دانلود فایل پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
دسته بندی plan پلان
بازدید ها 44
فرمت فایل docx
حجم فایل 3793 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 146

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مساله 8

4-1 سوالات تحقیق. 9

5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 حدود مطالعاتی. 10

1-7-1 قلمرو موضوعی. 10

2-7-1 قلمرو زمانی. 11

3-7-1 قلمرو مكانی. 11

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 14

2-2 بخش اول: ادبیات پژوهش.. 15

1-2-2 بررسی مفاهیم مربوط به سود 15

2-2-2 بررسی سود نقدی. 15

3-2-2 مفهوم سود در حسابداری. 16

4-2-2 مفهوم سود هر سهم 16

3-2 بررسی مفاهیم مربوط به ارزش افزوده اقتصادی. 17

1-3-2 تاریخچه ارزش افزوده 17

2-3-2 مفهوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران. 18

4-2 شاخص های ارزیابی عملکرد 18

5-2 شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده 19

6-2ارزش افزوده اقتصادی. 19

1-6-2 ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 22

2-6-2 تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 23

7-2 تعاریف عملیاتی ارزش افزوده اقتصادی. 24

8-2ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 25

9-2 مدل عایدیها برای محاسبه هزینه سرمایه از محل آورده سهامداران. 27

10-2 مدل تقسم سود با نرخ رشد ثابت.. 29

11-2 محاسبه هزینه ی سرمایه با استفاده از مدل CAPM.. 31

12-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق دریافت وام 32

13-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام ممتاز. 32

14-2 هزینه تامین منابع پولی از محل سود تقسیم نشده 32

15-2 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 33

16-2 نسبت های سرمایه گذاری. 37

1-16-2 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 37

2-16-2 نسبت بدهی. 37

3-16-2 نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه 38

4-16-2 نسبت پوشش بهره 38

17-2 شبکه‌های عصبی. 38

18-2 اجزای شبکه‌های عصبی مصنوعی. 41

1-18-2 عناصر پردازشگر. 41

19-2 شبکه 42

1-19-2 ساختار شبکه 43

20-2 پرسپترون چندلایه 44

21-2 پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی مصنوعی. 45

22-2 الگوریتم پس‌انتشارخطا 49

23-2 بخش دوم: مروری بر پژوهشها 50

1-23-2 پژوهشهای داخلی. 50

2-23-2 پژوهشهای خارجی. 54

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3 متغیرهای تحقیق. 56

3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 57

4-3جامعه آماری. 57

5-3 روش گردآوری اطلاعات.. 60

6-3 روایی و پایایی. 60

7-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

8-3 ارزش افزوده اقتصادی یا EVA.. 61

1-8-3 نرخ بازده کلی سرمایه 61

2-8-3 سرمایه Capital 62

3-8-3 نرخ هزینه سرمایه 62

9-3 نسبت های مالی. 65

10-3 رگرسیون. 66

11-3 شبکه عصبی. 66

12-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 70

2-4 آماده سازی داده ها 71

3-4 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 79

4-4 پیش بینی با استفاده از رگرسیون. 82

5-4 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی. 84

6-4 مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون. 88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 93

2-5 نتایج فرضیات.. 93

1-2-5 بررسی فرضیه اول. 93

2-2-5 بررسی فرضیه دوم 95

3-5 نتیجه گیری کلی. 96

4-5 محدودیت های تحقیق. 97

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 97

پیوست ها

خروجی ها با استفاده ازنرم افزار مطلب.. 100

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 126

منابع لاتین: 128

چکیده انگلیسی: 130

جدول 1-2 برخی از انواع شبکه‌های عصبی. 44

جدول 1-3 پنجاه شركت برتر بورس بر اساس سودآوری. 59

جدول 1-3 فرمولهای نسبتهای مالی. 65

جدول 2-3 نسبت های مالی و نماد های آن. 66

جدول 1-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت باما 72

جدول 2-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت چادرملو. 73

جدول 3-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت اتومبیل ایران. 74

جدول 4-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت ایران خدرو دیزل. 75

جدول 5-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت پارس خودرو. 76

جدول 6-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت سایپا آذین. 77

جدول 7-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت سایپا 78

جدول 8-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت باما 79

جدول 9-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت چادرملو. 79

جدول 10-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت قطعات اتومبیل ایران. 80

جدول 11-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت ایران خودرو دیزل. 80

جدول 12-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت پارس خودرو. 81

جدول 13-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت سایپا آذین. 81

جدول 14-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت سایپا 82

جدول 15-4 خروجی spss. 82

جدول 16-4 جدول اوزان 87

جدول 17-4 مقادیر واقعی و پیش بینی شده 88

جدول 18-4 مقایسه خطای شبکه و خطای رگرسیون خطی. 90

جدول 1-5 بررسی نتایج جدول اوزان. 94

جدول 2-5 جدول خطا ها و فاصله 96

نمودار 1-2 ارزش افزوده 20

نمودار 2-2 ارزش افزوده اقتصادی. 21

نمودار 3-2 اجزای یک عنصر پردازشگر. 42

نمودار 4-2 ساختار ساده شبکه‌های عصبی مصنوعی. 43

نمودار 5-2 ساختار پرسپترون چندلایه (MLP) 45

نمودار 6-2 عملیات یک شبکه عصبی نظارتی. 48

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 57

نمودار 2-3 شبکه عصبی مصنوعی. 67

نمودار 1-4 نمودار خطی رگرسیون. 84

نمودار 2-4 نمودار لونبرک- مارکو. 85

نمودار 3-4 نمودار آموزش شبکه عصبی. 86

نمودار 4-4 نمودار نمایانگر پیش بینی شبکه بر اساس داده های ورودی و مقایسه آنها با مقادیر واقعی. 87

نمودار 5-4 نمودار مقایسه ای دو پیش بینی. 91

نمودار 1-5 نمودار پیش بینی نتایج. 95

چكیده:

در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.

واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی

مقدمه:

با ظهور شركت‌های بزرگ و شكل گیری مبحث عظیم جدائی مالكیت از مدیریت و ایجاد یك تضاد منافع عظیم بین مالكان و مدیران ارزیابی عملكرد شركت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالكان دولت و حتی مدیران است. همچنین با توجه به جدائی مالكیت از مدیریت ایجاد ارزش و افزایش ثروت سامداران از جمله مهمترین اهداف شركتها به شمار می‌رود. و افزایش ثروت در نتیجه علمكرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده كنندگان به دنبا شاخصی هستند تا بتوانند میزان رسیدن به مهمترین هدف شركت را تعیین كنند. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شركت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. اما آنچه كه بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند كه در شركت‌های با مخاطره بالا سرمایه گذاری كنند و لذا اگر هم چنانچه این كار را انجام دهند، به ازای ریسك بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراین آنها نیز بدنبال شاخصی برای ارزیابی عملكرد شركتها هستند تا بتوانند تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.


مقاله مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای …

www.civilica.com/Paper-MAVC01-MAVC01_339=مدلی-جهت-پیش-بینی-ارزش-افزود…

ذخیره شده

مقاله مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی, در اولین کنفرانس …

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-پیش-بینی-ارزش-افزوده-اقتصادی-شرکتهای-پذیرفته-شده-…

ذخیره شده

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پایان نامه برای دریافت درجه …

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در …

20015.ir › حسابداری

ذخیره شده

مشابه

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پایان نامه پروپوزال دانلود حسابداری …

مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته …

www.academia.edu/…/مدلی_جهت_پیش_بینی_ارزش_افزوده_اقتصادی_شرکتهای_پذ…

ذخیره شده

مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی 3 قاسم فرج پور …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls

ذخیره شده

مشابه

18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس, اکبر … زنتیک در پیش بینی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … 68, 65, پيش بيني اظهار نظر مشروط حسابرسي با استفاده از شبكه عصبي … 89, 86, مقايسه توانايي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي وشبكه هاي عصبي _فازي در پيش …

مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته …

https://www.researchgate.net/…/279181063_mdly_jht_pysh_byny_arzsh_afzwdh_aqtsa…
مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی. Conference Paper (PDF …

پاین نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی – میهن داکیومنت

mihandoc.net/پاین-نامه-پیش-بینی-ارزش-افزوده-اقتصادی/

ذخیره شده

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در …

mag-iran.com/پیش-بینی-ارزش-افزوده-اقتصادی-شرکتهای-پ.htm

ذخیره شده

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. چكيده: ۱. مقدمه: ۲ فصل اول: كليات تحقیق

[PDF]پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار …

journal.ansarbank.com/article_9004_cfb3d4f2209f71daa0d6efb8a459f79a.pdf

ذخیره شده

)مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( … پشتیبان فازی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه های عصبی مصنوعی، پیش بینی، شرکت های ….. نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر متغیرها در پیش بینی سود دارای محتوای.

موضوعات پایان نامه حسابداری | موسسه افرا

afraresearch.ir/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری/

ذخیره شده

مشابه

ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزيابي ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … ارزیابی کارایی متغیرهای مالی و متغیرهای اقتصادی در پیش بینی بحران مالی شرکت ها … برآورد قیمت عرضه های عمومی اولیه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی …

jera.alzahra.ac.ir/article_1911.html

ذخیره شده

توسط مشایخی – ‏2015
درک عوامل موثر بر ارزش شرکت برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان پیش از اتخاذ … این مطالعه بر آن است تا با استفاده از مدل‌ مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی به … تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. … حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند.

پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه رشته حسابداری

pajooheh.ir/بانک-موضوعات-پایان-نامه-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در … بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

[PDF]Review of Artificial Neural Networks Performance in …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6003813921607.pdf

ذخیره شده

ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﻫﺎ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮ … ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. اﻟﮕﻮي ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از. دﻗﺖ. ﺑﺎﻻﯾﯽ. در. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ … ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوز را.

[PDF]ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ – SID

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/32613891704.pdf

ذخیره شده

توسط ANN ANN
ي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﭙﺮدازد؛ و. ﺑﺎ روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻌﻲ ﺷـﻮد ﺧﻄـﺎي اﻳـﻦ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ … ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اي از ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬـﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﻣﻲ … ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘ. ﻴﻖ. ﻓﻜـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺒﻜﻪ. ﻫـﺎ. ي ﻋـﺼﺒﻲ در ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ. ﻫـﺎ. ي. اﻗﺘﺼﺎدي اوﻟﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل. 1988 … در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﺳـﻬﺎم در ﺑـﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ. ي ﻋﺼﺒﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.

[DOC]مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد …

proacc.ir/wp-content/uploads/2017/04/2.The-subject-of-thesis.docx

ذخیره شده

طراحي مدل پيش‌بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردی: شرکت x) … کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx.

انتخاب و پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

www.payan-nameh.com/article/name-master-of-accountancy

ذخیره شده

اگر در انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دچار مشکل شده اید … و قابلیت پیش‌بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در … قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت )

رشته حسابداری – دانشکده علوم مالی

fs.khu.ac.ir/رشته-حسابداری

ذخیره شده

2, آس‍ت‍رک‍ی‌، س‍ع‍ي‍د, ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ح‍س‍اب‍داری‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد … آزاد ب‍ا ري‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌, 1388, چکيده …. پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ … ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍الاي‍ش‌ ش‍ده‌ و س‍ود ق‍ب‍ل‌ از ب‍ه‍ره‌ و م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ا ارزش‌ اف‍زوده‌ …

تاثیر کیفیت سود بر پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده …

faar.iauctb.ac.ir/article_510518_110085.html

ذخیره شده

مشابه

یافته‌ها نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی شبکه عصبی مصنوعی برای شرکت‌های با سود با … اعطایی به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی بانک سپه)”، … انورخطیبی، سعید و رامین محمدی، (1391)، “بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی، … المدرسی و سلیم کریمی تکلو، (1389)، “مقایسه مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی با …

چاپ – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rtehrani/print/

ذخیره شده

مشابه

“کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در زمان بندی معاملات سهام:با رویکرد تحلیل تکنیکی. … “پیش بینی بازده شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از مدلهای شبکه ها عصبی … مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. …. کنفرانس ملی رویکرد های نوین در علوم مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، تهران، …

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی – پروفایل

https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375689

ذخیره شده

تئوري هاي حسابداري پيشرفته و مباني فلسفي آن (دكتري) … دولو, “قيمت گذاري ريسك غيرسيستماتيك شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران” , مطالعات تجربي حسابداري … عليزاده, “ساختار مالكيت و رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي(EVA) و ارزش ايجاد شده براي … اكبري شهميرزادي, “پيش بيني ورشكستگي شركتها با استفاده از شبكه عصبي …

پیش بینی ورشکستگی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=پیش+بینی+ورشکستگی&topic_1=305417

ذخیره شده

مشابه

اویرایش شده پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و مقایسه با مدل رگرسیون لوجیت درشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …

بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با …

qjma.atu.ac.ir/article_1712.html

ذخیره شده

توسط باقرپور ولاشانی – ‏2012
مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت، نقش به سزایی در رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایفا می کند.سازمان امور … شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره”. – . … غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در ایران )کاربرد شبکه های عصبی … در نظام مالیات بر ارزش افزوده : یک مدل نظری”.

پژوهشهای نوین درحسابداری – فهرست مقالات

nra.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&vol=297

ذخیره شده

بررسی مدل‌های مالی فالمر و زیمسکی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها … سیستماتیک (β) (مطالعه موردی: شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) … سهام و معیارهای سرمایه گذاری و تامین مالی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. … و تفاضلی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام.

پروفایل شخصی – محمد مهدی مظفری – دانشگاه بین المللی امام …

www.ikiu.ac.ir/members/?id=104&lang=0

ذخیره شده

٩, نقش فرهنگ در اجرای اقتصاد مقاومتی در سایه مدیریت جهادی, ١٣٩٣, ١٣٩٣, دومین همایش ملی … ١٣٩٣, ١٣٩٣, اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی …. ٣٤, بررسی رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کد طرحی … ٦٠, پیش بینی فروش فیلمهای سینمایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در …

موضوعات پایان نامه ارائه شده ارشد حسابداری – انجام پروژه های …

acconter.blogsky.com/1395/05/08/post-74/

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت های پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره … توبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Q 11 . بررسی رابطه ….. شناسایی نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه های عصبی

پرتال جامع علوم انسانی-رضا تهرانی

www.ensani.ir/fa/12357/profile.aspx

ذخیره شده

مشابه

علوم انسانی. رضا تهرانی. حوزه (های) آثار: اقتصاد. مدیریت. کتابداری. هنر. عنوان مقاله: طراحی مدل پویای همزمان برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … پیش بینی رفتار سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از …. عنوان مقاله: کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در زمان بندی معاملات سهام: با …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات دانش مالی تحلیل اوراق …

jfksa.srbiau.ac.ir/?_action=xml&issue=1533

ذخیره شده

مشابه

پژوهش حاضر به تحلیل معاملات صورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران از منظر … بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به یک الگوی … بر بازده سهام و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 57 78 … ارزش افزوده اقتصادی ) EVA ( رابطهمثبت و معناداری با بازده هفتگی و ماهانه دارد.

مدیریت مالی – موضوع پایان نامه

financial212.blogfa.com/post/4

ذخیره شده

مشابه

پیش¬بینی بازده سهام به¬وسیله شبکه¬های عصبی تحت¬تأثیر حجم معاملات در بازه¬های زمانی مختلف … پيش بيني ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از … انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری با استفاده از روش تئوری بازی … -بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت هاي سودآوري (نسبت سود به …

مشخصات کامل پایان‌نامه های دفاع شده رشته مدیریت استراتژیک …

lib.usc.ac.ir/…/مشخصات-کامل-پایان‌نامه-های-دفاع-شده-رشته-مدیریت-استراتژیک-ام-بی…

ذخیره شده

۱۶ آبان ۱۳۹۴ – ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ چ‍ن‍ده‍دف‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ … رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از … ب‍ر پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌ و … ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ص‍اح‍ب‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا درای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ارزش‌ اف‍زوده‌ ب‍ازار.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – شریف یار

sharifyar.com/accounting-subject/

ذخیره شده

مشابه

رتبه: ۴ – ‏بازبینی توسط شریف یار۲۷ مهر ۱۳۹۱ – با مشاهده موضوع پایان نامه ها برای انتخاب موضوع ایده بگیرید. … ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ازاد س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ …. م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ …

به صفحه شخصی دکتر سيد حسين سجادي خوش آمديد.

www.scu.ac.ir/HomePage.aspx?site=economics.scu.ac&tabid=4933&lang=fa…

ذخیره شده

1- مفاهیم بنیادین در حسابرسی، بررسی های حسابداری، دانشگاه تهران، ص66-53، … اندازه و عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، فصلنامه بررسیهای اقتصادی دانشکده … 27- پيشبيني ورشكستگي شركتها با استفاده از مدل لوجيت، 1387 ، فصلنامهي … ي تبليغات و ارزش شركت با معيار Q tobin مجله بورس اوراق بهادار ، سال سوم، شماره ي …

موضوع پایان نامه مدیریت مالی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-مدیریت-مالی/

ذخیره شده

مشابه

ارزی‍ابی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر … ارزیابی قابلیت مدلهای تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی … ب‍هی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍ر ت‍ف‍وی‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از س‍ه‍ام‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍بی‌ م‍ص‍ن‍وعی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍تی‍ک‌ … ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زاي‍ش‌ درآم‍ده‍اي‌ م‍ال‍ي‍اتی‌ دول‍ت‌

فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 1 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5623&Number=1

ذخیره شده

مشابه

رابطه تامين مالي و عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دكتر ويدا مجتهد …. بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نقدي با خطاي پيش بيني سود

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد شبکه های عصبی …

www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/شبکه-های-عصبی-مصنوعی-نمو-یافته

ذخیره شده

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی · حسابداری; ۱۴۰. پایان نامه برای …

بانك موضوعات پايان نامه رشته حسابداري – ایران پژوهان

www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/28-بانك…نامه/45-حسابداري.html

ذخیره شده

مشابه

… مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار … سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردی: … اوراق بهادار تهران; مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش …

اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرش شده در همایش – دانشگاه آزاد …

conf.iauba.ac.ir/aim/fa/news.php?rid=15

ذخیره شده

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ – بررسی پیش‌بینی شاخص قیمت سهام با روش های‌ محاسباتی (شبکه عصبی … بررسی رابطه بین سرمایه گذاری کل و رشد اقتصادی طی دوره (1393_1360) … ارزيابي و مقایسه پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … از قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار.

تحقیقات حسابداری و حسابرسی | انجمن حسابداری ایران

iranianaa.com/نشریه/تحقیقات-حسابداری-و-حسابرسی?page=27

ذخیره شده

جامعه ي آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و براي تعيين شرکت … بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود … برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی.

پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری – کتابخانه مرکزی دانشگاه …

library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view…id…

ذخیره شده

استفاده از سایر مدل های مثل موجک ها در پیش بینی سود هر سهم پیشنهاد می‌گردد همچنین … بررسي رابطه بين متغيرهاي اقتصادي (ارزش افزوده اقتصادي، توليد ناخالص ملي، نرخ تورم و . … پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از شبكه عصبي فازي، تخمينگر بردار … با توجه به انجام پژوهش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، انجام پژوهش …

[DOC]موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی …

www.nasir-institute.com/word/175.docx

ذخیره شده

ارزیابی تحقیقات حسابداری; ارزش گذاری دارایی های فکری؛ چالش جهانی در … هزینه در اقتصاد مقاومتی; بهینه یابی زمان، هزینه، کیفیت و ریسک با استفاده از روش … حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر …. تهران; پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های حسابداری با رویکرد شبکه های …

[PDF]ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

www.baboliau.ac.ir/Portals/0/research/modiriyat1.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺷﺮﻛﺘﻲ. ) در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ در. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻫـﺮ ﺳـﻬﻢ و. ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ. زرﮔﺎﻧﻲ … ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزدﻩ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ….. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي. ﻋﺼﺒﻲ.

حسابدار – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری

hesabdaran90.blogfa.com/post/4

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران … ارزش افزوده اقتصادي در شرکت هاي تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران … پیش بینی درماندگی مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي بیز. 104 . پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبی …

[PDF]Untitled – ماهنامه علمی ، تخصصی شباک

shebakmag.ir/upload/Single/Content/160720_14/Shebak-Nama.pdf

ذخیره شده

پیش بیني قیمت سهام در شرکت هاي سرمایه گذاري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي. 7 … برآورد و سنجش سرمایه فکری در فرآیندهای اقتصادی درون سازمانی. 45. رابطه بین … تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد مالي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 67 … شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی قیمت سهام ، بازار سرمایه.

Accounting and Auditing – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری

www.behzad865.blogfa.com/post/3

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران. 22 . بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با … ارزش افزوده اقتصادي در شرکت هاي تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران … پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی.

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسي نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالي در پيش بيني بازده سهام … بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان …. بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها … شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

لیست عنوان های پایان نامه در رشته حسابداری|دپارتمان مدبران …

departemanemodaberan.ir/proposal/page/page.php?id_web=179

ذخیره شده

مشابه

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ – طراحي مدل پيش‌بيني قيمت سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري با استفاده از شبكه‌هاي … بررسي تأثير هموار سازي سود بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس … مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با …. مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتراکبر زواری رضائی | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

asatid.urmia.ac.ir/a.zavarirezaei

ذخیره شده

مشابه

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری … حسابداری ایران توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … ۳- آشنایی کامل با بانک اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس- سیستم صحرا و دناسهم …. بررسی ارتباط بین ویژگی های پیش بینی سود مدیران و ریسک پذیری شرکت ها با ارزش آتی آنها …

رزومه دکتر رضا تهرانی – دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

blog.vla.ir/رزومه-دکتر-رضا-تهرانی.html/

ذخیره شده

مشابه

۰۳) مدیریت سرمایه گذاری وارز یابی اوراق بهادار، کارشناسی ارشد … ۸۱) ارزیابی بهای تمام شده سپرده های بانکی جذب شده با استفاده ، سعید خانی … ۶۲) ارزیابی تاثیر گذاری ارزش افزوده اقتصادی EVA بروی بازده سهم، حسین … بررسی توانایی مدل شبکه عصبی در پیش بینی بازدهی سهام بورس، وحید ابری سنسری، کاربردی، دانشگاه تهران،

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه …

arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2

ذخیره شده

مشابه

ارزش افزوده اقتصادي در شرکت هاي تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران 69 . بررسی میزان مربوط بودن … پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی 105 . پیش بینی مخاطره پرتفوي بهینه در سهام شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار (XBRL) 106 . پیش نیازهاي …

تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های …

matlab1.ir › آموزش

ذخیره شده

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ – تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران … همچنین امروزه مشخص شده است استفاده از معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد … شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی مشخص شد …. فیلم آموزش فارسی جامع شبکه های عصبی …

27 – تحقیقات حسابداری و حسابرسی | انجمن حسابداری ایران

iranianaa.ir/نشریه/تحقیقات-حسابداری-و-حسابرسی?page=26

ذخیره شده

مشابه

جامعه ي آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و براي تعيين شرکت … بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود … برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی.

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته حسابداری|انجام پایان …

drtahqiqco.com/موضوعات-پیشنهادی-برای-پایان-نامه-رشته/

ذخیره شده

۳۱ فروردین ۱۳۹۵ – دکتر تحقیق با در نظرگیری اصلی ترین معیارهای انتخاب یک موضوع مناسب و با بهره گیری … پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار; مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش … طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت x); بررسی ضرورت …

فهرست الفبایی پایان نامه ها

www.hawzah.net/fa/Seminar/List/CategoryItemID301?PN_169=799
هدف از این پایان نامه امکان سنجی افزایش منابع حاصل از اموال موقوفه با استفاده از دانش مالی … ارزیابی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرآیند تحلیل … شبکه های عصبی مصنوعی به فعالان بازار سرمایه ایران و پیش بینی روند بازده سهام … کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA ) درارزیابی عملکرد مالی.

ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214

مشابه

ارزي‍اب‍ي‌ ک‍اراي‍ي‌ ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌ …. پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ س‍ود م‍دي‍ري‍ت‌ و اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ … س‍رم‍اي‍ه‌ و ارزش‌ اف‍زوده‌ ه‍ا اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ و آش‍ام‍ي‍دن‍ي‌.

مقایسه روشهای کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش بینی شاخص …

vista.ir/…/مقایسه-روشهای-کلاسیک-و-هوش-مصنوعی-در-پیش-بینی-شاخص-قیمت-سهام-…

ذخیره شده

مشابه

۱ تیر ۱۳۸۷ – مقایسه روشهای کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش بینی شاخص قیمت سهام و طراحی … اغلب در سالهای گذشته از روشهای کلاسیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کردند، اما با … ترکیبی از ARIMA، شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی مورد … اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

Cv of Faculty Members

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1038;

ذخیره شده

مشابه

محمد حلاج, تبيين الگوي قضاوت در پيش بيني هزينه هاي سربار, ۱۳۹۴ … رضا تقي زاده, تحليل شبکه‌هاي مالکيتي و معاملاتي در بورس اوراق بهادار تهران, ۰ … بر عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, ۱۳۹۲ … سيستماتيك با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: شركت سايپا), ۱۳۸۷.

Bank Refah Kargaran – بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

www.refah-bank.ir/portal/default-1466.aspx

ذخیره شده

مشابه

شناخت وضع موجود و پیش‌بینی جمعیت و نیروی انسانی کشور و تاثیر آن بر بانک رفاه. 33 …. بررسی ویژگی های فیزیکی مناسب شعب مستقل بانک رفاه با استفاده از QFD … بازار و پاداش پرداختی به مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. ارزیابی و رتبه بندی انواع کانالهای مجازی بانکداری الکترونیکی از دیدگاه …

پایان نامه پیش بینی نسبت های مالی با استفاده از شبکه های …

www.accpapers.com/Article/…/855-پایان-نامه-پیش-بینی-نسبت-های-مالی-با-استف

ذخیره شده

۲۹ اسفند ۱۳۹۰ – پایان نامه با موضوع پیش بینی و تخمین نسبت های مالی با استفاده از شبکه های عصبی. … های عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”- چکیده: … ولی ارزش واقعی صورت های مالی در این واقعیت نهفته است که می توان با استفاده از آنها …. تجزيه و تحليل نسبتها تكنيك استانداردي بوده كه در اقتصاد براي …

حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

www.iauz.ac.ir/subcontent/details/624

ذخیره شده

مشابه

۲۷ آذر ۱۳۹۳ – … با بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … 7, آثار ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته …. 36, تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی¬ها و حاشیه سود در شرکت¬های …. 69, ارزیابی پیش بینی کنندگی ساختارهای مختلف شبکه های عصبی در …

مقالات بورس | کیان تدبیر کوشــا

www.kiantadbir.com/?q=content/مقالات-بورس

ذخیره شده

بررسی مدیریت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : … پيش بيني ورشكستگي مالي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از … رابطه محافظه كاري و نسبت قيمت بازار سهم به ارزش دفتري در بورس اوراق بهادار تهران : … کاربرد مدلهاي شبکه عصبي در پيش بيني ورشکستگي اقتصادي شرکتهاي بازار بورس :.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حسابداري – کالج پروژه

collegeprozheh.ir/موضوعات-پايان-نامه-رشته-حسابداري/

ذخیره شده

مشابه

بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار; بررسی … شرکتها; طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت x) … اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx.

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان > استانداردها > عملکرد …

www.hrec.co.ir/استانداردها/عملکرد-تحقیقات-92

ذخیره شده

بهبود كارايي فرآيندهاي تداركات و قراردادها با استفاده ازطراحی و پیاده سازی … دانشگاه آزاد تهران واحد غرب … مقايسه عملكرد روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و SVM براي پيش بيني مصرف … بر ارزش افزوده بر نسبتهاي سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار … شناخت رابطه سود باقيمانده و ارزش افزوده اقتصادي با كيفيت سود.

مقاله حسابداری – نرم افزار حسابداری تحت وب

www.2to.ir/n%20web%20text%20page/maghalat/default.aspx

ذخیره شده

130, پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش‌بینی سودآوری · Download … 164, ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران … سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران …. 259, پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی …

پایان نامه ها و پروژه ها [بایگانی] – باشگاه دانشجویان دانشگاه …

forum.pnu-club.com/archive/f-728.html

ذخیره شده

برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روش … تبيين مدل شرطي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي کاهشي (cd- capm) جهت پيش بيني ريسک و نرخ … مالي و فکري در تعيين ارزش بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … مقايسه مدل شبکه هاي عصبي مصنوعي با روش هاي رگرسيون لجستيک و تحليل …

سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی – دانشگاه سیستان و …

seminars.usb.ac.ir/acc3/fa-ir/

ذخیره شده

مشابه

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با بکارگیری … چرخش اجباری حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … موقع تر زیان های اقتصادی آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسی اثرسودآوری بر ارزش شرکت با تأثیر ساختار سرمایه به عنوان متغیر …

[XLS]مدیریت مالی

www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2016/02/مدیریت-مالی.xlsx

ذخیره شده

… های مالی با بازده سهام و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق … دقت پیش بینی های مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … مژگان رباط میلی, اثرات تحریم اقتصادی بر رابطه ریسک و ساختار سرمایه, 94/5/27 … بررسی کارایی شعب بانک توسعه و تعاون و عوامل تاثیر گزار بر ان با استفاده …

انجام پایان نامه مدیریت مالی

www.moshaveran-iran.com/انجام-پایان-نامه-مدیریت-مالی.html

ذخیره شده

۸ اسفند ۱۳۹۴ – انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی … پنهان و شبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران … انجام پایان نامه تأثیر ارزش افزوده اقتصادی و سودآوری بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده … حاکمیت شرکتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پروژه دات کام | پایان نامه های حسابداری

perojeh.com/#!cat-12295

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام … پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها …

شهرام فتاحي – پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

old.razi.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=38501421-58c8-40d9-91fa…

ذخیره شده

اقتصاد سنجي 1- اقتصاد سنجي 2 – اقتصاد سنجي كاربردي- موضوعات انتخابي در … Neural Network Approach: The Case of Tehran Stock Exchange, Twentieth … مدل خود بازگشتي چرخشي ماركف، فصلنامه علمي پژوهشي بورس اوراق بهادار ارديبهشت 1393 … پيش بيني تورم با استفاده از سري هاي زماني، اولين كنفرانس اقتصاد مديريت و …

رشته اقتصاد – بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-اقتصاد/

ذخیره شده

پایان نامه ارشد رشته اقتصاد: یک مدل سیستمی دینامیکی برای برنامه ریزی شهری … پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد : تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش … اقتصاد: ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار … گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

یادداشت های اقتصادی – علی رئوفی

eco-raoofi.blogfa.com/tag/علی-رئوفی

ذخیره شده

مشابه

پیاده سازی گام به گام مباحث مطرح شده مربوط به اعداد و مجموعه های فازی در متلب; آشنایی … علی رئوفی – دانشجوی دکتری اقتصاد مالی- سنجی دانشگاه علامه طباطبایی و …. عمل کنند و این موضوع بر محبوبیت روش‌هایی مانند شبکه عصبی مصنوعی افزوده است. ….. داده های بورس اوراق بهادار تهران، مدلسازی و پیش بینی آن با استفاده از محاسبات نرم.

موضوع جدید » سایت تحقیق 1

tahghigh1.ir › تگ های مطالب

ذخیره شده

با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 86 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 تا 1387 و با بهره گيري از روش …. پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با … همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های …

انجام پایان نامه – مادسیج

madsg.com/موضوع-پایان-نامه-برای-رشته-مدیریت-بازر/

ذخیره شده

مشابه

۱۸ فروردین ۱۳۹۲ – بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی هر سهم در شرکتها ی پذیرفته در بورس اوراق بهادار با سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام آنها … بررسی رابطه بین سود تقسیمی وقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده … پیش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لاجیت …. منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج …

[DOC]طراحی مدل قيمت گذاری با استفاده از رويکرد شبکه های عصبی …

www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-56001-sample.docx

ذخیره شده

مشابه

در بخش دوم مفاهیمی چون انواع رویکردهای پیش بینی و مدل سازی قیمت ، موضوعات مربوط … و شرکتهای تولید کننده آن در ایران و همچنین بررسی شرایط بازار آن پرداخته شده است … شده‌ درزمان و محل‌ مورد نظر او تحویل‌ داده‌ شود غیراز هرگونه‌ مالیات‌ برارزش‌ افزوده‌ یا ….. کل قيمت سهام با رويکرد شبکه هاي عصبي )مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران( …

کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری – …

https://www.symposia.ir/CAFM01

ذخیره شده

نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی و هوش مصنوعی در سیستم اطلاعات حسابداری … بررسی تامین منابع مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر مسائل و مشکلات … پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با استفاده از مدل غیر خطی (شبکه عصبی چند لایه پیش خور) و مدل خطی در بورس اوراق بهادار تهران.

مقالات پذیرفته شده پوستری – دهمين کنفرانس دوسالانه …

10.bciae.cnf.ir/fa/page.php?rid=59

ذخیره شده

این همايش در اردیبهشت 1395 برگزار شده. … عنوان مقاله: بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران … های ارزی و پولی بر شاخص بازدهی سهام صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار; خسروی مهدی … مقاله: مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی-فازی (ANFIS)، با مدل های شبکه عصبی(ANN) و خود …

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت

thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis
33, بررسی عوامل سازمانی و انگیزش مشتریان بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر با نقش …. شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی … 77, تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده …. 141, بررسی رابطه بین سنجش عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش نگهداشت وجه …

دکتر رضا راعی

www.edisa.ir/index.php/about-assosiation/members/218-1393-09-04-12-03-42

ذخیره شده

۴ آذر ۱۳۹۳ – پيش بيني نوسان بازدهي با استفاده از مدلهاي تركيبي گارچ – شبكه عصبي … مقايسه كارايي الگوريتم شبلكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در … انتخاب پورتفوي سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل … بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي با نسبت بازده داراييها‏‎ … مقالات چاپ شده در مجلات داخلي.

[DOC]Word – دانشگاه آزاد یاسوج

iauyasooj.ac.ir/my_doc/iauyasooj/sooratjalasat/95-11-26.docx

ذخیره شده

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ – درخواست دکتر آرمین محمودی جهت شرکت در کنفرانس 6th convention of APsyA: … شهریه به دلیل مشکلات پیش آمده در خصوص تعویض استاد راهنما در شورا مطرح و با …. بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” باراهنمايي دكتر … طبیعی بااستفاده ازبهینه یابی شبکه های عصبی مصنوعی” باراهنمايي …

تهیه سمینار ، پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه دوام …

simorgh-researchgroup.ir/1393/04/09/post-131/1

ذخیره شده

مشابه

مقایسه ی توانایی پیش بینی داده های روش مستقیم در مقابل داده های روش غیرمستقیم … واکنش بازار سرمایه نسبت به کیفیت سودهای هموار شده در بورس اوراق بهادار تهران … ای ساختار سرمایه شرکت های با فناوری بالا و سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و … بررسی اثرات سود باقیمانده (محاسبه شده با روش های ارزش افزوده اقتصادی و …

وب سایت شخصی دکتر محمود البرزى > دانشگاه و انجمن ها > …

alborzim.com/دانشگاه-و-انجمن-ها/راهنمايی-و-مشاوره-پايان-نامه-ها

ذخیره شده

واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه مديريت صنعتي، رشته مديريت … مدلسازي شبکه‌هاي عصبي فازي در قابليت اطمينان/ عباس طلوعي اشلقي. … پيش بيني بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبي و مقايسه … دسته‌بندي ريسک شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس معيارهاي چندگانه …

موضوع و مقاله بيس حسابداري(2017)

cgma.blogfa.com/

ذخیره شده

مشابه

موضوع و مقاله بيس حسابداري(2017) – جمع آوری داده های شرکت های بورسی/ ارائه موضوع و … عملكرد مالي واحدهاي اقتصادي; حسینی و همکاران(1393): بررسي و رتبه بندي عوامل تاثير …. كيفيت سود بر پيش بيني ورشكستگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي … پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با …

پایان نامه های رشته مدیریت صنعتی – جدیدترین پایان نامه های …

iranresearch.mihanblog.com/post/21

ذخیره شده

41001 ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD … سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران … 41056 پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دانلود مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، …

https://www.callforpapers.ir › مقالات علمی کنفرانس › ویژه

ذخیره شده

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت های مهندسین مشاور نفت ، گاز و پتروشیمی …. بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اندازه دولت جاری …. پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران …. ریسک مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

مقالات حاوی کلیدواژه “بورس اوراق بهادار تهران” – جویشگر علمی …

elmnet.ir/keyword/بورس-اوراق-بهادار-تهران

ذخیره شده

کلیدواژه های هم استفاده:سرمایه گذاری, بازده سهام, سهام, شرکت پذیرفته شده, شرکت, … ارتباط بین سرمایه فكری با ارزش افزوده اقتصادی و عملكرد مالی (انگلیسی) … پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی GMDH-SHELL در شرکت …

طرح های پژوهشی و فرمها و بخشنامه ها – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

www.m-iau.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/طرح-های-پژوهشی-فرمها-و-بخشنامه-ها

ذخیره شده

مشابه

۲۷ دی ۱۳۸۹ – دانلود فرمها و بخشنامه های طرحهای پژوهشی بخشنامه جدید نحوه ارائه طرحهای پژوهشی فرم … تحليلی از رژيم بادهای ميانه و بررسی ان در ارتباط با محيط شهری, رحیم …. بررسي ارتباط بين ارزش افزوده و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار …. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پردازش سیگنالهای دیجیتال …

بورس – دانلود مقاله و پروژه

projheh.com/tag/بورس/

ذخیره شده

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.

کدنویسی الگوریتم کرم شب تاب Firefly Algorithm FA در …

matlabhome.ir/کدنویسی-الگوریتم-کرم-شب-تاب-firefly-algorithm-fa-در-متل/

ذخیره شده

۲ مرداد ۱۳۹۳ – اوراق بهادار تهران,بررسی تاثیر متغیرهای كلان اقتصادی بر كیفیت سود شركت‌های … عقود در اقتصاد ایران,بررسی توان متغییرهای کلان اقتصادی در پیش بینی سود… … تهران با استفاده از نرم‌افزار شبكه عصبی,بررسی رابطه بین سود و ارزش … عملیاتی با ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

[PDF]به نام خدا – وب سایت شخصی دکتر اکبر زواری رضایی

www.drzavari.com/wp-content/uploads/2016/09/رزومه-فارسی.pdf

ذخیره شده

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ – رهنمودهای حسابداری ایران توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس … اقتصادی، مسئول تهیه سیستم اطالعاتی، ناظر پروژه. های … مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و بررسی الیحه مالیات بر … مالکیت با مدیریت. سود در شرکتهای. عضو بورس و اوراق. بهادار … استفاده از شبکه …. پیش بینی ریسک تقلب در صورتهای مالی با.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال …

pazohesh.ir/1393/10/07/post-219/

ذخیره شده

مشابه

آیا هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سیاستهای فرار … ارائه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران Fulltext 47. … ارزش افزوده اقتصادی و مقایسه آن با سایر روش های ارزیابی عملکرد در تبیین …. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در ارزیابی دادههای تکنیکی و بنیادی …

تحقیقات مالی بهار و تابستان 1383 – شماره 17 – پایگاه مجلات …

www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/17882

ذخیره شده

مشابه

بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی … تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران … محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *