دانلود فایل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا)
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 4
فرمت فایل docx
حجم فایل 2156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 227

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها  ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا)

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 5

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 6

4-1 اهداف تحقیق. 8

1-4-1 اهداف اصلی. 8

2-4-1 اهداف فرعی(ویژه). 8

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

6-1 مدل تحقیق و شیوه ی اندازه گیری متغییر ها 13

1-6-1 الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها 15

2-6-1 الگوی اسپرین گیت: 16

3-6-1 الگوی آلتمن. 16

4-6-1 الگوی اهلسون. 16

5-6-1 الگوی زیمسکی. 16

6-6-1 الگوی شیراتا 17

7-6-1 الگوی اسپرینگیت با استفاده از امتیاز کارایی. 17

8-6-1مدل مبتنی بر الگوی آلتمن با امتیاز کارایی. 17

9-6-1 مدل اهلسون با امتیاز کارایی. 17

10-6-1مدل زیمسکی با امتیاز کارایی. 17

11-6-1 مدل شیراتا با امتیاز کارایی. 17

7-1 فرضیات تحقیق: 17

8-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 19

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 19

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 24

2-2 تعاریف ورشکستگی. 25

1-2-2پریشانی مالی. 25

2-2-2 قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی): 26

3-2-2 نکول: 26

4-2-2 ورشکستگی. 27

3-2مراحل درماندگی مالی. 27

4-2-هزینه های ورشکستگی. 28

5-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 30

6-2 دلایل ورشکستگی. 32

1-6-2 دلایل برون سازمانی. 32

2-6-2 دلایل درون سازمانی. 33

7-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی. 37

1-7-2 تحلیل روند: 37

2-7-2 تحلیل عملیات حسابداری. 37

3-7-2 تحلیل مدیریت.. 39

8-2 انواع شکست.. 40

9-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران. 40

10-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 41

11-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز. 42

12-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 42

13-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 43

14-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 45

15-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 46

1-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 46

2-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 47

3-15-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 47

4-15-2 شرکت مادر. 48

5-15-2 شرکت های فعالیت تنوعی. 48

16-2 مفهوم پیش بینی. 49

17-2 مفهوم تصمیم گیری. 49

18-2 پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی. 51

19-2فرض تداوم فعالیت.. 51

1-19-2استانداردهای حسابداری مربوط به فرض تداوم فعالیت.. 53

2-19-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 54

20-2 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، نسبت های مالی و کاربرد آنها 55

21-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 56

22-2 تحلیل پوششی داده ها 57

23-2 انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها 58

1-23-2 مدل CCR.. 58

2-23-2 مدل BCC.. 59

24-2 مدلها و روشهای پیش بینی وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی. 60

1-24-2 مدل بیور. 60

2-24-2 مدل آلتمن. 61

3-24-2 مدل دی کین. 64

4-24-2 مدل اسپرینگیت.. 64

5-24-2 مدل اوهلسون. 64

6-24-2 مدل زمیسکی. 65

7-24-2 مدل فالمر. 65

8-24-2 مدل CA-Score. 66

9-24-2مدل گرایس.. 67

10-24- 2مدل زاوگرن. 67

11-24-2 مدل SAF. 69

12-24-2 مدل Thai DA.. 69

13-24-2 مدلهای پیش بینی هوش مصنوعی. 70

14-24-2 درخت های تصمیم 72

15-24-2 الگوریتم ژنتیک (GA) 73

16-24-2 تئوری مجموعه فازی. 74

17-24-2 تحلیل پوششی داده ها 74

18-24-2 استدلال مبتنی بر مورد 75

19-24-2 مجموعه ناهموار. 76

20-24-2 روش ماشین بردار پشتیبان. 76

25-2 پیشینه تحقیق: 77

1-25-2 تحقیقات داخلی. 77

2-25-2 تحقیقات خارجی. 83

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 92

2-3 روش تحقیق. 92

3-3 جامعه مطالعاتی. 93

1-3-3 معیار تعیین درماندگی مالی. 93

2-3-3 انتخاب شرکت های درمانده 94

3-3-3 انتخاب شرکت های سالم 94

4-3 حدود مطالعاتی. 94

1-4-3 قلمرو موضوعی. 95

2-4-3 قلمرو مکانی. 95

3-4-3 قلمرو زمانی. 95

5-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 95

6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 101

2-4 تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق. 101

3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات پژوهشی. 102

2-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 2: 106

3-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 3: 110

4-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 4: 114

5-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 5: 118

6-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 6: 121

7-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 7: 125

8-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 8 : 130

9-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 9: 133

10-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 10: 137

11-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 11 : 140

12-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 12: 143

13-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 13: 144

14-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 14: 145

15-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 15: 146

16-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 16: 148

17-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 17: 149

18-3-4 فرضیه تجزیه تحلیل و آزمون 18: 150

19-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 19 : 152

20-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 20: 153

21-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 21: 155

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 160

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 160

1-2-5 فرضیه اول: 160

2-2-5 فرضیه دوم 161

3-2-5 فرضیه سوم 161

4-2-5 فرضیه چهارم 162

5-2-5 فرضیه پنجم 163

6-2-5 فرضیه ششم 163

7-2-5 فرضیه هفتم 164

8-2-5 فرضیه هشتم 164

9-2-5 فرضیه نهم 165

10-2-5 فرضیه دهم 166

11-2-5 فرضیه یازدهم 166

12-2-5 فرضیه دوازدهم 167

13-2-5 فرضیه سیزدهم 167

14-2-5 فرضیه چهاردهم 168

15-2-5 فرضیه پانزدهم 168

16-2-5 فرضیه شانزدهم 168

17-2-5 فرضیه هفدهم 169

18-2-5 فرضیه هیجد هم 169

19-2-5 فرضیه نوزدهم 170

20-2-5 فرضیه بیستم 170

21-2-5 فرضیه بیست یکم 171

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 171

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 172

5-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی. 172

6-5 محدودیت های تحقیق. 173

پیوست ها

منابع و ماخذ 197

منابع فارسی: 198

منابع لاتین: 203

جدول (1-1): تحقیقات مرتبط با طراحی الگوهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی. 10

جدول (2-2 ): دلایل ورشکستگی (رهنمای رودپشتی و دیگران ،1385،ص 454)2. 36

جدول 2-2 نسبت ها و اهمیت نسبت آنها در الگوی والاس.. 71

جدول (1-4) : مجموعه حالات مورد انتظار بررسی الگوهای بحران مالی. 103

جدول (2-4) : معرفی کدینگ متغیر وابسته 103

جدول (3-4): آماره های توصیفی در خصوص متغیر کارایی. 104

جدول (5-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل اسپرین گیت.. 107

جدول (6-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل اسپرین گیت.. 107

جدول (7-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اسپرین گیت.. 108

جدول (8-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل اسپرین گیت.. 109

جدول (9-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اسپرین گیت طی دو سال مورد بررسی : 110

جدول (10-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل آلتمن. 111

جدول (11-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل آلتمن. 111

جدول (12-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل آلتمن. 112

جدول (13-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل آلتمن. 113

جدول (14-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل آلتمن طی دو سال مورد بحث.. 114

جدول (15-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل اهلسون. 114

جدول (16-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل اهلسون. 115

جدول (17-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اهلسون. 115

جدول (18-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل اهلسون. 116

جدول (19-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اهلسون طی دو سال مورد بحث.. 117

جدول (20-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی زیمسکی. 118

جدول (21-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل زیمسکی. 119

جدول (22-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل زیمسکی. 119

جدول (23-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل زیمسکی. 120

جدول (24-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل زیمسكی طی دو سال مورد بحث.. 121

جدول (25-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل شیراتا 121

جدول (26-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل شیراتا 122

جدول (27-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل شیراتا 122

جدول (28-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل شیراتا 124

جدول (29-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل شیراتا طی دو سال مورد بحث.. 125

جدول (30-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل اسپرین گیت با امتیاز كارایی. 126

جدول (31-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل مدل اسپرین گیت با امتیاز كارایی. 126

جدول (32-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اسپرین گیت با امتیاز كارایی. 127

جدول (33-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل مدل اسپرین گیت با امتیاز كارایی. 128

جدول (35-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل آلتمن با امتیاز كارایی. 130

جدول (36-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل آلتمن با امتیاز كارایی. 130

جدول (37-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل آلتمن با امتیاز كارایی. 131

جدول (38-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل آلتمن با امتیاز كارایی. 132

جدول (39-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل آلتمن با كارایی طی دو سال مورد بحث 133

جدول (40-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی اهلسون با امتیاز كارایی. 134

جدول (41-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل اهلسون با امتیاز كارایی. 134

جدول (42-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اهلسون با امتیاز كارایی. 135

جدول (43-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل اهلسون با امتیاز كارایی. 135

جدول (44-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اهلسون با امتیاز كارایی طی دو سال مورد بحث 136

جدول (45-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی زیمسکی با امتیاز كارایی. 137

جدول (46-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل زیمسکی با امتیاز كارایی. 138

جدول (47-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده زیمسکی با امتیاز كارایی. 138

جدول (48-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل زیمسکی با امتیاز كارایی. 139

جدول (49-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل زیمسكی با امتیاز كارایی طی دو سال مورد بررسی. 140

جدول (50-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی شیراتا با امتیاز كارایی. 140

جدول (51-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل شیراتا با امتیاز كارایی. 141

جدول (52-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل شیراتا با امتیاز كارایی. 141

جدول (53-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل شیراتا با امتیاز کارایی. 142

جدول (54-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل شیراتا برای دو سال مورد بحث.. 143

جدول (55-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل اسپرین گیت.. 144

جدول (56-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل اسپرین گیت با استفاده از آزمون من ویتنی. 144

جدول (57-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل آلتمن. 145

جدول (58-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدلتحلیل پوششی داده ها و مدل اسپرین گیت با استفاده از آزمون من ویتنی 145

جدول (59-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل اهلسون. 146

جدول (60-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدلتحلیل پوششی داده ها و مدل اسپرین گیت با استفاده از آزمون من ویتنی 146

جدول (61-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل زیمسکی. 147

جدول (62-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل پوششی داده ها و مدل زیمسکی با استفاده از آزمون من ویتنی 147

جدول (63-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل پوششی داده ها و مدل شیراتا 148

جدول (64-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل پوششی داده ها و مدل شیراتا با استفاده از آزمون من ویتنی 148

جدول (65-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل اسپرین گیت و مدل اسپرین گیت با امتیاز كارایی. 149

جدول (66-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل اسپرین گیت و مدل اسپرین گیت با امتیاز كارایی. 150

جدول (67-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل اسپرین گیت و مدل اسپرین گیت با امتیاز كارایی با استفاده از آزمون من ویتنی. 150

جدول (68-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل آلتمن و آلتمن با امتیاز كارایی. 151

جدول (69-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل آلتمن و آلتمن با امتیاز كارایی. 151

جدول (70-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل آلتمن و آلتمن با امتیاز كارایی با استفاده از آزمون من ویتنی 152

جدول (71-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل اهلسون و اهلسون با امتیاز كارایی 152

جدول (72-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل اهلسون و اهلسون با امتیاز كارایی. 153

جدول (73-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل اهلسون و اهلسون با امتیاز كارایی با استفاده از آزمون من ویتنی 153

جدول (74-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل زیمسکی و زیمسکی با امتیاز كارایی 154

جدول (75-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل زیمسکی و زیمسکی با امتیاز كارایی. 154

جدول (76-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل زیمسکی و زیمسکی با امتیاز كارایی با استفاده از آزمون من ویتنی 154

جدول (77-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل شیراتا و شیراتا با امتیاز کارایی 155

جدول (78-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل شیراتا و شیراتا با امتیاز کارایی. 155

جدول (79-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل شیراتا و شیراتا با امتیاز کارایی با استفاده از آزمون من ویتنی 156

جدول (80-4) خلاصه نتایج بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در مدل های مورد بررسی. 157

جدول (81-4) خلاصه نتایج میانگین رتبه های مشاهدات در مدل تحلیلی پوششی داده هاو مدل های مورد بررسی 158

نمودار (1-2): تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 31

نمودار (1-3): رابطه بین احتمال و لوجیت 1. 99

نمودار (1-4): نسبت موفقیت پیش بینی ورشکستگی در سال t-1. 105

نمودار (2-4): نسبت موفقیت پیش بینی ورشکستگی در سال t-2. 106

شکل 1-2 : مراحل ورشکستگی (رهنمای رود پشتی و دیگران ،1385،ص 458). 28

شکل2-2:مرز کارایی در مدل BCC-I 60

شکل 3-2: مرز کارایی در مدل BCC-O.. 60

چكیده:

با توجه به تأثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در الگوهای پیش بینی موجود، عمدتاً نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پیش بینی به کار گرفته می شوند. در این پژوهش کارایی شرکت ها که با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، به عنوان متغیر پیش بین مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور ابتدا الگویی با استفاده از این متغیر طراحی و برای بررسی بهتر نتایج، مدل های اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا، مورد توجه قرار گرفته اند. سپس مدل های مذکور با امتیاز کارایی طراحی گردیده و نتایج حاصل با نتایج اولیه مقایسه گردید. در این راستا 21 فرضیه تدوین شده است.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 52 شرکت درمانده مالی و 52 شرکت سالم طی سالهای 84 تا 88 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی بر امتیاز کارایی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تأیید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست.

مقدمه:

با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته است. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است.

میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است. اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.

دانلود مقاله پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران …

mag-iran.com/دانلود-مقاله-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-د.htm

ذخیره شده

سرمایه گذاران با پیش بینی بحران مالی، نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود …. بررسی کارایی تکنیک تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی بحران مالی در بازار سرمایه … مدلهای اسپرینگیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا در پیش بینی مذکور است.

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده …

pezeshki.filenab.com/product-72040-faraidon.aspx
پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، …

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده …

sidonline.ir/product-16668-RVANSHEVASI.aspx
پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی.

پایان نامه پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

www.karenthesis.ir/…/پایان-نامه-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-در-بازار-سرمایه-ایران-…

ذخیره شده

… پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدل های اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، … در این پژوهش کارایی شرکت ها که با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها …. بررسی کارایی تکنیک تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی بحران مالی در بازار …

[PDF]Recognition of Efficient Factors Affecting in companies …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4020213923804.pdf

ذخیره شده

مشابه

ها با. استفاده از تکنیک. TOPSIS_AHP. چکيده. سهامدار. ان و اعتباردهندگان و سایر ذی … یکی از عوامل اصلی بحران مالی و به دنبال آن، ورشکستگی … سرمایه. گذاران همواره می. خواهند با پیش. بینی امکا. ن ورشکستگی یک شرکت، از …. )مدل. های آلتمن، شیرانا، اهلسون، زمیسک. ی، اسپرینگیت، سی. ای. اسکور، فولمر، ژنتیک …. ها، پوشش هزینه.

دانلود پایان نامه پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه …

unigold.ir/?p=71145
۲۶ آبان ۱۳۹۵ – … مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک. پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها. ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) … ۱-۶-۱ الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها ۱۵. ۲-۶-۱ الگوی اسپرین گیت: ۱۶. ۳-۶-۱ الگوی …

پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-در-بازار-سرمایه-ایران-با …

faraposhe.cero.ir/tag-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-در-بازار-سرمایه-ایران-با-استفاده…

ذخیره شده

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی.

دانلود فایل کامل تکنیک های مدل سازی – جهان مقالات!

olummglte.ir/download7432.html

ذخیره شده

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ – دانلود (پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از … پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

دریافت فایل پایان نامه کارشناسی با موضوع کارآموزی …

olummglte.ir/download4406.html

ذخیره شده

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – دانلود (پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، …

تحلیل سلسله – بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

mobility-ba.zozanaqe.ir/tag/تحلیل+سلسله/200
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، … زیمسکی , پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از …

بازارهای مالی – بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

abasalehalmahdijm-ba.zozanaqe.ir/tag/بازارهای+مالی/150
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ – زیمسکی , پیش بینی وقوع بحران مالي در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها , ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، …

طالع بینی – بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

abasalehalmahdijm-ba.zozanaqe.ir/tag/طالع+بینی/300
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ – زیمسکی , پیش بيني وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها , ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، …

پایان نامه حسابداری پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار …

https://selzir.com/…/14177995-پایان-نامه-حسابداری-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-در-…

ذخیره شده

… بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها … داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، …

دانلود پایان نامه حسابداری: پیش بینی بحران مالی در بورس …

www.accpapers.com/Article/Index/952-دانلود-پایان-نامه-حسابداری-پیش-بینی-بحران

ذخیره شده

۲ اسفند ۱۳۹۲ – بنابراین پیش بینی بحران مالی شرکت ها، پیش نیاز جلوگیری از ورشکستگی … 18-2 پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی. …. مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها پرداختیم. … سپس پنج مدل اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا را مورد بحث و …

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش …

www.ultrabox.ir/articles/3681
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ – 3– 6– 2انتقادات به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM. … 8–7–2 تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدلهای پیش بینی ورشکستگی. … 4 – 4 بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی ونرخ رشد فروش با بازده سهام 68 …. پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی …

پایان نامه پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

bankproje.ir/downloads/پایان-نامه-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-در-ب/
… پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) … در این پژوهش کارایی شرکت ها که با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها … بررسی بهتر نتایج، مدل های اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا، مورد … ۱۸-۲ پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی 51

پروژه دات کام | پایان نامه های حسابداری

perojeh.com/#!cat-12295

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت …. بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) …

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، …

[PDF]: موضوع ارزيابي و مقايسه پيش بيني ورشكستگي شركت هاي …

fshiau.ac.ir/articles/Accounting93/1821.pdf

ذخیره شده

دومدل آلتمن و زاوگین در بازار بورس ایران با استفاده از ضرایب اصلی و سپس تعدیل آنه … حسابداری ، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و همچنین بررسی مدل های رایج ورشکستگی …. مدلی جهت بررسی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها قبل از اتفاق افتادن آن است تا بتوان. با … به بررسی کارایی و مقایسه مدل های توسعه یافته اسپرینگیت و.

خرید فایل( پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران …

neymararticle.ir/post/matlab1427.html

ذخیره شده

۲۶ خرداد ۱۳۹۶ – خرید فایل( پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، …

برترین فایل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه …

kanuhipaper.ir/دانلود/3185

ذخیره شده

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – برترین فایل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده … تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، …

دانلود » سایت تحقیق 1

tahghigh1.ir › تگ های مطالب

ذخیره شده

با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL ….. پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) … استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، به عنوان متغیر پیش …

دانلود فایل کامل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه …

hyperartikle.ir/paperdl/p4982.html

ذخیره شده

۷ خرداد ۱۳۹۶ – یک نسخه از فایل نیز به شما ایمیل خواهد شد پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا). ادامه مطلب …

دانلود فایل ( پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران …

novintech96t.ir/2017/05/25/دانلود-فایل-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-د/

ذخیره شده

۴ خرداد ۱۳۹۶ – دانلود فایل ( پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، … ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا).

[PDF]PDF: پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

pdf.9project.ir/posts/53254.pdf

ذخیره شده

زﯾﻤﺴﮑﯽ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، اﻫﻠﺴﻮن،. زﯾﻤﺴﮑﯽ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ …

خرید آنلاین پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران …

jlvdanlodfi.ir/doc/dlc/5967

ذخیره شده

۱۵ خرداد ۱۳۹۶ – خرید آنلاین پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، … ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا).

[PDF]PDF: پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

download3.hardl.ir/object-38240/description.pdf

ذخیره شده

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ،. اﻫﻠﺴﻮن، زﯾﻤﺴﮑﯽ. 2017-02-15. ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ، ﺑﺎ ﺳﻼم. رو ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه …

دانلود فایل کامل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه …

kamrnpeepo.ir/3384

ذخیره شده

۱۸ خرداد ۱۳۹۶ – پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا). ادامه مطلب. مقالات مرتبط دیگر در این زمینه. پیش بینی استعداد انسان با استفاده از تکنیک های طبقه بندی داده کاوی هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرنام …

خرید پروژه – سی پرو

www.cpro.ir/kharid/02010663350/پاورپوینت-خلاقیت-در-معماری-در-word.html

ذخیره شده

تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … که با ارائه تعریف فقط آنها را در یک چهارچوب سلیقه ای محدود می کنیم. اما بطور کل می … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی تحت فایل ورد (word)

فایل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

anikapptc.ir/post/1865

ذخیره شده

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ – فایل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، …

[PDF]PDF: پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

irarti.ir/2016/03/21447-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-در-بازار-سرمای.pdf

ذخیره شده

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار. ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، اﻫﻠﺴﻮن،. زﯾﻤﺴﮑﯽ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ …

مطالب برای 1393 سال » تحقیقات 20

tahghighat20.ir/?year=1393&month=10

ذخیره شده

۳۰ دی ۱۳۹۳ – پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک … ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) … استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، به عنوان متغیر پیش …

آموزش جامع تصویری کمانچه به زبان فارسی اورجینال – گل …

mikhakt.rozblog.com/post/2108

ذخیره شده

۱۹ ساعت پیش – -خرید آنلاین مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تحلیل محتوا … -برترین فایل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، … و تکنیک های گردش پول نقد برای استفاده در ارزیابی دارایی -کامل و جامع

دانلود فایل پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران …

https://www.bannerfile.ir/دانلود-فایل-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-در/
۳ خرداد ۱۳۹۶ – ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) … ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با …

دانلود پکیج اصلی پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار …

www.misslink.ir › حسابداری

ذخیره شده

… پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی …

پایان نامه پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

www.tahgigestan.ir/index.php/item/545-2017-05-19-08-19-14

ذخیره شده

برای دانلود فایل با عنوان {پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گ. … با تکنیک تحلیل پوششی داده ها با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا.

مطالب برای 1393 سال » پایان نامه ها 2000

payannameha2000.ir/?year=1393&month=10

ذخیره شده

۳۰ دی ۱۳۹۳ – پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک … ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) … استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، به عنوان متغیر پیش …

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های …

dflfd.ir/13381041/16942.html/html_description

ذخیره شده

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ – چکیده و مشخصات «پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در دوره نزول» … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده. … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

پاورپوینت ارگونومی در معماری – دانلود پروژه دانشجویی

papers.icbc.ir/poroje/663396/پاورپوینت-ارگونومی-در-معماری.html

ذخیره شده

تناسباتی که قرن ها توسط یونانیان بکار رفته بود و در تمدن روم به درجه ای از اعتبار رسید که عظیم … این فایل با فرمت پاورپوینت در 38 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است. … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی

انلاین کده

dawonload-ebayw.ewer.ir/

ذخیره شده

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی.

دانلود راهنمای سفر نوروزی به گیلان در فایل ورد (word) – ایران …

www.e7p8.com/…/دانلود-راهنمای-سفر-نوروزی-به-گیلان-در-فایل-ورد-(word).html

ذخیره شده

تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … دانلود راهنمای سفر نوروزی به گیلان با word, پروژه word راهنمای سفر نوروزی به گیلان, دانلود … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی فایل ورد (word)

دانلود فایل ( پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی …

rivasyprojen.ir/buydl/120

ذخیره شده

۲۲ خرداد ۱۳۹۶ – نام محصول دانلودی: پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) درجه کیفی و رضایت از …

برترین پکیج پیش بینی استعداد انسان با استفاده از …

rivasyprojen.ir/buydl/970

ذخیره شده

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – با سلام،محصول دانلودی +{{پیش بینی استعداد انسان با استفاده از … استعداد انسان با استفاده از تکنیک های طبقه بندی داده کاوی و بررسی کامل هدایت میشوید … دانلود (پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

دانلود پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران …

cibdonlad.ir/2017/06/دانلود-پایان-نامه-بررسی-نقش-عوامل-رشد-ف/

ذخیره شده

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل …

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های …

amparticle.ir/2016/02/14818-پیش-بینی-بحران-مالی-شرکتها-با-استفاده-ا.html

ذخیره شده

۹ اسفند ۱۳۹۴ – یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش … های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. … جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. … پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

[PDF]های پذیرفته در بورس اوراق بهادار با دو روش تحلیل …

jik.srbiau.ac.ir/article_7687_487e56282b19129439a5f92f041fdc4b.pdf

ذخیره شده

( و تحلیل پوششی داده. ها ). DEA. ( برای شرکت. های پذیرفته شده در بورس اوراق … در پیش. بینی شرکت. های ورشكسته. 01. درصد بود؛ در حالی که دقت مدل افزایشی تحل …. سرمایه. گذاران و صاحبان سهام با یک پیش. بینی ورشكستگی. دقیق و به موقع می … های آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسكی، اسپرینگیت، سی ای اسكور، فولمر، ژنتیک فرج …

علوم انسانی | مرجع دانلود پایان نامه و مقاله

https://marketingfile.ir/downloads/category/ensani/
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده ….. ارشیو پایان نامه انسانی: پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا), ارشیو پایان نامه انسانی : چالش های حقوقی ناشی از …

Vcp – لیست وبلاگ های کانی وب – آی وبلاگ

vcp.ay-weblog.ir/
بیان سامانه قدرتمند وبلاگ دهی ایرانی – ساخت وبلاگ – وبلاگ های کانی وب. … ها · تبلیغات · تماس با ما · این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. آی دانلود| مرجع …

تمام مدل های پیش بینی در متلب – خانه متلب

matlabhome.ir/تمام-مدل-های-پیش-بینی-در-متلب/

ذخیره شده

۱۶ مهر ۱۳۹۵ – تمام مدل های پیش بینی در متلبReviewed by انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد … کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی … ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع … کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی …

دانلود گزارش کارآموزی شرکت ایران تکنیک | ای‌ام‌پی!

amparticle.tk/articles/2111-دانلود-گزارش-کارآموزی-شرکت-ایران-تکنی

ذخیره شده

۲۶ فروردین ۱۳۹۵ – دانلود پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، …

[PDF]ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻥ

danesh.dmk.ir/article-1-749-fa.pdf

ذخیره شده

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ. ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ. (. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ. ) ﺩﻛﺘﺮ. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. 0F. 1 … ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ. ﺳﺎﺩﻩ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ. ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺳـﺖ … ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺁﻟﺘﻤﻦ، ﺍﺳﭙﺮﻳﻨﮕﻴﺖ ﻭ ﺯﻳﻤﺴـﻜﻲ ….. ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺟﻤﻌﻲ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍ. ﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺍﻱ،. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭﻱ.

بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان …

significantarticles.ir/articles/56034-بررسی-کارایی-مدلهای-اسپرینگیت،-زیمسک.html
۱۱ شهریور ۱۳۹۵ – پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا; کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به… … بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع …

ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت با مدل ترکیبی شبکه های … …

networkofarticle.ir/677.html
با استفاده از این صفحه شما «مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها DEA» را …. پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی.

تحلیل پوششی داده ها با VRS | برچسب پژوهش!

researchtag.ir/html/articles/21167-تحلیل-پوششی-داده-ها-با-vrs.html
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ – دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها با بازده به مقیاس متغیر; مدل بسط داده شده تحلیل … اندازه گیری کارایی در سال 1957 با انتشار مقاله ای از «فارل» بنیان نهاده شد. … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

PDF: مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش …

1396papers.ir/pdf-4620-مقایسه-تحلیل-پوششی-داده-ها-و-شبکه-عصبی-د-2016-12-17.pdf
2016-11-17 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، اﻫﻠﺴﻮن، زﯾﻤﺴﮑﯽ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، …

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های …

articletag.ir/html/33664-پیش-بینی-بحران-مالی-شرکتها-با-استفاده-ا-2012-05-22.html
۲ خرداد ۱۳۹۱ – یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی … آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی 25 … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های …

wavearticle.ir/2016/12/16130-پیش-بینی-بحران-مالی-شرکتها-با-استفاده-ا.html
۱۹ آذر ۱۳۹۵ – یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش … جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. … آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت کل 3 سال قبل از درماندگی مالی 23 … پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

پوپک مقاله – برگه 447 – گستره ای از مقالات فارسی

poopakrepc.ir/page/447

ذخیره شده

خرید فایل( پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

دانلود (پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

poopkfilez.ir/دانلود-پیش-بینی-وقوع-بحران-مالی-در-بازا/

ذخیره شده

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ – دانلود (پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، … ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا).

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده …

www1.ardl.ir/366099/description

ذخیره شده

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، …

[PDF]PDF: پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با …

whdl.ir/pdfversion=7541

ذخیره شده

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای. ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، اﻫﻠﺴﻮن، زﯾﻤﺴﮑﯽ، ﺷﯿﺮاﺗﺎ ﺑﺎﻓﺮﻣﺖ ورد وﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ﭼﮑﯿﺪه: 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ: 2.

[PDF]PDF: بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در …

articleworld.ir/pdf-6019-بررسی-کارایی-مدلهای-اسپرینگیت،-زیمسک-2016-04-24.pdf

ذخیره شده

زﯾﻤﺴﮑﯽ q. اﻫﻠﺴﻮن q. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ q. ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﯿﺖ q. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﯿﺖ، … ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ دوم ازروش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. …. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، اﻫﻠﺴﻮن، زﯾﻤﺴﮑﯽ، ﺷﯿﺮاﺗﺎ دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ.

[PDF]PDF: مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی | AP2017

ap2017.ir/334/3/بررسی-مدل-اقتصاد-سنجی/16653.html/pdf

ذخیره شده

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، اﻫﻠﺴﻮن، زﯾﻤﺴﮑﯽ، ﺷﯿﺮاﺗﺎ دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 …

ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت با مدل ترکیبی … – مقالات …

cleaned.ir/html/articles/108-ارزیابی-عملکرد-و-کارآیی-شرکت-با-مدل-ترک.html

ذخیره شده

۱۲ اسفند ۱۳۹۵ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها DEA 2015-08-16 دسته: مبانی … 2-2-3- معیارها و تکنیک های ارزیابی و اندازه گیری عملکرد …. پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی 2015-08-09

[PDF]دانلود PDF: پایان نامه بررسی کارائی نسبی بانک کشاورزی …

gigabytedl.ir/pdf-23406.pdf

ذخیره شده

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، اﻫﻠﺴﻮن، زﯾﻤﺴﮑﯽ، ﺷﯿﺮاﺗﺎ دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ. ﻓﺎﯾﻞ: docx …

تحقیق بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون …

studentworld.ir/2017/02/16191-تحقیق-بررسی-کارایی-مدل-های-اسپرینگیت،.html

ذخیره شده

۱ اسفند ۱۳۹۵ – 7-1 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها … 8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته … 1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت … 4-2 گفتار چهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدل های پیش بینی …. پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …

[PDF]PDF: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها …

00article.ir/pdf-15972-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-تحلیل-پوششی-2-2016-07-0…

ذخیره شده

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮﯾﻦ ﮔﯿﺖ، آﻟﺘﻤﻦ، اﻫﻠﺴﻮن، زﯾﻤﺴﮑﯽ، ﺷﯿﺮاﺗﺎ دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ. ﻓﺎﯾﻞ: docx …

دانلود مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش …

stwld.ir/article/04/2400-مقایسه-تحلیل-پوششی-داده-ها-و-شبکه-عصبی-د.html

ذخیره شده

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ – لرزش زمین; مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش بینی لرزش زمین تولید … پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم…

دانلود مقاله بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی …

navidbrand.ir/?p=13197

ذخیره شده

۲ اسفند ۱۳۹۵ – دانلود مقاله بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش … به همین خاطر سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان … الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگونی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکتها استفاده می … به عنوان متغیرهای مستقل به دنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود.

آموزش کامل الفبا به صورت تصویری – اورجینال – گلهای بنفشه

www.golhayebanoshe.loxblog.com/post/3

ذخیره شده

۲ روز پیش – -دانلود فایل ( تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری) … -دانلود پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، …. آموزش نقاشی تکنیک آبرنگ – جدید و دارای گارانتی – اورجینال.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *