دانلود فایل پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 35
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1426 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 195

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر

چکیده
ورشکستگی شرکت ها یکی از راههایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهر هگیری
از فرصت های سرمایه گذاری میشود. پیشبینی ورشکستگی می تواند با ارائه هشدارهای لازم،
شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه
به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب
سرمایهگذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان های
مناسب، سرمایه گذاری نمایند . هدف از تحقیق حاضر ، بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر
در تخمین ورشکستگی شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار می باشد . (FULMER)
1383 ) مد نظر بوده و جامعه مورد بررسی ، – جهت تحقیق یک دوره 8 ساله (از سال 1375
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این مدل پیش بینی را برای یکسال
و دوسال قبل از ورشکستگی انجام می دهد. نتایج تحقیق جهت استفاده از این مدل برای پیش بینی
ورشکستگی با استفاده از اطلاعات یکسال و دو سال قبل از سال مشمول ماده 412 قانون تجارت
میباشد. نتایج نشان می دهد که مدل در یکسال قبل از ورشکس تگی در حدود 75 درصد و در
دوسال قبل از ورشکس تگی حدود 68 درصد موارد را توانسته است پیش بینی را بدرستی پیش –
بینی نماید . نکته مهم در تحقیق فوق جهت استفاده از مدل در مورد شرکت ها بحث زمان می باشد،
بدینگونه که به هر میزان که دوره استفاده از اطلاعات بیشتر باشد، درصد صحت مدل کمتر می –
شود.
تخمین ورشکستگی – امکان سنجی – بورس – (FULMER) لغات کلیدی : مدل فولمر
اوراق بهادار تهران


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 2
2-1 تشریح و بیان موضوع ……………………………………………………………………………………………………… 3
3-1 ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 6
4-1 اهداف اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 8
5-1 کاربرد نحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 10
6-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 12
7-1 روش انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 13
8-1 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. 13
9-1 تعریف واژهها و اصلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق …………………………………………………….. 15
10-1 چارچوب فصول آتی ……………………………………………………………………………………………………….. 16
فصل دوم: ادبیات موضوعی
1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ………………………………………………………………………………….. 19
3-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران ……………………………………………………………………………………. 20
4-2 تاریخچه نسبتهای مالی …………………………………………………………………………………………………….. 21
1-4-2 کاریردنسبتهای مالی برای اهداف پیش بینی …………………………………………………………………………. 22
2-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی …………………………………………………………………………………. 24
5-2 تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………….. 26
6-2 روشهای کنونی پیش بینی ورشکستگی ……………………………………………………………………………… 27
1-6-2 استفاده از شاخصهای کلیدی …………………………………………………………………………………………… 29
2-6-2 تحلیل بنیادی ………………………………………………………………………………………………………………….. 30
7-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ……………………………………………………………………………… 31
8-2 منشاء تاریخی ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………….. 34
1-8-2 تاریخ ورشکستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت …………………………………………………….. 35
36 -1-8-2 سوابق قانونگذاری در حقوق ایران ………………………………………………………………………………….
1
2-8-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ………………………………………………………………………………….. 38
ب
9-2 عوامل مشکلات مالی ……………………………………………………………………………………………………….. 42
10-2 عوامل ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………………….. 43
11-2 تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی …………………………………………………………………………. 52
تحلیل روند …………………………………………………………………………………………………………………….. 53 -11-2
1
تحلیل عملیات حسابداری ………………………………………………………………………………………………… 54 -11-2
2
تحلیل مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………….. 55 -11-2
3
اهمیت پی شبینی ها …………………………………………………………………………………………………………… 56 -11-2
4
سایر عوامل …………………………………………………………………………………………………………………….. 57 -11-2
5
12-2 تئوری ورشکستگی و تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………….. 58
تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………….. 60 -12-2
1
تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………. 74 -12-2
2
13-2 تئوری جدید ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………… 75
مکانیسم تئوری کنترل ………………………………………………………………………………………………………. 79 -13-2
1
14-2 توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی ……………………………………………………………………………. 84
15-2 خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………… 99
فصل سوم: روش و ساختار تحقیق
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
2-3 موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 101
3-3 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 102
4-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 103
5-3 جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….. 104
6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 105
7-3 مبانی نظری متغیرهای مدل ……………………………………………………………………………………………….. 106
1-7-3 نتایج مدل ………………………………………………………………………………………………………………………. 113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج و پشنهادات
1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
ت
2-4 اطلاعات حاصل از نمونهگیری ………………………………………………………………………………………….. 116
3-4 نتایج فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 117
1-3-4 فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………. 117
2-3-4 محاسبه متغیرهای مدل …………………………………………………………………………………………………….. 119
3-3-4 نتایج تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………………… 124
1-3 آزمون فرضیات یکسال قبل از سال مبنا ………………………………………………………………………. 124 -3-4
2-3 آزمون فرضیات دوسال قبل از سال مبنا ………………………………………………………………………. 125 -3-4
4-4 نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………… 127
5-4 پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 130
6-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………… 131
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………….. 133
پیوست …………………………………………………………………………………………………… 139
چکیده

فهرست جداول
عنوان صفحه
1- نوع استفاده از نسبتهای مالی در شرکتها ……………………………………………………………………. 11 – جدول 1
2 – نسبتهای مالی و اولویت دهی آنها توسط محققین …………………………………………………… 29 – جدول 1
4 – متغیرهای نه گانه – یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) …………………….. 139 -2- جدول شماره 1
4 – متغیرهای نه گانه – دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) ……………………… 152 -2- جدول شماره 2
4 – متغیرهای نه گانه – یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) …………………… 165 -2- جدول شماره 3
4 – متغیرهای نه گانه – دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) …………………… 167 -2- جدول شماره 4
یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) …………………………. 169 – (Z) 4 – نتایج مدل -3- جدول شماره 1
دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای موفق) ……………………….. 176 – (Z) 4 – نتایج مدل -3- جدول شماره 2
یکسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) …………………….. 183 – (Z) 4 – نتایج مدل -3- جدول شماره 3
دوسال قبل از سال مبنا (شرکتهای ناموفق) …………………….. 184 – (Z) 4 – نتایج مدل -3- جدول شماره


پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل …

accpapers.sellfile.ir/prod-385701-پایان+نامه+ارشد+حسابداری+تخمین+ورشکستگی+ب…

ذخیره شده

پایان نامه‌ ارشد حسابداری و مالی حاضر به بررسی تخمین ورشکستگی یا پیش بینی ورشکستگی شرکت با استفاده از مدل فولمر fULMER می‌پردازد، مدلهای زیادی …

پایان نامه تخمین ورشکستگی یا پیش بینی ورشکستگی …

www.accpapers.com/Article/…/19-پایان-نامه-تخمین-ورشکستگی-یا-پیش-بینی-ور…

ذخیره شده

۱۵ آذر ۱۳۹۴ – دانلود پایان نامه حسابداری و مالی با عنوان بررسی تخمین ورشکستگی … هدف از پایان نامه حاضر، بررسی امکان‌سنجی استفاده از مدل فولمر … لغات کلیدی پایان نامه: مدل فولمر(fulmer)، تخمین ورشکستگی، امکان‌سنجی، بورس اوراق بهادار تهران … ورشکستگی , پیش بینی ورشکستگی , پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮد و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮ

jma.srbiau.ac.ir/article_4900_ff659028f3a5921927ec6d5877142a41.pdf

ذخیره شده

توسط حاجیها – ‏2009
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد. … ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺳﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪل اﯾﮑـﻞ اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮدﯾﺪ. … ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ …. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻈﺒـﺎﺗﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ …… اﺳﺘﻔﺎده. از ﻣ. ﺪل ﻓﻮﻟﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﭘﺎﯾـﺎن. ﻧﺎﻣﻪ …

پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم …

journals.ut.ac.ir/article_61596_0.html

ذخیره شده

توسط فلاح پور – ‏2016
امینی، پ. (1385). بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه ارشد رشته حسابداری، …

پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل …

dldownload.loxblog.com/…/پایان%20نامه%20ارشد%20حسابداری%20تخمین%20ورشکس…
پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر (PDF). نوشته شده توسط : نگار افشاری … دانلود با لینک مستقیم. دانلود فایل · Download.

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

برای دریافت فایل پایان نامه های ارشد حسابداری با عناوین زیر درخواست خود را به ایمیل vahidsalimi49@gmail.com ….. استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی.

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20130901154950-9856-40.pdf

ذخیره شده

مشابه

۱۰ شهریور ۱۳۹۲ – دانشجوي کارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه تربيت مدرس. ***. دانشجوي ….. به(. بررسي استفاده. از. مدل. فولمر. براي. تخمين. ورشکستگي. شرکت. هاي.

پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری محافظه کاری حسابداری …

shopthesis.com/product/پایاننامه-کارشناسی-ارشد-حسابداری-محا/

ذخیره شده

پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی ارتباط بین محافظه کاری در … ریسک ورشکستگی، مدل احمد و دولمان، مدل آلتمن، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط … 2-3-6-4- مدل فولمر 20 … امروزه مدیران با آگاهی کامل از وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، سعی می کنند …

خرید و دانلود پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با …

hajin.persianblog.ir/post/186/

ذخیره شده

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ – خرید و دانلود پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر · پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل …

آخرین ارسالها – نرم افزار حسابداری، کنکور حسابداری

www.forum.tasavi.ir › آخرین ارسالها

ذخیره شده

من واسه ازمون استخدامي ميخونم در راستاي اين واسه ارشد هم انگار دارم ميخونم (يه تير دو نشون). … پایان نامه تخمین ورشکستگی یا پیش بینی ورشکستگی شرکت با استفاده از مدل فولمر (pdf): پایان نامه حسابداری و مالی حاضر به بررسی تخمین ورشکستگی …

حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان – برخی موضوعات پایان نامه های …

www.jit.blogfa.com/post-231.aspx
بررسی پراکندگی پایان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوی موجود و کار … بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای …

پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی امکان سنجی استفاده از مدل …

donyafiles.blogsky.com/…/پایان-نامه-ارشد-حسابداری-بررسی-امکان-سنجی-استفاده-از-مد…
پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتها در بورس … پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری – بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته … پایان نامه عمران مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز با تیر پیوند عمودی و افقی با …

[PDF]ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در زﻳﻤﺴﻜﻲ و ﺷﻴﺮاﺗﺎ در ﺷﺮﻛﺖ ، زاوﮔﻴﻦ ﺑﻴ – فصلنامه …

www.jdem.ir/article_50_2b5f0e8528dc0a84a9365bacc7810364.pdf

ذخیره شده

توسط رضایی – ‏2011
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ … در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ورﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻏﻴﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. F …. ﻫﺎ واراﺋﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ. ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮان از ﺳﻪ ﻣﺪل زاوﮔﻴﻦ،. ﺷﻴﺮاﺗﺎ و زﻳﻤﺴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ و … ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ. ﮔﺮان رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻟﻲ و. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم ….. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان.

سایه سار سکوت – برخی موضوعات پایان نامه های حسابداری ارشد …

aclaccounting.blogfa.com/post/8

ذخیره شده

مشابه

سایه سار سکوت – برخی موضوعات پایان نامه های حسابداری ارشد دانشگاه تربیت مدرس … بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای … بررسی پراکندگی پایان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوی موجود و کار …

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های …

www.modiryar.com › … › مديريت عمومي › مديريت بحران

ذخیره شده

چکیده: یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های …. فولمر[11](1984):فولمر از تجزیه و تحلیل چند متغیره برای ارزیابی کاربرد 40 … الگورتیم های ژنتیک با به کارگیری اصل بقای بهترین ها برای تولید تخمین ….. بینی ورشکستگی از طریق الگوی ژنتیک”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

حسابداری,پروپوزال حسابداری,مقاله حسابداری,تحقیق …

www.fileyabee.ir/cat/46

ذخیره شده

پایان نامه‌ ارشد حسابداری و مالی حاضر به بررسی تاثیر “ساختار مالکیت … دریافت فایل … پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر (PDF).

انجام پایان نامه

www.moshaveran-iran.com/انجام-پایان-نامه-مدیریت-مالی.html

ذخیره شده

۸ اسفند ۱۳۹۴ – انجام پایان نامه ارشد …. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و نرخ بازده حسابداری در بورس … ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از … انجام پایان نامه شناسایی حباب‌های مالی با استفاده از مدل گارچ تکینی …… انجام پایان نامه بررسی رابطه خطای تخمین اقلام تعهدی بر پایداری اقلام …

ز-مدل-فولمر – فروشگاه پایان نامه

thesisshop.cero.ir/tag-ز-مدل-فولمر.aspx

ذخیره شده

محصولاتی که دارای عبارت ‘ز-مدل-فولمر’ هستند. پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر · پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با …

حسابداری, اقتصاد و مدیریت » روش تحقیق,پروژه – پایان نامه

www.adonisdoc.com/ShowDetailCatProduct.aspx?Id=71862130-f4d2-4583-b342…

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه (جدید) کارشناسی بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن با رضايت شغلي كاركنان … پایان نامه کارشناسی استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي …

مقاله بررسی مدل های پیش بینی ورشکستگی – سیویلیکا

www.civilica.com/Paper-NOORACCOUNTING01-NOORACCOUNTING01_089=بر…

ذخیره شده

مشابه

جستجوی پیشرفته | استعلام پایان نامه … با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۵ … ندا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، علوم و تحقیقات ساوه … در این راستا به بررسی درجه کارآمدی مدل های آلتمن، شیرانا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگبت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده و …

[PDF]علمي هـ فصلنام دكتر هاشم نيكومرام انجمن مه – انجمن مهندسی مالی …

www.ifea-fr.com/uploads/MAG/final%2013-E.pdf

مشابه

تحلیل ورشکستگی شرکت … های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری …… ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای …… های آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسكی، اسپرینگیت، سی ای اسكور، فولمر، ژنتیک فرج زاده …… و الگوریتم ژنتیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حسابداری دانشگاه تهران.

1393 5 19 0 156 ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از …

jak.uk.ac.ir/?_action=export&rf=isc&s=isc&volume=دوره%205…

ذخیره شده

توانایی تخمین الگوهای اقلام تعهدی غیرعادی بر اساس تعدیل الگوی جونز و پیش‌بینی … رحمانی، راحله (1388)، قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیرعادی) در رابطه با رفتار بازده سهام، …. بررسی کاربرد مدل‌های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته …. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

[PDF]An application of Altman-levalle and legault-Veronneau …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4018013910402.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان … ﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻟﮕﺎت و ورﻧﺎﻧﻴﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﺗﻤﺎﻳﺰي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ … ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰي ،ﻧﻘﻄﻪ اﻧﻘﻄﺎع …. ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ. در. اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺖ . وي. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻈﺮ. ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن … داد ﻣﺪل. ﻓﻮﻟﻤﺮ. ﺑﺎ. 75. درﺻﺪ و. 68. درﺻﺪ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎل و دو ﺳﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ …

پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت …

stufile.ir/product/21581/پایان-نامه-ارشد-حسابداری…مدلهای…در…ورشکستگی/2887
پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در … 3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: 49 … 6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق. 81 ….. به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی …

تبلیغات نت شهر :: سراسر کشور :: آموزش :: دوره آموزشی …

agahi.netshahr.com/1003/آموزش/آموزش/دوره-آموزشی-تاسیسات-الکتریکی
تاسیسات الکتریکی (آشنایی با مدارک پروژه، محاسبات بار، سیستم های توزیع برق داخل و … محدودیت های طراحی)، نرم افزار ETAP با رویکرد تاسیسات، طراحی روشنایی با استفاده از نرم … سراسر کشور آموزش پایان نامه‌ ارشد حسابداری و مالی حاضر به بررسی تخمین ورشکستگی یا پیش بینی ورشکستگی شرکت با استفاده از مدل فولمر …

1393 6 22 22 247 رابطه بین ویژگی های هیئت‌مدیره و انتخا …

faar.iauctb.ac.ir/?_action=export&rf=isc&s=isc&volume=6…

ذخیره شده

مشابه

بین سایر ویژگی¬های هیئت‌مدیره با انتخاب حسابرس رابطه معناداری مشاهده¬ نشد. … شرکتی، نسبت بدهی‌ها و اندازه شرکت با مدیریت سود”، مطالعات حسابداری، شماره 24، 115- 79. … در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، …… “پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لوجیت”، پژوهشنامه …

[PDF]ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﯿﺶ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰاء و ﻣﺪل

www.amj.ir/files/15-04-2016,122654.9244155,357.pdf

ذخیره شده

۲۷ فروردین ۱۳۹۵ – ٢. ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰاء و ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ. ﭼﮑﯿﺪه. ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎي. اﺧﯿﺮ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﺑﺰرگ ….. ۶. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. اﻃﻼﻋﺎت. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺑﺮاي. اوﻟﯿﻦ. ﺑﺎر. ﺗﻮﺳﻂ. ﺑﯿﻮر. [. 14. ] …. ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻮد ﻫﺮ دوﺳﺎل؛. ﻓﻮﻟﻤﺮ. [. 15. ] از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد. 40 ….. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ،. داﻧﺸﮑﺪه. ﻣﻌﺎرف. اﺳﻼﻣﯽ. و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺸﮕﺎه. اﻣﺎم. ﺻﺎدق . .4.

تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی

jera.alzahra.ac.ir/article_1881.html

ذخیره شده

توسط خلیفه سلطانی – ‏2015
در این پژوهش چرخه تجاری ایران با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات شناسایی شده و برای پیشبینی ورشکستگی از مدل‌های لاجیت و تحلیل تمایزی استفاده شده است. دادههای مالی 118 شرکت … 2کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا. چکیده …… روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ ششم. طیبنیا، علی؛ …

آنا | نخستین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری واحد …

www.ana.ir › واحدهای دانشگاه آزاد › خوزستان، چهارمحال و بختیاری

ذخیره شده

۲ مرداد ۱۳۹۵ – هشت نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری واحد دانشگاهی مسجدسلیمان … کارشناسی ارشد حسابداری واحد مسجدسلیمان از پایان نامه خود دفاع کردند … در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن در شرکت‌های پذیرفته شده …

دانلود پکیج اصلی پایان نامه ارشد حسابداری تخمین …

www.misslink.ir › حسابداری

ذخیره شده

محقق گرامی،شما با جستجوی “دانلود پکیج اصلی پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر “وارد این صفحه شده اید. با عرض سلام ، ادب و احترام …

بایگانی‌ها دسته‌بندی نشده – بنر فایل

www.bannerfile.ir/category/دسته‌بندی-نشده/

ذخیره شده

۱ خرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر پایان نامه …

پایان نامه پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

www.sorendoc.ir › پایان نامه › پایان نامه حسابداری

ذخیره شده

پایان نامه پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک … ها ( بررسی مقایسه ای با مدل های اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به تأث. … مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدام هایی …

ارزيابي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و ريسك ورشكستگي

readsms.ir/ارزيابي-رابطه-بين-محافظه-كاري-حسابدار/

ذخیره شده

پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت …. پایان نامه ارشد حسابداری تخمین ورشکستگی با استفاده از مدل فولمر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *