 )قلمرو موضوعی تحقیق…………… 84

5-3) روش های جمع آوری اطلاعات………… 84

6-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………. 85

1-6-3( تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4) مقدمه………………………… 91

2-4 ) شاخص های توصیفی متغیرها……….. 91

3-4) روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق……… 93

4-4 ) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق….. 94

1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها….. 95

2-4- 4 )خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 96

1-2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول 96

2-2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 100

3 -2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 111

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 )مقدمه………………………… 127

2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها …………………………………. 127

1-2-5)نتایج فرضیه اصلی اول …………. 128

2-2-5)نتایج فرضیه اصلی دوم …………. 128

3-2-5)نتایج فرضیه اصلی سوم …………. 129

3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق ………….. 131

4-5) پیشنهادها ……………………. 131

1-4-5) پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 132

2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی . 132

5-5 )محدودیت های تحقیق …………….. 133


فهرست نمودار ها و جداول

نگار 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق ، شاص های مرکزی ، ……………………………….. 92

شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (statistics)

نگاره 2-4 : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف (k-s) 95

نگاره شماره ( 3-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین 96

، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون

نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 97

نگاره شماره (5-4): ضرایب معادله رگرسیون(coefficients) 98

بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون …………………………………. 99

نمودار شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال 99

آتی (Et+1) بازده سهام Rt

نگاره شماره (8-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، 101

ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام……………………….

نگاره شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 102

نگاره شماره ( 10-4) : ضرایب معادله رگراسیون (Coefficients) 103

بین سود سال اتی و بازده سهام

نمودار شماره (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون …………………………………. 104

نمودار شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی…………………………………. 105

(Et+1) و بازده سهام (Rt)

نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل…………………………….. 106

شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 107

بین سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) 108

بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره ( 16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون …………………………………. 109

نمودار شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی…………………………………. 110

(Et+1) و بازده سهام (Rt)

نگاره شماره (18-4) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه…………………………………. 111

فرعی الف و ب و فرضیه اصلی اول

نگاره شماره ( 19-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین…………………………………. 112

تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 113

(ANOVA) بین سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون 114

(coefficients) بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (22-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون…………………………………. 115

نمودار شماره( 23-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام ……………………….. 116

نگاره شماره ( 24-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین …………………………………. 117

تعدیل شده و آزمون دوربین واتسون بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام

نگاره شماره (25-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 118

نگاره شماره (26-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) 119

بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره (27-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای 120

معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام

نمودار شماره ( 28-4) : خط و معادله رگرسیون بین سود سال آتی و بازده سهام………………………… 121

نگاره شماره (29-4) : خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی ج و د……………………….. 122

نگاره شماره (30-4) : برازش رگرسیون چند گانه از متغیرهای تحقیق…………………………………. 123

نگاره شماره (31-4) : خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter …………………………….. 124

شکل 2-1 ـ عایدات ، سرمایه گذاری و منابع مالی جدید 36

جدول 2-1 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام 37


چکیده:

سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.

معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود . این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای 1383-1387 و بیان رابطه بین سود تقسیمی و مقدار آن به عنوان متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، برای محاسبه متغیر های پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

نتایج فرضیه اصلی اول: به این نتیجه رسیدیم كه ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن353/0 است ؛كه این ضریب همبستگی به میزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده كه مقدار آن 118/0 می باشد، نشان می دهد كه 8/11% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد كه در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.

نتایج فرضیه اصلی دوم: به این نتیجه رسیدیم كه ضریب همبستگی مثبت در شركت های پرداخت كننده سود، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن402/0 است ؛كه این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یاد شده ، نمی توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به مقدار 156/0، نشان می دهد كه 6/15% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد كه در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.

نتایج فرضیه اصلی سوم: به این نتیجه رسیدیم كه ضریب همبستگی مثبت در شركت هائی كه سود بیشتری پرداخت می كنند بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن410/0 است. ؛كه این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یا د شده نمی توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده كه مقدار آن 160/0 می باشد، نشان می دهد كه تنها 16% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد كه در این پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.


مقدمه:

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث علم مالیه مطر ح بوده است به طوری که علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر وبش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگو های نظری جامع وبررسیهای تجربی بوده است . تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است ، از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتهاست ، هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت ، به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری ، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند برقیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد . از این ر و مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) هموار ه باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی بر قرار نمایند ، تا هم فرصتهای سود آور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند وهم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپر دازند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسار حساس و با اهمیت است ، از سوی دیگر واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند ویا وجوه آنرا برای مقاسد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی ها و یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند . پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد ، به این دلیل موضوع پرداخت سود و میزا ن سود تقسیمی یکی از علایق سهامدارا ن فعلی و سرمایه گذاران آتی می باشد . مهمترین دلیل مطالعه حاضر کمک به سرمایه گذاران ، مدیران وفعا لان بازا ر سرمایه در سوق دادن سرمایه ها ومنابع مالی در شرکتهای که بازدهی بهتری ازاین منابع حاصل میکنند ، می باشد . این پژوهش از نوع پژوهش های كاربردی بوده و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین سود تقسیمی و بازدهی سهام پرداخته است. . یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد كه رابطه بین سود تقسیمی و بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در بین سالهای 1387-1383 بصورت خطی بوده و همبستگی بیشتری بین این دو در شرکتهایی که سود تقسیم می کنند وجود دارد . همچنین همبستگی بین سود تقسیمی وبازدهی سهام درشرکتهای که سود بیشتری تقسیم می کنند، بیشتر می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان می کنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از نتایج تحقیقات آقایان چون چنا چنگ وپراوین کومار که شواهدی رابرای فرضیه علامت دهی سود تقسیمی ارائه دادند و به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبتی بین تغیرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی وبازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس نیویورک در بین سالهای 1974 تا 1979 وجود دارد ، مطابقت دارد وبا مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.


مقاله فارسی . سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در …

7maghale.sellfile.ir/prod-410598-سود+مندی+سود+تقسیمی+در+تبین++بازدهی+سهام+…

ذخیره شده

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد.

بررسي سودمندي ميزان سود تقسيمي بر عملکرد شرکت هاي …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=134356

ذخیره شده

مشابه

توسط ستايش محمدحسين
… ميزان سود تقسيمي بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. … داده هاي مربوط به بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش …

[DOC]تغيير در قيمت سهام با تغيير در سود ، وابستگي و ارتباط دارد

www.moshaveranetehran.net/…/پایان%20نامه%20ارتباط%20بين%20سود%20و%20ق…

ذخیره شده

توزيع سود سهام، فراهم كننده بازده سرمايه گذاري سهامداران است. … بازاربـــورس اوراق بهادار تهران و همچنين روابط بين سود تقسيمي پرداخت شده به سهامداران با … از ديـدگـاه شركتهاي پذيرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و ساير شركتهاي سهامي …. سودمندی در پیش بینی یکی از معیارهای مورد قبول می باشد که متکی بر تحقیقات تجربی است .

پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سود-نقدی-سهام-و-رشد-درآمد-در-شرکت-ها…

ذخیره شده

واژهگان کلیدی: نسبت های پرداختی، رشد درآمدهای آتی، بازده، سود نقدی سهام، پانل … پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، همچنین توانایی شرکت در …. تبیین تاثیر نسبت پرداخت سود سهام بر رشد درآمد «عایدی» آتی … جامعه مورد تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 6 ساله از …

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻮد آﺗﻲ – دانش مالی تحلیل …

jfksa.srbiau.ac.ir/article_3040_4516c8b84a8e11e9fa403e6e934dd729.pdf

ذخیره شده

توسط جهانشاد – ‏2012
آﮔﺎﻫﻲ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. در ﺟﻬﺖ … 5. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﺷﺮﻛﺖ، اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎزده. دارا. ﻳﻲ. ﻫﺎ. ، ﻧ. ﺴﺒﺖ. ﺳﻮد ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ. و رﺷﺪ. ﺳﻮد ﺑﺎ … ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﻣﻄﺮح. در. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣﺎﻟﻲ. اﺳﺖ،. زﻳﺮا. ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ. ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﺎ. ي. ﻧﻘﺪي. ﻋﻤﺪه. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ … ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻮد. آﺗﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سود تقسیمی

www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/سود-تقسیمی

ذخیره شده

پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس … سود بر بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام

faar.iauctb.ac.ir/article_514028.html

توسط دستگیر – ‏2015
… رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. … کیفیت سود به توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی، سودمندی در پیش بینی سود آتی و … پراکندگی سود بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته در بورش اوراق بهادار تهران موثر … همواره به دنبال تبیین عوامل تعیین کننده بازده سهام شرکت جهت انتخاب …

موضوعات پایان نامه ارائه شده ارشد حسابداری – انجام پروژه های …

acconter.blogsky.com/1395/05/08/post-74/

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – مقایسه توان تبیین معیارهای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد … ه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره … بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران … اطلاعات جریان های نقدی، سودآوری و سود تقسیمی (آزمون تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

[XLS]مدیریت مالی

https://sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/کتابخانه/…/مدیریت%20مالی.xls

ذخیره شده

… رابطه شاخص های ریسک عدم نقدشوندگی و مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران, 431 … و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق … سودمندی روش تحلیل تکنیکی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار موجود در بورس تهران, 477 … اثر پرداخت سود و بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره …

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از …. سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

ستایش محمدحسین’s personal homepage – دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/setayesh

ذخیره شده

معاون اداري و مالي شركت طرح ساحل … عضو هيأت مديره شركت تعاوني توليدي و توزيعي دانشگاه شيراز … ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م (1394)، بررسی سودمندی روش غیرخطی …. و تغییرات سود تقسیمی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 5: 171-149. …. طرح پژوهشي تحت عنوان: «سود حسابداري و ارزش سهام».

Accounting and Auditing – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری

www.behzad865.blogfa.com/post/3

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران … سودآوري و سود تقسیمی (آزمون تجربی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق … بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معیارهاي حسابداري عملکرد.

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه …

arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران … سودآوري و سود تقسیمی (آزمون تجربی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق … بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معیارهاي حسابداري عملکرد

[XLS]حسابداری

https://www.sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/کتابخانه/…/حسابداری.xls

ذخیره شده

… دری ، بهروز, سودمندی اطلاعات صورت جریانهای نقدی در تصمیم گیریهای اقتصادی … سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 117 … اثر سود تقسیمی و سود انباشته بر قیمت بازار سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در ….. اسدی، غلامحسین, بررسی اثر تجزیه تغییرات سود خالص بر قدرت تبیین بازده …

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

… کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه … مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق …

موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و …

parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/

ذخیره شده

مشابه

بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران … سود هر سهم (EPS) و سود تقسیمی هر سهم (DPS) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق …. بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام

[PDF]اصل مقاله

qjma.atu.ac.ir/article_1674_fa4e3038f57764abaa147fb5050b42ed.pdf

ذخیره شده

توسط حساس یگانه – ‏2015
ﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ … ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﻛﻨﺎﺭ ﺳﻮﺩ … ﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ. ﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘ. ﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ، ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ … ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ …. ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﻳﺎ ﺳﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. …. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺍﻗﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ.

فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 14 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5623&Number=14

ذخیره شده

مشابه

برای بهره مندي از تخفيف هنگام خريد اشتراک طلايي کلمه “takhfif” را در کادر … بررسي نقش عدم تقارن اطلاعاتي در تصميمات ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسي اثر ترانسيلوايا بر روي بازدهي و حجم معاملات سهام … سود تقسيمي هر سهم DPS در ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق …

[XLS]و بدهي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

accounting92.um.ac.ir/uploading/accounting92.um.ac.ir/images/Ghabel_chap.xls

ذخیره شده

مشابه

47, 46, 278, طراحي و تبيين مدل ارزيابي سهام در بورس و اوراق بهادار تهران با رويكرد مدل … بر نوسانات غير سيستماتيک بازده سهام هر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران …. ي سود تقسيمي و اهرم مالي بر نگهداري وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق …. 161, 160, 575, ررسي تعارض کار- خانواده بر روي رضايت¬مندي شغلي در چارچوب …

[PDF]مقایسه مدل های تنزیلی سود تقسیمی – فصلنامه حسابداری مالی

qfaj.ir/article-1-78-fa.pdf

ذخیره شده

تنزیلی، مدل سود باقیمانده تنزیلی و مدل تنزیل جریان های نقدی، تفاوتی معنی دار وجود دارد … مطلوب خود، كه نزدیک نرخ بازده بازار است، دست یابند )راعی و. تلن. گی، … سود. مندی را در این رابطه …. ن زیادی با انجام مطالعات گسترده به تعریف و تبیین جریان …. تحقق یافته سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های.

[DOC]از آنجا ‌که بورس اوراق بهادار براي شرکت هاي سهامي عام، يک …

yektamohaseb.com/…/تدوین-مدل-پیش‌بینی-سود-با-استفاده-از-اطلاعات-تاریخی-در-…

ذخیره شده

مشابه

از اينرو سرمايه گذاران مي توانند از متغير سود هر سهم با روش آماري هموارسازي نمائي … بر اساس «اطلاعات حسابداري» و شاخص «سودمندي در پيش بيني» ضرورت دارد. …. براي قيمت گذاري سهام در امر خريد و فروش، سود تقسيمي، هموارسازي سود تعيين …. در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساير استفاده كنندگان ذينفع مي باشد.

[PDF]ي ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷ – دانشگاه تهران

https://jfr.ut.ac.ir/article_20029_7334f9ddac9e8ef56f2d367722ca7374.pdf

ذخیره شده

توسط ابزری – ‏2010
ﺳﻮد ﻫﺮ. ﺳ. ﻬﻢ و ﺑﺎزده واﻗﻌﻲ ﺳﻬﺎم. ) در ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻲ در دوره زﻣﺎﻧﻲ. 86- 1384. ﻛﻪ. ﻣﻲ … )ب. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس. EVA. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه . .2. ﻣﻔﻬﻮم ….. ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات … ﺗﺒﻴﻴﻦ. EVA. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي. (. EVA. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ) ، ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت … ي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. » ﺑﻪ اﻳﻦ …

سامانه ملی جزوات دانشگاهی پیام نور – دانلود رایگان پایان نامه

www.ahpnu.blogfa.com/tag/دانلود-رایگان-پایان-نامه

ذخیره شده

ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار. اولویت بندی روش … بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران … سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین شرکت‌های برتر با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری …

jera.alzahra.ac.ir/article_2157_391.html

توسط محمودآبادی – ‏2016
لذا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به بازدهی سهام و سودآوری شرکتها توجه می‌کنند … از آنجا که تاکنون رتبهبندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و … دیدگاه دیگر علاوه بر سود تقسیمی، بر سود هر سهم نیز تأکید دارد (بهرامفر و مهرانی، ….. بنابراین، معیارهای نقدی و تعهدی، 6/94% از معیار کل را تبیین مینمایند.

پرتال جامع علوم انسانی-محمدحسین ستایش

www.ensani.ir/fa/19126/profile.aspx

ذخیره شده

عنوان مقاله: بررسی رابطه ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … عنوان مقاله: بررسی سودمندی طبقه بندی کنندۀ جنگل های تصادفی و روش انتخاب متغیر … های حسابداری مبتنی بر تکانه سود (سه بعدی) و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام … حوزه (های) تخصصی: بازده سهام.

پرتال جامع علوم انسانی-امید پورحیدری

www.ensani.ir/fa/11621/profile.aspx

ذخیره شده

مشابه

… مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … سود مندی متغیر های بنیادی و متغیر های مبتنی بر بازار در تبیین بازده سهام … سود تقسیمی با توجه به ویژگی های خاص شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران.

[PDF]اصل مقاله

jak.uk.ac.ir/article_118_c5492f7a60e31735b16041604d337ab9.pdf

ذخیره شده

ﺑﺎزار ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي. ﺳﻬﺎم،. ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫـﺪف را. دارﻧﺪ. از . ﺳﻮي. دﻳﮕﺮ، ﺑﺎزده. ﻫﺎي. زﻳﺎد. ﺳﻬﺎم. ،. ﺳـ. ﻮد … ﺳﻮد. آ. وري و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ. ﻫﺴﺖ. و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﺗ. ﺄ. ﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد … ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎ ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ دارد … ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻗﺪرت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨ. ﺪﮔﻲ از ﺿﺮﻳﺐ …… ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺮ.

بانك اقتصاد نوين – اخبار

www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1113&p=8654

مشابه

با هدف تبيين اهداف و برنامه‌هاي سال 96، نشست مشترک رئيس هيات مديره بانک … کلنگ احداث بيست و ششمين مدرسه “مهر نوين” در شهرستان فيروزکوه استان تهران به زمين …… با توجه به اهميت و جايگاه شرکت‌هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار، ارايه خدمات به اين …. حقوقي بانک اقتصادنوين بر اساس فاکتورهاي سود و زيان” پذيرفته شده به عنوان …

مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران – سیویلیکا

www.civilica.com/Papers-IAAC11=یازدهمین-همایش-ملی-حسابداری-ایران.html

ذخیره شده

مشابه

… مالکیت عمومی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فول … اثر اندازه شرکت بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده سهام هر شرکت در بورس اوراق بهادار …. حسابرسی بر ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران … بررسی تعارض کار خانواده برروی رضایت مندی شغلی درچارچوب متغیرهای …

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه …

elmimarket.com/product/ارزیابی-نوع-مدیریت-سود-وبررسی-اثر-ساخت/

ذخیره شده

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی … گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در … سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس … با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سیاست تقسیم سود – حسابداری وحسابرسی ومالیاتی وپولشویی

ezatmakiani.blogfa.com/post/3/موضوع-مقاله-سیاست-تقسیم-سود

ذخیره شده

حسابداری وحسابرسی ومالیاتی وپولشویی – موضوع مقاله : سیاست تقسیم سود – تازه های … سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه سهامداران و پژوهشگران مالی قرار …. چون نرخ بازده براساس قيمت بازار سهام محاسبه مي شود. ….. بدهی) و تقسیم سود در 66 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره …

رشته حسابداری – دانشکده علوم مالی

fs.khu.ac.ir/رشته-حسابداری

ذخیره شده

17, ن‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ب‍ررس‍ی‌ روي‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ درآم‍د س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاری‌ (س‍ود س‍ه‍ام‌) در اي‍ران‌ و … ه‍م‍وار ش‍ده‌ و س‍وده‍ای‌ غ‍ي‍ر ه‍م‍وار ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … 42, ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ي‍ن‌, راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و س‍ود ت‍ق‍س‍ي‍م‍ی‌, 1390, چکيده …. س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا …

[DOC]شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=417&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ذخیره شده

گزارش و اظهارنظر حسابرسی را می‌توان به صورت زیر تبیین کرد: … بین ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیار‌‌های حسابداری عملکرد را بررسی کردند. … آنان ویژگی‌های هیأت‌مدیره و ساختار مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …. از جمله سود سهام، سود تقسیمی، اندازه شرکت (لگاریتم اندازه بازار)، کل دارایی‌ها، بازده …

دانلود مقاله سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در …

mag-iran.com/دانلود-مقاله-سود-مندی-سود-تقسیمی-در-تبی.htm

ذخیره شده

دانلود مقاله سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … توانايي اخذ وام ممکن است از طريق صدور اوراق قرضه ويا مراجعه به بازار سرمايه باشد، هر چه شرکت بزرگتر و سازمان يافته تر باشد دسترسي …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي – فصلنامه علوم …

journal.iams.ir/pdf_71_13604d1ffdb8ed3d576cbe0011fcc0c5.html

ذخیره شده

مشابه

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﺎم، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﺮ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ. داﺷﺖ … راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. 77 …. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺑﺮس داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻬﺎدي و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎﻣﺪاران در اﯾﺮان راﺑﻄﻪ اي …… ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎ ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮدﻣﻨﺪي.

پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در …

fuka.ir/1395/04/03/پایان-نامه-سود-مندی-سود-تقسیمی-در-تبین-2/

ذخیره شده

۳ تیر ۱۳۹۵ – سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. استاد راهنما : دکتر مجید زنجیردار. استاد مشاور:.

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls

ذخیره شده

مشابه

13, 10, ارتباط بین سود عملیاتی و اقلام غیر عملیاتی با بازده و قیمت سهام و … 29, 26, شناسایی عوامل موثر بر پرداخت سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس … حسابداري در تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نرخ رشد سود هر سهم، …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/518460

ذخیره شده

اویرایش شده بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نرخ رشد سود هر سهم، بازده، و ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

پایان نامه بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی …

www.sorendoc.ir › پایان نامه › پایان نامه حسابداری

ذخیره شده

… سیاست تقسیم سود متغییر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه … اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته … زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در … و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به …

پروژه بررسی رابطه بین افزایش بازده سهام با نوع تامین مالی …

www.sorendoc.ir › پایان نامه › پایان نامه حسابداری

ذخیره شده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود …. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

پروپوزال بازده سهام – سورن داک

www.sorendoc.ir/Articles/q/پروپوزال-بازده-سهام

ذخیره شده

بدین منظور ، داده های مربوط به 84 شرکت جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره …. پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده …

پروپوزال رابطه بین فرصت های سرمایه‌ گذاری با رشد دارایی ها …

www.sorendoc.ir › پایان نامه › پایان نامه حسابداری

ذخیره شده

… گذاری با رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشکده مدیریت … واژهای کلیدی: سرمایه گذاری٬ فرصت٬ دارایی٬ رشد٬ارزش دفتری سهام … را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر کردن بازده خود می باشند. … از سود تقسیمی باشد موجب ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب در این شرکتها می شود …

پروژه بورس اوراق بهادار – سورن داک

www.sorendoc.ir/Articles/q/پروژه-بورس-اوراق-بهادار

ذخیره شده

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود پروژه دانشجویی بورس اوراق بهادار در سایت یافت … آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. …. پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *